Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  AKO FUNGUJE DUCHOVNO VO SVETE ENERGIÍ?
AKO FUNGUJE DUCHOVNO VO SVETE ENERGIÍ?
Védy a viera - Viera
 
 
 
Tento článok je viac menej doplnok k predchádzajúcemu, pretože sa doň „nezmestili“ odpovede na všetky témy, ktoré sa často objavujú ako otázky vo vašich mailoch. Pokúsme sa teda doplniť všeobecný pohľad na to, ako funguje náš Svet aj z pohľadu toho, čo sme už v iných článkoch spomínali.
 
V žiadnom prípade nemôžeme ustúpiť zo základnej požiadavky toho, čo robí nás Slovanov a Árijcov Slovanmi a Árijcami. Naša podstata existencie vo Vesmíre bola, je a vždy bude postavená na efektívnej, prehľadnej organizácii nášho života – na toľko „omieľanom“ Rodovom zriadení. Toto zriadenie je naša Prvobytné, čo v žiadnom prípade neznamená to, čo nám v školách nanucujú ako „prvotnopospolné“. Prvobytné nie je primitívne, je to podstata našej existencie. Kto nesmeruje k znovunastoleniu Rodového zriadenia, nesmeruje k znovuzrodeniu našej Prastarej Kultúry. Je to veľmi dobrý ukazovateľ, ktorý dostatočne odlíši Slovanov od tiežslovanov. Naši Bohovia a Predkovia riadia flotily kozmických lodí a predsa žijú v RODovom zriadení!
 
Civilizácia sa snaží podsúvať svetonázor, že sme sa ako ľudská spoločnosť vyvíjali od primitívneho k dokonalému – rozumej tým civilizácii. Áno, vidíme rozdiel medzi automobilom vyrobeným r. 1912 a 2012 – o tom niet pochýb. Ale presne tento rozdiel vidno medzi Veľkou pyramídou a tou najmodernejšou stavbou civilizácie – nech už to je ktorýkoľvek mrakodrap alebo niečo podobné. Civilizácia nie je dodnes schopná postaviť pyramídu – tak ako je to s tým vývojom? Presne naopak. Civilizácia sa zaoberá postupnou likvidáciou starej Kultúry a jej premenou na duchovne pustú samú seba. Súčasná veda vôbec neskúma variant, že degradujeme z dokonalého do primitívneho.
 
Niektorí pýtate aj na ochranné symboly, t.j. oberegy. O symboloch sme už písali a aj sme uviedli niekoľko príkladov. Celkovo však používame 144 ochranných svastických symbolov. Vyzerá to, že mnohí nie veľmi pozorne čítajú tieto informácie, a potom im nie je celkom jasný vzťah medzi symbolmi. Príkladom sú dva oberegy, ktoré nazývame Koľadník a Ladinec, pričom ich mnohí nazývajú „Kolovrat“ – pravdepodobne podľa podoby kolesa kolovratu starých materí. Nuž všetky svastické symboly principiálne existujú v dvoch smeroch rotácie, t.j. ako Kolovrat a Posoloň. No treba si uvedomiť, že existujú aj samostatné svastické symboly, ktoré voláme Kolovrat a Posoloň (Po Solncu = po Slnku). Teda smer rotácie Kolovrat je smerom toku energie PROTI smeru hodinových ručičiek, teda ide principiálne o ľavotočivú Svastiku. Týmto smerom tečie energia zo zeme nahor. Posoloň je smer rotácie energie po smeru Slnka, t.j. V SMERE chodu hodinových ručičiek. Samotné slovo SVASTIKA pochádza z dvoch pôvodných slov SVA (Nebesia) a TIK (druh kruhového pohybu – dodnes na hodinky hovoríme tik-tak). A teraz si uveďme príklady dvoch „populárnych“ oberegových symbolov, ktoré si niektorí pletú:
 
 
KOĽADNÍK
 
 
Je osemlúčová Svastika v smere Posoloň, t.j. rotuje v smere hodinových ručičiek, teda v smere energie zostupujúcej od Slnka.
 
Koľadník je symbolom Boha Koľadu, t.j. Boha Kazakov. Koľada završuje na Zemi obnovy a premeny k lepšiemu. Je to symbol víťazstva Svetla nad Tmou a svetlého dňa nad tmavou nocou. Okrem toho sa Koľadník používa ako MUŽSKÝ Obereg, ktorý dáva mužom silu v budovateľskej práci a v boji s ľútym nepriateľom. Používal ho na svojej výzbroji a zbraniach aj knieža Sviatoslav a na jeho pomníku ho vidno na jeho štíte.
 
