Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  PRVÁ SKUTOČNE SVETOVÁ JADROVÁ VOJNA NA MIDGARD-ZEMI
PRVÁ SKUTOČNE SVETOVÁ JADROVÁ VOJNA NA MIDGARD-ZEMI
Hľadanie pravdy - Dejiny

 

 

 
6 (70). A zničia Nij a Živly zem tú,
a ukryje sa ona v hlbinách Veľkých Vôd,
tak isto, ako sa ukryla v prastarých časoch
v hlbinách severných vôd Svätá Daária...
 
Kniha Múdrosti Perúna, Santia 5.
 
Vodcovia (žreci) Atlantídy mali zvláštne poznatky, ktoré im dovoľovali zostaviť technicky vyvinutú civilizáciu a účinné zbrane. Úmyslene nebadane, ale v skutočnosti veľmi efektívne podporovaní Temnými Silami spôsobili jadrovú vojnu s cieľom získať svetovú nadvládu na Midgrad-Zemi. Atlanťania použili jadrové zbrane a pokúsili sa ovládnuť a použiť pre svoje ciele zemské živly. Následkom týchto akcí bola zničená druhá luna – Fatta, z ktorej niektoré úlomky dopadli na Zem a spôsobili tak na nej planetárnu katastrofu pred niečo viac ako 13 000 rokmi (13 019 r. 2010 po Novoletí, t.j. 7519 UMHCH)... 
 
Hoci sme už podrobnejšie o tomto písali, pozrime sa na tieto udalosti trochu z iného pohľadu. Atlantída – ako ju nazývame dnes – bola v skutočnosti nazývaná Antlania, pretože bola osídlená časťou Slovano-Árijcov. Bol to veľký ostrov v Strednej Amerike, na ktorom však došlo k premiešaniu sa s ľuďmi červenej rasy. Bola to pasca, dlhodobo a cieľavedome pripravovaná sociálnymi parazitmi – kozmickými banditami. Ľudia červenej rasy mali nižšie «evolučné číslo» ako Atlanťania a vo väčšine prípadov nazerali na činy prisťahovalcov ako na zázraky, ba samotných prišelcov považovali za Bohov! Žreci Atlanťanov túto «skúšku božskosti» nezvládli. Najskôr – nie bez cudzej pomoci – sa žrecom veľmi zapáčilo považovať sa za Bohov, hoci nimi v skutočnosti neboli. A tak žreci, podporovaní Temnými, pomaly, postupne, systematicky budovali svoje impérium (v modernej dobe o týchto udalostiach začal písať ako prvý ruský akademik Nikolaj Levašov v druhej časti svojej knihy «Rusko v krivých zrkadlách»). Moc impéria im mala poslúžiť na to, aby ich technologické «výdobytky» udržali pri moci čo najdlhšie. Pokorili si plemená červenej rasy v Strednej, časti Južnej a časti severnej Ameriky. Ďalej pokračovali v tajných plánoch na ovládnutie svetového panstva na Midgard-Zemi. Zostrojili rôzne druhy zbraní hromadného ničenia. Na vojnu s kým sa vlastne pripravovali?
Samozrejme, ich najväčší nepriateľ bola Veľká Ázia (Svätá Rassénia), ktorá nedopustila otroctvo na svojich teritóriách ani ho nestrpela v nijakej zo svojich kolónií. Slovansko-Áriský systém nikdy nepoužíval otrockú prácu a nikdy nikoho na teritóriách svojho Impéria neuvádzal do poroby. Práve preto pasca sklapla a prvá planetárna vojna medzi ľuďmi Bielej Rasy sa stala neodvratnou. Keď vodcovia a žreci Atlantídy nadobudli presvedčenie, že už sú dostatočne silní, zaútočili. Použili jadrové a termojadrové zbrane, ale použili aj to, čo dnes nazývame PSÍ-technológie, t.j. riadenie živlov Midgard-Zeme (riadené klimatické zmeny počasia, tektonické procesy). Ide v podstate presne o to isté, čo sa už deje aj dnes: Temní už pripravili pre pozemšťanov všetky potrebné zbrane hromadného ničenia, na ovládanie a zmeny klímy či tektoniky je to už fungujúci HAARP, ktorého výsledky v podobe zemetrasení, globálnych zmien počasia a podobných vecí už zažívame na svojej koži dnes. Od r. 2005 je v plnej prevádzke, pričom «skúšobná prevádzka» začala niekde okolo r. 1993 – a práve od tejto doby akosi pribúdajú «prirodzené» zmeny v klíme Zeme, ktoré «spôsobilo» globálne otepľovanie...
 
