Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  NADOBUDNUTIE RODOVEJ SILY
NADOBUDNUTIE RODOVEJ SILY
Védy a viera - Viera
 
 
Pred nejakým časom boli u nás veľmi populárne knihy od doktora Valeria Sineľnikova, a to dokonca do takej miery, že sa ich oplatilo prekladať aj do slovenčiny, pretože inak je prax vydavateľstiev spravidla taká, že knihy zahraničných autorov prekladajú iba do češtiny. Teraz nechajme bokom dôvod, prečo je to tak, ale ukazuje to na veľmi nízke národné povedomie Slovákov – aj keď to zodpovedá podstate tohto názvu. Slovien je nepokrstený Slovan, Slovák je kresťan, t.j. – aj keď by sa radi dávali do roviny že sú Slovania – nie je to tak. Slovan – ako už vieme – je stav Duše, je to Vierovyznanie našich Predkov. Slovan je ten, kto slávi Slav a Prav, Slovák spravidla slávi už iba cudzích Predkov – v Biblii sa dočítame od koho.
 
Napriek tomu siahneme po jednej z kníh doktora Valerija Sineľnikova, a síce po knihe s názvom VZOREC ŽIVOTA. AKO NADOBUDNÚŤ OSOBNÚ SILU. Takže Valerij Sineľnikov a kapitola z jeho knihy:
 
Prečo jeden mravec nevie, ako postaviť mravenisko? Dokonca ani desať, dvadsať či tridsať mravcov to nedokáže. Len zmätene pobehujú jeden cez druhého. A len keď sa ich nazhromaždí určité množstvo, tak ako keby na rozkaz z jedného centra začnú stavať svoj dom podľa presných pravidiel.
 
Mravenisko je veľmi zložitý, mnohoposchodový komplex, ale každý mravec presne vie, čo má robiť. Vedci rozdelili rozostavané mravenisko tenkým oloveným plechom na dve polovice, čím zároveň vylúčili možnosť stretávania sa mravcov. Ale tento pracovitý hmyz postavil mravenisko z oboch strán tabule tak, ako keby tam ani nebola. Pritom všetky chodby z oboch strán mraveniska sa presne zhodovali.
 
Ukazuje sa, že takto sa chovajú nielen mravce, ale aj iný hmyz. V podstate to isté robia aj sťahovavé vtáky. Jeden vták nevie kam má letieť. Nevedia to ani dva, ani päť vtákov. Ale keď sa ich zhromaždí určitý počet, tak jeden z nich sa stáva vodcom a vedie ostatných po presne stanovenej trase. Odkiaľ dostáva túto nevyhnutnú informáciu? V minulosti si vedci mysleli, že vodcom sa môže stať iba skúsený samec, ktorý túto trasu už pozná. Ale ukázalo sa, že vodcom sa môže stať aj celkom mladý vták, ktorý ešte po tejto trase neletel ani raz.
 
Je zaujímavé si všimnúť, že životná činnosť ľudí podlieha tým istým pravidlám. Ak bude každý z nás žiť sám pre seba, tak nech budeme robiť čokoľvek, aj tak nebudeme vedieť, čo naozaj pre plnohodnotný život potrebujeme.
 
Dedičstvo našich Predkov na tejto planéte je veľmi staré. Podľa Véd už trvá milióny rokov. A celá táto kolosálna skúsenosť, celá táto informácia je obsiahnutá v nás. Je zakódovaná na genetickej úrovni. Aká to ohromná Sila! Keď hovoríme, že pod Poltavou sme porazili Švédov, tak tým doslovne rozumieme, že to MY sme boli účastníkmi týchto bojov. V podstate to MY všetko pamätáme. Ak počujem o tom, že pred mnoho tisíc rokmi naši Predkovia opustili svoju pravlasť Hyperboreu a presťahovali sa na eurázijský kontinent, tak každá bunka môjho tela na túto informáciu reaguje. Toto poznanie ja zapísané v hlbinách môjho podvedomia.
 