 
LADINEC
 
AK_03.jpg
 
Je osemlúčová Svastika v smere Kolovrat, t.j. rotuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek, teda v smere energie, ktorá vystupuje zo zeme.
 
Niekedy sa nazýva aj Kríž Lady Bohorodičky. Je symbolom ľúbosti, harmónie a šťastia v rodine. Ľudovo sa vždy volal Ladinec. Ako Obereg ho nosievajú predovšetkým dievčatá, aby mali ochranu pred chlipnými pohľadmi. A aby sila moci Ladinca bola trvalá, tak sa vpisuje do Veľkého Kolesa (Kruhu).
 
V nadväznosti na blížiaci sa sviatok Boha Koľadu – je to onen známy dátum 21. december 2012 – si povedzme ešte niečo o tom, ako duch riadi matériu.
 
Zvykli sme si vnímať svet ako materiálny výtvor a informáciu ako niečo, čo sprevádza matériu. Pritom sa jednoducho predpokladá, že matéria je sebestačná, a to ako z pohľadu existencie, tak aj premeny a aj v otázkach riadenia. Keď sa vedci začali oboznamovať s najjemnejšími štruktúrami organizácie matérie a začali skúmať systémy s obrovským množstvom elementov, tak sa začali topiť v takých kategóriách ako „náhodný proces“ či „chaos“. Tento prístup sa odrazil aj v kvantovej mechanike, v ktorej začalo považovať za dôležité stanovenie pravdepodobnosti nastania udalosti. A tak v kvantovej mechanike ustúpili od presného prognózovania výskytu udalosti v závislosti od počiatočných podmienok, ako to je v klasickej fyzike.
 
Jedným z paradoxov kvantovej mechaniky je to, že keď aj samému sebe predložíme kvantový proces, tak aj my sami dostaneme štatistiku pravdepodobnosti výskytu rozličných stavov v tomto procese, ale keď my sami vedieme pozorovanie v tomto procese, tak obraz sa principiálne mení. Napríklad nositelia Nobelovej ceny Clinton Joseph Davisson a Lester Halbert Germer pri pokuse s rozložením elektrónov na atóme niklu, ktorý uskutočnili r. 1920 demonštrovali vlnové vlastnosti elektrónového lúča.
 
 
Podľa klasických predstáv by lúč elektrónov po prechode dvomi štrbinami mal na obrazovke vytvoriť dve škvrny, no v skutočnosti zistili, že na obrazovke vytvoril interferenčný obraz. Ale oveľa zaujímavejšie je to, že keď sa pri pozorovaní procesu prechodu elektrónov skrz štrbiny pokúsime zistiť, ktoré elektróny prechádzajú cez ktorú štrbinu. Akonáhle sa pozorovateľ rozhodne vykonať takéto pozorovanie, tak obraz výsledku sa mení v súlade s klasickou predstavou.
 
ak_05.jpg
 
Nijaká hlbšia závislosť medzi nadobudnutou skúsenosťou a úmyslom a predstavivosťou pozorovateľa tu nie je odrazená. Preto je ťažko povedať nakoľko závisí získaná skúsenosť od stavu pozorovateľa.
 
Svetlo do tejto otázky pomôže vniesť ďalšia podobná skúsenosť, a síce svetoznáme pokusy japonského doktora Masaru Emoto – napríklad z jeho knihy THE HIDDEN MESSAGES IN WATER (New York Times Bestseller). Voda má množstvo foriem kryštálov, pričom hlavným momentom v jeho pokusoch je vplyv stavu pozorovateľa na proces kryštalizácie vody, t.j. vplyv jeho rôznych emocionálnych stavov na vytvárané obrazce. Dr. Emoto pripevnil na nádoby s vodou rôzne nápisy vo viacerých jazykoch. Tieto nápisy boli naformulované rôzne ľudské emócie a myšlienky. Na niektorých etiketách boli pozitívne nápisy – napr. „Láska“, „Ďakujem“ a pod., na iných boli zase negatívne ladené nápisy, ako napr. „už ma otravuješ, zabijem ťa!“. Napriek všetkým predstavám, ktoré vo vede kraľujú, voda na nápisy reagovala bez ohľadu na to, že tieto slová nevykazovali na vodu nijaké fyzicky merateľné vplyvy. Voda s pozitívnymi nápismi sa pri zamŕzaní vyformovala do krásnych kryštálov, zatiaľ čo voda s negatívnymi nápismi vytvárala nepekné a neforemné kryštály.
 
Voda to už nie je mikroskopický kvantový proces, ale zložitý makrosystém, ktorý za daných okolností dokázal vyformovať podstatu emocionálneho stavu pozorovateľa.
 
