Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  RODOBOŽIE
RODOBOŽIE
Védy a viera - Viera
 
 
 
Súdiac podľa mailov, ktoré dostávame, niektorí čitatelia našej stránky stále nehľadajú odpovede na otázky kto sme, čo je našou úlohou v tomto živote a čo bude s nami po smrti. Môžeme rovno povedať, že sa vážne nezamýšľajú nad tým najdôležitejším, čo sa každého človeka, materializovaného vo Svete Javi, bytostne dotýka. Nevieme ako vyzerá sloboda, takže naozaj ani nevieme, v akom otrockom postavení sa nachádzame. No, povedať že nevieme, nie je až také strašné, pretože to už znamená, že človek, ktorý si dá takúto otázku už vie, že musí niečo urobiť, aby sa dozvedel. V tomto je naozaj veľmi výstižný citát, ktorého autorom je Sokrates:
 
VIEM, ŽE NIČ NEVIEM, ALE MNOHÍ ANI TO NEVEDIA, ŽE NIČ NEVEDIA.
 
Teda uvedomiť si, že stále neviem dosť je pozitívny stav, pretože už znamená, že musím vyvinúť aktivitu, aby som sa dozvedel.
 
Ďalším problémom niektorých našich čitateľov je, že si stále neuvedomujú účel existencie našej stránky. Najčastejšie je to ten druh čitateľov, ktorých osloví nejaký konkrétny článok, ale nejdú do hĺbky, neprečítajú si predchádzajúce, s témou súvisiace články na našej stránke, a potom sa niet čo diviť, že sa napríklad dajú zatiahnuť do rozličných sporov na rôznych fórach, kde ako zdrojový materiál poukážu na niektorý náš článok. Neraz však zistia, že proti našim článkom povstane na tom ktorom fóre tvrdá opozícia – nuž nás oslovia, aké „ďalšie“ argumenty by sme im poskytli.
 
Sprievodným javom sú aj prípady, ktoré sa tvária ako plne „kompatibilné“ s našou stránkou, a teda „zasvätene“ všetko vedia. Nuž, musíme sa pozastaviť a ozrejmiť si základné postuláty toho, čo sa nazýva slovanská či árijská Viera Praotcov a naša úloha v tomto systéme. Nie sme monoteisti, ktorí uznávajú iba jediného boha, spravidla ako Pána, teda sa sami prehlasujú za jeho služobníkov, teda otrokov. Nie sme ani polyteisti, pretože naši Bohovia nebojú z akýchsi nepochopiteľných príčin jeden proti druhému, ani si vzájomne nerobia intrigy. Náš systém Viery sa nazýva Rodobožie.
 
Čo sa týka rôznych zdrojov Starej Viery u nás, tak na internete NEEXISTUJE žiadny ďalší subjekt, s ktorým by sme koordinovali našu činnosť, či mali s ním akýkoľvek druh trvalej spolupráce. Príležitostne síce môžeme s nejakým subjektom organizovať nejakú akciu – bývajú to prednášky, besedy či oslavy Sviatkov – ale nikto nemá našu „autorizáciu“ tvrdiť, že má od nás poverenie na to či ono.
 
Musíme však povedať, že to neznamená, že všetko, čo sa o Starej Viere dočítate inde musí byť vždy zlé. Chceme len zdôrazniť, že bez vlastného úsilia a ZDRAVOMYSLIA nemôže nikto dúfať v „instant coffee“, teda nikto vám nenaleje Múdrosť lievikom, aby "prišla" bez úsilia.
 
Takže vráťme sa našej úlohe. Prinášame späť Starú Vieru, ktorú pri pokresťančovaní, t.j. vyvraždení našich Predkov zlikvidovali. Stará Viera je taká, aká je, nie taká, akú by si ju mnohí chceli "urobiť". Je však NAŠA. Pravdou je, že hĺbka poznatkov o Starej Viere je taká obsažná, že mnohí, ktorí si už stihli urobiť zo Slovanstva „Copyright“ zistili, že v nej nemajú priestor na svoju "tvorivosť". Nuž nečudo, že aj oni proti nej bojujú. Cítia sa ohrození. No jedno vnímavému čitateľovi nemôže uniknúť. Stará Viera, ako ju podávame na našej stránke, je taká istá, s akou sa dnes môžete stretnúť v Rusku, na Ukrajine či v Bielorusku. Ostatne, pri výstavbe diaľnice v okolí mesta Levoča boli nájdené pozostatky toho, čo archeológovia nazvali „Stará Levoča“. Zábery z nálezu odvysielala Slovenská televízia 10. septembra 2012 vo večerných správach. Najväčšie prekvapenie je, že pre nás nejde o žiadne prekvapenie. Sme presne taká istá prastará, slovanská kultúra ako všetky ostatné – vrátane symboliky.
 
 
rodo_3.jpg
 
No a ako to je u nás naozaj? Rôzne skupiny spravidla ani nie sú ochotné spolupracovať jedna s druhou. Toto že je všeslovanská vzájomnosť? U nás to ide dokonca tak ďaleko, že ani nie sme ochotní uznať, že sme Slovieni; veď keď nám podhodia napríklad alternatívu akýchsi „Slovenov“ – tak hneď po nej mnohí siahajú, len aby sme náhodou neboli takí istí Slovania, ako všetci ostatní. A do tohto systému fragmentácie spoločnosti – v zmysle metód sociálneho inžinierstva – patria aj virtuálni Slovania, ktorí sú aktívni iba na internete, ale inak ich žiadne spoločné slávenie našich Prastarých Sviatkov či aspoň starostlivosť o Prírodu nezaujíma...
 
Vráťme sa teda k tomu, čo „odpovedať“ na fórach. Odpoveď je jednoduchá – nič. Najskôr si zopakujme už citovaný zákon:
 
ZDÁ SA, ŽE VŽDY JESTVUJE PRÁVE DOSTATOČNÉ MNOŽSTVO DÔKAZOV NA TO, ABY PRESVEDČILI TÝCH, KTORÍ VERIA, A NIKDY NEEXISTUJE ÚPLNE DOSŤ DÔKAZOV NA TO, ABY PRESVEDČILI SKEPTIKOV.
 
