Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  ZDRAVOMYSLIE ALEBO "VLASTNÝ NÁZOR"?
ZDRAVOMYSLIE ALEBO "VLASTNÝ NÁZOR"?
Védy a viera - Viera
 
 
 
Pre väčšinu dnešných ľudí pravdepodobne dosť nezrozumiteľný názov pre článok – aký môžu mať tieto dva pojmy vzájomný vzťah? Dajú sa vôbec porovnávať? Nuž – a to budete asi diviť – hovoria o dvoch zásadných pohľadoch na život, o rozdiele medzi Rodovým zriadením a Civilizáciou. Predtým, než sa dostaneme k ich výkladu pamätajte, že veľa našich dnešných slov – ak sú aj starého pôvodu – majú zmenený pôvodný význam, t.j. sú na nich naviazané iné, lživé obrazy. Okolo seba vidíme rýchly posun v polarizácii Sveta – presne podľa starých predpovedí. Ale situácia sa vyvinula tak, že pre ľudí, ktorí majú záujem hľadať cestu k vlastným Predkom prišla „ukážková lekcia“ Védického svetonázoru. Najskôr sme videli zaklapnúť dobre mazanú pascu – aj keď internetoví trollovia sa trochu prerátali, a teraz si vyvoďme poznanie z informácie, ktorú nám táto udalosť poskytla. Ale znova – najskôr si povedzme, čo to – podľa Véd – informácia vlastne je:
INFORMÁCIA – svedectvo o okolitom svete, ohraničené schopnosťou ponímania umu, t.j. zmyslov človeka (čuchu, sluchu, chute, zraku a hmatu).
Keďže sa tu spomína um musíme si vyjasniť, čo to vlastne je:
UM – schopnosť Kolubieho tela (jedno z deviatich základných tiel podľa Véd) prijímať informáciu o okolitom svete prostredníctvo piatich zmyslov: čuchu, sluchu, chute, zraku a hmatu.
Toto je jedna stránka veci, teraz si zopakujme, čo to je Zdravomyslie:
ZDRAVOMYSLIE – svedomité používanie troch základov poznávania absolútnej Pravdy (Istiny): názor znalého človeka, názor Védických spisov (Zápovede Predkov) a osobnej skúsenosti. Všetky tri zložky musia dávať ten istý význam. Ak by sme používali ľubovoľné dva základy – a o to skôr, ak iba jeden – tak je veľká pravdepodobnosť chyby. Ten, kto pri hľadaní pravdy správne používa všetky tri základy prejavuje zdravú myseľ, čo jediné umožňuje zbavovať sa omylov a chýb.
Vyložili sme si základné pojmy, a teraz sa pozrime okolo seba cez optiku týchto troch pojmov. Predtým si však uvedomme, že naši Predkovia sa za dávnych čias v otázkach spoločného rozhodovania o dôležitých spoločných veciach na kopách, veče či Kruhoch zhodovali JEDNOMYSEĽNE – áno, vidíte dobre, nie väčšinou či už takou, alebo onakou. Ako to bolo možné? Nemali to „nariaďované“? Pokiaľ nebola dosahovaná jednomyseľnosť, tak návrh nemohol byť prijatý. Tzv. demokratická väčšina totiž vždy znamená, že na nejakom mieste dôjde aj k násilnému presadeniu si „názoru väčšiny...
Informácia je teda to, čo dostaneme od okolitého sveta, Zdravomyslie je to, čo dostávame od Predkov – ak vieme odkaz prijímať.
S informáciou samotnou je dnes jeden principiálny problém – kde nám dnes dávajú pravdivú, čistú, neupravenú, neprepasírovanú a ešte ktovie akú informáciu? V podmienkach civilizácie je to výlučne to, čo dostávame z egregoru civilizácie – najčastejšie prostredníctvom médií – a navyše cez Um, t.j. cez našich päť zmyslov. A aké to vlastne máme tie naše zmysly? Sú to najlepšie zmysly na Zemi? Ak budeme úprimní musíme si priznať, že ani náhodou. Náš čuch? Pes ho má neporovnateľne lepší. Náš zrak? Je veľmi ohraničený – nevidíme množstvo frekvencií mimo nášho „užívateľského“ spektra, nevidíme napríklad ani rádioaktívne žiarenie. Sluch? Už spomínaný pes nás „skryje do vrecka“ – nehovoriac opäť o infrazvuku a ultrazvuku... treba nám pokračovať? Teda to, čo nám vytvára „vlastný názor“ je založené na schopnostiach nášho umu, presnejšie na ohraničených možnostiach našich zmyslov. Takto sa stáva, že ak každej vhodne zvolenej cieľovej skupinke odborníci „naservírujú“ vhodne „spracovaný“ kúsoček informácie, tak každá skupinka si v rámci svojho egregora vytvorí „vlastný názor“ – určite odlišný od „vlastného názoru“ inej skupinky. Nehovoriac už o tom, že aj jednotlivci v rámci jednej skupinky musia mať zákonite rozdielne „vlastné názory“ – veď nijaká individuálny kombinácia piatich zmyslov nie je absolútne zhodná s druhou individuálnou kombináciou hoci aj takých istých zmyslov. A „pluralita názorov“ je zaručená.