 
Hoci na internete nájdete dostatok informácií aj obrázkov o výskumoch Dr. Emoto, predsa si len ukážme niekoľko obrázkov ("ďakujem" vo viacerých jazykoch):
 

čínsky
 
thank you
 
 
danke
 
mercy
 
Teraz dve slová v japonskom jazyku, ktoré však aj tak ukazujú zaujímavé vlastnosti:
 
Anjel
 
Satan
 
Je očividné, že hoci výraz „anjel“ sa snaží pôsobiť pozitívne (vytvára aj menšie kryštály), je v skutočnosti veľmi podobný výrazu „Satan“. Obidva majú uprostred akúsi „čiernu dieru“, kde skončia tí, ktorí sa do nej dostanú?
 
Už sme neraz spomínali, že „anjel“ je šestnásť rozmerná bytosť Temnej Navi, hoci dnes ju civilizácia podsúva ako „svetlú“ bytosť. Tak či onak, predstavy Svetlých bytostí sú pozitívne, keďže Svetlá Nav, t.j. Slav je bez temnoty. No aj tak, nie náhodou nám kresťania hneď po ovládnutí našej zeme začali siahať na Bukvicu – ale veď načo, ak frekvencie, ktoré sú naviazané na slová nemajú význam? Ako prvé nám odstránili práve také frekvenčné rozsahy, ktorými komunikujeme s Vyšším, t.j. Svetlým Svetom. Nuž teda, volá niekto svoje dieťa „démon“, „Satan“, „diabol“ či podobne? Aké obrazy sú naviazané na tieto slová? Nuž áno – aj „anjel“ patrí medzi ne. Preto ak niekto chce povedať, že koná ako „anjel“, t.j. naozaj sa snaží o čosi pozitívne, tak radšej zdôrazní, že je napríklad „dobrý anjel“. Väzí to síce kdesi hlboko v našom podvedomí, ale je to tam. Zodpovedajúce výrazy a obrazy pre anjela – t.j. jeho „vlastné“ atribúty – sú napríklad „anjel zrady“, „anjel smrti“, „anjel ničiteľ“ a podobne.
 
Jedným z tiež overiteľných príkladov vplyvu pozorovateľa na pozorovaný jav je generátor náhodných čísel. Je to ekvivalent hádzania mincou, ktorá môže padnúť len na jednu či druhú stranu, t.j. ide iba o možnosti „0“ a „1“. Za normálnych okolností je zápis výstupu generátora náhodných čísel náhodný súbor jednotiek a núl. Ale ak pozorovateľ začne na situáciu vplývať, tak výsledky sa začnú preklápať k jednej alebo druhej možnosti podľa želania pozorovateľa. Je viditeľné, že takýto výstup je v rozpore s očakávanou štatistikou.
 
Medzi príkladmi, ktoré sme uviedli vyššie, je ťažko na prvý pohľad vidieť niečo spoločné, ale súvislosť tu je. Predovšetkým tu existuje mnohorakosť zhôd, no druh prúdu energie nie je naviazaný na schopnosť pozorovateľa. Pozorovateľ iba ovplyvňuje rozdelenie tejto energie v systéme, čo vplýva na realizáciu konkrétneho výsledku.
 
Fyzikálne procesy prebehnú nemenne – voda zamrzne, generátor náhodných čísel vydá štatistiku. Pozorovateľ však ovplyvňuje to, ako konkrétne budú tieto procesy prebiehať. Samotný človek – pozorovateľ – nevie, ako konkrétne sa daný systém realizuje, ani z akých zložitých podsystémov pozostáva, t.j. nemôže napríklad vytvárať štruktúru kryštálov vody na molekulárnej úrovni, no na proces vplýva a v podstate odovzdá nejakou „časťou“ svojej podstaty svoje želanie, a táto „tajomná zložka“ zostaví proces tak, ako to pozorovateľ vyžaduje. Z védického pohľadu hovoríme o trojjednote vo „vizualizácii“ – t.j. ide o princíp Triglava:
 

 Na to, aby so do riadenia začalo zapájať duchovné, je nevyhnutná prítomnosť určitých mechanizmov. Do systému sa zavádza energia v závislosti od iného systému, od ktorého ju daný systém berie.

 

 

Energia v systéme sa mení tým, že mení kvalitatívnu podstatu elementov v systéme, t.j. ak napr. atóm pohltí fotón, tak elektrón prejde na vyššiu energetickú úroveň.
 
