Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  UDALOSTI /  DŔŽAVA - RODOVÉ ZRIADENIE SLOVANOV
DŔŽAVA - RODOVÉ ZRIADENIE SLOVANOV
Hľadanie pravdy - Dejiny
ZRIADENIE ZALOžené na poznaní informačno-energetickej štruktúry človeka

Civilizácia cieľavedome zmenila významy hodnôt aj zámenou alebo zmenou významov slov a názvov. Stalo sa tak do takej miery, že dnes už málokto naozaj rozlíši aj základné rozdiely, ktoré v dávnych časom boli zrejmé všetkým. Strata pôvodných hodnôt – kultúry – bola nahradená systémom, ktorý presmeroval všetky toky energie v spoločnosti tak, že biele sa stalo čiernym a naopak. Ten kto pracuje nemá nič ale naopak, čím menej niekto tvorí hodnoty tým viac – na úkor tých čo tvoria hodnoty – materiálne dosiahne. No rok 7520 (2012 n. l.) prináša dve už neodvrátiteľné veci: naša slnečná sústava Jarily-Slnka presekáva hranicu medzi Temným a Bielym Svetom – vraciame sa domov – a nastáva nulový bod paralelných Vesmírov. Udalosti, ktoré budú nasledovať prinesú konečné a definitívne riešenie – v zmysle predpovedí Slovansko-Árijských Véd budú zničené Temné Sily.

Dŕžava je pôvodný systém zriadenia Slovanov a Árijcov, v ktorom žili naši Predkovia dlhé tisícročia. Dnes toto slovo ledva poznáme a už vôbec nevieme čo pôvodne znamenalo. Pred 1620 rokmi sa naša slnečná sústava dostala pod negatívne pôsobiace žiarenie súhvezdia Líšky, čo umožnilo Temným Silám dočasne ovládnuť Midgard-Zem. Ako sa to deje? Nie je potrebné uvádzať mnohé vojny, ktoré postavili proti sebe národy bielej rasy tak, aby sa čo najviac vzájomne vyvraždili. „Pomiešanie“ jazykov bola jedna z efektívnych metód prístupu rozdeľ a podrob si. Ingliizmus, naša pôvodná Viera učí tomu, že každý národ, nezávisle od farby kože, musí uchovávať svoju vlastnú, prastarú, prvopočiatočnú Vieru, samobytnú kultúru a neopakovateľnú tradíciu. Ak sa ľubovoľnému národu naviaže cudzia viera – zaniká. Dôkazov je nadostač. V zmysle Slovansko-Árijských Véd vieme, že biela rasa má spoločný pôvod, rovnako ako má aj svoju pôvodnú Vieru. Ak sa nezaujato pozriete na ľubovoľný štát, kde je štátotvorným národom akýkoľvek biely národ vidíte, že postupne vymiera. Počet obyvateľov Zeme však narastá. Prečo? Prečo bolo na rozhraní 19. a 20. storočia v cárskom Rusku 150 miliónov obyvateľov a v Číne 100 miliónov? Prečo je dnes, po cca 100 rokoch v Rusku opäť len cca 150 miliónov obyvateľov ale v Číne už 1,5 miliardy a za hranicou 400 miliónov? Nuž my Slovania sme „prevzali“ kresťanstvo, ktoré takto pôsobí. Číňania sa dôsledne vrátili k svojej starej Viere – lebo majoritný Taoizmus je Viera, a to v mnohých Bohov – teda doslovne „pohanstvo“. Okrem neho je v krajine rozšírený aj Budhizmus – opäť nemá nič spoločné s náboženstvom. No správny „návod na použitie“, ktorý je danej rase vlastný ju aj náležite zveľaďuje. Ďalej Japonsko – kresťanov je tam oficiálne cca 1% – japonský cisár v 17. storočí vyhnal z krajiny všetkých kresťanským misionárov – katolíckych aj protestantských – a dnes ich je 150 miliónov. Šintoizmus – opäť „pohanská“ viera a Zen Budhizmus. India? Majoritne hinduistická krajina s védickou kultúrou (ktorú im priniesli naši Predkovia, čo je zachytené vo Védach a čo hinduisti ani nepopierajú). Je ich 1,2 miliardy. Skúsite menovať čo i len jediný národ bielej rasy, ktorého počet členov narastá? Nenamáhajte sa, taký neexistuje. Vymierame.