-takzvaný „Jamesov zákon“ pomenovaný po filozofovi Williamovi Jamesovi
 
Kto je najpravdepodobnejší protikandidát v sporoch takéhoto druhu? Biorobot alebo tvar. Čo možno očakávať od tvarov? Azda niekto myslí, že keď im začne argumentovať našou prastarou kultúrou, tak sadnú na zadok? Práve preto stále opakujeme, že naša stránka je pre Slovanov, respektíve pre tých, ktorí naozaj hľadajú cestu k Viere Predkov a sú ochotní aj niečo pre to robiť, lebo sa dozvedia ako. Pre iných nemá ani význam tieto riadky čítať. Arián, či podľa západného podania Árijec je nasledovník védickej kultúry. Sanskritský názov „Arián“ pochádza od staroslovanského slova „Aprian“, pričom slovo pozostáva z „a“ – proti; a „pria“ – spor, dodnes používame tento koreň vo výrazoch ako „prieť sa“, „rozpor“. Prečo ide o človeka, ktorý sa neprie? Pretože naša prastará kultúra stojí na pevnej väzbe na Rod. Árijec alebo Slovan – lebo rozdiel je iba farba očí – žije v rodovom zriadení a používa zdravomyslie. Občina sa tradične riadi Kopným právom – a tu sme pri koreni veci. Človek, ktorý žije podľa védických hodnôt, nie je dvojtvárny, neprevracia kabáty. Napríklad kresťania – jednu morálku majú pre kostol, druhú pre všedný život. Znamená to, že môžu jeden druhého hocikedy podraziť, ale ak sa vyspovedajú, tak všetko je v poriadku. Takýmto ľuďom proste nemožno veriť, Svedomie pre nich nič neznamená. Na druhej strane v našej tradičnej kultúre síce máme Žrecov, Volchvov a podobných ľudí, ale podriadenie sa im nikdy a nikde nemôže byť na úkor Svedomia. Svedomie – aj v našom jazyku ešte zachované zo slov Spoločné Vedomie – je priame spojenie s Rodom, t.j. s Predkami. Bez ohľadu na to, ako výhodne je napríklad klamať ostaných preto, aby sa dala získať nejaká materiálna výhoda – peniaze, kariéra a pod. – vždy podliehame kontrole Svedomia. Možno ho síce „odopnúť“ a potom akože spoveďou „pripnúť“ – ale nedajte sa oklamať – nikto vám nemôže „vymazať“ Svedomie a „odpustiť“ hriechy... Zo všetkého sa budeme raz zodpovedať Predkom bez ohľadu na to, či nejaký čierny mág niekomu „hriechy odpustil“ alebo nie. Keďže nás zRODili prastaré Rody, tak musíme vedieť, že nikto nemôže za nás prevziať zodpovednosť za plnenie či neplnenie svojej životnej úlohy, pre ktorú sme sa materializovali vo Svete Javi. A už vôbec nie nejaký Ježiško – cudzinec. Ten kostolný nie je z našich Rodov.
 
Védický spôsob života znamená dodržiavať védický štýl života. To sú v prvom rade prastaré Obrady – žiadne internetové svätenia – a Rituály, prinášanie NEKRVAVÝCH obiet – my Slovania sme nikdy neboli účastní na hnusných zvieracích, či dokonca ľudských obetách, ktoré prinášajú denne tvari tak, že svoju účasť na nich a tým pádom odsúhlasenie celého systému zmeníme na „prijímanie ľudského tela (rozumej „Sviatosti“) pod spôsobom chleba a vína“, teda na nejakú "demo verziu". Sú tu Zákony Rita, Zápovede Bohov a Predkov a vôbec všetky veci, o ktorých sme už toľko písali. Výsledkom takéhoto spôsobu života je silná RODina, zo silných RODín je silný ROD, silné RODy tvoria RODový systém, t.j. pre nás tradičné zriadenie DŔŽAVU, t.j. to, čo sa DRŽÍ na moci RODov. Opakom DŔŽAVY je štát a celý jeho parazitický systém.
 
Árijec alebo Slovan má tým pádom otvorených všetkých 16 kanálov vnímania Sveta, t.j. je schopný – na jemnohmotnej, energetickej úrovni – dostávať informácie od svojho RODu. Takto sa stane, že všetkým členom RODu je prístupná tá istá ISTINA, t.j. všetci naozaj môžu mať jednotný názor na najdôležitejšie veci. Protikladom toho je to, čo nazývame „vlastný názor“. Hoci vlastný názor ako taký nijako nechceme zatracovať, dnešný jazyk nemá dostatočné výrazové prostriedky na opísanie skutočností, ktoré nie sú materiálne „hmatateľné“. Na rozdiel od vnímania ISTINY či PRAVDY, t.j. otvorenými kanálmi vnímania, a teda schopnosťou VEDIEŤ samostatne, je demokracia postavená na „pluralite názorov“. Znie to síce – dnešnému človeku – logicky, ale je tu podstatný rozdiel. Pri zablokovaných kanáloch vnímania sa obraciame na informácie zabezpečované výlučne zmyslovou cestou. Našich päť zmyslov – ako päť okien v známom budhistickom podobenstve o opici – nám podáva informácie o Svete Javi. Opakujeme, o Svete Javi, t.j. o materiálnom, hrubohmotnom, obklopujúcom nás štvorrozmernom svete. Naše zmysly NIE SÚ SCHOPNÉ prijímať jemné energie, t.j. vyššie energie Sveta Slavi či Pravi. Tu sa nám – pri védickom spôsobe života – "pridávajú" ďalšie dva zmysly, t.j. intuícia a jasnovidectvo. Ale dobre vieme, že zďaleka nie všetci ľudia dnes vedome dokážu s týmito entitami pracovať, aj keď „povolaní“ sme všetci. Tu vstupuje do „práce“ Klubie a Kolubie telo. Klubie telo je má formu striebornej gule a je umiestnené v hlave. Je sídlom umu a rozumu. Informácia je svedectvo o čomkoľvek. Um zozbiera všetky informácie a rozum z nich vyvádza závery. Kolubie telo je umiestnené ako zlatistá guľa vôkol hlavy – to sú najčastejšie viditeľné „aury svätých“ okolo hláv na starých obrázkoch. Je sídlom intelektu. Intelekt je súbor vývodov, ktoré mu dodáva rozum. No ale kto nám dnes "dodáva" informácie? Predsa tvari. Sú to všetko svedectvá o skutočnosti, alebo je to realita? Tu pripomíname, že realita pochádza zo slov „re“ – opakovať a „al“ – všetko. Všetko prepracované tak, aby to bolo vhodné pre biorobotov. Realita teda nie je skutočnosť, t.j. Pravda. Nuž, hoci vo Védach sa hovorí, že na poznávanie Sveta Javi niet lepšieho nástroja ako zmysly, musíme mať na pamäti jedno – um, rozum a intelekt stavajú na informáciách z materiálneho sveta, t.j. nie zo sveta Slavi a Pravi. Hoci sú nevyhnutné pre našu evolúciu v Javi, patria k Javi.
 