V Slovansko-Árijských Védach sa táto etapa opisuje nasledovným spôsobom:
 
...A použijú silu živlov
Midgard-Zeme na dosiahnutie svojich cieľov
A rozhnevajú oni svojimi činmi Nija -
Veľkého Boha Morí...
A zničia Nij a Živly zem tú,
a skryje sa ona v hlbinách Veľkých Vôd...
 
Slovansko-Árijské Védy, Kniha Múdrosti Perúna, Kruh 1., Santia 5, str. 38.
 
Nakoniec sa všetko skončilo tak, ako plánovali skutoční organizátori vojny – Temná Hierarchia z Pekelných Svetov. Aby nedošlo k zničeniu planéty Zem, Biela Hierarchia – Nij – bol prinútený zničiť lunu Fattu. Luna zišla zo svojej orbitálnej dráhy, začala sa rozpadať a jej úlomky začali padať na povrch Midgard-Zeme – našej planéty. Toto spôsobilo najstrašnejšiu planetárnu katastrofu, strašnejšiu než bola prvá, ktorá sa odohrala pred cca 113 000 rokmi. Luna Fatta bola väčšia ako luna Leľa, teda úlomky, ktoré nezhoreli v horných vrstvách atmosféry a dopadli na povrch boli oveľa väčšie. Fatta obiehala v protismere smeru rotácie Midgarda okolo svojej osi. Takže jej úlomky na rozdiel od úlomkov Leli padali nie v smere, ale v protismere rotácie povrchu Midgard-Zeme. Preto aj výsledok bol značne horší a výsledky oveľa tragickejšie ako pri prvej katastrofe.
 
Účinky úlomkov Fatty na planétu boli také silné, že zemská os sa naklonila o 23,5° vzhľadom k rovine ekliptiky. Na povrchu Zeme to vyzeralo tak, že sa posunulo hviezdne nebo, ktoré naši Predkovia nazvali «Svaroží Kruh». Sklon osi vyvolal ďalšie rýchle zmeny na Midgarde: zdvih tektonických platní, vznik nových a oživenie starých sopiek, vznik obrovských vĺn cunami, ktoré obehli planétu po niekoľko ráz a na svojej ceste zničili všetko živé. Zahynulo obrovské množstvo ľudí. Ostrov Atlantída klesol pod hladinu mora. Obrovské množstvo vulkanického popolčeka bolo vyvrhnuté do horných vrstiev atmosféry začalo sčasti odrážať a pohlcovať slnečné žiarenie. Na Zemi začala «Atómová zima». Celá infraštruktúra planéty bola zničená spolu s civilizáciami ľudí Bielej Rasy: prekrásne mestá, obrovské kozmodrómy, Hviezdne brány, hydrotechnické zariadenia a všetko ostatné. Védy to opísali takto:
 
3. (83). Veľká Noc zahalila Midgard-Zem...
a oheň nebeský zničil mnohé kraje zeme...
Tam, kde kvitli prekrásne sady,
budú sa rozliehať Veľké Pustatiny...
namiesto životodarnej súše budú šumieť moria,
a tam, kde plieskali vlny morí, objavia sa
vysoké hory, pokryté večnými snehmi...
 
Slovansko-Árijské Védy, Kniha Múdrosti Perúna, Kruh 1., Santia 6, str. 45.
 
Ale toto neboli všetky strasti, ktorými sa skončila prvá planetárna vojna o svetovú nadvládu organizovaná tými istými Temnými Silami (sociálnymi parazitmi), ktorí rozkazovali na našej planéte do najposlednejšieho momentu...
 