Dnešná forma moci – štát – trpí množstvom veľmi ťažkých chorôb. Svojvôľa a nezodpovednosť úradníkov, ich nepretržitý a nekontrolovaný rast, korupcia, zhromažďovanie moci a bohatstva, materiálne a duchovné utláčanie ľudí stojacich na nižšom stupni sociálnej hierarchie, neopodstatnené a neefektívne výdaje finančných a iných zdrojov a ich vykrádanie, deštruktívny vzťah k Prírode, nepomerné náklady na zbrojenie atď. Toto všetko hovorí o tom, že súčasné zriadenie – štát – vchádza stále ďalej a ďalej do slepej ulice svojho vývoja. Samozrejme, že sa vynára otázka, dá sa vyjsť z tejto slepej ulice? Aby sme došli k odpovedi, musíme si povedať, aký rozdiel je medzi Dŕžavouštátom.

Slovania a Árijci žili veľmi dlhý čas vo forme spoločenského zriadenia dŕžavy. Prvotným zdrojom takéhoto poznania sú Slovansko-Árijské Védy. Podľa ich údajov, jestvujú dva systémy sociálnej organizácie ľudí: Dŕžava a štát. Ešte nie tak dávno sme žili v dŕžavnom systéme. Organizácia života ľudí v Dŕžave predpokladala harmóniu s Prírodou, pretože tá sa „držala“ nie na záujmoch konkrétnych ľudí (vlády a jej úradníkov a ďalších využívateľov), ale na Tradícii, Prikázaniach Svetlých Bohov a Veľkých Predkov a Svedomí ľudí.

V Dŕžave neexistoval svetský vodca, ale jestvovalo samovládie Rodov Slovanov a Árijcov. Moc Dŕžavy stála na moci Rodov a Duchovnosti ich predstaviteľov. Dŕžava riadila národ, ktorý pozostával z Rodov a stála na ich Duchovnosti. Ku každému človeku sa v Dŕžave správali ako k potomkovi Svetlých Bohov, pred ktorými si boli všetci rovní, a to nezávisle od postavenia v spoločnosti. V slovanskom a árijskom ponímaní „národ“ nie sú jednoducho obyvatelia obývajúci určitý priestor, ale súhrn RodovPlemien. Výraz „národ“ nemá jednoducho význam „obyvateľstvo“, pretože obyvateľovo nemusí byť rodovo organizované, ale môže pozostávať z izgojov, cudzincov a cudzozemcov.
Duchovným základom Dŕžavy bola Stará Viera Prvopredkov, ktorá objasňovala a obsahovala všetky stránky života Rodov Slovanov a Árijcov. Z nej trvalo čerpali Starú Múdrosť a dostávali z nej veľkú Duchovnú silu na svoju existenciu a tvorenie. V Starej Viere Prvopredkov Slovania a Árijci nachádzali odpovede na všetky otázky, ktoré prinášal ich život. V prvom rade Viera – to nie je náboženstvo, ale súhrn Múdrosti a Poznania Prvopredkov, ktorý im bol daný v pradávnych časoch Svetlými Bohmi.

Rod bol sociálno-ekonomickým základom Dŕžavy. Pozostával z rozličných rodín, ktorých hlavnou povinnosťou bolo uchovanie a posilnenie Rodu. V Rode prebiehal hospodársky život i učenie a výchova detí. Rod sám si zabezpečoval ubytovanie, jedlo, odev, obuv, potrebami pre domácnosť a ďalšími potrebnými vecami vrátame zbraní a výzbroje. Čo sa nedalo takto zabezpečiť to sa získavalo výmenou na trhoch. Dôležité je zdôrazniť, že vymieňalo, nie kupovalo za peniaze – to už je nástroj zotročovania. Základom života každého člena Rodu bola jeho práca, zameraná na blaho jeho a blaho Rodu.

Rodová osada sa volala skyt alebo skuf. Rod viedla Hlava Rodu. No otázky neriešil sám, okrem bežných problémov denného života ale zastupoval Rod na Kruhu Dŕžavy, kde sa prijímali rozhodnutia, ktorým sa museli podriadiť všetci členovia Rodu.

