Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  DUCHOVNÁ HIERARCHIA A PÁTER DIJ
DUCHOVNÁ HIERARCHIA A PÁTER DIJ
Védy a viera - Viera
 
 
 
Dôvod, prečo čítate tento článok je skôr praktický. V poslednej dobe si mnohí začínajú mýliť Starú Vieru a voľný trh. Po tom, ako sme oznámili, že Páter Dij súhlasil s príchodom k nám aj tento rok a vykoná u nás obrad Menorečenia, si mnohí začali myslieť, že ho tu môže zavolať hocikto, presnejšie, že príde aj viackrát, lebo raz ho môže zavolať tento, inokedy henten... a on bude skákať ako gumový pajác. Ale nejde len o otázku Pátra Dija, začínajú sa objavovať rôzni ďalší „odborníci“ na Védy, ba dokonca zakladajú „Asgardské Duchovné školy“..? Môžeme smelo použiť český zvrat... predstavujú si to asi ako Hurvínek válku...
 
Ak si niekto myslí, že Páter Dij – ktorý ako „úradná“ osoba navštívil naše kraje po 1 000 rokoch – pricestoval na to, aby začal podporovať jednu skupinu „Pravej Viery“ proti inej skupine „Pravej Viery“, tak ten je úplne vedľa. V podstate asi by bolo najlepšie, keby si takýto „pravoverní“ zotrvávali na svojich stránkach a nestrácali čas tým, čo vychádza na našej stránke. Táto je totiž určená pre tých, ktorí sa začali prebúdzať po jednej z najťažších Nocí Svaroga a chcú vedieť ako správne žiť. Toto je to kľúčové slovo: ŽIŤ! Tí ostatní, ktorí naháňajú klientelu, kŕmia svoje ego, či jednoducho plnia rozkazy v rámci skupiny, ktorá financuje projekt „Démon Slovanstva“ – či už vedome alebo nevedome – tí k nám jednoducho nepatria. Pozitívnym javom je, že na fórach, kde sa rozoberajú takéto otázky sa už nájdu ľudia, ktorí vedia naozaj adekvátne reagovať a sú už správne zorientovaní. Je to v podstate veľmi jednoduché: správna cesta je tam, kde uvidíte dôraz na návrat Rodového, kastového zriadenia a zdravomyslia. Samozrejme nie „každý pre seba a proti iným“, ale skôr prístupom „z mnohých jedno“. Inými slovami, nie je dôležité, či ten alebo onen „odborník“ hovorí o Védach, Slovanoch, Árijcoch či Bohoch. Dôležité je, či na základe zdravomyslia a Rodového zriadenia spája ostatných aj napriek rozdielnosti názorov. Veľmi ľahko sa kritizuje, oveľa ťažšie sa buduje. Ale práve tvorivé budovanie a tvorenie je druhým menom nás, Slovanov. Práve týmto sa totiž líšime od kresťanov, presnejšie od náboženstiev. Naša Viera je spôsob života, ktorý je ten istý v Chráme Bohov alebo v súkromí. Sme si totiž vedomí, že naša Duša pochádza od Boha Roda, a tento o nás rozhodne, aj keď si myslíme, že to bude nejaký „kamoško“ Ježiško. Karma je spravodlivá a každý zožne to, čo zasial. Kresťania majú bez problémov dve tváre. Jednu v kostole, druhú v živote. A tak dostanú to, čo zasiali: prídu k Jahvemu – veď práve o to celý čas prosili.
 
Niektorí si možno myslia, že si môžu vyberať, akú formu Viery si vyberú, ako keby práve na nich záležal ten správny „výklad“ – a žeby „výklad“ bolo to, na základe čoho budeme súdení? Aby sme veľa neteoretizovali, vysvetlime si tento fakt na vtipe z jednej ruskej stránky:
Pred Nebeskú Bránu príde Duša zomrelého. Stráž na bráne krátko preverí jeho nacionálie a vynesie verdikt: Peklo. Zomrelý sa ohradí: „To musí byť nejaký omyl. Celý život som chodil do kostola, zúčastňoval sa všetkých sviatostí, a najmä som Cirkvi stále dával veľa peňazí...“ Na dlhé naliehanie stráž súhlasila, že si pôjde do centrálneho archívu overiť detaily spisu zomrelého. Po chvíli čakania sa stráž vráti a hovorí: „Všetko, čo som povedal platí. Idete do Pekla – a peniaze vám vrátime...“
 