Takýto stav je používaný v organizácii spoločnosti nazývanej štát, ktorého obľúbenou formou je demokracia. Slovo úplne vystihujúce „kraľovanie“ domény vlastných názorov a autorizácia vynucovaniu si postojov väčšiny na menšine. Ale ak dobre „upravíte“ napríklad voľby, tak už začne byť otázne aj či naozaj väčšina vládne menšine. Ale to môže nakoniec byť iba váš osobný názor...
Už samotné slovo „demokracia“ hovorí o tom, čo sa dá od tohto systému čakať. Demos bol síce v Aténach názov pre slobodný ľud – ale „slobodný“ za cenu armády otrokov, ktorí na neho otročili. Teda elitná skupina má všetku moc v rukách na základe otrockej podriadenosti zvyšnej časti spoločnosti. V Sparte jestvoval iný ľud – v dobrom antickom slovníku zistíte, že „Ochlos“. Tento výraz sa používal pre všetkých členov národa – v spoločnosti bez otrokov. Aristoteles síce považoval Ochlos za nedvižnú masu – ale masa slobodných ľudí so schopnosťou zdravomyslia sa nedá podriadiť otrokárovi. Aristoteles bol čierny mág a práve on naviedol Alexandra Macedónskeho na napadnutie Tartarie – aj keď neskôr zmenil smer, pretože nebol schopný Tartariu vojensky poraziť. Aristoteles si sľuboval od výpravy zničenie Véd – kníh aj ich nositeľov.
Pri používaní Zdravomyslia sa človek napája na Rodový egregor – a ten je pre všetkých členov Rodu rovnaký – veď sú jeden Rod. Ak sa to týka otázok nad úroveň jedného Rodu, tak je rovnaký pre všetkých členov Veľkej Rasy. Nuž takto sme mohli byť svorní a jednotní, takto sme si vždy v minulosti pomáhali. Takto funguje Dŕžava. Teda „vlastný názor“ znie síce atraktívne, ale v skutočnosti ide iba o „kŕmenie“ sa cudzou, vhodne pripravenou informáciou, ktorú človek prijíma za svoju (nedostatok poznania), zatiaľ čo Zdravomyslie „preveruje“ informáciu cez Duchovný kanál Rodu. Čo je viac – päť zmyslov alebo Galaxia?
Nechajme teda iných – ak chcú – spoliehať sa na „vlastný názor“. Nevedia, že ich „vlastný názor“ im niekto pripravil „na mieru“. V každom prípade, s ponímaním na úrovni zmyslov nemožno očakávať pochopenie Absolútnej Pravdy, ale možno zaručiť celoživotné skákanie od jedného názoru k druhému, pričom do žiadnej problematiky taký človek nikdy nevnikne do hĺbky. Ale poznanie je vždy obrazom evolučnej úrovne vývoja človeka, nuž nepreberajme cudziu karmu a stúpajme nahor po Svarge, bratia Slovania. Poznaním, nie dogmou „vlastného názoru“. Používaním Zdravomyslia spracovávame každú informáciu skrz skúsenosť Predkov, používaním „vlastného názoru“ nechávame pracovať iba to, čo budhizmus nazýva ego. No a tu budhizmus používa na vysvetlenie podstaty vynikajúce prirovnanie k opici, ktorá sa dostala do domu, z ktorého má výhľad výlučne cez päť okien – päť zmyslov. Máme o tom článok.
Náš „domovský“ svetonázor je védický. Hoci by nám ho chceli „správnymi informáciami“ vyvrátiť – zdravomysliaci človek sa už dokáže ubrániť vplyvu temných síl. Zatiaľ čo v nedávnych časoch – hlbokej Noci Svaroga – pracovali mozgy väčšiny ľudí niekde na úrovni 3%, dnes už mnohým ľuďom začínajú pracovať na 7-8%. Tvarom ostáva ich rozsah – im Svetlo schopnosti nezvyšuje – takže sa nedivte, ak mnohí z nich budú do nemoty opakovať „starú pesničku“. Veď tak dlho fungovala...