Od desiateho tisícročia do roku 2000 n. l. sa začalo na severe Rassénie ochladzovanie. Prírodno-klimatické podmienky sa rýchlo zhoršovali a osídlenie Rodov na severe Rassénie sa skončilo. Teraz sa Rody Slovanov a Árijcov začali premiestňovať na západ, juh a východ. K ôsmemu tisícročiu do r. 2000 došlo na západe k osídleniu po dnešnú Volgu, na juhu po Hindukúš, Tibet a dnešnej rieky Chuanche. Osídlili ostrov Sachalin, Východné (Japonské) ostrovy a oblasť Ordos v dnešnej Číne. V tom čase zároveň dosiahlo Rodovo-Plemenné zriadenie Rassénie vrcholu svojho vývoja.

Sociálna organizácia Slovanskej Dŕžavy stála na vrodených vlastnostiach ľudí. Tieto vrodené vlastnosti sa ľahko rozpoznajú, ak sa pozrieme na informačno-energetickú štruktúru človeka, ktorá pozostáva z deviatich základných informačno-energetických centier, ktoré aj Indovia volajú čakry. Každé centrum rodí energetický víchor, ktorý žiari zodpovedajúcim svetlom. Deväť základných víchrov tvorí deväť tiel človeka vrátane fyzického tela, ktoré sú vložené jedno do druhého a vytvárajú osobitnú matriošku. Súhrn všetkých energetických žiarení vychádzajúcich zo všetkých centier vytvára „auru“ človeka, čo do tvaru a formy individuálnu.

Na hlave človeka sa nachádza deviate, ôsme a siedme informačno-energetické centrum, ktoré majú zodpovedajúce názvy, farby žiarenia a určenie. Najvyššie, deviate centrum sa nazýva „Prameň“ (Žriedlo). Nachádza sa čelovej kosti hlavy a žiari striebristo-bielou farbou. Prijíma a vydáva Životné energie Svety Slavi.

Ôsme centrum, ktoré sa nachádza medzi očami sa nazýva „Čelo“ a žiari fialovou farbou. Čelo prijíma a predáva Obrazy Mysle, riadi intelektuálny a Duchovný vývoj. Siedme centrum sa nazýva „Ústie“ (Ústa). Nachádza sa v oblasti štítnej žľazy. Centrum Ústie zabezpečuje človeku príjem a odovzdávanie energie Zmyslových Obrazov a žiari belasou farbou. Takto platí, že do prvej kategórie patria ľudia, ktorých aura žiari striebristo-biele a fialovo-belasé farby. Ľudia tejto kategórie majú potenciálne schopnosti na Duchovný vývoj, k vzájomnému pôsobeniu so Svetmi Slavi a Pravi.

Tri ďalšie informačno-energetické centrá sa volajú „Leľa“, „Lada“ a „Prsia“ (Hruď). Šieste centrum, ktoré sa nazýva Leľa žiari modrým svetlom. Víchor, ktorý vytára sa krúti na úrovni pleca ľavej ruky. Toto centrum zabezpečuje poznávanie Sveta Javi a intuitívnu tvorivosť v ňom (technické vynálezy a vedecké objavy). Piate centrum sa nazýva Lada žiari zelenou farbou. Víchor, ktorý vytvára sa krúti na úrovni ramena pravej ruky. Toto centrum vyžaduje energiu Lásky. Štvrté centrum nazývané Prsia (Hruď) vyžaruje zlatú (žltú) farbu. Víchor, ktorý vytvára sa točí na úrovni slnečného pletenca. Prijíma a vylučuje energiu Tvorivého Budovania, otvára schopnosti na vytváranie predmetov Javného Vesmíru. Psia riadia aj schopnosti nadobúdania a odovzdávania vojenských, výrobných a administratívno-riadiacich návykov, umenie tvorivo usporiadavať Životné Priestranstvo okolo seba. Toto centrum sa nazýva „Posúvačom“, alebo „Centrom Hara“. Ten, kto ovláda toto centrum sa nazýva „charakternikom“. Takto do druhej kategórie patria ľudia, ktorých aura vyžaruje zeleno-modré a zlatisté farby. Ľudia tejto kategórie majú potenciálne schopnosti na budovanie a riadenie procesov vo Svete Javi, na administratívno-riadiacu a vojenskú činnosť.
Nasledujúce tri informačno-energetické centrá sa nazývajú „Život“, „Zrod“ a „Zdroj“. Život je tretím centrom a žiari oranžovou farbou. Víchor, ktorý vytvára sa krúti v úrovni pupku človeka. Cez Život človek prijíma Životnú Silu a Múdrosť Rodu. Život riadi životnú a pracovnú činnosť človeka vrátane počatia jeho detí, ich narodenie a výchovu. Druhé centrum, Zrod žiari červeným svetlom. Víchor, ktorý vytvára sa krúti na úrovni lona tela. Zrod prijíma energiu od druhých živých bytostí a tiež vydáva prijíma a vylučuje rozmnožovania. Prvým centrom je Zdroj, ktorého farbu vnímame ako čiernu. Víchor, ktorý vytvára a krúti okolo kostrče. Zdroj vnáša Silu Zeme, zabezpečuje životné aktivity človeka. Do tretej kategórie patria ľudia, ktorých aura žiari oranžovo-červeno čiernym žiarením. Ľudia tejto kategórie majú maximálne potenciálne schopnosti na tvorbu potomstva a zvyčajnej práci na zemi.