Vari len niekoľko slov o troch rozličným prístupoch v praxi Starej Védickej Viery, ktoré niektorí mylne považujú za spory. Ide o tri základné smery, z ktorých jeden predstavuje otec Alexander, druhý Vedagor a tretí G. A. Sidorov. Nájdete aj také stránky, kde sa hlasuje, kto je za koho – ako keby boli jeden proti druhému. Napríklad Vedagor je v určitom zmysle protiklad otca Alexandra – zásadne neje mäso a toto považuje za nedostatok aj u otca Alexandra. Ale v skutočnosti vôbec nejde o spory – ide iba o iný prístup k tradícii. Hoci sa zdá, že Vedagor a Páter Dij sú „proti sebe“ – nič nie je vzdialenejšie skutočnosti. Práve naopak, sú aj osobní priatelia. Okrem iného spolu vystupujú vo filmoch ИГРЫ БОГОВ a pri besedách na otázku o tom druhom nikdy nezaznela znevažujúca odpoveď. Jednoducho niekto by rád vniesol rozpory tam, kde v skutočnosti neexistujú. Jedno ale pravda je, v súčasnosti existujú tri základné smery výkladu našej Starej Tradície, ale ide skôr o tri pohľady na tú istú, nekonečnú a slovami nevyjadriteľnú Prapôvodnú Pravdu ako o tri protiklady. Jeden smer reprezentuje Páter Dij, druhý Vedagor a tretí – viac zameraný na ezoterické aspekty – Sidorov. Treba si uvedomiť, že rozpory medzi týmito smermi vytvárajú tí, ktorí by nás chceli rozdeliť – takto by nás lepšie podrobili. Ale na to už nebudú mať dosť času...
Skúste si malú „exkurziu“ do ich výkladov, ak sú opýtaní na konkrétnu osobu a pozorne analyzujte ich reakciu. Na besedách u nás dostal otec Alexander otázku ohľadom akademika Levašova – a podobnú otázku dostal Vedagor. Odpoveď Vedagora nájdete na youtube.com a besedy otca Alexandra v Ostrave a Poprade si môžete stiahnuť a pozrieť z jeho stránky. Je to zásadná otázka a ich reakcie boli v skutočnosti rovnaké.
 