Realizácii rôznych bežných stavov systému za spolupráce schopností jeho elementov zodpovedajú rôzne stavy energií, resp. rovnakého množstva energie pre dosiahnutie rovnakého stavu udalosti. Analogický princíp platí aj pri odoberaní energie zo systému.
 
Tie systémy, kde pri ovplyvňovaní energií je prítomný Duch nazývame živé, pričom tie, ktoré fungujú len na základe toku energií bez účasti Ducha nazývame automatmi. Systémy-automaty sú objektom skúmania fyzikov. V nich energia len prechádza z jedného stavu do druhého a rozkladá sa, pričom vykonáva nejakú prácu. Fyzika sa ukázala efektívna v úlohách takéhoto druhu. Len pre úplnosť dodajme, že slovo „fyzika“ znamená „príroda“, no na základe toho nemožno povedať, že fyzici sú prírodovedci.
 
V Javnom svete – bežnom živote – nevidíme vplyvy pozorovateľa, ostávajú pozorovateľné iba v mikrokozme na príklade kvantových procesov. Za normálnych okolností nevidíme lavínový efekt, ktorý sa prejavuje spojením množstva elementárnych kvantových javov, z ktorých každý jeden je spôsobený pozorovateľom. Dôvod je ten, že na „pozorované“ vplýva veľký počet pozorovateľov a proces pozorovania závisí od viery – povolenia samému sebe – každého z množstva pozorovateľov. Jeden bude vyžadovať prejavenie lavíny – t.j. prejavenie efektu pozorovateľa na makro úrovni – ale ostatní nebudú z dôvodu svojho svetonázoru schopní dovoliť – hoci mysľou neuvedomelo – sa tomu prejaviť a výsledok sa nedostaví. No znalý človek bude v hlbinách svojho vedomia vedieť, že v SÚČASNOSTI toto či ono spoločnosť nedovolí. Môže pri zmene epoch takáto spoločnosť prežiť?
 
Súčasný globálne kraľujúci svetonázorový systém je materialistický, ktorý sa vyjadruje v štyroch termínoch: matéria, energia, priestor a čas. Materialisti považujú celý sveta za materialistický výtvor, a preto sa snažia všetky javy v ňom objasniť týmito štyrmi kategóriami. Ale čo do podstaty, sú energia, priestor a čas iba atribútmi matérie a teda nie sú základnými, nezávislými kategóriami. Materialistický svetonázor silne obmedzuje schopnosti človeka, a to ako v spoznávaní skutočnosti, tak aj pri objasňovaní javov. Dokonca aj samotný výraz informácia (slovo pochádza z bázových slov „из формы“; forma = matéria) sa neľahko dostáva do materialistického svetonázoru, pričom materialisti ho vykladajú ako atribút matérie, podľa ktorého je možné rozlíšiť jeden stav od druhého aj ako charakteristiku (vyčíslenie) rôznych kombinácií materiálnych elementov.
 
Ako príklad z bežného života si zopakujme duchovných materialistov – termín sme prebrali z budhizmu a už ho z minulých článkov poznáme. Možno povedať, že platí na kresťanov, ktorí síce spomínajú „Ducha Svätého“, ale v skutočnosti ostávajú v ríši ega, t.j. hlboko v matérii. Môžeme prevziať postulát sociálneho inžinierstva, a síce, že peniaze sú iba koncentrovanou formou energie – pričom energia je iba jedným z atribútov matérie. Ten, kto lipne na akejkoľvek forme – a najmä „príjemnej“ – matérie, nemôže v žiadnom prípade byť považovaný za duchovného človeka. Hoci pre kresťanov je typické, že jedno hovoria v kostole a druhé žijú v bežnom živote, zastavme sa na tom, čo o bohatstve hovorí ich „zakladateľ“, t.j. Ježiš z ich vlastnej Biblie. Treba povedať, že byť kresťanom znamená dodržiavať určitý štandard, ktorý stanovil ich zakladateľ. Kto ho nedodržiava, nie je – podľa ich vlastnej Knihy – kresťan. Nuž, čo hovorí ich Kniha o bohatstve? Ježišovo stanovisko k bohatstvu ako materiálnemu stavu je jasné z jeho požiadavky, že ten, kto ho chce nasledovať, sa musí dokázať odpútať od svojho majetku [Mt 19, 21:27; Lk 14,33]. Bohatstvo jednak porušuje bratstvo [Jk 2, 1:4] a vyvoláva taký stav mysle, ktorý ich vylučuje z Božieho kráľovstva [Lk 16, 19; 18, 18n; Mt 19, 24], lebo boháč je v nebezpečenstve, že namiesto Bohu bude veriť mamone, t.j. peniazom. Stará sa o zajtrajší deň tým, že hromadí peniaze, čím sa cíti poistený do budúcnosti. Nespolieha sa na Boha, ale na mamonu. Preto nie je možné súčasne slúžiť [t.j. veriť, spoliehať sa] Bohu aj mamone [Mt 6, 24; Lk 16, 13] a len Boží zázrak môže premôcť srdce bohatého tak, aby mohol vojsť do kráľovstva Božieho [Mt 19, 25:26]. Dôkazom spoliehania sa na Boha je „nestarať sa o zajtrajší deň“. Najmä u Lukáša vystupuje protiklad chudobných a bohatých so štvrtým „beda“ proti bohatým [6, 20:25]. Podľa ich výkladov sú chudobní sú tí, ktorí nemajú nič, na čo by sa spoliehali okrem Boha, a tým sú nabádaní na to, aby sa stali bohatými v Bohu [Lk 12, 21; porovnaj Mt 6, 19:21]. Ježiš všetok dôraz kladie na to, že človek sa najskôr musí naučiť hľadať kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť [Mt 6, 33] a starať sa nie o „svoj život“, o „svoje telo“, ale o život druhých [Mt 25, 35n].
 