Teda vrodené schopnosti ľudí delíme na tri kategórie. Je však treba povedať, že forma aury závisí aj od genetiky človeka. Preto žreci alebo volchvovia pozerajú nielen na farbu, ale aj na tvar aury. U Vedúnov má aura formu otočenej pyramídy, pretože maximálna intenzita vyžarovania sa nachádza okolo hlavy. Forma aury Vladára alebo Obrancu pripomína hračku – bábiku uprostred širokú. Vyžarovanie je maximálne v hrudnej časti tela. Pracovník má auru pripomínajúcu farbu pyramídy, kde maximálne vyžarovanie je koncentrované na spodnej časti tela.

Obraz pyramídy prináša myšlienku na odolnosť sociálneho systému. V skutočnosti sociálna štruktúra bude vtedy odolná, ak sa dosiahne správny pomer medzi Vedúnmi, Vladármi a Obrancami a Pracovníkmi. Čím je v spoločnosti viac Pracovníkov, tým je širší základ sociálnej pyramídy, tým odolnejšia je spoločnosť. Spoločenstvo sa neprimerane naruší, ak neadekvátne vyrastie počet Vladárov a Obrancov. Jednako pri nedostatočnom počte Vedúnov, Vladárov a Obrancov dôjde k neohraničenému nárastu Pracovníkov, čo môže priviesť k ich podriadeniu si nepriateľskými silami alebo k vnútorným nepokojom, ktoré privedú ku krachu spoločnosti. Toto všetko je potrebné vedieť pri budovaní sociálnej štruktúry spoločnosti.

Vo Svete Javi sú ľudia na základe ich vrodených schopností rôzni čo do schopností duchovných, riadiaco-vojenských a pracovných. Ak by sme sa pozreli na správnu štruktúru všetkých členov spoločnosti, tak ľudí schopných duchovnej činnosti sa rodí všeobecne menej ako 1%, schopných zvládnuť riadiaco-vojenské činnosti okolo 12%, schopných činne pracovať okolo 85%. Okolo 2% ľudí sa rodí s neschopnosťou k akejkoľvek pozitívnej činnosti. Toto všetko sa v slovansko-árijskej spoločnosti bralo do úvahy.

Ešte pri narodení sa dieťaťa Vedúni zistili do akej skupiny činností patria jeho schopnosti. Potom sa tieto schopnosti rozvíjali pri výchove a učení. Nie postavenie rodiny bolo rozhodujúce, ale vrodené schopnosti dieťaťa.

Preto v slovansko-árijskej spoločnosti neexistovalo tvrdé delenie na kasty, ako je tomu v Indii. Slovansko-árijské Védy vysvetľujú pojem „kasta“ ako zväz ľudí toho alebo onoho druhu činností. Kasta je Duchovný Zväz spájajúcich ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu konkrétneho Duchovného cieľa. Na prvé miesto sa kladie úroveň Duchovného vývoja človeka, ktorá mu umožňuje sa priradiť k tej alebo onej kaste, vyjadriac tak druh spoločensky nenahraditeľnej činnosti.