Pri tejto príležitosti si musíme ešte raz priblížiť obrad Menorečenia. Na internete – na ruských, bieloruských či ukrajinských stránkach – nájdete množstvo postupov ako vykonať samotný obrad. Treba povedať, že ak v Rode existuje prastará hierarchia, ak poznajú v danom Rode svoju Hlavu, Najstaršieho, a tento je priamym, neprerušeným pokračovateľom pôvodnej, prastarej línie minimálne od čias Veľkej Tartárie, tak nemajú nijaký problém. Z poverenia Rodu a na základe Rodových Ustojov a všeobecne platných Konov vykonáva obrad – z vôle Predkov a Bohov a pri ich podpore a prítomnosti – Najstarší z Rodu. Ale ak takýto človek nie je známy, tak Obrad môže „profesionálne“ vykonať JEDINE úradujúci Páter Dij – ak, pravda, nechceme byť hračkou šarlatána či iného samozvaného „žreca“, „volchva“, alebo iného „experta“. Nuž teda, kto v našich krajinách pozná reťaz svojich Predkov a má pamäť na nich, pozná po mene členov svojho Rodu minimálne do čias, keď ešte nebolo našej krajine násilne vnútené kresťanstvo (aspoň 1 000 rokov) – ten sa nemusí „obracať“ na Pátra Dija. Pre nás ostatných to ale neplatí. Takže to skrátime: Najstarší Rodu alebo Páter Dij.
Ešte niekoľko slov k druhu obradu. Obrad – ako všetky tradície v Rodoch – sa v minulosti vykonával rozdielne pre rozdielne Kasty. Teda opäť – konkrétna Rodová Tradícia konkrétneho Rodu môže byť odlišná – ale koľko dnešných „Rodnovercov“ naozaj slúži svojmu vlastnému Rodu? Možno budú musieť raz vysvetľovať, prečo slúžili cudzím Rodom...
Súčasťou Obradu Menorečenia vykonávaného Pátrom Dijom bude úplné ponorenie sa do vody – rieky, jazera, alebo inej vodnej nádrže.
A ešte niečo – nie je to „zmyslovo povinný“ Obrad, t.j. nemusíte mať nijaké zvláštne, „ezoterické“ zážitky. Týmto Obradom obradný Perúnov Meč odsekáva energetický kanál na Pekelný Svet a znovunastoľuje spojenie s tou časťou Vesmíru – Zemou iného Slnečného systému, odkiaľ pochádza a kde stále žije Rod účastníka Obradu. Pri Obrade sa dozvie dve mená – Občinné a Tajné. Pre tých, ktorí sú znalí praktík Budhistickej Bielej Tantry, či iných systémov prenosu Vedomia (Vedomého astrálneho cestovania), to tajné meno je Meno, pod ktorým nás pozná náš vlastný Rod! A to veru nie je málo.
Obradom Menorečenia sa definitívne napájame na náš Rodový egregor. Ako varoval na besede v Poprade otec Alexander, ak niekto prejde obradom „iba tak“ a nezačne žiť podľa Svedomia, postupne ho začnú „stretávať“ problémy – v podnikaní, práci, živote. Odporúčame vám si pozrieť obe besedy s Pátrom Dijom – v Ostrave aj Poprade.
Ak sme vystavení pôsobeniu energetického úderu nejakého temného egregoru – židovského, kresťanského a podobne – tak ak sme „osamote“, t.j. odpojení od Rodového egregoru, môže to mať pre nás tragické následky. Temná energia používaná Čiernymi Mágmi môže poškodiť naše zdravie, životné podmienky, môže mať dopad na členov našej rodiny a zvieratá – príklady sú známe. Židovský egregor má cca 5 000 rokov, kresťanský nanajvýš ak 2 000, mohamedánsky možno 1 600 rokov. Na civilizáciu veľa, ale oproti egregoru ktoréhokoľvek Rodu Veľkej Rasy je to "smiešna" záležitosť. Naše Rody mali miliardy rokov už v čase, keď naši Predkovia prvý raz pristáli na Midgard-Zemi pred 1,5 miliardou rokov. V našej Galaxii NEEXISTUJE väčšia sila ako Sila Rodov a ich egregory. Ak sme aktívne napojení – aj s rodinami a zvieratami, t.j. všetkým, čo nám je drahé – na náš Rodový egregor, tak hocijako energetický silný úder Temnej Sily hociktorého temného egregoru bude zvedený na náš Rodový egregor – a niet sily z Temnej ríše, ktorá by nám mohla uškodiť.
 
Nuž pokročme ďalej a pozrime sa na Duchovnú Hierarchiu Staroruskej Ingliistickej cirkvi Starovercov Inglingov. V jej štruktúre niet otrockého klaňania sa vyšším subjektom v zmysle Duchovného rozmeru, t.j. Žrecom alebo Svätoslúžiacim, jestvuje iba hlboká úcta a ctenie si Žrecov a Prastarého Poznania, ktoré práve oni uchovávajú, ale aj Múdrosti a Človečenskosti.
 
V Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov existuje hierarchický systém, ktorý spája Žrecov Vnútorného aj Vonkajšieho Kruhu.
 
Vnútorný Kruh Žrecov tvoria Žreci Ochrancovia Prastarého Poznania Bohov a Predkov a Žreci Ochrancovia Nebeskej Pravdy a Múdrosti.
 