V prvej kresťanskej cirkvi bolo zvykom dobrovoľné odovzdanie majetku v prospech celku znamením bratskej lásky [Sk 4, 34n] a povinnosť dávať bola samozrejmosťou v pavlovských zboroch. Pavol pokladal lakomstvo za modloslužbu [Ko 3, 5; 1K 6, 10], ale vzdanie sa majetku bez lásky nepokladal za zásluhu [1K 13, 3].
 
V Novom Zákone jasne vidno ostrú výzvu k boháčom, aby plakali a kvílili nad súdom, ktorý ich očakáva po príchode Pána, pretože hromadili majetok a neplatili robotníkom toľko, koľko by mali [Jk 5, 1:6; por. 2, 6]. Toto miesto pripomína nielen ostré Ježišove slová, ale aj starozákonných prorokov [Iz 1, 23; 3, 12:14; 5, 8n; Am 5, 11:12; 8, 4:5; Mi 2, 1:5 atď]. Nuž, toto hovoria o sebe a norme svojho konania sami kresťania. My pokračujme ďalej.
 
Svetonázor je systém náhľadov a ponímania sveta (stereotypy) a pokiaľ v ňom niektoré pojmy chýbajú alebo sú skreslené, tak javy zodpovedajúce týmto pojmom ostanú neobjasnené, nevidené, alebo zdanlivo nepodstatné.
 
Akékoľvek pokusy nájsť podstatu stavby Sveta, ktoré vychádzajú výlučne z materialistického svetonázoru sú vopred odsúdené na neúspech. No pri pozorovaní ľubovoľného systému budú vedci vždy potvrdzovať svoju pravdu v tom, že zákony, ktoré oni objavili skutočne fungujú, že prístroje, ktoré skonštruovali skutočne fungujú. A hoci si myslia, že nachádzajú odpovede na podstatu stavby sveta, v skutočnosti sa iba hrajú s rozličnými formami jednej podstaty, pričom podstatu, t.j. na akých princípoch existuje matéria jednak nechápu a ani sa do takéhoto skúmania nepúšťajú.
 
Na druhej strane stoja rozliční duchovní skúmatelia, ale títo sa v skutočnosti tak ponorili do hier s „vyššími silami“, že úplne zabudli na to, že oni sami sú ešte stále materiálni, a že pochopiť princípy vzájomného pôsobenia materiálneho a duchovného nezapadá do ich plánov. Nuž a pozrieť sa na svoje „odmeny za služby“, v podstate úplne materiálne, ani neplánujú.
 
Vieme, že každá dnes používaná symbolika má viacero významov, preto si priblížme symbol zvaný caduceus, ktorý pochádza z gréckych slov „κηρύκειον kērukeion“.
 
ak_14.jpg
 
Aby sme boli schopní adekvátne ponímať skutočnosť ,musí byť zostavený plnší svetonázorový systém, ktorý vo svojich bázových pojmoch bude zahŕňať ako materiálnosť, tak aj duchovnosť Sveta, ale zároveň aj to „niečo“, čo vykonáva vplyv jedného na druhé a spája ich do jedného. Toto „niečo“ nazývame MIERA (МҌРА), pričom prepis s „jať“ je náš prastarý tvar.
 
ak_15.jpg
 
Slovo MIERA v dnes štandardnom ponímaní a dnešnom prepise je iba jedným z prípadov stavu МҌРА a slúži iba ako súbor porovnateľných či poradových, merateľných charakteristík materiálneho predmetu, alebo informačného modelu. No pôvodný Obraz slova МҌРА zahŕňa zákony premeny matérie a informácie a aj zákony zodpovedajúce informácii matérie a matérii informácie. МҌРА určuje matricu možných stavov matérie a jej zodpovedajúcej informácie. Každý materiálny predmet má svoju matricu možných stavov, ale aj každá súčasť tohto predmetu má svoju matricu (podmatrica vyššej matrice) možných stavov. Riadenie materiálneho pozostáva z výberu nasledujúceho možného stavu z množstva alternatívnych stavov.
 