Hoci o telách, z ktorých pozostávame sme už priniesli samostatný článok, môžeme si túto problematiku tiež narýchlo zhrnúť. Opäť odkazujeme na Zdravomyslie, pretože ako tiel tak členení je v skutočnosti oveľa viac, ale podľa rozličných tradícií rozličných Rodov existuje rozličný prístup k vysvetľovaniu tejto otázky. Nie každý potrebuje dostať úplne detailné poznatky, ale každý by mal vedieť princíp.
 
Teda, máme spolu deväť tiel, z toho 3 telá na existovanie v Javi: Obranné telo (aura); Javné telo (fyzické) a merné (éterické).
 
Telá na existenciu v Navi sú: Hviezdne (astrálne) telo; Obrazné (mentálne) telo a Telo obraznej vzájomnosti so všetkými štruktúrami, ktoré nás obklopujú (karmické, príčinné).
 
Telá na existenciu v Pravi sú: Telo Duše (to, čo „živí“ Dušu); Telo vyššej formy a Telo Ducha.
 
K fyzickému telu človeka patria telá 1 až 3; k Duši človeka patria telá 4 až 6; k Duchu patria telá 7 až 9.
 
Ak máte záujem sa dočítať o tejto problematike viac, tak je čas si prečítať články o Knihe Púte a Kruhu Absolútna, čo sme už písali. Rovnako nebudeme opakovať Matricu Duše, stačí, ak si zopakujeme, že Bohyňa DŽIVA (DEVA ŽIVA) je Vesmírna Duša Všehomíra, ktorá Tvorí VŠETKY formy života rôznych časových úrovní pod spôsobom tzv. „energoinformačných matríc“, čo obrazne – pre pochopenie v našom Javnom Svete zobrazujeme ako už spomínanú Matricu Duše so štyrmi bunkami.
 
Duše sú staré aj mladé. Môžu doslovne pochádzať zo „včera“, alebo mať „miliardy a miliardy“ rokov. Ak Duša ide na materializáciu v Rode, ktorý si uchováva pamäť o svojich Predkoch a tradície, obrady ako ucelené dedičstvo, tak do Matrice Duše „zapisuje“ horné bunky DŽIVARODOVÝ PRAŠČUR ROD-ZAKLADATEĽ daného RODu. No ak sa na materializáciu chystá Duša v RODe, ktorý si seba nepamätá, tak do bunky vpisuje Boh ROD-PRARODIČ. V oboch prípadoch oni nedávajú Svedomie, ale naviazanosť Duše k tomu Svetu, v ktorom sa Duša rozhodla materializovať. Svedomie sa dáva výlučne kanálom Vertikály, ktorá ide z Nebies od RODu. Vyšní Bohovia majú KNIHU ŽIVOTA – chápme to ako obraz – podľa ktorej si každá Duša pred materializáciou vyberá miesto, čas, otca a mamu, ako aj všetko ostatné. Duší je obrovské množstvo. Aby sme dostali predstavu o akom množstve hovoríme, tak v každom okamihu sa na Svarožom Kruhu odoberá na materializáciu vo Svete Javi 53 miliárd, 896 miliónov 112 000 individualít – Duší, ale rozsah KNIHY je ešte oveľa väčší. Hoci na materializáciu si možno vybrať aj „kľudné“ miestečko, najviac Duší sa hrnie prežívať svoju materializáciu na Zemiach, kde pred východom na Svetlo musia zomrieť. Takúto „možnosť“ – vzhľadom na rozsah Galaxie – môže Duša dostať iba raz za 250 miliónov rokov. No, nie každá Duša dokáže túto skúsenosť vydržať – tvari sú na „pohraničných“ Zemiach veľmi aktívni.
 
Ale prečo stále toľko hovoríme o boji Svetlých a Temných Síl? Ako vlastne dochádza k tomu, že sú na našom území? Je to všetko len tak pre zábavu niekoho hore, alebo to má racionálny dôvod? Nuž, vráťme sa o krok späť a zhrňme si to, čo sme už neraz hovorili, avšak z trochu iného uhla.
 
Na začiatku Evanjelia podľa Jána si môžeme prečítať:
 
NA POČIATKU BOLO SLOVO
A SLOVO BOLO U BOHA
A TO SLOVO BOLO BOH,
ONO BOLO NA POČIATKU U BOHA.
 
Aké to vlastne Slovo bolo povedané na počiatku čias? Slovo je vibrácia, ktorá sa rozchádza ako kruhy po hladine. Z tohto pohľadu sa podobá na jednoduchý rébus: „O – V – O“, no a v latinčine „ovo“ znamená vajce. A toto je presne ten obraz zrodu Vesmíru, ktorý vykresľujú árijské podania Višnu Puranovi:
 
ONO SA POSTUPNE ROZŠIRUJE, AKO KRUHY PO VODE, TO OHROMNÉ VAJÍČKO, VYTVORENÉ Z PRVOTNÝCH ELEMENTOV.
 
Ján teda iba jednoducho zopakoval – trochu inými výrazovými prostriedkami – árijský mýtus o stvorení Sveta z Ovo, prvopočiatočného Slova, Zlatého vajca Vesmíru.
 