Od Leta 6730 (r. 1222), v súlade s rozhodnutím Vyššej Rady Starších Asgardskej Vesi Bielovodia – do ktorej patria Žreci Vnútorného aj Vonkajšieho Kruhu – sa najvyšší orgán riadenia Staroruskej, Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi, Duchovná Missionéria nazýva Orden Missia „Dživa – Chrám Inglie“. Duchovná Missionéria (používame starý názov) znamená vypĺňajúca Missiu. Missia ako slovo prevzaté pôvodne z Runového písma – bukvicou миссиа – znamená: м – Múdrosť; и – Istina, t.j. Absolútna Pravda; с – Slovo; сия – táto; t.j. Missionéria označuje štruktúru, ktorá uchováva pre Potomkov Múdrosť Slova Istiny. Názov Dživa – Chrám Inglie v preklade znamená: „Duša – Chrám Nekonečného Svätého Prvopočiatočného Ohňa“, t.j. „Duša – Chrám Boží“.
 
Duchovná Missionéria Staroslovanskej cirkvi je založená na špecifickej hierarchickej štruktúre. Hlavou Duchovnej Missionérie a Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov je Páter Dij, ktorého úrad sa zvykne nazývať aj Hlava Staroruskej cirkvi, Prvosvätený Žrec, Patriarcha. On ako jediná osoba vedie Staroslovanskú Ingliistickú cirkev Pravoslávnych Starovercov Inglingov a tiež Kruh a Snem.
 
Kruh je Rada Starších, Rada Vedičov. Tvoria ju Žreci Svätoslúžitelia, ktorých nazývame aj Vedičmi, a ktorí riadia rozličné Oddelenia a Štruktúry Duchovnej Missionérie aj Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov. V prípade nevyhnutnej potreby riešiť akúkoľvek neodkladnú záležitosť môže Páter Dij zvolať Malý Kruh (Radu Kruhu zloženú z vodcov rozličných cirkevných štruktúr), alebo riešiť vzniknutý problém sám a samostatne. V tomto článku máme na mysli výlučne opis systému Vonkajšieho Kruhu.
 
Snem je Veľká Rada Starších. Stretáva sa minimálne raz za deväť Liet na základe vyhlásenia Duchovno-Snemového výboru. Snemu sa zúčastňujú Žreci Svätoslúžitelia Kruhu, t.j. Vediči; Dijovia a Disy, t.j. Hlavy Vesových Duchovných štruktúr; Kapeni a Kapen-Inglingovia, t.j. opáti Svätilíšť a Kapíšť; Najstarší a Starostovia Občín; Žreci Ochrancovia Prastarej Múdrosti (Vedúni); Pokladníci a Ochrancovia Darov; riaditelia účelových Podnikov a Hospodárstiev; riaditelia Škôl všeobecného Duchovného vzdelávania a profesionálneho Duchovného vzdelávania; Žreci a Opáti (Volchvovia a Kudesníci) a Žrice Opátky (Disy a Var-Disy) Skýtov a Skufov (kláštorov). Na Snem sa môžu pozvať – s právom hlasu – aj riaditelia autonómne existujúcich Slovanských, Védických, Árijských, Rodových Občín a Bratských Konfesií. Rozhodnutia o otázkach riešených na Sneme sú prijímané jednoduchou väčšinou hlasov.
 
Časť otázok, ktoré sú pre Rody alebo Občiny Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Inglingov veľmi dôležité sa prinášajú na Veče. Žreci Svätoslúžitelia Kruhu (Vediči) sú hlavami vnútorných štruktúr Duchovnej Missionérie.  
 
Veče je staroslovanský správny orgán, niečo také ako dnešná mestská rada či snem. Je to zhromaždenie všetkých obyvateľov, ktorý slúži na posudzovanie všetkých spoločných záležitostí, ako aj na ohlasovanie rozhodnutí Kopy. Určite si spomeniete, že Veče sú spomínané aj vo vynikajúcom a už spomínanom poľskom filme Keď Slnko bolo Bohom.
 
Rozhodnutia, Ustanovenia, Nariadenia, Úlohy či ďalšie dokumenty, ktoré prijíma Páter Dij, Kruh alebo Malý Kruh či Snem sú potvrdzované Pátrom Dijom, a potom nadobúdajú platnosť a právnu silu a sú dodržiavané všetkými vetvami a štruktúrami Staroruskej Staroslovanskej cirkvi.
 
Rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre rozkvet Rodov Veľkej Rasy a sú prijaté celonárodne na Veče nadobúdajú účinnosť od okamihu ich odobrenia na národnom Veče.
 