 
Nezávislosť matérie informácie „МҌRY“ (МҌРЫ) je základom jediného sveta TROJJEDNOTY. Obrazne na priblíženie si funkčnosti tejto TROJJEDNOTY môžeme použiť univerzálny jazyk matematiky, kde si trojjednotu môžeme predstaviť ako vzorec:
 
 
Kde f – zákon zobrazenia; f-1 – zákon recipročného zobrazenia; x – množstvo materiálnych a duchovných informácií; xI – množstvo materiálnych informácií; y – množstvo matérie. Principiálny rozdiel medzi „x“ a „xI“ sa materialisti snažia skryť, a treba povedať, že úspešne ho maskujú za „náhodnosť“.
 
Čo z toho možno vyvodiť? Duchovný človek dokáže vplývať na „prepnutie“ toku energie v pozorovanom procese – čo je naša normálna vlastnosť – ale výsledok sa nemusí dostaviť, ak sú materialisti vôkol v presile. Nuž, sú dve možné riešenia. Väčšina ľudí opustí materialistický svetonázor a nadobudne duchovné postoje – čo je fáza ako keby „dobrovoľná“. Dá sa povedať, že táto fáza – t.j. trpezlivosť čakania na dobrovoľnú premenu ľudí vychádzajúc zo Svedomia – je pravdepodobne za nami. Ako inak „technicky“ zabezpečiť „prevahu“ duchovnosti na materializmom? Nuž, možno aj „odstrániť“ chorý materializmus. Potom sa zvyšok, t.j. pôvodná menšina môže zmeniť na väčšinu...
 
Očividne sme znovu pri toľko očakávanej zmene Vekov. Materialisti si môžu vytárať akékoľvek plány, no aj keď ich ako „pozorovateľov“ systému je dnes obrovská väčšina, teraz sú proti tej VÔLI, ktorá má úmysel zmeniť stav vecí, bezmocní. Nejde o to či, ide len o to kedy a ako. Je to neodvratný mechanizmus. Nezabúdajme, že „veľký obraz“ je oveľa zložitejší. Nech už sa 21. decembra t.r. odohrá čokoľvek, nebude to celá zmena. Pretože nevieme, do akého paralelného vesmíru sa každý z nás dostane a preberaním cudzích predstáv sa mnohí ako „pozorovatelia“ vlastne dlhodobo želajú prepnúť energiu tak, ako to od nich cudzie, nimi prevzaté predstavy chcú.
 
Ale aby sme neboli iba pri védických proroctvách, čo hovoria iné zdroje o našich časoch? Nuž, celkom „zaujímavé“ veci. Pozrime sa na dva príklady.
 
Pre kresťanov svätý Malachius, írsky mních (Maelmhaedhoc Ó Morgair 1094-1148) je známy tým, že zostavil proroctvo o pápežoch, ktoré sa očividne plní. Text proroctva pozostáva zo 112 krátkych latinských fráz, ktoré charakterizujú 112 rímskych pápežov, pričom začína pápežom Celestínom II., ktorý zvolený do úradu r. 1143.
ak_18.jpg
 
Predposledný pápež v jeho zozname je charakterizovaný frázou „De Gloria Olivae“, t.j. „Od slávy olivy“, a je to dnešný pápež Benedikt XVI. Po ňom nastúpi posledný pápež, ktorý sa bude volať ako prvý – Petrus Romanus – a odohrá sa nasledovné:
 
"In persecutione extrema S.R.E. sedebit.
Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus:
quibus transactis civitas septicollis diruetur,
et Iudex tremendus iudicabit populum suum.
Finis.“
 
V čase posledných prenasledovaní na Svätom Rímskom Stolci bude sedieť Peter Rímsky, ktorý bude pásť ovce medzi množstvom súžení; po dovŕšení čoho mesto siedmych kopcov bude zničené a Sudca strašný bude súdiť národ svoj.
Koniec.
 
Nuž, ako ďaleko môže byť k nástupu posledného pápeža?
 