Ak naše činy budú zodpovedať úsiliam, ktoré sú zapísané v Rodovej pamäti, ak budeme napĺňať Zápovede Predkov a sväto ctiť Tradície, tak nadobudneme RODOVÉ VEDOMIE (spoločné vedomie s Rodom). Znamená to, že môžeme využívať spoločnú Rodovú pamäť so všetkým, čo je v nej nazhromaždené. Takého konanie naši Predkovia nazývali Zdravomyslie, pretože po pripojení sa na NEHO konáme podľa Pravi, t.j. správne.
 
Spojenie pokolení, ich harmonická vzájomná činnosť je pre všetkých členov Rodu veľmi dôležitá. Bez súčinnosti s Rodom nie je možný Duchovný vývoj. Presnejšie, je možný iba do určitej úrovne, pretože ďalej možno postupovať iba ak sa naplníme energiou Roda. Na toto je pre rovesníkov veľmi dôležité učiť sa pochopiť jeden druhého a pomáhať jeden druhému. Rod vychováva úctu jedného k druhému, úctu k starším, a to je nevyhnutná podmienka Duchovného vývoja. Sily a energie vložené do týchto vzťahov sa vrátia stonásobne.
 
Vo svojej podstate je úcta a uvážlivosť k starším veľmi vážna askéza. Spolu s úctou k Predkom a starcom, k volchvom a duchovným radcom k nám prichádza Sila Roda. V minulosti sa bez požehnania rodičov nerobili žiadne vážne veci. Deti boli poslušné, rozumeli tomu, čo to je spojenie s Rodom. Je to ohromná Sila. Je to výnimočná Sila. Sila Života.
 
Ako strom bez koreňov vyschne, tak aj človek bez spojenia s Rodom nie je životaschopný. Preto ak máme s rodičmi problémy a nezhody, okamžite im odpustite. Jediný cit, ktorý môžeme a musíme mať k rodičom je cit hlbokej lásky, úcty a vďaky.
 
Jednoducho sa zmeňte vy sami, začnite ich potešovať vašimi vlastnými zmenami a dosiahnutými úspechmi v živote, a vtedy vaši rodičia sa začnú neodvratne meniť podľa zákonu odrazu.
 
Raz som zašiel na návštevu k svojim rodičom. Práve pozerali akýsi mexický alebo brazílsky seriál. Ja nepozerám televízor už veľa rokov, ale nechcel som ich rušiť, a preto som sa rozhodol ho dopozerať s nimi. „Je to jedno – pomyslel som si – uvidím, čo teraz v tej škatuľke ukazujú“. Vysvitlo, že to bolo veľmi zaujímavé a poučné.
 
Podľa televízneho príbehu otec, ktorý žil v chatrči prišiel k svojej dcére, popýtať peniaze na liečbu matky. Dcéra bola najstaršia z detí a kedysi, keď mala štrnásť rokov ju otec vyhnal z domu. „Niet čím kŕmiť darmožráčov – povedal. Choď a prebíjaj sa životom sama“. A prebila sa. Bolo jej veľmi ťažko, musela veľa pracovať aby mala čo jesť, ale postupne si zarobila nejaké peniaze, potom sa stala úspešnou v podnikaní, otvorila si vlastný obchod, kúpila dom. A odvtedy ako ju vyhnali z rodičovského domu už prešlo asi dvadsať rokov, i starček prišiel k nej pýtať peniaze.
 
Ako si sa vôbec odvážil prísť ku mne? – kričala na neho dcéra. Ty niktoš! Vyhodil si ma na ulicu a teraz, keď som sa stala úspešnou, si si na mňa spomenul.
 
A vtedy jej starček povedal múdre slová:
 
Vieš, v skutočnosti by si mi mala byť vďačná.
 
Tebe? Vďačná? Za čo? – rozzúrila sa žena.
 