Počas vojny ktorá predchádzala katastrofe sa použili jadrové a termojadrové zbrane veľkej účinnosti. Po použití takýchto zbraní bola značná časť povrchu a vôd planéty zasiahnutá radiáciou. Samozrejme, že rádioaktívna bola aj pôda, stromy, ľudia, zvieratá, moria rieky, ryby, pramene, vo všeobecnosti všetko, čo ľudia potrebovali na prežitie. Samozrejme, že sa to všetko využívať nijako nedalo a smrť od radiácie prichádza dosť rýchlo, no nič dobrého na tom niet.
 
Následky použitia jadrových zbraní v tejto vojne dokazujú aj súčasné fotografie z oblastí, kde došlo k odplaveniu slojov pôdy. Jednoznačne dokazujú, že v ďalekej minulosti sa viedla jadrová vojna, že existovali proti sebe bojujúce strany na vysokej úrovni technického rozvoja. Vysokú úroveň protivníkov potvrdzujú aj posledné 2 fotografie, na ktorých je vidno nejaké kanály uložené v skalných pôdach aj detail akéhosi obrovského stroja.
 
 
Toto bola prvá svetová na Midgard-Zemi, prvá bratovražedná jadrová vojna, alebo ako dnes hovoríme, občianska vojna. V skutočnosti naozaj išlo o skutočný koniec sveta v plnom zmysle slova. Voda a jedlo boli otrávené, záchranu pred radiáciou bolo možno nájsť jedine v jaskyniach alebo hlbokých podzemných priestoroch. Pozemšťania boli naozaj prinútení sa stať skutočnými «jaskynnými ľuďmi». Nijaké závody, noviny, televízia, kozmodrómy, domy, lokomotívy neostali. Tí, ktorí prežili ostali doslovne holí a bosí a v prvom rade sa museli zaoberať svojim prežitím. V okamihu nebolo nijakej techniky, ničoho, čo sa predtým používalo a pomáhalo používať poznatky, ktoré ovládali. Neostali nijaké obchody, odevy, hotové výrobky, sady, polia, domy, hangáre, domáce zvieratá. Ľudia sa ocitli zoči-voči divokej prírode v najťažšej situácii, akú si vôbec možno predstaviť. Takúto hrôzu si dnes ťažko už predstaviť, ale vtedy to bola realita.
 
Tu si musíme dobre uvedomiť, že boj o nadvládu nad Zemou už priviedol ľudstvo do obrovskej katastrofy planetárneho rozsahu. Aj dnešné konanie sionistov, ktorí sa v tajnosti zaoberajú tými istými prípravami, nás privedie k takým istým, alebo ešte horším následkom. No hoci aj dnes si myslia, že ak všetko na Zemi privedú ku skaze, tak za odmenu budú na zemskom pohrebisku posadení po pravej ruke svojho boha, hlboko sa mýlia. Ich besniaci Jahve bol už dávno porazený, jeho náčelníci a velitelia zrazení do prachu aj s celou špičkovou Hierarchiou temných Síl, hoci ešte nedávno vládli v našej časti vesmíru. No ešte existuje množstvo kozmických banditov tzv. «nesmrteľného» typu, čomu nasvedčuje aj v médiách nenápadne sa zvyšujúci počet úkazov typu UFO na našej Zemi. Schyľuje sa k rozhodujúcej bitke o Zem, nuž už sa zbiehajú. Ale Biela Hierarchia ich metodicky likviduje (informácie môžete získať aj na stránke akademika Levašova, napr. záznam so stretnutia s čitateľmi z 23.1.2010). A pozemskí pomocníci Parazitov – boží vyvolenci – sa začínajú pomaličky a nebadane prebúdzať do novej reality a konať, pokiaľ sa potomkovia Bielej Rasy na Zemi naozaj nezobudia z hlbokého sna. Je pravda aj to, že mnohí sa nezobudia vôbec.
 