Do kasty teda mohol vstúpiť akýkoľvek človek len v tom prípade, ak mal zodpovedajúce schopnosti, pracoval na sebe a chcel sa stať takým, aké mal vrodené schopnosti a pochopenie nevyhnutnosti vykonávania tej alebo onej činnosti podľa potrieb Rodu a Dŕžavy.
Práve tento systém organizácie riadenia spoločnosti, založený na poznaní informačno-energetickej štruktúry človeka dovoľoval zostaviť odolnú štruktúru spoločenského zriadenia. Preto v slovansko-árijskej spoločnosti boli tri základné kasty, ktoré sa ešte vnútri seba delili na niekoľko podkást.

Do prevej kasty patrili Vedúni. K nim patrili žreci a žrice, volchvovia a volchvkyne. Kudesnici a kudesnice.
Do druhej kasty patrili VladáriOchrancovia. Patrili tu kniežatá (cháni, konungovia), hlavy Rodov a Občín, hajtmani (atamani, vojvodcovia, kmeti), víťazi a vojaci.

Do tretej kasty patrili Pracovníci. Patrili tu: rybári, včelári, poľovníci, poľnohospodári, pastieri, remeselníci a trhovníci).
V dŕžave neboli dobré a zlé Rody, vyššie a nižšie kasty. Nebolo nevoľníkov, ktorí by slúžili vyšším kastám. V Dŕžave kastám nikto neslúžil. Jednako sa však v Rodoch objavili aj ľudia, ktorých hlavným cieľom bolo žiť pre seba, pre uspokojovanie svojich osobných chlipností a radovánok napriek Rodovým Ustojom a prikázaniam Vyšších Bohov a Veľkých Predkov. Týchto ľudí vyháňali z Rodov a stávali sa „izgojmi“ (vyhnancami).

Základ vojenskej moci Dŕžavy tvorili družiny. Družiny zostavovali Rody, Občiny a Žreci pri Kapištiach (takzvané chrámové stotiny). Boli zostavené z profesionálnych vojakov, dobrovoľne zasvätiacich svoj život obrane Otčiny. Týchto vojakov v dávnych časoch volali Getmi a teda družinu viedli getmani (hajtmani). V prípade vzniku hrozby vojny sa družiny spájali a vytvárali vojsko, ktoré viedol knieža alebo najlepší z hajtmanov.

Pri potrebe obrany Dŕžavy sa zostavovala domobrana. Do nej vstupovali všetci muži-pracovníci Rodov a Občín, následkom čoho sa každý muž v Rode a Občine učil zaobchádzať so zbraňou a umeniu bojovať. V podstate v Dŕžave existovala všeobecná branná povinnosť, pretože obrana Otčiny bola svätou povinnosťou každého Slovana a Árijca. V prípade odrazenia agresie vojsko zahŕňalo družiny zostavené z profesionálnych vojakov (getov) a domobranu, zostavenú z pracovníkov. Okrem družín a domobrany bola v Dŕžave organizovaná stála pohraničná služba z Rodov v pohraničí.

Slovania a Árijci dávno pred objavením sa štátu a druhých národov našej Zeme mali vysoko organizovaný, samoriadený spoločenský systém zabezpečený formou Dŕžavy. V Dŕžave nejestvovalo otroctvo, dokonca zajatí cudzí vojaci neboli otrokmi v priamom zmysle slova. Žili v Rodoch a mali povinnosť odpracovať si tri roky ako náhradu za ujmy, ktoré spôsobili Rodu alebo Občine svojou účasťou na ozbrojenej agresii. Po uplynutí času dostával možnosť výberu: odísť domov alebo ostať v Dŕžave.
Vďaka svojej sociálnej organizácii a úrovni Duchovného vývoja členov Rodov a Občín Slovanská Dŕžava Rassénia prežila mnohé tisícročia. Svoju existenciu ukončila na základe rozhodnutia žrecov v polovici druhého tisícročia n. l. dobrovoľne, vstúpiac do Moskovskej Rusi, ktorá nadobúdala silu. Zároveň jej v transformovanej podobe odovzdala svoje dedičstvo. Toto dobrovoľné spojenie sa stalo príčinou premeny Moskovska na Rusko.