Kruh (Malá Rada Starších – Rada Vedičov) Duchovnej Missionérie odsúhlasuje a koordinuje prácu medzi Dijami, t.j. Hlavami Vesových Duchovných škôl, Rektormi škôl Vysokého, profesionálneho Duchovného vzdelávania (Duchovných Seminárov), riaditeľmi účelových Podnikov cirkvi a Hospodárstiev okrem tých riaditeľov, ktorým Páter Dij dáva plnú samostatnosť v prijímaní rozhodnutí; vykonávajú Bohoslužby a slávia Sviatky a realizujú všetky druhy cirkevných Rituálov a Obradov, ktoré existujú v Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.
 
Hlavy Duchovných škôl – Dijovia – riadia Rady Starších Vesových Duchovných škôl a podriaďujú sa jedine a nesprostredkovane výlučne Hlave Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov Pátrovi Dijovi; vykonávajú Bohoslužby, Sviatky a všetky druhy cirkevných Obradov.
 
Priamo pod Duchovným vedením Pátra Dija sa nachádzajú Starostovia a Najstarší Občín, riaditelia škôl Duchovného vzdelávania (školy a Duchovné Školy), riaditelia účelových Podnikov cirkvi a Hospodárstiev, ktoré boli založené Dijom Vesovej Duchovnej Správy a ktoré sa nachádzajú v danej V(e)si, ale aj iné Duchovné štruktúry, ktoré boli založené Vesovou Duchovnou Správou.
 
Riadenie Duchovnej Missionérie vykonáva Veľká Rada Starších, ktorá sa vyberá a volí z Vedičov, Žrecov Svätoslúžiteľov a Najstarších Občín na Sneme. Snem rovnako zostavuje aj zoznam otázok, ktoré je nevyhnutné riešiť.
 
Táto Rada Najstarších na Sneme môže voliť Dijov, t.j. Hlavy Vesových Duchovných Správ, ktorí po potvrdení a blahoslavení Pátrom Dijom môžu pristúpiť k výkonu povinností súvisiacich s ich funkciami.
 
Na základe rozhodnutia Snemu môže byť Dij, ktorého zvolil Snem aj odvolaný. Výmena Dija, ktorý je určený najvyšším Duchovným vedením (Kruhom alebo Pátrom Dijom) prebieha na základe rozhodnutia Kruhu alebo Pátra Dija.
 
Vediči si sami vyberajú ešte pomocníkov. Sú to Kľučiari, Oznamovatelia Bohov, Ochrancovia Darov, Ochrancovia Ohňa a ďalší.
 
Služby Bohom vykonávajú Žreci Svätoslúžitelia, ako sú Vediči, Žreci, Žrice, Volchvovia alebo Kapeni, ktorí sú posielaní do rôznych cirkevných štruktúr, vyššej riadiacej správy, ale aj Najstarší Rodov, Starostovia Občín, ktorí majú Duchovné vzdelanie (minimálne Duchovnú Školu), poslucháči vyšších kurzov Duchovných Škôl, seminaristi Duchovných Seminárov alebo Členovia Občín – Rodoviči, ktorí ovládajú Rodové Poznanie, t.j. majú tie Prastaré Poznatky, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie v ich prastarých Rodoch.
 
Všetci Svätoslúžitelia Kruhu sú rovnoprávnymi Duchovnými vodcami v Duchovnej Missionérii, viac práv má iba Páter Dij.
 
V súlade s hierarchickou štruktúrou Staroslovanskej cirkvi sú tí svetskí vodcovia cirkevných Štruktúr, ktorí sa nachádzajú vo vedení Duchovnej Missionérie podriadení Duchovným vodcom Duchovnej Missionérie a Staroruskej, Staroslovanskej cirkvi.
 
Všetky nariadenia Duchovných vodcov Duchovnej Missionérie sú záväzné pre Vesových Duchovných Správcov rozličných cirkevných štruktúr všetkých úrovní, Členov Občín (Občinníkov) aj trvalých členov Staroslovanskej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.
 
V Staroslovanskej cirkvi každý Žrec Svätoslúžiteľ alebo občinník si plní svoje povinnosti riadiac sa prastarými Konmi a Svedomím.
 