Vráťme sa k planetárnej katastrofe spôsobenej zničením luny Fatty. Je potrebné ešte dodať niekoľko slov o zmene pólov následkom posuvu zemskej osi o 23,5°. Do katastrofy sa Severný pól nachádzal v oblasti Západnej Európy. Po posune osi zaujal Pól novú lokalitu, kde ostal dodnes. Jav rýchlej zmeny Pólu nemôže byť bez následkov, a teda z tohto pohľadu spôsobil skutočnú kataklizmu unikátnej sily. Tam, kde boli tropické lesy sa do niekoľkých hodín objavili ľadové hory ba celé kontinenty. Tam, kde milióny rokov boli ľady sa zem zase zohriala.
 
Toto isté prebehlo aj na južnej pologuli. Na mieste dnešnej Antarktídy boli do katastrofy tropické lesy, prekrásne mestá s obrovskou infraštruktúrou. Po katastrofe a zmene pólov sa tento kontinent ocitol za niekoľko hodín pod hrubou vrstvou ľadu, ktorý pochoval pod sebou všetkých, ktorí prežili ale sa už nestihli evakuovať. Na fotografiách, ktoré sú prevzaté zo stránky «The Orion Conspiracy» vidno ako vlna, ktorá sa prelievala kolonádou v meste na Antarktíde zamrzla doslovne v pohybe. Na poslednej fotke dobre vidno rôzne runy. Kto má záujem a vie čítať runové písmo môže si preložiť, čo tam je napísané...
 
 
Rozmery, kvalita a architektúra týchto stavieb je proste ohromujúca. Neporovnateľná s dnešnou úrovňou stavebného priemyslu, ide o jednoducho nedosiahnuteľnú úroveň. Posledné roky k južnému pólu tajne cestovali mnohí «vodcovia», sionistickí emisári. Očividne tam našli čosi zaujímavé, preto tam čosi robia a v tichosti sa medzi sebou o čomsi dohadujú...
 
Okrem unikátnych fotografií z Antarktídy, na stránke www.theorionconspiracy.com nájdete zverejnené veľmi zaujímavé vyobrazenia megalitov, ukrytých pod vodami morí a oceánov. Tieto materiály sú jedným z dôkazov toho, že na Midgard-Zemi, minimálne pred niekoľkými desiatkami tisíc rokov existovala veľmi vysoko vyvinutá civilizácia. Ohromujú nás nielen architektúra stavieb, ale aj samotný fakt ich existencie v agresívnom prostredí po mnohých tisícročiach... že o tom nehovoria médiá?
 
 
 
VŠETKO ODZNOVA
 
6 (70). Bohovia Rasy zachránia ľudí spravodlivých
a Sila Nebeská prenesie ich na východ,
do zemí ľudí s kožou farby Temnoty...
 
Kniha Múdrosti Perúna, Santia 5.
 
Kedysi vysokorozvinutá civilizácia, ktorá prekvitala na Zemi viac ako 500 tisíc rokov, zahynula. Mnohí sa dokázali evakuovať použijúc vajtmanami, vajtmarami alebo Hviezdne Brány, ktoré vtedy ešte fungovali správne. No veľká časť ľudí zahynula vo vojne, živelných pohrôm, hladu a chladu. Celá infraštruktúra bola zničená. Ľudia boli vrhnutí na úroveň prvopočiatočnej divosti a boja o prežitie. Nastal čas začať odznova...
 
A tak sa stalo, že pred viac ako 13 000 rokmi dosiahli Temné Sily na Midgarde ešte jedno víťazstvo. Dokázali zorganizovať zmiešanie sa dvoch rás s rozličnými «evolučnými číslami» (ľudí Bielej a Červenej rasy), a vyprovokovať prvú planetárnu vojnu.
 