Určite ste videli, ako budhistickí aj hinduistickí mnísi používajú na šnúrke navlečené perličky, pričom odriekavajú mantry alebo mystické verše:
 
 
 
Na šnúrke je tradične 108 perličiek. Je to počet opakovaní mien božstiev, a preto je to číslo posvätné ako pre budhistov, tak aj pre hinduistov. Nuž a v našej Tradícii tieto perličky symbolizujú 108 Vesmírov, o ktorých vedeli naši Predkovia. Je to – obrazne – rada Existencií: stará, nová, ešte novšia, ešte a ešte... Perličky sú čo do tvaru guľôčky a predstavujú asi takú „guľôčku“, v akej žijeme aj my.
 
Podľa súčasne uznávanej teórie Veľkého tresku bol prvopočiatočným stavom Vesmíru malý bod nekonečne malých rozmerov s nekonečne veľkou hmotnosťou a nekonečne vysokou teplotou. Takýto stav však tak či onak presahuje hranice matematickej logiky a nedá sa formálne opísať. Keďže v skutočnosti o prvopočiatočnom stave Vesmíru sa nedá nič konkrétne povedať, tak tomuto javu dali vedci jednoducho názov „jav“ alebo „fenomén“. Toto však neodpovedá na otázku, odkiaľ sa vlastne tento fenomén vzal. Ale toto je zásadná otázka – ak na počiatku bol Vesmír stlačený v bode, čo ho priviedlo do tohto stavu? Inými slovami otázka zostáva rovnaká: ako vlastne vznikol Vesmír? Preto nečudo, že mnohí vedci sa vo svojich prácach viac či menej priznávajú k silám, ktoré sa nepodriaďujú žiadnej vede a možno ich nazvať „nadprirodzenými“.
 
Z védického pohľadu v našej Skutočnosti VŠETKO existuje v stave Plazmy – čo je informácia s energiami vo voľnom stave – ktorá sa pohybuje a rozširuje v Priestore a Čase, ktoré vytvorila. Pri „rozžiarení“ však nevznikol iba náš Vesmír – v našom počte rozmerov, energií a algoritmoch – ale aj množstvo ďalších Vesmírov. No ich vzájomné pôsobenia v pohraničných zónach začali časom spôsobovať „problémové stavy“.
 
Britskí vedci objavili gravitačné pôsobenie cudzích svetov na náš Vesmír, pričom objav nastal počas štúdia máp reliktného žiarenia, ktoré sa v priestore uchovalo od prvopočiatočných fáz existencie Vesmíru. Vedci Univerzity v Londýne objavili príznaky existencie paralelných svetov. Vykonaná analýza vyjavila niekoľko anomálnych, kruhových zón, ktoré sa líšili zvýšenou teplotou. Podľa názoru špecialistov sa takáto anomália dá vysvetliť gravitačným pôsobením cudzích Svetov na náš. Britskí fyzici a astronómovia, ktorí sa zúčastnili výskumu hovoria, že počas skúmania kruhových zón prišli k uzáveru, že ide o akýsi druh kozmických dier, ktoré ostali po kolíziách paralelných vesmírov. Zaujímavé je, že podľa tejto teórie náš vlastný Vesmír predstavuje iba jednu z akýchsi bubliniek putujúcich v priestore, a tieto bublinky sa môžu dostať do vzájomnej kolízie, t.j. zraziť sa. Podľa predpokladov týchto vedcom náš Vesmír – „bublina“ – už zažil minimálne štyri takéto zrážky.
 
Dráhy Plazmy sa pri svojom pohybe križujú, čo predstavuje koniec všetkého, čo existuje. Existuje KON, ktorý hovorí, že akýkoľvek stabilný systém musí v sebe obsahovať element nestability, pretože inak stratí gradient vývoja a kvôli entropii dôjde k sebazničeniu, t.j. v akomkoľvek „pluse“ musí existovať maličký „mínus“ a opačne. A týmto mínusom – z pohľadu našej „bublinky“ – je iná „bublinka“, v ktorej je všetko opačne, lebo je vytvorená antientropným mechanizmom a antiPlazmou. Tieto dve „bublinky“ rotujú na jednom mieste, nekrižujú sa a majú v sebe iba body prerozdelenia „elementov nestability“. Týmito „bodmi“ sú v našej „bublinke“ čierne diery, ktoré sú v podstate biele, a to kvôli anihilácii neutrín. V slovanskej kozmológii sa takáto „mínusová bublinka“ nazýva INOSVET, či dnes by sme to nazvali „Antisvet“. Ak u nás napríklad existuje „Uvedomenie“, tak tam bude normálny stav „BezUvedomenie“, či presnejšie v zmysle vyjadrovania sa našich Predkov „BesUvedomenie“. Vyžarovanie RA-M-CHU je koniec koncov „Uvedomenie Všetkého Všetkými“, čo je protiklad „BesUvedomenia“ v antisvete. Aby sa predišlo vzájomnej anihilácii, po ktorej sa všetko vracia do prvopočiatočného stavu, vytvorili Bohovia medzi hraničiacimi Svetmi a vnútri samotnej Skutočnosti „nárazové zóny“ Plazmy, ktorú nazývame „МАТ ЕРЪ И ЙА“ (matéria), čo je špecifický stav informácie, energie a príťažlivosti – času, ktorý nás delí z jednej strany od INOSVETIA a z druhej od NEUVEDOMOVANÉHO stavu samotnej Plazmy (UMného a RAZumného preváženia algoritmu nad Informáciou), ktorý kresťania nazývajú peklo či čerti. No v skutočnosti jestvuje PRAV Svetlá NAV = SLAV (t.j. zóna uvedomenia) – JAV (hranica) – Temná NAV = NAV (zóna umnosti, neuvedomenia). Vidíme, že princíp uvedomenia a neuvedomenia je zachovaný. A všetko je pod PRAVOU.
 
RA-M-CHA ZRODIL VŠETKO, VRÁTANE Mnohých BOHOV, pričom bol prítomný v Skutočnosti a Reálnosti, ktoré vytvoril len – ak by sme chceli byť matematicky precízni – za 10-33 sekundy. Teraz tu nie je a ako keby ani nebol. Vytvoril a „odišiel“ tvoriť ďalšie Svety. Sem-tam ako keby „mrkol“ na náš Vesmír, ale nič viac. A VŠETKO, čo sa odohralo po Jeho Ožiarení sa vyvíjalo podľa Konov a algoritmov už pod taktovkou ďalších „vektorov vývoja“. Nastúpili ďalší, algoritmickou Bytosťou naplnení jeho synovia a dcéry, ktorých nazývame Bohovia.
 