Ale Védy sú Védy – sú nám naozaj také cudzie? Vráťme sa k štúrovcom. Samo Chalúpka nám dal Mor ho! Ďalej sme po nich „zdedili“ Slnečnú Runu Bohyne Mary (Morény) ako symbol božstva ochraňujúceho našu domovinu. Dali nám aj našu trikolóru – zástavu, ktorú dodnes používame. V tomto prípade ani symbolicky nejde o to, že má tie isté farby ako ruská – hoci to nie je bezvýznamná spojitosť – ale najmä o to, že tri pruhy symbolizujú Triglava... nuž nezanechali nám náhodou aj niečo o Védach? Hoci to znie veľmi prekvapivo – zanechali:
„Veda, či jako daktorí chcú vedba, t.j. povedomosť jasná a zretedlná toho, čo je v nás, okolo nás, v duchu aj v prírode, na nebi aj na zemi, srozumenia toto ducha ludskieho túžbam duchovným vyšším; táto hovorím veda je to najčistejšie vychovávania človeka aj človečenstva“.
J. M. Hurban: Veda a slovenskje pohladi. Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru, 1846, zv. 1, č. 1, s. 1-14.
 
Na stránke sophia.sk si môžete nájsť zaujímavý autora Emila Páleša s názvom ŠTÚROVSKÁ KONCEPCIA SLOVANSKEJ VEDY – ROMANTICKÝ PREŽITOK ALEBO PREDZVESŤ BUDÚCNOSTI? Ak budeme citovať autora: „Hneď vidno, že ide o predstavu odlišnú od dnes platného pojmu vedy. Skúma ducha i hmotu, ľudské vnútro rovnako ako vonkajšiu prírodu; a za cieľ má predovšetkým vychovávanie, zušľachťovanie, mravné pozdvihnutie človeka a až v druhom rade hmotný blahobyt. Predmetom súčasnej vedy je len hmotný svet, smeruje väčšinou k technickým aplikáciám a k sfére hodnôt, zmyslu a o cieľoch života nevie povedať nič.“, zistíme zaujímavú vec. Čitateľom našej stránky už netreba napovedať, že J. M. Hurban nehovorí o vede v dnešnom zmysle, ale o VÉDACH. Táto skutočnosť je taká silná v skúsenosti našich Predkov, t.j. aj v našich génoch, že prešla až do dnešného názvu „veda“ a vôbec nám nie je cudzia. Síce to je – samozrejme – oklieštený zmysel, ale zdrojové slovo je VÉDA – vedenie, poznanie. Ako inak by sme mohli vysvetliť dnešný význam slova veda, ak nie prevzatím odkazu Predkov? Veď už tisíc rokov nás kŕmia tým, že my, Slovania, sme len niekedy okolo 6. storočia „zišli zo stromov“. Veď ak by to bolo tak, tak celkovo koreň slova „vedieť“ by nemal význam – veď odkiaľ by sme ho vzali? Potom by sme určite mali prevzatý – nášmu poznaniu neznámy – výraz, odvodený napríklad od „múdreho“ slova „Science“. Ale NIE, ostala nám skutočne jasná pamiatka na našich Predkov a našu prastarú Vieru – na Védy! Nuž buďme hrdí na štúrovcov, urobili naozaj veľa pre to, aby sme tu dnes boli, ale najmä – a to je ešte dôležitejšie – aby sme VEDELI! Zopakujme si s Tibeťanmi: „Pravda je tak blízko, až ju nevidno“.
Ale čo ešte nám treba na to, aby sme mohli nasledovať Predkov? Určite to sú obrady – pretože tie už buď nepoznáme vôbec, alebo nám ich do dnešnej podoby „nezištne“ upravili kresťania, alebo ich niektoré vymysleli dnešní samozvaní „žreci“ či „volchvovia“ – ale toto zdravomysliaci človek už „prekukne“. Je chybou ak tieto obrady – pretože sú koniec koncov spoločné všetkým Slovanom (okrem virtuálnych) – preberieme od ruských Starovercov, kde sa zachovali v pôvodnej, t.j. predkresťanskej podobe? Zdravomysliaci človek vie, že ani náhodou.
A čo mená? Meno nazývame tradične „narečenie“, či u nás „rečenie“. Vo Védickej kultúre je bezprostredne spojené s evolučnou úrovňou vývoja človeka.
Ak varna (t.j. Žiarie telo) narodeného dieťatka zodpovedá svätoslúžiteľovi, tak dostane meno s dvomi koreňmi. Jeden z koreňov je zvyčajne „Slav“, t.j. sláviaci, alebo „Ľubo“, t.j. ľúbiaci. Napríklad „Bohuslav“ – sláviaci Boha, „Dobroslav“ – sláviaci dobro; „Ľubomír“ – ľúbiaci svet, „Ľubomyseľ“ – ľúbiaci myslieť a podobne. Dvojkoreňové meno svedčí o tom, že človek ja „dvakrát zrodený“ – na tele aj v Duchu.