Vtedy, pred dvadsiatimi rokmi, som ti pomohol zmeniť tvoj osud. Ak by som ťa nebol vyhnal, tak teraz by si určite toto všetko nemala. Pozri na svojich bratov – pokračoval otec. Jeden zomrel na tuberkulózu, druhý je narkoman a tretí – najmladší – už je v bande zločincov.
 
Nevedno čo by bolo s tebou, ale jedno je jasné – nebolo by to nič dobré. Potrebovala si postrčiť a ja som ťa postrčil. Kruto? Áno. Ale inak by sa to nepodarilo.
 
Po týchto slovách sa otec otočil a odišiel. Ale jeho dcéra ešte veľmi dlho a úporne rozmýšľala.
 
Na druhý deň prišla k svojej kamarátke a o všetkom jej porozprávala. A tá jej povedala, že otec má pravdu.
 
Často údery osudu – povedala kamarátka – nám pomáhajú stať sa silnejšími.
 
Po tomto všetkom hlavná hrdinka sa začala starať o svojich rodičov a pomáhať svojim bratom.
 
Začiatkom 20. storočia revolúcia odrezala korene väčšiny Rodov. Aj ďalšia činnosť vlády bola nasmerovaná na to, aby ešte viac rozrušila spojenie pokolení: masové presídľovanie ľudí, represie, odstúpenie od duchovnosti priviedli k tomu, že sme dostali Ivanov, ktorí nepamätajú rodstvá. Teraz nastal čas prinavrátiť rodové korene a spojenie pokolení.
 
My, ktorí žijeme vo veľkých mestách „civilizovaného“ sveta sme začali zabúdať na existenciu Roda. Dokonca majiteľ psa s vynikajúcim rodokmeňom neraz pozná jeho rodstvo do desiateho kolena, ale my nemáme poňatie o svojom vlastnom rodovom strome. A ešte ak ako-tak poznáme životy svojich rodičov, tak čo už vieme o druhom, treťom pokolení?
 
Aby sme sa dobre dobre zorientovali vo svojom živote, mali by sme presne spoznať životy našich blízkych. Kde sa narodili, ako prebehlo ich detstvo, ako sa vaši rodičia zoznámili, za akých okolností, aké boli ich vzťahy? Dôležité je vedieť, aké bolo ich poslanie, druh zamestnania. Ak hlboko vnikneme do týchto otázok, potom môžeme mnoho pochopiť zo svojho života. A ak sa ešte pohrúžime do životov dedkov a babičiek...
 
Celkovo nie je najdôležitejšie množstvo pokolení svojho Rodu (hoci aj to je dôležité), ale hĺbka pochopenia životov predchádzajúcich pokolení. A ešte dôležitejšie je naladiť dobré vzťahy so živými členmi Rodu. Cez nich ožíva celý Rod.
 
Raz som sa zoznámil s jedným veľmi zaujímavým človekom, ktorý sa už dávno zaoberá slovanským Védizmom. V rámci svojho zamestnania bol v Afrike, v hlavnom meste Nigérie, ako člen jednej ukrajinskej delegácie. Tam sa zoznámil s Nigérijcom, ktorý sa svojho času učil v Moskve na Univerzite Patrica Lumumbu. Tento ho pozval na návštevu do džungle, kde žije jeho kmeň.
 
Bol som maximálne prekvapený! – rozprával môj známy. Predstav si, hlboko v džungli žije africký kmeň podľa védických zákonov našich Predkov. U nich doteraz panuje občinno-rodové zriadenie – pokračoval vo svojom rozprávaní môj známy – ale nemôžeme ich nazývať divochmi. Skôr naopak: to sme my so svojimi chybami a strasťami oproti nim divosi. U nich je všetko harmonické a správne. Mladší si ctia a rešpektujú starších. So všetkým sa s nimi radia. Mládenci, ktorí dosiahli určitý vek, podstupujú rad dôležitých skúšok a posvätení. Každý koná svoju prácu, ale v prvom rade robia všetko pre blaho občiny. Majú radu starších, ktorá rozhoduje o všetkých otázkach. Majú šamana, tak ako my volchva, s ktorým sa radia vo vážnych veciach a na ktorého sa obracajú o pomoc v prípade choroby.
 