Akonáhle sa „Vyžarovanie“ začalo transformovať na ĽÚBOSŤBOHA RODA-RODIČA, RA-M-CHA zmizol naraz a nie po častiach. Ľúbosť je SILA, pretože v Priestore, ktorý nemá Silu sa nič nebude diať, dokonca ani „vyčlenenie“ Prúdov – Bohov. Toto je principiálne zrozumiteľné. Ak nieto Ľúbosti-Sily, niet Bohov a dokonca ani Boha Roda. Iným druhom konania bolo, že pri vytvorení JAVI BOH ROD transformoval Ľúbosť na úroveň dostupnú pre Jav na SVA, t.j. na Nebeské. Ale SVA nie je ROD, pretože úroveň je rozličná, ako aj všetko, čo je v Javi je odlišnej úrovne.
 
Začali sa objavovať prvopočiatočné Prúdy – Vyšní BOHOVIA PRAVI – a to 100 miliónov rokov pred vznikom matérie. Tieto Prúdy, ktoré sú schopné sa spájať aj rozdeľovať na časti spolu vytvárajú GLOBÁLNE ENERGETICKO-INFORMAČNÉ POLE – t.j. RODA-RODIČA. Siahnime k starým védickým textom:
 
EXISTUJE VEČNÝ ZDROJ ŽIVOTA BOHOV A RODOV NAŠICH. ON JE BOH-OBRANCA VESMÍROV SVETA PRAVI, NAJVYŠŠÍ OCHRANCA VŠETKÝCH ŽIVÝCH A ROZUMNÝCH OBYVATEĽOV VO VŠETKÝCH SVETOCH JESTVUJÚCICH V RÔZNYCH VESMÍROCH.
 
Trojruník RODA-RODIČA je  a pozostáva z runy „Rod“ (spojenie čohokoľvek do jedného; genetický počiatok bytosti), runy „Otče“ (obrancu potomkov Roda) a runy „Eor“ (ohraničiť, vymedziť s cieľom zavedenia poriadku), potvrdzuje charakteristiku Globálneho Energeticko-Informačného Poľa.
 
Neoddeliteľnou súčasťou Globálneho Energeticko-Informačného Poľa sú Vyšní BOHOVIA, BOHOVIA-OCHRANCOVIA, RIADIACI BOHOVIA, BOHOVIA-UCHOVÁVATELIA atď. Preto to, z akých „častí“ akých Prúdov bol vyčlenený alebo zlúčený nový, konkrétny (špecializovaný) Prúd sa odráža v Mene Nášho Boha, v jeho „titulovaní“, t.j. oslavnom oslovení. To zahŕňa ako „sa narodil“, akým „Rodičom“, prečo sa narodil, princípy jeho či jej Práce, zabezpečenie energiou a pod. Ide prakticky o akési „CV“ Boha. Objavujú sa Obrazy „muž-žena“, „otec-mama“ (je to tvorenie „na obraz a podobu“), pretože Človek-Bytosť je tiež Energeticko-Informačné Pole, ale inej úrovne, a teda aj v JAVI je „zabalený“ do individuálneho, fyzického tela.
 
 
 
 
Ak si teraz spomeniete, ako si dnes rôzni „Slovania“ u nás ľubovoľne stanovujú tieto vzájomné vzťahy – napríklad Svaroga, Perúna, Tarcha Dažďboga a podobne, nemôžete sa nad takouto naivitou nepousmiať. Dedičstvo Predkov je hlboké poznanie, nie „copyright“ nejakého samozvaného „žreca“. Ale na Slovensku je to tak...
 
Hoci v ľudskej spoločnosti je pohlavné delenie úplne jasné, u Vyšných BOHOV všetko určujú vzájomné vzťahy k Prúdom. Takto sú „muži“ (SVAROG, PERÚN...) a aj „ženy“ (LADA, MAKOŠ...). U „špecializovaných“ BOHOV je zodpovedajúca prináležitosť uložená v závislosti od ich funkcií (t.j. ich „titule“): podprúd „vykonávajú“ „ženy“, „katalyzujú“ „muži“. Deti mávajú najčastejšie s BOHMI (rodičmi) „skupinový titul“, t.j. v slove БОГЪ sa pôvodne namiesto písmena „О“ vpíše číselný titul, napríklad „Б169ГЪ“, ktorý však rovnako nemusí byť jedným, t.j. nezloženým Prúdom.
 
Uveďme si niekoľko Obrazných charakteristík niektorých Prúdov:
 
VYŠNÍ BOHOVIA: Sú tí, ktorí vo Vesmíre podporujú rozličné formy Života a uchovávajú harmonické toky všetkých javov vo Svetlých Svetoch v súlade s Nebeskými Konmi Jediného Tvorcu-Budovateľa, ktorého my ľudia voláme RA-M-CHA. Každý z Vyšných Bohov plní svoje Nebeské činy, ale tiež pomáha ľuďom, ktorí idú po Púti Duchovného a Duševného Vývoja, po Púti Tvorivého Budovania a Horlivej Ľúbosti, po sPRÁVnej Púti, na ktorých Čisté Svedomie je meradlom všetkého. Vyšní Bohovia sú trvalými Ochrancami zodpovedajúcich Nebeských Čertogov na Svarožom Kruhu.

Perún a Veles
 
BOHOVIA OCHRANCOVIA: Sú tí, ktorí ochraňujú Hviezdy, Slnká, Luny a rôzne Živly, ale aj všetky Rody Veľkej Rasy a potomkov Roda Nebeského vo Vesmíroch a pomáhajú uchovávať ich harmonický vývoj a existenciu vo Svetlých Svetoch. Pomáhajú ľuďom, ktorí idú po Púti Duchovného Vývoja a Tvorivého Budovania, po Púti, na ktorej je Čisté Svedomie meradlom všetkého. Patria tu napríklad Boh Chors či Jarilo.
 
RIADIACI BOHOVIA: Sú tí, ktorí riadia rôzne druhy Živlov, rôzne želania, ale aj vymerané toky Života a mnohé ďalšie udalosti, ktoré neustále prebiehajú na Midgard-Zemi, v Živote Rodov Veľkej Rasy a potomkov Roda Nebeského. Patria tu napríklad Černobog či Číslobog.
 
