Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  HVIEZDY A ZEME /  OSÍDLENIE MIDGARD-ZEME A UDALOSTI PRED POTOPOU
OSÍDLENIE MIDGARD-ZEME A UDALOSTI PRED POTOPOU
Hľadanie pravdy - Vznik galaxie
 
http://www.vedy.sk/files/midgard-zem.JPG
 
Všetko biele obyvateľovo našej Zeme sa nazýva RASA, čo znamená biely, čistý, svetlý, prvopočiatočný. Odtiaľto pochádza aj rímsky výraz „Tabula rasa“. Ako v podstate všetky prastaré, prvopočiatočné slová ide o skratku: Rody Asov Strany Asov – čo zo staroslovienskeho ale aj dnešného ruského jazyka prekladáme ako „Rody Asov krajiny Asov“. Aj keď o tomto budeme písať neskôr, povedzme si, že „As“ alebo „Az“ je Svetlý Boh žijúci na Zemi, domovina Asov je preto Ázia alebo „Asia“. V skratke môžeme vysvetliť, že sa nejedná automaticky len o bieleho človeka. Tento musí mať aktivovaný energetický systém všetkých deviatich čakier a otvorených všetkých 16 kanálov vnímania sveta, inak nemá spojenie s Vyššími energiami – Svetlými Bohmi. V ponímaní Véd a prvopočiatočnom význame slova nemajú teda výrazy ako „žltá rasa“, “čierna rasa“, „červená rasa“ nijaký význam. Budeme ich však používať z toho dôvodu, aby bol text pochopiteľný dnešnému človeku.
Predstavitelia národov Rasy ako prví kolonizovali Zem. Pred asi 1 miliardou rokov prileteli z iných Zemí (= planét – slovo pôvodne tiež úplne iného významu ako dnes), ktoré sa nachádzajú v súhvezdiach Malej a Veľkej Medvedice, Leva a Kassiopei. Navzájom sa líšili iba farbou dúhovky očí, ktorá závisí od spektra svetla sĺnk ich rodných planét: strieborná – Da-Árijci, zelená – Ch-Árijci, modrá – Svätorusi, ohnivá (hnedá) Rasséni (Rasiči). Svätorusi a Rasséni sú Slovania, ostatní Árijci. Da’Árijci majú vlastnosti vojakov bojujúcich v prvých líniách, a preto vždy bývajú veliteľmi kozmických korábov Rasy. Ch’Árijci majú vlastnosti vedunov. Zvyčajne plnia povinnosti útočných vojenských jednotiek. Svätorusi majú vlastnosti remeselníkov a preto na kozmických lodiach slúžia ako technici. Raséni sú veľmi komunikatívni a preto zvyčajne plnia funkcie obslužných služieb kozmických korábov. Védy hovoria, že Svetlí Bohovia práve preto dopustili vládu Temných Síl na Midgard-Zemi, aby Slovania (Svätorusi a Rasiči) nadobudli schopnosti bojovať za svoje Rody v ozbrojenom boji.
 
Ako prví na Zemi pristáli Da-Árici. Prileteli na Vajtmare, kozmickom korábe, ktorý je schopný preniesť vo svojom vnútri 144 Vajtman – malých lietajúcich korábov. Vzhľadom na vojnové udalosti bola Vajtmara poškodená a musela núdzovo pristáť. Nie náhodou sa preto v starých – nevédických – prameňoch hovorí o krajine Daária, aj keď súvislosť je dobre skrytá. Hoci Severný kontinent – Daária – je dnes pod vodou, môžeme ho vidieť napríklad na starej mape Mercatora. Celkovo staré mapy majú čo povedať, je dobré si prečítať napr. vynikajúcu knižku od amerického kartografa Charlesa H. Hapgooda Maps of the Ancient Sea Kings. Dozviete sa veľa zaujímavého.
 