Kedysi mi hovoril môj dedo – skončil svoje rozprávania známy – ty, Andrej, musíš prežiť svoj život čestne a dôstojne, aby, keď príde čas, si sa mohol postaviť pred Predkami a Bohmi a povedať im: „Vy ste ma porodili a ja som urobil toto a toto na rozkvet nášho Rodu, Národu, Dŕžavy, na rozmnoženie Rodu Slovanského“.
 
Preto, aby sa nikdy nepretrhlo spojenie pokolení a aby slobodne tiekli rodové energie, naši Predkovia mali obrad požehnania. Žehnali rodičia a starší v Rode svoje deti a vnukov na vytvorenie rodiny, na vykonanie akýchkoľvek činností. Je to veľmi dôležitý obrad. Každému v Rode umožňoval získať prístup k energiám Roda.
 
V našich časoch mládež vo väčšine prípadov nepozná tento obrad a žije bez požehnania rodičov. Okrem toho robia veľa proti radám Predkov, a z toho pochádza množstvo prekliatí. Možno, že ani naši rodičia už nedostali požehnanie od svojich rodičov. Aj oni sami potrebujú pomoc a podporu Roda.
 
Človek, ktorý nemá rodičovské požehnanie má prerušený prístup k energiám Roda i on sám sa oveľa ťažšie vysporiadáva s určitými životnými situáciami. Máme špeciálnu meditáciu, ktorá sa aj nazýva „Požehnanie“. Ona umožňuje dostať požehnanie na jemnohmotnej úrovni od celej reťaze pokolení, spojiť sa s Dušami Predkov. Takéto činy môžu mnohé v živote zmeniť a nové, nezvyčajné energie Roda sa vlejú do vášho života.
 
Môžete to urobiť samostatne. Hlavné je uvedomiť si vážnosť požehnania a úprimne si želať ho dostať.
 
Druhý dôležitý čin je úprimne poprosiť odpustenie od svojich rodičov za neposlušnosť, za to, že sme často šli proti ich vôli.
 
Po tretie, opäť úprimne poďakovať svojim rodičom za akt vášho narodenia sa v tomto svete. Musíte si uvedomiť, že vaši rodičia sú pre vás najlepší. A vy ste to najlepšie dieťa pre nich. Vaša Duša si ich vybrala spomedzi ostatných párov a zaželala si materializovať sa práve skrz tohto muža a túto ženu.
 
A nakoniec za štvrté – urobte nejaký konkrétny krok vo vzťahu k vašim rodičom. Môže to byť konkrétny čin, ak sú naporúdzi. Alebo telefónom či pekný list ak sú ďaleko.
 
Koniec koncov príďte k svojim rodičom a požiadajte ich o požehnanie, hoci dodatočne. Vysvetlite im načo to je potrebné. Myslím, že vás pochopia.
 
Po prijatí požehnania sa zákonite začne meniť život nie iba u toho, kto prešiel obrad, ale aj u príbuzných v celom Rode. Vytvoria sa pozitívne vzťahy, naviažu sa spojenia, odídu problémy, ľahšie sa budú uskutočňovať rôzne úlohy.
 
Človek nemôže existovať bez svojho Rodu. Program Rodu bude účinkovať na nás, či to chceme alebo nie. Jediné, čo môžeme urobiť je zmeniť tento program, pracovať na sebe. Veď my sme pánmi svojho života. Hoci to nie je jednoduchá úloha, musíme ju riešiť.
 