BOHOVIA UCHOVÁVATELIA: Sú tí, ktorí ochraňujú Rasu a potomkov Roda Nebeského a aj dobro, ktoré títo konajú pre potomkov. ONI ochraňujú blahodarné pastviny, lesy, zem a všetky hranice od rôznych nepriateľov. Patrí tu napríklad Bielobog či Čur.
 
My všetci, rovnako čo do výsledku, ale nie úplne rovnako čo do princípu závisíme od Inglie – runa „INGL“ znamená „život rodiaca častica energie, častica Tvorcu dávajúca života; svätý oheň Tvorenia; prvopočiatočné“ – t.j. z prúdu neutrín. A toto platí rovnako pre ľudí aj Bohov. Tento prúd dnes vedci nazývajú reliktným žiarením. No zároveň musíme vedieť, že hoci Inglia je „častica Tvorcu“, nie je to celý RA-M-CHA. Je to však to, čo na začiatku transformácie pri JEHO zmiznutí ostalo z Jeho Vyžarovania nezmenené. Tu platí KON: „Pri rozdelení Celé mizne. Pri spojení dvoch nevzniká Celé, ale rodí sa tretie“. Inglia je všetko to, čo nás v tomto Svete spája – a to vrátane Bohov. A práve táto skutočnosť je príčinou toho, že nijakí „Jediný bohovia (nech aj kresťanský)“ nemôžu už v princípe existovať.
 
Dalo by sa ešte mnoho povedať, ale nemáme priestor na detaily. Pokročme teda ďalej a pozrime sa na osídlenie Midgard-Zeme vo svetle toho, čo nás čaká.
 
Hoci prvé pristátie na Midgard-Zemi bolo pred 1,5 miliardou rokov, bolo to havarijné pristátie. Poškodená Vajtmara nutne potrebovala opravu. Severný, dnes potopený kontinent bol „masovo“ osídlený Rodom D*ARA pred cca 460,5 tisíc rokmi. Na Midgarde postavili symbol Asgardu Nebeského – mesto Asgard Daárijský. Kamenný kruh Daárie bol rozdelený štyrmi veľkými riekami ako rovnoramenným krížom a postupne osídlený ešte ďalšími veľkými Rodmi: CH*ARA – pred 268,3 tisíc rokmi; SVAGA – pred 206,1 tisíc rokmi a TULE – pred 180,2 tisíc rokmi.
 
No osídlenie už nastalo v čase, keď prebiehala Veľká Assa (AS-SA, t.j. protiklady Svetla a Tmy). Príčinou prvej Assy sa stala Svetlá Bytosť – Čiernobog. Táto prvá Veľká Assa sa rozpútala od samotného Pekla až po Svet Nirvány a zúčastnili sa ho národy ako Javi tak aj Svetlej Navi. Vyšní Bohovia Pravi sa vojen nezúčastňujú odvtedy, ako uzavreli paritnú dohodu (rovnováhu strán) s Vládcami Inosvetia (Antisveta), čím sa vytvorila materiálna hranica – Jav, aby sa predišlo anihilácii neutrín na rozhraní dvoch „bubliniek“. Teda všetky ostatné Assy sú vojny našich Bohov Predkov , t.j. principiálne ľudí s Temnými a neskôr so Sivými.
 
Po prvej Asse sa zmenila predchádzajúca štruktúra Stavby Sveta, ktorá bola Prav – Nav – Jav. Vzniklo Prav – hranica – Slav – Jav – hranica – Nav (temná). Počínajúc svetom ľudí v Javi cez všetky Svety Slavi prechádza Zlatá cesta Duchovného Výstupu, ktorú voláme SVAGA, t.j. Nebeská Púť. Špecificky Nebeská Púť Rasy sa volá SVARGA. Cesta Duchovného Výstupu vedie do najväčšieho Sveta, Sveta Pravi. Slav je mnohorozmerná štruktúra našich Bohov-Predkov na rôznych stupňoch Duchovného Výstupu. Do štruktúry Navi patrí aj „Naf“, t.j. polotemná prechodná štruktúra, ktorú obývajú temní duchovia, ale v časti prebývajú aj domoví, lesní duchovia, rusalky a ďalší obyvatelia Inosvetia. Svet Tmy je 10 000 hviezdnych systémov s obývanými planétami, ale so žiarením, ktoré ľudské oko nezachytáva a voláme ho Peklo. Grafický obraz runy „Nav“ je a symbolizuje vzájomné spojenie s Horným Svetom preťaté črtou a zalomené nadol.
 
Skutočnými vládcami Sveta Tmy sú temní Legovia a Arlegovia, ktorých voláme Anjeli a Archanjeli (základ vzatý z opaku názvu LEG-GEL, t.j. AnGEL) spolu s Koščejmi, kniežatami Tmy. Vznikli v prvopočiatočnej Tme, keď sa do ich Sveta dostali častice Veľkej Inglie, ale kvôli trvalému zatemneniu to boli naozaj iba „častice“ a nie Životodarný Prúd, ktorý vychádza z „bodu Vyžarovania“. Preto je Duchovný vývoj bytostí týchto Svetov minimálny, no tak či onak obsahujú Živatmy, t.j. častice Najvyššieho. Žijú tu aj zvieratá Navi, ktoré voláme Besi. Títo vznikli pri Zrode Svetov v „hmle“. Sú síce podobní Legom, ale líšia sa neprítomnosťou Božieho Svetla.
 