V tom čase už prebiehala galaktická vojna s Temnými Silami , a preto bolo neskôr dovolené aj iným národom, spojencom Rasy, aby sa na Zemi usadili. A tak pribudli ľudia s farbou kože vychádzajúceho slnka pochádzajúci zo súhvezdia Veľkého Draka, t.j. dnešní Číňania, Japonci a pod. Dostali povolenie usadiť sa na východe Jarily-Slnka. Ľudia s farbou kože zapadajúceho slnka pochádzajúci zo súhvezdia Ohnivého Hada, t.j. červenokoží (Inkovia, Majovia, Aztékovia, severoamerickí indiáni) dostali územia za Atlantickým oceánom. Pribudli aj ľudia s kožou farby temnoty, ktorých planéta bola vo vojne zničená. Bolo im pridelené územie nevhodné pre bielu rasu – blatisté rovníkové džungle a časť Indického subkontinentu.
Neskôr sa na Zemi tajne vylodili aj nepriatelia Rasy – predstavitelia Pekelného Sveta, a preto nemajú vyčlenené nijaké územie. Majú sivú farbu kože a oči farby temnoty. Spočiatku boli dvojpohlavní (hermafroditi), mohli byť ženou aj mužom (pohlavná orientácia sa u nich menila v závislosti od fáz Luny). Vo Védach sa hovorí, že tieto tvary práve preto zaviedli rozličné kozmetické doplnky a farby ktoré používajú na tvár, aby sa podobali na ľudí a nebol odhalený ich skutočný pôvod. Cieľom týchto Cudzozemcov je narušiť súmernosť panujúcu vo Svete Svetla a zničiť potomkov Nebeského Rodu a Veľkej rasy, lebo len oni dokážu porážať Sily Pekla. Ich taktika spočíva vždy v tom, že seba prehlásia za božích poslov, no svetu prinášajú len rozpory a vojny. Súčasťou taktiky sivých je podsúvať bielym ľuďom myšlienku o rovnosti všetkých ľudí nezávisle od farby kože a pobádajú k zmiešaným manželstvám. Problém je v tom, že ľudia bielej kože majú 16 kanálový systém ponímania sveta; žltá rasa má 12 kanálov; sivá rasa má 10 kanálov; červená rasa má 9 kanálov; čierna rasa 6 kanálov. Preto zmes rozličných národov môže mať maximálne 14 kanálov, čo neodvratne predstavuje nestabilný, narušený systém prijímania sveta, ktorý ústí do veľkého percenta úmrtí, šialenstva a samovrážd. Príčina je, že každý národ má svoj národný egregor (informačno-energetické pole), svojho vodcu národa, svojich slúžiacich duchov a ľudia zmiešanej krvi nie sú schopní sa plnohodnotne pripojiť k nijakému národu, mať ochranu vodcu nejakého národa a oporu v slúžiacich duchoch. Preto sa pohybujú od jednej krajnosti k druhej.
 
Predstavitelia národov bielej kože majú obrazové myslenie, ktoré im umožňuje vynachádzať a tvoriť. Žltokoží to môžu len vylepšiť a prikrášliť. Červenokoží sú dobrými ochrancami toho, čo dostanú. Čiernokoží sa dobre zžívajú s prírodou, ale ak ich od nej odorvú a prenesú do umelej sféry žitia menia sa na otrokov alebo ničiteľov. Sivokoží sú schopní len parazitovať na cudzom dobre.
 
Po oprave korábu časť posádky odletela na Ingard-Zem, časť ostala na Midgard-Zemi. Deti tých, ktorí ostali na Midgard-Zemi sa volajú Asovia – potomkovia Nebeských Bohov.
 
Predstavitelia bielej rasy sú bohorodené bytosti, deti Perúna, vnuci Dažďboga, pravnuci Svaroga, pra-pravnuci Vyšeňa (Vrcholného Boha) čo znamená, že sú zrodení Bohmi, a teda ich deťmi. Okrem bytostí zrodených Bohmi sú vo vesmíre aj bytosti vytvorené Bohmi, ktoré voláme tvarmi. Niektorí napr. tvrdia, že pochádzajú zo stvorených bytostí (tvarov): Adama (ktorý bol vytvorený z prachu júdskym bohom – Jehovom-Jahvem) a Evy (vytvorenou z rebra Adama; t.j. je klonovaním).
Tvárne bytosti, na rozdiel od bohorodených, nie sú schopné znovuzrodenia (reinkarnácie), nemajú svedomie (spoločné vedomie so svojim rodom) a sú aj ďalšie rozdiely. Správajú sa podľa pokynov svojho Tvorcu v zmysle jeho zákonov.
 