Rodový program vždy zodpovedá našej osobnej karme. Pred tým, ako sa objavíme na tomto svete, si naša Duša „vyberá“ rodičov v Rode, národnosť, miesto a čas narodenia. Každý z nás je článok v reťazci pokolení. A všetci sa opierame o svojich Predkov. Postav Lebon napísal: „Osud národa riadia v oveľa väčšej miere zomrelé pokolenia než žijúce... My nesieme váhu ich omylov; my dostávame odmenu za ich dobré činy“.
 
Rodový program je súhrn činov našich Predkov. Ale zároveň plne odzrkadľuje náš osobný program. Ak sa chcete dozvedieť o vašich minulých životoch, je to veľmi jednoduché. A pritom dôveryhodné. Obzrime sa vôkol. Vzhliadnime do hlbiny nášho Rodu. Napríklad, máte mamu učiteľku a otca vojaka. Znamená to, že v jednom z vašich predchádzajúcich životov ste boli učiteľom a v druhom vojakom. Ak jeden dedko bol účtovník a druhý bojoval a zahynul na fronte, tak v jednom živote ste mali do činenia s peniazmi a v druhom ste bránili svoju Vlasť a padli chrabrou smrťou. To isté sa týka aj charakteru a schopností. Ak niekto z príbuzných konzumuje alkohol, tak tento problém jestvoval v minulom živote. Ak mama mala veľmi dobrý hlas a otec písal krásne básne, tak tieto schopnosti máte aj vy na hlbokej genetickej úrovni.
 
Skúmajte svoj Rod s láskou, pozornosťou a úctou. Pomôže vám to lepšie pochopiť seba, svoje problémy, uvedomiť si svoje poslanie. Overte si to a nájdete tam veľa zaujímavého pre seba.
 
Je nevyhnutné poznať svoje korene, musíme poznať svoj genealogický strom. Tí, ktorí sa tým zaoberajú občas nájdu špecifickú následnosť udalostí, ktoré sa v Rode opakujú z pokolenia na pokolenie. Mnohé naše dnešné problémy sú tak či onak spojené z nejakými udalosťami minulosti. Kde začať?
 
Na hĺbkovú prácu je dobre zozbierať informácie o troch-štyroch pokoleniach svojich Predkov. Začnite s tým, že sa popýtate svojich najbližších príbuzných o kľúčových udalostiach: narodenie, škola, svadba, smrť. Užitočná bude aj informácia o druhu činnosti, o vzťahoch v rodine, o materiálnej situácii, aké boli v Rode choroby. Zozbierajte maximum informácií o bratoch a sestrách príbuzných, o vašich dedkoch a babkách. Zostavte rodinný fotoalbum. V niektorých Rodoch sa mohli zachovať staré predmety a listy. Potom nadviažte spojenia s týmito príbuznými. Pošlite im listy.
 
Vysvetlite im, že zostavujete dejiny svojho Rodu a potrebujete podrobné informácie o blízkych ľuďoch.
 
V mnohých kultúrach je zvykom zobrazovať Rod v tvare stromu. Strom je najstarším symbolom Života. Z ďalekej minulosti sa nám dochoval Obraz Rodového Stromu, ktorý zobrazuje jednotu a spojenie troch čias: minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Korene stromu predstavujú Predkov, kmeň žijúcich, koruna a vetvy budúcnosť Rodu, potomkov, pokračovanie Rodu vo večnosti. Ľudia a semená zasievajúce priestor okolo stromu a aj listy, ktoré na jeseň vednú a na jar sa znova zazelenajú – je to znak nekonečne sa rodiaceho života v zmene pokolení...
 
V prvopočiatočnej pamäti človečenstva žije protoobraz Svätého Svetového Stromu, ktorý odráža božskú vesmírnu stavbu Všehomíru...
 
Jestvovali Sväté Háje, v ktorých sa naši Predkovia stýkali so svojimi Rodovými Stromami, tvorili obrady, ktoré podporujú celistvosť Rodov. Ctením si Rodových Stromov oživovali pohyb rodových energií, dostávali prístup k sile Roda. Oni rozumeli aký dôležitý význam má spojenie s rodnou zemou, spojenie s Prírodou, ktorá kŕmi skrz korene silné, prekvitajúce rodiny.
 