Táto bratovražedná vojna, pripravená a vyprovokovaná Temnými Silami, sa viedla medzi národmi Bielej Rasy a jej cieľom bolo zničenie pozemskej civilizácie a vytvorenie nového sociálneho organizmu na Midgarde s nízkym «evolučným číslom». Ale keď človek, ktorý je nositeľom genetiky s vysokým «evolučným číslom» sa dostane do sociálneho organizmu s nízkym «evolučným číslom», tak sa vytvorí možnosť pre vznik evolučných krížení (podrobnejšie v knihe akademika Levašova «Rusko v krivých zrkadlách»). A toto aj bolo skutočným cieľom kozmických banditov (Temných Síl). Pripravovali sa ničiť planétu a ľudí na nej žijúcich. Ich plánom bolo, aby vysokovyvinutí ľudia Bielej Rasy zdiveli a stali sa ich otrokmi na dlhé tisícročia. A aby sa toto očakávanie naplnilo rýchlejšie a naisto, Čierni «pomáhali» tým, ktorí trpeli v im vlastnom, temnom, čiernom diele. Táto ich «pomoc» stála civilizáciu Midgardu veľa. Koščeji – kniežatá Temného Sveta – prišli so svojimi vojakmi nie vykoreniť ľudí, ktorí boli v smrteľnom nebezpečenstve – hoci takáto možnosť sa im vtedy naskytla – ale zvrátiť ich z rozumnej životnej cesty, «dopomôcť» im k postupnej strate ľudskej podstaty, k nasmerovaniu ich vývoja do stavu divokosti, do stavu «rozumného zvieraťa».
 
Títo cudzozemci (ľudia z cudzej planéty-zeme) dobre ovládali svoju robotu a v kritickom bode vývoja pre Midgard, ktorý nastal ich pričinením, podsunuli ľuďom ďalší rozkladný element svojho, v skutku diabolského plánu: «pokušenie», ktoré umožnilo živočíšnym inštinktom nadobudnúť prevahu nad rozumom. Týmto pokušením bolo «prežitie za akúkoľvek cenu». Túžiac po tom alebo hentom – za kúsok čistého jedla, za hlt čistej vody mnohí pozemšťania, poslúchajúc rady cudzozemcov, zabudli na Česť, Svedomie, Povinnosti, Rozum a začali zabíjať sebe podobných, začali sa meniť na zvery v ľudskom tele a rýchlo tratiť evolučný potenciál.
 
Hľa, čo sa o tomto hovorí v Slovansko-Árijských Védach:
 
4. (84). Ľudia sa začnú skrývať pred dažďami
otrávenými, smrť nesúcimi, v jaskyniach,
a kŕmiť sa začnú mäsom zvierat,
lebo plody stromov sa naplnili jedmi
a mnohí ľudia umrú, použijúc ich na jedlo...
Otrávené toky vody prinesú mnoho
Smrti deťom Rasy Veľkej
a potomkov Rodu Nebeského,
a strádania ľuďom prinesie smäd...
 
5. (85). A poslúchnuc rady cudzozemcov,
ktorí tajne prišli na Midgard-Zem,
ľudia začnú brať jeden druhému život,
pre hlt čerstvej vody, pre kúsok čistého jedla...
 
Slovansko-Árijské Védy, Kniha Múdrosti Perúna, Kruh Prvý, Santia 6, str. 45.
 
Jadrová vojna a planetárna katastrofa boli pre Čiernych iba nástrojom, ktorý im umožnil dosiahnuť cieľ, ktorý si vopred stanovili: ponížiť pozemskú civilizáciu z vysokej, kozmickej úrovne na úroveň kamennej doby, na úroveň rozumných zvierat. A absolútne – ako ostatne nikdy – ich nezaujímalo, že zomrelo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa v ničom neprevinili. Neskôr dokonca cinicky vložili do Biblie volanie: «ploďte a množte sa», a «stádo» sa začalo rýchlo zapĺňať novými «ovcami», už predpripravenými na použitie – bez rozumu, bez svedomia a pokornými.
 
Pre Čiernych ľudia predstavujú iba pokrm, baterky, z ktorých veľmi jednoducho a pohodlne dostanú pre nich potrebnú energiu – životnú silu. Preto je ich vzťah k baterkám zodpovedajúci ich funkcii: čím viac, tým lepšie. A použité baterky sa ako už nepotrebné vždy odhadzujú. Nikomu nestojí za to sa nimi viac zaoberať. Pre nich sme my VŠETCI iba baterky – spotrebný materiál. Svojich pomocníkov, ktorých už využili presne tak isto ako všetkých ostatných klamú a vyhadzujú do odpadu. Sú proste iní ako my, sú cudzí! A márne sú akékoľvek nádeje, že za im poskytnutú pomoc a zradu vlastného národa sa nad niekým zmilujú. Môžu sľúbiť všetko čo sa im hodí, ale nikdy nestoja za svojimi sľubmi. Sú jednoducho iní...
 