Staré indické zdroje hovoria, že na našej Zemi jestvovalo už 22 civilizácií, na čo jestvuje reálny podklad. Zaoberať sa všetkými nemá dnes význam, povieme si teda niečo o období posledných milión rokov.
 
Bohovia-Asovia zostavili prvý kalendár – ktorý je dodnes zachovaný ale je principiálne iný ako dnežný. Pred viac ako 600 tisíc rokmi nastúpilo obdobie troch Sĺnk. Vtedy sa zišli obežné dráhy troch pohraničných slnečných systémov. V tom čase na Midgard-Zemi boli dni naplnené radostnou mnohofarebnosťou, lebo tri Slnká, majúce rozličné spektrá vyžarovania obiehali Zem zo všetkých strán.
Cieľavedomé osídľovanie Zeme sa začalo pred viac ako 450 tisíc rokmi. Ako sme už povedali, prvý bol osídľovaný Severný kontinent, ktorý vyzeral tak, ako to vidno na mape Mercatora. V strede kontinentu bol vrch Meru, ktorý nazývali aj Vrchom sveta. K hore tiekli štyri rieky, deliace kontinent na štyri časti. Po osídlení dostali názvy: Svaga, CH’Arra, Tule a Rai. Pretože prví prichodiaci boli Da’Árijci dostal celý severný kontinent názov Daária.
Pred viac ako 200 tisíc rokmi si začali Rody Rasy osvojovať ďalšie teritóriá Midgard-Zeme, ktoré sa začali vynárať spod vody. Nové teritóriá boli nazvané na počesť Boha Tarcha a Bohyne Tary.
V tie časy, pred viac ako 150 tisíc rokmi Zeme systému Jarily-Slnka zasiahla Veľká Assa (galaktická vojna) prebiehajúca v súhvezdí Svati. Veľká bitka sa rozhorela o ovládnutie Zeme-Dei (v súčasnosti len prstenec medzi Marsom a Jupiterom). Deia mala v tom čase dve Luny (Letniciu a Fattu).
Fatta bola väčším sputnikom Zeme-Dei a na jej povrchu boli umiestnené vojenské sily, určené na odrazenie napadnutia zvonku nielen na Zem-Deiu, ale aj Zem-Oreju (Mars) a Midgard-Zem. Silám Sveta Tmy sa však podarilo obsadiť Lunu Letniciu ako nástupný priestor na realizovanie útoku na Zem-Deiu. Obyvatelia Zeme-Dei sa preto obrátili o pomoc k Vyšším Bohom a tí prišli na ich zavolanie. Vyšší Bohovia premiestnili Zem-Deiu spolu s jej obyvateľmi cez Inosvet do druhej slnečnej sústavy a Lunu Fattu k Midgard-Zemi. Potom previedli silný úder na Letniciu. Vznikol gigantický výbuch, ktorý zničil Letniciu a z jej úlomkov sa časom vytvoril pás asteroidov. Výbuch bol taký silný, že tlaková vlna odviala časť atmosfér Zeme-Oreja a niekoľkých Lún Zeme Perúna (Jupiter), ktoré sa nachádzali zo strany Deji.
Následkom toho sa život na povrchu Zeme-Oreja v rovníkových oblastiach stal nemožným, a preto sa časť obyvateľstva Zeme-Oreja presídlila na Midgard-Zem a zvyšná časť sa presunula do podzemných miest, špeciálne vybudovaných pre prípad napadnutia.
Po týchto udalostiach sa Luna Fatta stala tretím sputnikom Midgard-Zeme. Periódy obehu Lún okolo Zeme boli Leľa – 7 dní, Fatta – 13 dní a Mesiac – 29,5 dní. Fatta bola oveľa menšia ako Mesiac a mala väčšiu rýchlosť rotácie okolo svojej osi, preto pod účinkom príťažlivých síl Fatty a Midgard-Zeme Luna Leľa nadobudla vajcovitý tvar.
Okolo Midgard-Zeme rotovali tri Luny a tieto začali meniť podnebie. Začali sa objavovať nové druhy rastlín a živočíchov.
 