Hlavné dôvody takéhoto zvratu udalostí boli nasledovné:
Za posledné tisícročia sa prírodno-klimatické podmienky značne zhoršili;
Za to isté obdobie bolo zároveň nutné viesť dlhé a ťažké vojny;
Po odchode na západ sa zrýchlil rozpad ordickej armády a duchovných a sociálnych základov Rassénie.
S narastajúcim počtom Rodov a vplyvom sťahovania sa na západ došlo k miešaniu Rodov na ďaleko menšom území. Bolo preto potrebné pristúpiť k inej forme riadenia takejto spoločnosti, a práve preto vzniklo Kopné právo (Kopná Pravda). Kopa vznikla zo skratky „Kruh Občiny Postanovil“, t.j. Kruh občiny stanovil. Najskôr Kruhu (veči, rade) predsedali hlavy jednotlivých Rodov, postupne, nebadane s pribúdaním množstva cudzozemcov sa začal princíp rozhodovania meniť. Cudzozemci privádzali naspäť aj im úslužných izgojov (vyhnancov) a postupne rozožierali prastaré základy organizácie slovanského zriadenia. Cudzozemci so sebou priniesli aj iné, značne zjednodušené viery, ktoré už boli náboženstvami. Ich obsah už nevychádzal za rámec snahy obohacovania seba a svojej rodiny. Už neobsahovali nijaké informácie o minulosti, alebo ju podávali v zmenenej podobe, a už vôbec neobsahovali informácie o Stavbe Vesmíru a vývoji života na našej Zemi. Takto postupne rozožrali z vnútra prastarý systém života Slovanov a Árijcov, čoho cieleným výsledkom bola fragmentácia pôvodnej spoločnosti špeciálne orientácia na tých ľudí nízkej morálky, ktorí inklinovali k bohatstvu a rozkoši.

Príkladmi tejto taktiky sú trhovo-remeselné občiny Pskova, Veľkého Novgorodu a Kyjeva. Práve tam dobre vidno utváranie sa nemeckej strany, v Kyjeve sú to zase kresťania a ich snahy odtrhnúť tieto mestá od Dŕžavy a podriadiť ich vládam baltických krajín a Byzancii. Alexander Nevský bol neraz nútený silou odrážať nájazdy cudzích, kresťanských križiackych armád a trestať predstaviteľov nemeckej strany. Sviatoslav po odchode z Bulharska tiež trestal predstaviteľov kresťanstva. Ale to isté prebiehalo aj v iných kniežatstvách, Veľké kniežatstvo Moravské nevynímajúc.

Následkom takýchto zmien v slovansko-árijskej spoločnosti spolu z rozpadom ordického vojska dozreli predpoklady na vytvorenie štátu. Prechod od Dŕžavnej organizácie spoločenského života k štátu a vláde je predovšetkým výsledkom duchovno-morálnej degradácie značnej časti Slovanov a Árijcov.

Rozdiel medzi Dŕžavou a štátom je podstatný. Kým Dŕžava funguje vďaka vodcovstvu žrecov, samoriadeniu Rodov , Občín a Plemien, ale tiež vďaka obrane kastami vladárov a profesionálnych vojakov, štát funguje vďaka tomu, že vláda je v súkromných rukách porovnateľne malej skupiny ľudí. V štáte vždy menšina ovláda väčšinu. Podstata vlády spočíva v reálnej možnosti a schopnosti vládnucich podriadiť si ovládaných.

Ak sa z tohto pohľadu pozriete na oficiálne podávané dejiny Veľkého kniežatstva Moravského uvidíte, že dnes nám podsúvajú iba históriu – teda vhodne „spracované“ dejiny. Knieža nie je následník trónu, je to úplne iná forma moci. V časoch, keď už sa jedná o dedičné následníctvo vladára a nie zvolenie najschopnejšieho vojenského vodcu musela byť Veľká Morava už hodne zmenená a spoločnosť zvnútra rozožratá. Čím viac na západ tým to prišlo skôr. Mohlo teda dôjsť k záverečnej fáze hry: vpustenie do krajiny križiakov, ktorí bez milosti vyhladili dospelé domáce obyvateľstvo už za súhlasu vlády. V cirkevných záznamoch o tom informáciu nenájdete, veď práve oni mali v druhej ruke meč, ktorým vyhladzovali našich predkov.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.