Máme k dispozícii aj ďalšie dôležité proroctvo, ktoré sa týka počtu amerických prezidentov. Nie je celkom jasné, kto je autorom pôvodného proroctva – jedni hovoria, že E. Cayce, iní označujú bulharskú veštkyňu Vangu. Ono vlastne ani nie je dôležité, kto je autorom proroctva, lebo hlavné je, o čom proroctvo hovorí, keďže sa očividne plní. Napriek tomu sú ďalší autori, ktorí opisujú v podstate podobné proroctvá, ak keď každý s inými detailmi. Známe mená sú J.R. Nyquist či C. Alan Martin, ktorý už zomrel. Zanechal však po sebe opis svojho sna, pričom tu je dokonca obrázok, ktorý nakreslil v r. 1971:
 
 
 
 
V snoch väčšinou vidia akúsi budovu budúcnosti, v ktorej sú americkí prezidenti umiestnení v miestnostiach ako akési exponáty. Pôvodné proroctvo hovorili o čísle 46 ako celkovom počte amerických prezidentov, pričom analogicky pápežom je každý z nich charakterizovaný krátkym opisom. Jasne bolo vidno 43. prezidenta – Busha mladšieho, pričom posledné tri miestnosti boli ponorené v akomsi šere. Otvorené ostáva aj to, či sa rátajú termíny úradov či osoby prezidentov.
 
Niektorí ľudia sa pri výklade snov odvolávajú na Bibliu, kde sa hovorí, že Izrael a Júda mali 44 nasledujúcich kráľov, čomu by malo zodpovedať 44 prezidentov. Tieto zdroje zase trvajú na tom, že posledný prezident USA je 44. Porovnanie so Starým Zákonom je odôvodnené, nakoľko podľa starých textov je USA Novou Judeou, zatiaľ čo kmeň Izraela má dnešný Izrael a zvyšných 10 „stratených“ kmeňov sú dnešné „kaukazské“ národy, ktoré sa tak kruto chovajú voči bielemu obyvateľstvu.
 
 
 
Nech už je počet amerických prezidentov taký či onaký, spolu s konečným počtom pápežov spadajú do rovnakého časového rozpätia. Nehovorí to o niečom?
 
Čo sa týka decembra tohto roku, musíme brať do úvahy komplexný obraz. Jednou z podôb „konca sveta“ môže byť aj dlho očakávaný svetový finančný krach. Pre mnohých to naozaj bude „koniec sveta“. Pozrime si tri pohľady na, čo je tak či onak predo dvermi:
 
 
 
 
Čo možno ešte dodať? Nemôžeme hľadať žiadnu oporu v cudzích názoroch, pretože nikto nevie presne, ako bude civilizácia zničená. Isté je len jedno, totiž že ako už veľakrát v dejinách Midgard-Zeme to opäť nastane. Vieme čo je správna cesta v novom Veku Vlka – RODové zriadenie, zápovede Bohov aj Predkov, prastaré obrady a rituály. V spojitosti s dnešnou informáciou o ovplyvňovaní materiálnych procesov Duchom si spomeňme, prečo konáme na oslavách našich Sviatkov určité veci. Ak vedieme chorovod, tak vyrovnávame energiu jeho účastníkov a smerujeme ju na dosiahnutie potrebného výsledku – „prepnutie vypínača“. Samozrejme, musia to byť skutočné, nie virtuálne chorovody. Pred dôležitými činnosťami prinášame nekrvavé obety Bohom a Predkom, čítame Pravslávenia – je to presne to isté. Aj takej činnosti, ako veštenie z rún, musí predchádzať „príprava“. Dôležitosť tejto prípravy sa spomína aj vo Velesovej knihe:
 
„A hľa, verili sme vešteniu Velesovmu a všetko sa podľa neho odohrávalo, pretože Bohovia povedali všetko o tom, čo prichádza Matke Slávy našej. A Ona, prichodiac k nám, povedala všetko o budúcnosti. A potom sme museli hádzať do ohňa rastliny a privolávať Matku Slávu a Velesa. Lebo oni učili nás vykladať Bohov našich a viedli nás Púťou Pravi.
 
Znamená to, že pred veštením zo slovanských rún je nevyhnutné vykonať špecifické obrady, čítať pravslávenia. Lebo pokiaľ sa k vešteniu, t.j. k nahliadnutiu do budúcnosti postavíme ako k nejakej hre, tak aj výsledok bude bezvýznamný. A vôbec celkovo kontakt s vyšším Svetom je o skutočnom úsilí a nie nezáväznom hraní. Tomu vždy zodpovedajú aj výsledky – všetkého čo robíme.
 