Ak varna zodpovedá víťazovi, tak dieťatko tiež dostáva dvojkoreňové meno, ktoré má zvyčajne korene „mir“, „vlad“ a podobne. Napríklad „Branimír“ – bojujúci za svet, „Tvorimír“ – tvoriaci mier, „Vladimír“ – vládnuci svetom (ruské „мир“ v azbuke je ťažko jednoznačne preložiť – chýbajú nám bukvy staroslovienskej Bukvice), „Vladduch“ – vládnuci Duchovným telom. Ak varna zodpovedá vesovi, tak meno má iba jeden koreň, pričom u smerda je to iba prosté označenie. Židokresťania po svojom príchode do slovanských zemí zakázali dávať slovanským deťom slovanské mená preto, aby skryli istinnú, skutočnú úroveň Duchovného vývoja človeka. Môžeme povedať, že v používaní sa zachovalo približne 10% pôvodných slovanských mien. Väčšina z dnes používaných mien je židovského, gréckeho a iného pôvodu.
Mená bývajú domáce, občinné, duchovné a tajné. Občinné a tajné meno dostáva človek pri prejdení obradu menorečenia – inak to nejde. Ako vieme, tento obrad môže vykonávať Najstarší Rodu – za predpokladu, že má prastaré poznanie a vie. Inak jedine Páter Dij. V tomto bode je jedno ako sa konkrétny Páter Dij volá – ide o úrad či funkciu, ktorú zastáva. Poznanie svojho vlastného mena je začiatkom na skutočnej ceste návratu k Predkom.
V súvislosti s menom je potrebné uviesť ešte jednu zaujímavosť. Ešte aj dnes a aj u nás existujú priezviská, ktoré končia na –. Nebojte sa, nejde o nijaké židovskú príponu, ako by niektorí radi chceli dokázať. Je to koncovka, ktorá pochádza zo staroslovienskeho „Имя Человека“, t.j. meno človeka. Práve a špecificky Človeka, t.j. bytosť s deviatimi aktivovanými čakrami, nie Ľudinu so šiestimi aktívnymi čakrami, a už vôbec nie Žiteľa s iba tromi aktívnymi čakrami.  Túto príponu mávajú mená, ktoré sú prastarého pôvodu.
Ak už sme pri pôvode starých slov, spomeňme ešte prastarý slovný základ „OR“. Je to sila alebo moc takého druhu, aká je napríklad podoba dochovaná aj v našom jazyku v prastarom výraze mORe. Ďalšie slovo s týmto základom a prastarým pôvodom je napríklad slovo kOReň. Za čias Dŕžavy sa ozbrojená branná moc – armáda – nazývala ORDA alebo RAŤ. Slovo „vojsko“ a „vojak“ je neskorší, kresťanský výraz. Preto aj kazacka armáda sa nazývala ORDA, a toto vojsko prišlo k nám na trestnú výpravu r. 1241. Kresťania dali slovu „Orda“ iný, zmenený význam, ktorý sa nám dochoval ako „horda“, t.j. ďaleko od pôvodného významu. Existencia „Zlatej Ordy“ znamená vyjadrenie spôsobu, ako sa začalo žiť ľuďom na oslobodenej Rusi po ukončení besnenia v typickom štýle kresťanskej Inkvizície. Rovnako slovo „rať“ už nepoužívame, ale zachovalo sa dodnes v menách napr. „Rataj“, vo vojenských hodnostiach napr. „rotný“, „rotmajster“ a je základom aj mena ratného Boha Západných Slovanov, ktorého dodnes na Morave poznajú po mene – Radegast. Zaujímavé je, že názov „rať“ pre armádu sa dochoval dodnes napríklad v Striebornej Rusi, t.j. Srbsku.
Nuž ak sa riadime princípom zdravomyslia, poznáme a vykonávame prastaré obrady a poznáme svoje Rodové mená (občinné aj tajné), tak sme určite na správnej ceste k Predkom. Je to poznateľne niečo iné, ako na základe „vlastného názoru“ – nech je akokoľvek „slobodný“ – budovať svoje postavenie v stáde, ktoré ani nevie kde ho ženú. Sú staré tradície a zvyky pre nás dôležité? Nuž, pred 100 rokmi bol pomer ľudí bielej farby kože voči  celkovej populácii sveta 20%. Dnes nás je necelých 3%..! Nedajte sa pomýliť tým, že okolo seba vidíte dosť belochov – riadene vymierame. Veď len na Slovensku je dnes viac ako 1 milión obyvateľov neslovanského pôvodu, ktorých „profesiou“ je majoritne „profesionálny poberač sociálnych dávok“.
Márne spomíname na
cnosť minulých čias
ak ideme nevedno kam.
A tak pozeráme nazad a hovoríme,
akoby sme sa hanbili poznávať
obe strany Pravi a Navi
a svoju púť vedieť a rozumieť jej.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       Velesova kniha

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.