My žijeme v Čertogu Svati, ktorý pomaly rotuje okolo svojej osi a zároveň okolo stredu Vesmíru, t.j. „bodom prejavenia sa RAMCHu“ –zdroja všetkých druhov žiarenia. „Technicky“ to znamená, že časti Čertogu sú obrátené k stredu Vesmíru, no zároveň iné časti sú zatemnené masou hviezd, z ktorých samotný Čertog pozostáva. Čím sme bližšie k stredu Galaxie, tým sú tieto zatemnenia menej pozorovateľné a opačne. Midgard sa nachádza na okraji jedného zo svastických ramien Galaxie, ktoré voláme rameno Labute. Približne pred 750 miliónmi rokov začalo naše rameno vstupovať do zákrytovej zóny. Pred cca 350 miliónmi rokov nastala najväčšia temnota, pred cca 500 tisíc rokmi temnota poľavila, ale bola to stále temnota a od r. 1996-97 sme vstúpili do prechodnej zóny medzi Tmou a Svetlom, t.j. prúdom žiarení z centra Galaxie. Kvôli nelineárnemu pohybu Prúdu Inglie však existujú osobitosti, ktoré spôsobujú, že v temnom zákryte sčasti nastávajú svetlé obdobia a naopak. V našej kozmológii hovoríme o Dni a Noci Svaroga. Pravdepodobne najznámejšie je toto delenie v indických Védach ako Satia Juga, Treta Juga, Dvapara Juga a Kali Juga, z ktorej sa práve chystáme vyjsť. Z hľadiska „veľkých“ Júg sme cca 5 000 rokov od začiatku Kali Jugy a vstupujeme do „lokálnej“, Satii Jugy, no veci sú celkovo zložitejšie. Keďže vo väčších Jugách existujú menšie Jugy, tak zodpovedajúco sú aj „veľké“ Jugy „malými Jugami“ iných väčších Júg. Teda hoci v rámci väčšej Noci Svaroga vstupujeme do malého Dňa Svaroga, zároveň vstupujeme do ešte väčšieho ako veľkého Dňa Svaroga. Takže hoci sme za posledných 750 miliónov rokov boli v obrovskej Noci Svaroga, neraz nastali periódy „presvetlenia“, keď, hoci inak „vonku bola tma“, naši Bohovia aj tak k nám prichádzali. Príkladom je aj tretí príchod Perúna na Midgard pred cca 40 000 rokmi.
 
Takže prvú ASSA, t.j. Vojnu Bohov začal Čiernobog. Druhá nastala po pokuse Temných prebiť sa do Horných Svetov, a tým narušiť nutnosť postupného vývoja („instant coffee“, alebo ako spieva Chris De Bourgh „I want it now“ je ich typickou črtou... nie je nám to akosi povedomé?). No Temní boli vyhnaní z troch Čertogov, takže im ostala jediná možnosť – náš Čertog Svati. Ďalšia fáza vojny nastala rozšírením sa Temných formou obsadenia Zemí a premeny ich obyvateľstva na nerozmýšľajúcich otrokov, alebo použitie taktiky „spálenej zeme“, či dokonca zničenie planéty. Takto počas druhej Assy boli zničené všetky pohraničné Zeme alebo ich obyvatelia v našom Čertogu okrem Midgardu. Midgard teraz zaujal mimoriadnu rolu, keďže ostal uprostred medzi Svetlom a Tmou. Z tohto dôvodu sa Temní rozhodli, že vládu nad ľuďmi odovzdajú Besom. Preto na Midgard-Zemi prebieha boj medzi Temnými a Svetlými silami, ktorého sa zúčastňujú ľudia z rôznych Rodov a Národov.
 
Posledná fáza vojny už začala a jej cieľom je vyhnanie parazitov zo všetkých Zemí Prastarej a Veľkej Rasy. Nastáva zmena cyklov tokov energií a –ako hovorievali naši Predkovia – VŠETKO sa vracia na svoje kruhy. Neexistuje nekonečný progres, no rovnako neexistuje ani nekonečný regres. VŠETKO v Prírode má svoj Kruh Života. Platí to ako pre človeka tak aj pre Vesmír.
 
Midgard-Zem dnes obývajú väčšinou bioroboti, pretože absencia vysokofrekvenčných žiarení – ktoré nazývame RA – má za následok chýbajúce Uvedomenie, pretože mozog bez prúdu neutrín je len kúsok mäsa. Na myslenie potrebujeme silný neutrínový tok. Počas Noci Svaroga vysokofrekvenčné, RA-dostné – t.j. keď je RA dosť (dostatok) – Energeticko-Informačné Prúdy (voláme ich Bohovia) sa nemôžu zúčastnovať, resp. môžu v poliach iných frekvencií pôsobiť len veľmi obmedzene. V takýchto časoch dochádza k degradácii Uvedomovania, čoho následkom je celkový úpadok. Nastupuje úpadok Detí Svetla a na takomto pozadí sa aktivizujú deti Tmy, hoci odpor – Assa – stále existuje.
 
Nuž, zosumarizujme si to. Všetko vo Vesmíre sa riadi podľa Konov – vrátane Bohov – jedine človek dostal slobodu. Sloboda je prastaré slovo, ktoré v staroslovienčine znie ako СВА-БО-ДА. Znamená Nebeské (SVA), Bohmi (BO), dané človeku (DA). Je to poriadok Stavby Sveta stanovený Bohmi. SVA Bohmi Dané dostáva človek po narodení. So Slobodou však inak zachádza človek, inak ľudina a inak žiteľ. U žiteľa, ktorý ma aktivované iba 3 spodné čakry je sloboda – pri absencii uvedomenia – jednoducho nahradená nevedomosťou.
 
Náš výraz SLOBODA už má za sebou – akože ináč nie náhodný – vývoj, ktorý je lepšie badateľný v češtine ako SVOBODA. Tento výraz v staroslovienčine píšeme ako С-В-ОБОД-А. Znamená сие (С)-собранный воедино (В)- ОБОД-человека (А). Je to teda niečo také, ako človek vymedzený obručou, čo je už systém odklonu človeka od Púte, ktorú mu predurčil Nebeský Rod.
 
Možnosť v Človeku meniť Slobodu sa volá VÔĽA a jej „implementácia“ ukazuje, ako presne plníme Púť predurčenú nebeským Rodom. Človek je „nositeľom“ a „generátorom“ Vôle ako algoritmu konania – či už budovateľského alebo ničiteľského – a zodpovedajúceho zabezpečenia energiou. Vzájomný vzťah Vôle, Ducha a Duše je v Človeku „natvrdo“ hierarchizovaný.
 