Po tom, ako boli zničené veľké vojenské sily skoncentrované na Letnicii a negatívnej zmene životných podmienok na Zemi-Oreji sa Sily Svetov Tmy a Pekla rozhodli anektovať Midgard-Zem. Teraz sa už na napadnutie pripravovali dlhšie a dôslednejšie, a nakoniec pred asi 113 tisíc rokmi následkom jednej z najkrutejších bitiek vyslanci Svetov Tmy obsadili Lunu Leľu, pretože tá mala nielen atmosféru, ale aj vodné prostredie. Potom čakali na príchod posíl.
 
Ukázalo sa nebezpečenstvo opakovania masovej katastrofy v sústave Jarily-Slnka, pričom teraz išlo o Midgard-Zem a Lunu Leľa. Boh Tarch navrhol obyvateľom Midgard-Zeme zničiť Lunu Leľu použijúc inú zbraň, než aká bola použitá na Letnicii, ale čo do sily účinnejšiu a s nasmerovaným účinkom, aby zasiahla len Leľu a nespôsobila veľa škody na Midgard-Zemi.
Veľký Žrec menom Spas mal v čase služby videnie ako bola zničená Leľa a ako jej zvyšky padali na Zem. Začal sa preto zaoberať výpočtom pohybu zemských Lún a určil, že úlomky môžu dopadnúť na Daáriu. Rada žrecov preto nakoniec prijala rozhodnutie začať s presídľovaním Rodov z Daárie do južných oblastí, ktoré sa už vynorili z oceánu.
Asi pred 112 tisíc rokmi bolo veľké presídlenie z Daárie dovŕšené a trvalo 15 rokov. V priebehu roka po presídlení dorazili na Leľu sily Koščejov z pekelného Sveta a Boh Tarch rozhodol, že so zasadením rozhodujúceho úderu už viac nemožno otáľať. Tarch použil mocnú zbraň a Lunu Leľu zničil. Časť úlomkov Leli a aj voda, ktorá sa zmenila na obrovské množstvo ľadu dopadli na Midgard-Zem. Časť dopadla aj na Mesiac a zmietla z neho väčšinu atmosféry.
Silný dopad úlomkov veľkej hmotnosti dopadol na Zem a vytvoril veľké vlny, ktoré sa prevalili všetkými kontinentmi, naklonila sa zemská os a dvihli sa platne kontinentov. Ohlasy týchto udalostí sa dochovali v podaniach mnohých národov ako rozprávanie o prvom veľkom ohni padajúcom z Nebies a príchode veľkej potopy.
Slovania si uchovali podanie nielen vo Védach, ale aj v obradoch. Dnes málokto vie, s čím je spojený obrad maľovania vajec a klopanie s nimi jedno o druhé na Paschu – práve kvôli vajcovitému tvaru Luny Leli. V tradícii Starovercov keď sa pri klopaní vajec jedno o druhé rozbije tak sa nazve vajcom Koščejov, a to, ktoré ostane celé sa nazve silou Tarcha-Dažďboha.
 
Následkom presídľovania potomkovia niektorých rodov osídlili veľký ostrov, ktorý sa nachádzal v Západnom oceáne. Bol to Rod Antov a veľký ostrov dostal názov Antlania. Časom sa podania o Antlanii transformovali na podania o Atlantíde.
 