Naši Predkovia ovládali na základe uvedomelej myšlienky Roda zvláštne umenie RODOLAD, čo je umenie vytvorenia rodiny, uchovania ľúbosti a ladu medzi partnermi, výchovy detí, ovládnutia priestoru rodiny, rodinného kozubu. Je to celistvý svetonázorový systém pohľadu na rodinu, na role muža a ženy, na rodičovské povinnosti, na povinnosti pred Rodom a spoločenstvom. Každý Rod, každý Rodový strom má ohromný význam v človečenskom sade! Je nutné si uvedomiť rolu Rodu, svoju úlohu v tejto materializácii, ohromnú zodpovednosť v reťazi rodových väzieb. Naši Predkovia svojimi životmi pripravili náš príchod tu, my sme pripravili príchod svojim potomkom. Načo je dôležité spojenie so svojimi príbuznými? Sme ako vetvičky jedného stromu a vyschnutie vetvičiek privedie k vyschnutiu celého Stromu Rodu.
 
Všetko, čo bolo zrodené Rodom predovšetkým nesie v sebe jeho meno: Rod, Rody, náRod, Rodina, PríRoda (Pridané Rodu), Rodokmeň, Rodnik, bRada (bohatstvo Roda), úRoda. Duša národa je zapečatená v jeho jazyku. Rod je večnou a nerozdeliteľnou celostnosťou, vyrastajúcou z jedného svätého koreňa. Naši Predkovia vedeli o duchovno-telesnej jednote človeka a Vesmíru. Rod Nebeský je duchovná časť Vesmíru a Rod Pozemský človečenský je jeho materiálne zhmotnenie.
 
Symbol Stromu Života a symbol Stromu Rodu sú identické a jeden druhému aj otvárajú jeden zo zákonov Vesmíru, v súlade s ktorým je z prvopočiatočnej božskej energie vytvorený Vesmír: ako hore, tak dolu, čo vo veľkom, to aj v malom.
 
Nuž tak náš Rod je z jednej strany zdroj Sily, ktorá nám dáva život a z druhej strany to je naša Karma, naša Púť. Jestvuje naša Púť a Púť Roda. Jeden bez druhého nemôže existovať. Každý z nás má svoje poslanie. A ono je pevne zapletené do osudu Rodu. Niečo musíme urobiť my, niečím musíme prejsť, aby sme zmenili svoju osobnú karmu a karmu svojho Rodu.
 
Naši Predkovia vedeli, že človek keď dosiahne dokonalosť pomáha svojmu Rodu na sedem pokolení do budúcnosti a na sedem pokolení do minulosti. Takto sa hromadí Sila Zbožnosti Rodu, ktorá prechádza z jedného pokolenia na druhé. A naopak, ak my „oddáme svoju Dušu temným silám“, tak degradujeme nielen sami, ale aj vyťahujeme energiu svojho Rodu na desiatky pokolení dopredu aj dozadu. Týmto sa v podstate vysvetľuje, prečo jeden človek má od narodenia nejaké dobrá, zatiaľ čo druhý nemá nič. Takže ako budeme nakladať so svojou silou závisí vyložene od nás. Sila Zbožnosti Rodu je základ pre narodenie geniálneho dieťatka.
 
Všeobecný mier a šťastie budú vtedy na Midgard-Zemi upevnené, keď sa každý človek vráti k svojim rodovým koreňom a splní svoju úlohu.
 
Toto bol posledný odstavec z prekladu knihy Valeria Sineľnikova VZOREC ŽIVOTA. AKO NADOBUDNÚŤ OSOBNÚ SILU. Nuž, niet čo dodať. Stačí len dobre popremýšľať o obsahu tohto úryvku...
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.