Páter Dij
Páter Dij sa buď volí na Kruhu alebo Sneme zo Žrecov Svätoslúžiteľov, alebo sa posudzuje kandidatúra Nasledovníka, ktorý bol navrhnutý predchádzajúcim Pátrom Dijom jednoduchou väčšinou hlasov. Po podstúpení zodpovedajúceho Obradu pristupuje Páter Dij k najvyššej službe ako Hlava Duchovnej Missionérie a Staroruskej, Staroslovanskej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.
 
Za Pátra Dija môže byť zvolený ktorýkoľvek Svätoslúžiteľ, ale musí byť starší ako 24 rokov a musí mať Blahé Ciele, ktoré sú zamerané na posilnenie a rozvíjanie Starej Viery Prvopredkov a Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov. Je to preto, lebo mladí ľudia aktívnejšie a energicky poznávajú okolitý Svet Javi a Duchovné Svety aj náklonnosť k tvorivému budovaniu je u nich vyhranenejšia na rozdiel od starších ľudí, ktorí sa už skôr chystajú opustiť tento Svet a pokračovať do Vyšších Svetov k svojim Bohom a Predkom.
 
Kruh alebo Snem má právo zvoliť aj iného Pátra Dija, pokiaľ ten úradujúci nie je v stave plniť svoje povinnosti a vykonávať rozhodnutia, a to v období prvých desiatich rokov od začiatku jeho služby. Po uplynutí desaťročného obdobia a splnení konkrétneho Blahodarného Cieľa sa Páter Dij stáva plnoprávnou Hlavou Duchovnej Missionérie aj Staroruskej, Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov až do zrieknutia sa funkcie alebo smrti.
 
Páter Dij má právo samostatne vymenovať Dija do akejkoľvek Duchovnej Správy či Rektora ľubovoľnej Duchovnej Školy Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov. Rozhodnutie, ktoré vykoná Páter Dij je záväzné a vykonávané všetkými štruktúrami Staroruskej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.
 
Páter Dij môže na základe svojho rozhodnutia rozhodnúť o prešetrení akejkoľvek vzniknutej nejasnosti či otázky na Kruhu, Sneme, alebo Veče.
 
Páter Dij má právo zvolávať Malý Kruh (Radu Kruhu tvorenú vodcami rôznych cirkevných štruktúr) s cieľom riešiť dôležité neodkladné záležitosti, alebo rozhodnúť o ľubovoľnej otázke samostatne sám.
 
Medzi povinnosti Pátra Dija patrí povinnosť minimálne raz za desať rokov vykonať Missiu Kruhu, t.j. vykonať missionársku návštevu miest a Vsí, ako na území Ruska, tak aj tých, ktoré sa nachádzajú za hranicou Ruska, a to preto, aby na vlastné oči videl Občinný Život vo všetkých jeho prejavoch. V rámci takejto cesty navštívil minulý rok aj nás.
 
V cirkevnom živote Páter Dij nemá právo ignorovať rozhodnutie Missie Kruhu ani rozhodnutie Snemu či Veče, rovnako ako s nimi spojené úlohy. Rovnako nemá právo prijímať rozhodnutia, ktoré protirečia Konom Staroruskej cirkvi ani utvárať svoju rodinu podľa zákonov svetskej vlády.
 
Všetci Žreci Svätoslúžitelia Staroruskej cirkvi sa odievajú do odevu Bielej Farby, čo symbolizuje Duchovnú čistotu a príslušnosť k Svetlým Silám Veľkej Rasy a potomkom Rodu Nebeského.
Jedine Páter Dij má právo nosiť odev akejkoľvek farby, lebo pre neho je každá farba čistá.
Rozdiely medzi Žrecmi Svätoslúžiteľmi sú aj v ich zameraní a Duchovnej službe, ale všetky vychádzajú z prastarého Poznania, ktoré ovládajú a sú viditeľne rozlíšení podľa špecifických plášťov, opaskov a podľa palíc.
 