Na Antlanii sa usadili aj ľudia červenej kože, aby pomohli Antom stavať veľké mestá a chrámy a Anti z vďaky za pomoc začali zaúčať červenokožích ľudí do mnohých vied a remesiel. Počas niekoľkých storočí sa začali na Antlanii organizovať veľké trhy, ma ktoré prichádzali nielen obyvatelia z rozličných častí Midgard-Zeme ale aj predstavitelia iných Zemí, aby si vymieňali svoje tovary a výrobky.
 
Toto využili predstavitelia Svetov Tmy, ktorí zistili, že formou vtrhnutia za pomoci sily sa im nepodarí zachvátiť Midgard-Zem, a preto sa rozhodli stavať na ľsti a klame. Vydávajúc sa za trhovníkov z iných Zemí začali nadväzovať spojenia medzi miestnymi obyvateľmi a vládcami – žrecmi. V procese stýkania sa s nimi a riešenia rozličných otázok začali postupne spochybňovať prikázania a základy, podľa ktorých žili národy obývajúce Antlaniu. Hlavný nátlak zamerali na to, aby prikázania Vyšších Bohov – čo nie sú tvrdé príkazy, ale iba rady a odporúčania – vždy zamenili za rozhodnutia vykonané samými ľuďmi. Následkom takýchto rozhovorov a ubezpečovaní sa o nejaký čas medzi Antami a inými národmi Antlanie objavili stúpenci a nasledovníci učenia, ktoré šírili „trhovníci“ z iných Zemí. Časom sa objavilo nemálo ľudí, ktorí začali porušovať prikázania Vyšších Bohov a rodové základy. Tým, ktorí nasledovali ich učenie hovorili „trhovníci“, keďže učili o svojich, na Midgard-Zemi neznámych vedách a technických výdobytkoch, ktoré oni nazývali „magickými vedami“, „Trhovníci“ učili tieto magické poznatky iba žrecov z Rodov Antov, ktorí sa stali nasledovníkmi ich učenia.
Poznatky prevzaté od „trhovníkov“ sa začali používať na drancovanie nerastného bohatstva a stavbách rôznych objektov na jeho spracovávanie. V strojoch sa používali silové zdroje, pre ktoré bolo potrebné veľké množstvo zemského nerastného bohatstva. „Trhovníci“ dodali svojim „kamarátom“ technické spojovacie a navádzacie prostriedky, ktoré pracovali na iných princípoch ako sú tie, ktoré používali predstavitelia Svetlých Svetov a Rassénie.
 
Keď začali vznikať problémy medzi žrecmi a obyčajnými ľuďmi, žreci začali za pomoci „trhovníkov“ vykonávať genetické experimenty na potláčanie vôle ľudí, t.j. začali s pokusmi o zostavenie biorobotov. Žreci Antlanie prestali rozlišovať hranicu medzi dobrom a zlom, pretože ich všetko zaujímalo len z pohľadu užitočnosti a neužitočnosti pre nich samých.
Drancovanie prírodných zdrojov sa stalo masovým a približne za 25 tisíc rokov boli suroviny Antlanie v podstate vyčerpané. Pretože celé územie Antlanie bolo doslovne rozvŕtané mechanizmami do hĺbky za účelom ťažby surovín došlo k tomu, že v oblasti nastal zdvih magmy a časť kontinentu klesla pod hladinu mora. Vtedy žreci a „trhovníci“ preniesli dobývanie nerastných surovín do východných oblastí západného kontinentu.
 