Možno ešte niečo na záver. Tohto roku sme sa chystali na Obrad Menorečenia, ktorý sa zatiaľ neuskutočnil. Treba povedať, že tento obrad je jedným zo základných obradov, ktorými musí prejsť aktívny člen akejkoľvek slovanskej či árijskej občiny. Na jednej strane aj dobre, že sa ešte neuskutočnil – aj keď ide o objektívne dôvody. Pri obrade totiž dostávame dve mená, pričom prvým sa stávame známymi v občine – ale aké občiny sa tvoria u nás? Už to je síce „ohratá skladba“, ale občina je živé spoločenstvo, ktoré sa reálne, nie virtuálne stretáva a vykonáva spoločné obrady. Inak to nemá zo Slovanmi nič spoločné. Nahlásila sa nám veľká skupina ľudí, ale na spoločné oslavy „si našla čas“ len oveľa menšia skupina, pričom niektorí ďalší sa rozhodli až na oslavách. Na „slovanský krst“ – najlepšie, ak by bol po internete – nestrácajte čas. Naša Kultúra je o činoch, nie rojčení. Pre komunikáciu na internete takýmto „Slovanom“ stačí avatar...
 
Druhé meno je tajné, ktoré často ukazuje na Boha, od ktorého ROD účastníka pochádza. Nedajme sa pomýliť dnešným stavom, lebo napríklad aj bežné meno „Kvetoslav“, či „Kvetoslava“ nebolo z pohľadu našich Predkov odvodené od lúčnych, či záhradných kvetov, ale od výrazu KVET PERÚNA, t.j. od Kvetu Papradia, t.j. Perúna. Okrem toho sa rodíme v konkrétnom Čertogu, ktorému zodpovedá konkrétny Vyšný Boh, jeho posvätné zviera a rastlina. Tento zrod nám ukazuje na úlohu, ktorú máme v tomto živote naplniť. Treba tu ešte spomenúť jednu vec. Niektoré posvätné zvieratá sú mohutné, t.j. akosi „veľkolepé“ a niektoré zase maličké, t.j. ako keby bezvýznamné. Nedajme sa oklamať materialistickým svetonázorom. Každé zviera je akýsi „doplnkový“ duch, ktorý sa k nám „pridal“ v tejto inkarnácii, pretože potrebuje ten druh energie, ktorý charakter tohto zvieratka poskytuje. Môže sa zdať – chápme to ako príklad – že niekto „vyfasuje“ malú myšku, čo sa mu zdá nevhodné či nedostatočné na ťažké životné úlohy. Nuž, Duch je bezrozmerný, t.j. môže byť veľký ako Vesmír a zároveň malý ako myška. To, že v Javi sa niektorý prejaví ako Medveď a iný ako malá myška mená na moc Ducha žiaden vplyv. Vo svojom prirodzenom prostredí – ktoré uvidíme po odchode z Javi – môže byť obrovský...
 
Páter Dij Alexander neprišiel tohto roku z dôvodu byrokratických problémov s vydaním nového pasu, k čomu sa pridružili problémy okolo stavby nového Chrámu Védy Perúna v Omsku. Tento už totiž stavajú murovaný, keďže drevený ľahol popolom od napalmu. Napriek tomu sľúbil nás navštíviť a vykonať obrad Menorečenia začiatkom budúceho roku, pravdepodobne niekedy okolo mája. O jeho návšteve budeme včas informovať – ale opakujeme, ak to chcete len „do zbierky“, pričom ste sa nezúčastňovali spoločných akcií, tak to nemá význam. Sú pred nami neľahké časy, kde máme ukázať že sme hodní nosiť hrdé meno SLÁVY.
 
Opäť pripájame niekoľko zaujímavých videí:
 
Film PREBUDENIE, ktorý nakrútila dcéra prezidenta Kazachstanu, v ktorom uvidíte aj Valerija Sineľnikova. Je pre všetkých a každého. Vynára sa však otázka: Čomu sa venujú deti našich „magnátov“?
 
Pesnička Аркона – Славься, Русь! Opäť sa vynára otázka: Aké hodnoty prezentuje a akú hudbu počúva naša mládež? Akú výchovu sme jej dali? Môžeme hovoriť o tom, že sa tešíme na zmenu Vekov? Máme mládež, ktorá znamená budúcnosť?
 
 
Dokumentárny film ruského televízneho kanálu REN, v ktorom uvidíte aj Dänikena: Секретные территории - Возвращение богов.
 
Ďalší dokumentárny film kanálu REN o tom, aký bude Vesmír po r. 2012: Странное дело - Вселенная после 2012.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.