Od pradávnych čias Žreci nosili zbrane a vedeli nimi narábať, čo bolo vždy povinnou súčasťou ich postavenia. Hlavná úloha Žrecov bola vždy v tom, aby nielen vykonávali Bohoslužby, Obrady a Rituály, ale prinášali aj Treby a Dary Svetlým Bohom. Toto zahŕňalo aj povinnosť a schopnosť brániť Kapištia, Svätilištia, Gorodištia a Kummirištia pred nepriateľmi, pričom v obrane organizovali Žreci aj Občinníkov.
Hoci dnes Svätoslúžitelia nemajú povinnosť nosiť zbrane, naďalej má každý Žrec povinnosť ovládať zbraň a bojové techniky. Inak to nie je skutočný Žrec...
 
Žreci Prastarých Bohov nevytvárali osobitne uzavretú kastu, ktorá by sa oddelila od národa a bežného svetského, Občinného života, ale líšili sa od všetkých ostatných vrstiev národa. Nosili dlhé vlasy často zapletené do vrkoča, biely odev a pletené opasky so špecifickou ornamentovou symbolikou, podľa ktorej bolo možné jasne určiť, ktorým Nebeským Bohom slúži ten ktorý Žrec. Všade nosievali žrecovskú palicu alebo Svätý meč a zúčastňovali sa všetkých národných stretnutí.
 
Žreci Prastarých Bohov viedli Božie, t.j. Duchovné súdy v súlade s Nebeskými Konmi a Zápoveďami Bohov, ale aj svetské, Občinné súdy, keď si to vyžadovali Zákony Kopy, t.j. Občinné Právo a nemenné Rodové Ustoje, Tradície a Kony.
 
Pri Božom súde, keď sa riešil spor medzi Rodmi Rasy, alebo potomkami Nebeského Rodu, riešili Žreci spory v súlade s Najvyššími Konmi Bohov a ich Zápoveďami.
 
Keď vznikli spory medzi predstaviteľmi Rodov Veľkej Rasy a cudzozemcami, tak okrem Nebeských Konov Najvyšších Bohov sa uplatňovali aj skúšky Ohňom a Vodou, ale ak ani toto neuspokojilo sporiacich sa, tak sa určil súdny súboj. Nebeskí Bohovia sú spravodliví a v ich rukách je ako víťazstvo, tak aj porážka. Samozrejme za predpokladu, že potomok Veľkej Rasy náležite ovláda boj so zbraňou. Ak nie... ale potom to už nie je ani Slovan ani Árijec.
 
Žreci vždy riešili otázky o vojne a mieri, ale pritom sa vždy snažili presmerovať riešenie sporu na mierový spôsob, alebo nanajvýš na súboj dvoch vybraných víťazov namiesto celých nepriateľských vojsk.
Podľa svedectiev Letopisov sa mnohé vojny vyriešili súbojom dvoch víťazov vybraných Žrecmi z oboch strán a jeho priebeh musel byť viditeľný z pozície oboch nepriateľských vojsk. Výsledok súboja sa považoval za neodvolateľné prejavenie Božej vôle, ktorej sa rovnako podriaďovali jedni aj druhí. Na dodržiavanie Božej vôle u oboch znepriatelených strán dozerali Žreci z oboch strán.
 
Slúžitelia Prastarých Bohov vládli obrovským bohatstvom a uchovávali čistotu Prastarej Viery Prvopredkov a Prastarú Múdrosť Rodov. Dnes málokto dokáže pochopiť, že najdôležitejšími, veľkými Bohatstvami a Pokladmi Žrecov bolo Duchovné Poznanie a Múdrosť, ktoré ľuďom z Veľkej Rasy a potomkom Rodu Nebeského zanechali Prastarí Svetlí Bohovia a Múdri Predkovia. Bohatstvo teda neznamenalo zlato či peniaze.
Žreci mali ešte rad ďalších povinností.
 