Asi pred 73 tisíc rokmi, keď bolo v tom istom čase použitých niekoľko silných zdrojov energie na ťažbu surovín došlo k zdvihu magmy a výbuchu sopky Toba, ktorá sa nachádzala na východnom pobreží západného kontinentu. Do vytvoreného ohromného lievika sa naliali vody oceánu, ktoré ho zatopili a následkom toho vznikol Mexický záliv a Karibské more.
Východná a stredná časť Antlanie sa zachránila vo forme veľkých a malých ostrovov. Nasledoval tektonický pohyb platní kontinentov a znečistenie atmosféry vplyvom vyvrhnutia obrovského množstva prachu, popola a iných plynov. Intenzívne sa ochladila atmosféra a zaľadnila sa značná časť teritórií v rovníkových oblastiach rozličných kontinentov. Prišli zemetrasenia a ochladnutie a zahynulo veľké množstvo ľudí. Žreci, „trhovníci“ a ich nasledovníci v čase vyvrhnutia vulkánu opustili Antlaniu na lietajúcich strojoch „trhovníkov“.
O týchto udalostiach hovoria Slovansko-Árijské Védy, ale aj staré podania iných národov.
Žreci a „trhovníci“ po návrate vytvorili nové zákony. Začali sa voči iným ľuďom správať kruto a ľubovoľný odpor potláčali silou. Následkom toho ich začali volať zlými bohmi. Zatiaľ čo predchádzajúce genetické experimenty sa vykonávali len na dobrovoľníkoch, teraz sa začali vykonávať na ľuďoch násilnými spôsobmi.
 
Každý kto porušil ich zákony bol zavretý do podzemia a vykonávali na ňom genetické experimenty, na čo používali staré štôlne a výrobné haly. Tých, ktorým sa podarilo dostať s podzemia nazývali obyvatelia Antlanie tvormy podzemného sveta, lebo už sa málo ponášali na obyčajných ľudí. U mnohých národov Zeme sa zachovali podania o existencii podzemného sveta alebo Hádu, kde bývajú príšery a rôzne strašné bytosti.
 
Tieto príšery začali používať na stavbu brány medzisvetia, pretože sa na základe skúseností z predchádzajúcej katastrofy poučili a chceli mať možnosť úniku zo Zeme v prípade nebezpečenstva bez nutnosti používať lietajúce stroje. Túto technológiu ukradli „trhovníci“ Rase na tých súhvezdiach Svaty, ktorých sa zmocnili.
Tieto brány medzisvetia používali spočiatku na chytanie ľudí, ktorých potom menili na monštrá, aby mohli viesť dobyvačné vojny. Niektorých zajatých ľudí vyčlenili a psychologicky ich prepracovávali na sluhov pre žrecov a „trhovníkov“. Týchto psychologicky prepracovaných ľudí posielali ako trhovníkov na trhy v Rassénii aby vyzvedali, ako fungujú ich systémy spúšťania a koordinácia brán medzisvetia na druhých Zemiach Svetov Svetla. Potom začali vysielať svoje príšery cez brány medzisvetia na juhu Rassénie. Tých bielych ľudí, ktorých chytili neposielali do Antlanie, aby neboli odhalení, ale na Zeme Pekelného Sveta.
Aby ochránili seba a zabránili únosom ľudí predstavitelia Rodov sa spojili a vytvorili Veľký Kruh Rassénie z vojakov, aby ochránili všetky Rody bielej rasy. Jednako pri stretoch s prišelcami sa proti nim používali ľuďom neznáme zbrane, ktoré ničili ľudí a paralyzovali ich vôľu.
Následkom toho sa nie vždy podarilo odrážať nájazdy a netvory chytili veľa ľudí a vojakov. Preto sa predstavitelia Veľkého kruhu Rassénie obrátili o pomoc k Vyšším Bohom. Akonáhle Vyšší Bohovia prijali rozhodnutie o pomoci, na Midgard-Zem priletel Boh Perún so svojou družinou. Počkali si na nasledujúci nájazd netvorov z Pekelného Sveta a cez otvorenú bránu medzisvetia prenikli do Pekla.
 