Možno by bolo dobre vedieť, odkiaľ pochádza slovo Vôľa. Je to stále viditeľné aj v našom jazyku, nemusíme ani siahať po ruštine či staroslovienčine. Pozostáva zo slov VOL a JA. V našej tradičnej, védickej kultúre rešpektujeme evolúciu všetkých bytostí, nie iba seba samého. Zvieratá nezabíjame a nejeme - je to v podstate najprimitívnejší spôsob, ako sa "bezprácne" zmocniť všetkého, čo daná bytosť v rámci svojej evolúcie nahromadila. Okrem toho ju ešte vraciame naspäť, aby si zrod zopakovala – toto neostane pre nikoho bez následkov. Nuž takto sa rodia nielen kravy, ale aj býčky. „Nešťastný“ býk sa stane volom, ale je to vždy lepšie ako ho zabiť a zožrať... Voly sme tradične používali na práce na poliach a aj dopravu nákladov. Mnohí si určite ešte pamätajú volské záprahy. Hoci to spoza počítača vyzerá nejasne, vôl je veľmi silné zviera. Mimochodom, rovnako ako Bruce Lee či Mike Tyson je vegetarián – to pre tých, ktorí tvrdia, že kto neje mäso je slabý – dokážu takýto mäsožravci holými rukami poraziť dospelého vola? Nuž, niekto vymyslel zbraň, iný ju vyrobil, ďalší predal – a niekto si myslí, že keď ju použije na zviera tak je hrdina... Ale pozor, už čoskoro môžeme byť znova v situácii, že budeme mať len to, čo dokážeme zvládnuť vlastnými rukami. A potom budú mať všetci možnosť zakúsiť, či to je ľahké premôcť vola alebo hoci len veľkého psa.
 
Vôl je synonymom veľkej a prirodzenej sily. Túto silu „vola“ používam „ja“ – a tu je základ toho, čo to je vôľa. Všetci vieme, že ľudí so silnou vôľou nie je až tak veľa. Ale keď už sme pri volovi, tak si povedzme, že je základom aj ďalšieho slova, ktoré rovnako všetci poznajú. Odkiaľ vlastne prišiel obraz, že diabol musí mať rohy? Slovo diabol je čo do pôvodu a významu rovnako prevzaté z našej kultúry – veď iná tu ani nebola. Ak sa vôl splaší a začne bežať po ulici, je to hotové dopustenie. Kto dokáže zastaviť divého vola? Teda slovo „diabol“ pochádza zo slov divý + vôl. Vyjadruje síce rovnako veľkú silu, ale použitú v ničivom smere. No a divého, t.j. vyplašeného či rozzúreného vola len tak niekto nezastaví. V tejto súvislosti si všimnime, že ruština dodnes používa tvar „diavol“, pričom do jazykov národov, ktorým bola okrem kresťanstva nanútená aj latinka, sa dostal tvar „diabol“. Prečo? Pologramotní mnísi, ktorí obsluhovali "prestavenie“ kultúry na civilizáciu si jednoducho splietli bukvu „B“; t.j. "V" – keďže aj latinka ju má, ale ako všetko ostatné má iný význam no vyzerá rovnako. Takto sa zo slova „diavol“ stal „diabol“. Takýchto prípadov je však oveľa viac, stačí si všímať súvislosti. Nikto sa napríklad nesporí, že Vasilij je ruské – a to dosť bežné – meno. No rovnako začína na „V“, čo v ruštine – a samozrejme, v minulosti aj v staroslovienčine – vyzerá ako „B“. Nuž a takto sa v Byzancii z Vasilija stal „Basilij“, či iné tvary ako „Basileus“ a podobne.
 
Nuž teda, sme sami sebou, sme Slovania, či len kopírujeme všetko, čo nám tvari „odhodia“? Niektorí sú v „područí“ cudzích energetických systémov aj inak a ešte menej uvedomele. Vezmime sa napríklad čínsky energetický systém. Dnes je napríklad veľmi v móde Feng Šuej. Môžeme súhlasiť, je to systém zlaďovania rovnováhy s Prírodou, harmonizovanie živlov a veľa iných vecí – nebudeme tu rozoberať detaily. Veľa ľudí si na základe takýchto a podobných, povedzme taoistických učení „harmonizuje“ svoj život a vykonáva na základe metód používaných týmito systémami aj rôzne životné rozhodnutia. Sú to – pri dostatočnej znalosti metód – naozaj dobré veci. Môžeme dokonca povedať, že priam vynikajúce – ak ste Číňan či Číňanka. Inak je to pre našu rasu úplne cudzí systém – pričom naša kultúra je jednak staršia, jedna šitá presne na našu „mieru“... veď už len Živly chápeme inak. Nuž, ak konáte rozhodnutia ktoré sú dobé pre Číňanov či Japoncov, alebo pre Černochov či Indiánov je to pekné – akurát, pri troche šťastia „tesne vedľa“, pretože rana do cieľa to určite nie je. A samozrejme dostanete výsledok, ktorý je dobrý pre Číňana.
 
Je naozaj ťažké dozvedieť sa dnes dozvedieť, ako máme správne žiť? Nuž, pripomeňme si niektoré zo Zápovedí našich Bohov:
 
RAMCHAT
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Pravi).
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich.
 
SVAROG
 
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného (voľného) človeka.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov, ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli.
 
PERÚN
 
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pred Cudzozemskými nepriateľmi, lebo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život ten je zradca Roda svojho, nenájde odpustenie od svojho Rodu lebo odvrátia sa Bohovia od neho.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite.
Ženy nenoste mužský odev lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného.
 
LADA BOHORODIČKA
 
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju ale nehubte ju.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich.
 
STRIBOG
 
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa.
 
ODIN
 
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu.
 
Naša kultúra je preto naša, lebo nám ju zanechali naši Predkovia. Nestojí na náhodných, kadejako pozliepaných a kusých informáciách, nie je ani oddelená od veľkej Slovanskej rieky. Je postavená na vedení-uvedomovaní si a konaní, na činoch nie prázdnych rečiach. Nedávajme ju cudzincom, ale ani nepreberajme to, čo je cudzie. Sme deťmi Slávy, nie otroci cudzieho boha – ktorý aj tak musí odísť. Už Cicero povedal, že slová dojímajú, ale príklady priťahujú. Už sa jasne oddeľujú tí, ktorí sú dojatí od tých, ktorí konajú.

 

 
SLÁVA BOHOM I PREDKOM NAŠIM!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.