Aby sme túto tému prešli hoci narýchlo, ale čo najkomplexnejšie, musíme spomenúť ešte Boha Pátra Dija:
 
Boh Páter Dij (Dyj) 
 
 
Je Boh Ochranca Jasnej Nebeskej oblasti a priestoru, Ochranca nevyčerpateľnej Životnej sily Zeme Dei, za pomoci ktorej Žreci Pátra Dija vykonávali rôzne divotvorné činy.
On je Boh, ktorý ochraňuje Prastarú Pravdu Nebeských Bohov a Tajnú Múdrosť.
Boh Páter Dij je Ochrancom Hlavných Ciest, skrz ktoré Bohovia mohli navštevovať obývateľné Svety. Dokázal zmeniť svoj vzhľad tak, že bol nespoznateľný, preto vzhľad tohto Boha nikto nedokázal uchovať v pamäti. Jedni ho videli ako mladého, mohutného vojaka, iní ako starého, múdreho starca alebo žreca.
Tento Boh odpradávna ochraňuje všetkých Žrecov Svätoslúžiteľov Starej Viery: Dijov, t.j. Vrcholných Žrecov, ktorí viedli Vesové Duchovné Správy, Pátra Dija, t.j. Hlavného Žreca, ktorý vedie Duchovnú Missionériu a celú Staroruskú Ingliistickú cirkev Pravoslávnych Starovercov Inglingov a Žrecov Ochrancov Prastarej Múdrosti Bohov a Prvopredkov.
 
Ak sa trochu pozastavíme nad opisom našej Prastarej Duchovnej Hierarchie ľahko zistíme, čo si myslieť o rôznych, „konkurencieschopných“ Menorečeniach či napríklad „Asgardských Duchovných Školách“ o ktorých úradujúci Páter Dij nemá ani poňatia. Celá vec však môže nadobudnúť aj iný rozmer. V Rusku, Bielorusku a na Ukrajine je Stará Viera v tej či onej podobe štátom uznaným, oficiálnym vierovyznaním. Okrem týchto krajín sa uzákonenie Starej Viery podarilo iba minulý rok vo Veľkej Británii. Tak či onak, oficiálne uznaná cirkev má oficiálne, štátom uznané inštitúcie a orgány. A tak Slovansko-Árijské Védy či Asgradská Duchovná škola majú svoje „copyright“... čo je právne obhájiteľné.
 
Záverom si povedzme niečo o činnosti Pátra Dija. Odporúčali sme vám pozrieť si napríklad záznamy z besied na Morave a Slovensku minulého roku. Pre istotu opíšeme cestu, ako sa k týmto a iným materiálom z dielne otca Alexandra dostať. Môžete si ich buď prezrieť, alebo mnohé z nich aj zadarmo stiahnuť. Takže poďme na to:
 
Prejdite na „Odporúčané“ na našej stránke;
Vyberte „Kolovrat TV“:
 
 
Je to jedna zo stránok, ktorú udržiava otec Alexander. Na modrom páse, ktorý prechádza celou obrazovkou priamo pod zobrazením prehrávača si nájdite a vyberte prostredný nápis „Архив“.
 
Dostanete sa do Archívu filmov:
 
 
 
V spodnej časti pod už spomínaným pozdĺžnym modrým pásom sa zobrazia televízne programy (Архив телепрограмм);
 
Teraz jednoducho kliknite napravo na modrú šípku a objaví sa vám voľba, ktorou si môžete program zadarmo stiahnuť (v bežnom rozlíšení):
 
 
 
Na našom príklade je navolený film Stretnutie v Poprade 1. diel.
 
Prajeme vám príjemné zážitky zo sledovania materiálov pripravených Pátrom Dijom.
 
 
 
Na záver by sme vám radi odporučili jednu z obľúbených hudobných skupín otca Alexandra. Ako zvyčajne, okrem hudby sú dôležité slová textu piesní. Aj táto skupina patrí medzi „naše“, t.j. Starovercov: pieseň Я Свободен.
  
Ostáva jedna nezodpovedaná otázka. V našej krajine sa cca 80% obyvateľstva hlási ku kresťanstvu. Ak sa započúvate do hudobnej tvorby našich „hviezd“ zistíte, že až na pár výnimiek nespievajú o ničom inom ako voľnom sexe a peniazoch. Ako keby iné hodnoty ani neexistovali. Aj toto je ukážka toho, čo väčšina populácie „financuje“, inak by nemali z čoho žiť... veď v kostole robia jedno a v reálnom živote môžu druhé...
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.