Po bitke, ktorá sa odohrala v Pekelnom Svete priviezol Boh Perún zo zajatia všetkých bielych ľudí, ktorí tam boli zavedení silou a klamom a oslobodil aj bytosti iných Svetov Síl Svetla. No v priebehu bitky sa časť vojakov Pekla a netvorov v panike snažila uniknúť a dostala sa cez otvorenú bránu medzisvetia na Midgrad-Zem, lebo skrz ňu Perún vyvádzal zajatcov. Keď Boh Perún oslobodil zo zajatia všetkých, zničil bránu medzisvetia a vchod zatarasil horami Kaukaz. Za ďalší deň zničil bránu medzisvetia, ktorá bola postavená na Antlanii.
Bieli ľudia sa navrátili do svojich Rodov a po celej Rassénii sa slávil veľký sviatok. Ľudia sa radovali z návratu svojich rodných. Netvory a vojaci Pekla ktorí prežili hladovali, a preto putovali po Rassénii a vyprosovali si u bielych ľudí jedlo. Ľudia, aby si nekazili radosť zo stretnutí so svojimi rodnými im dávali jedlo a netvory a vojaci Pekla odchádzali preč.
Tieto radostné dni si naši Predkovia vždy pripomínali, a dokonca ich zaviedli aj do kalendára ako sviatok Medari (Deň premien) a nasledoval týždeň radosti. Za týždňom radosti prišiel Deň veľkého pokoja, keď všetci oddychovali zo sviatku a rozmýšľali o zmysle života. Po Dni veľkého pokoja bol ustanovený Týždeň pamiatky Predkov, počas ktorého si pripomínali všetkých tých, ktorí zahynuli v Pekelnom Svete.
Zatiaľ čo si ľudia spomínali na svojich Predkov, Boh Perún so svojou družinou chodil po Rassénii a ničil príšery a vojakov Pekla. Keď bol posledný netvor zlikvidovaný, Boh Perún zapichol do zeme svoj meč.
 
Predstavitelia občín Staroruskej cirkvi Starovercov si pripomínajú tieto udalosti dodnes. Na sviatok Medari, ktorí následne dostal názov Koľada, si ľudia obliekajú kostýmy imitujúce príšery, ktoré dnes nazývajú maškary. Chodia po domoch, spievajú piesne a vyprosujú si jedlo. Po dňoch koledy sa oslavuje Deň veľkého pokoja a následne za ním týždeň pamiatky Predkov. Na jeho konci sa uctieva Zimný deň Perúna. V ten deň ľudia prinášajú dary Bohovi Perúnovi a naboso prechádzajú po posvätnom labyrinte, ktorý opakuje cestu Perúna po Rassénii, keď chodil a ničil príšery a vojakov Pekla.
Po porážke príšer a vojakov Pekla Perún so svojou družinou opustil Midgrad-Zem a bielym ľuďom prisľúbil že sa vráti keď sa skončí Veľká Assa.
 
Nasledovalo ešte mnoho bojov a pokusov o zničenie Rasy, z ktorých mnohé sú opísané aj v indických Védach. Aby si potomkovia Slovanov a Árijcov uchovali pamäť na veľké činy Predkov mali už v predpotopnom období veľa letopočtov. Ani jeden z nich sa nemenil, pretože každý z nich bol nositeľom dôležitej informácie o minulosti a uchovával pamäť o koreňoch slovansko-árijských národoch. Tí žreci slovansko-árijských Rodov, ktorí ostali po potope, pokračovali v uchovávaní starého poznania vrátane svojej minulosti. Preto sa časť z neho dochovala a môže poslúžiť za základ na obnovu celého systému predchádzajúcich letopisov.
  
Doleuvedené letopočty sú prepočítané k roku 2010 nášho letopočtu:

 

 Leto 957 518  Od čias príchodu Bohov na Midgard-Zem
 Leto 604 385  Od čias Troch Sĺnk
 Leto 460 529  Od čias osídlenia Daárie 
 Leto 273 905  Od čias Ch‛Arra
 Leto 211 697  Od čias Svagu
 Leto 185 797  Od čias Tule
 Leto 165 041  Od čias Tary a počiatku Rassénie
 Leto 153 375  Od čias Assa Dei
 Leto 143 001  Od čias Troch Lún
 Leto 111 817  Od presídlenia z Daárie
 Leto 106 789  Od založenia Asgardu Irijského (dnešný Omsk)
 Leto 44 555  Od vytvorenia Veľkého Kruhu Rasénie
 Leto 40 015  Od tretieho príchodu Perúna
 Leto 13 018  Od čias Veľkej Struže (ochladenia)
 Leto 7 518  Od Uzavretia mieru v hviezdnom chráme

 

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.