 V predchádzajúcej časti sme opísali akú katastrofu spôsobilo zničenia luny Fatty a pád jej úlomkov na Zem – zemská os sa naklonila o 23,5°a došlo k posunu zemských pólov. Začalo sa to, čo dnes nazývame doba ľadová.
Keď ľady ustúpili obnažila sa pôda bez života, kamenistá, zmrznutá pustatina s množstvo jazier, na ktorej nič nerástlo a nikto tam nežil.
 
Postupne, po stáročia, prehrievaním «večného ľadu» nastal pohyb spodných vôd a začal sa vytvárať nový, plodonosný sloj pôdy. Začalo sa objavovať rastlinstvo, hmyz, jednoduché živočíchy. Začalo sa vytvárať to, čo dnes voláme tundra. Po ďalšom ohriatí sa pôdy sa začalo objavovať blato, z ktorých začali vytekať potôčiky, ktoré sa postupne menili na rieky a tie ústili do morí. Postupom času blatá vyschli a na týchto «nových» zemiach sa začali objavovať lesy, prichádzala zver. Poslední prišli ľudia. Vtedy ešte nemohli chodiť kde sa im zachcelo. Človek sa mohol pohybovať len tam, kde sa ukázala možnosť dostatku potravy.
 
Tieto procesy trvali okolo 10 až 11 tisíc rokov, hoci podľa dnešných predstáv by mali zabrať niekoľko desiatok, možno až tisícov rokov. Ale toto by sa nemohlo stať bez práce našich veľkých Predkov, Slovano-Árijcov. Vyvinuli maximálne úsilie, aby sa podmienky na planéte čo najskôr dostali do normálu a zachránili sa životy tých, ktorí sa nestihli evakuovať, ale museli prežiť v tomto pekle...
 
Opakovane vynútené osvojenie si oblastí dnešnej Európy Bielou Rasou sa stalo možným až pred 5 až 6 tisícmi rokov. Do tých čias zeme na sever od Álp neboli ešte vhodné pre život. A oblasť na juh od Álp už bola obsadená plemenami čiernej rasy, ktoré evakuovali na Midgrad približne pred 40 tisíc rokmi, pričom čiastočne obsadili aj sever Afriky.
 
Je očividné, že jedným z hlavných cieľov celej tejto viacetapovej kombinácie bolo nabádanie Bielej Rasy na miešanie sa s inými rasami, ktoré boli práve s týmto cieľom privezené na Zem. Predtým, pred asi 25 000 rokmi sa to Temným už úspešne podarilo na americkom kontinente (Atlantída). Teraz dosiahli to, že Slovano-Árijci opäť začali opúšťať Sibír z dôvodu veľkého ochladenia a odchádzali na juh – do Ázie, aj na západ – do teplejšej Európy. Toto muselo neodvratne viesť k premiešaniu sa s čiernou rasou v Európe a v Indii; aj s plemenami žltej rasy v juhovýchodnej Ázii. Temní veľmi dobre vedeli, prečo veci takto nachystali. Niektoré výsledky ich činnosti vidíme a pociťujeme na sebe teraz, dnes. Ale dnes už utrpeli zdrvujúcu porážku, ich hlavné sily boli porazené a zničené. Ich hlavná Hierarchia, ktorá si podriadila časť nášho Vesmíru je už zničená. Už ostáva iba «dočistiť» malé bandy na niektorých planétach tak, ako po poslednej vojne sa čistila aj naša krajina napríklad od Benderovcov. Naša Midgard-Zem si veľa vytrpela od Temných no Sily Svetla sa už dostávajú aj k nám.
 
Ale vtedy to bolo ešte veľmi ďaleko...
 
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.