Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  NAŠI BOHOVIA /  VYŠNÍ BOHOVIA
VYŠNÍ BOHOVIA
Védy a viera - Bohovia
Vyšnými Bohmi nazývajú Pravoslávny Staroverci-Inglingovia (stará, predkresťanská Viera našich Predkov, ktorá nemá nič do činenia s kresťanstvom) tých Bohov, ktorí vo Vesmíre podporujú vývoj rôznych foriem Života a ochraňujú harmonický tok všetkých životných prejavov vo Svetlých Vesmíroch v súlade s Neotrasiteľnými Zákonmi Jediného Tvorcu-Budovateľa, ktorého my ľudia nazývame Veľký Ra-M-Cha. Každý z Vyšších Bohov vypĺňa svoje Nebeské činnosti, no pritom naši Vyšší Svetlí Bohovia pomáhajú ľuďom, ktorí idú po Cestách Duchovného a Duševného Vývoja, po Cestách tvorivého Budovania a Čírej Lásky, po Pravedných cestách, na ktorých Čisté Svedomie je meradlom všetkého.

 

Ako možno vidieť na Svarožom Kruhu, slovanský systém určovania času je úplne odlišný od dnešného. V prvom rade počet našich Súhvezdí, teda v prastarom, staroslovienskom vyjadrení „Čertogov“ alebo príbytkov Bohov je 16. Každé súhvezdie je pod ochranou konkrétnej vyššej Sily – Boha a má aj svoj vlastný runový znak. Ak sa dobre pozriete tak zistíte, že Bohyňa Moréna má runu Mara, ktorá je do dnešných dní erbom nášho národa. Aj keď význam nám zmenili.

V súčasnosti sa nachádzame na konci obdobia Noci Svaroga, alebo vo vyjadrení hinduistov na konci Kali Jugy, ktorá trvala 1 620 rokov. Obdobie nadvlády žiarenia Súhvezdia Líšky končí na jesennú rovnodennosť 2012. Rokom 7520 (2012) nastupuje obdobie pod nadvládou žiarenia Súhvezdia Vlka, teda Boha Velesa. Vraciame sa domov, do Sveta Svetla. Blíži sa koniec časov Tmy.

Už niekoľkokrát sme sa odvolávali na runy. Aby bolo jasné prečo, je potrebné sa zmieniť o pôvode slovanských a árijských písem. V mnohých Rodoch Veľkej Rasy v prastarých časoch existovali samostatné formy zápisu a čítania Múdrosti, ktorá sa uchovávala v tom či onom Rode, Klane alebo Kaste. Pod celkovou gramotnosťou našich Predkov musíme rozlišovať štyri druhy písomníctva Rasy: Da’Árijské Trjagy, Ch’Árijské Runy, Svätoruské Obrazy (Bukvica, Runika, Črty a Rezy) a Rasénske Molvice.

Ra-M-Cha (RAMCHA). Jediný Tvoca-Budovateľ, Vyššia Nepoznateľná Bytosť, vyžarujúca prvopočiatočné Životodarné Svetlo Radosti a prvotný Oheň Stavby Sveta (Život nesúca Inglia), z ktorého vzniklo všetko, čo teraz existuje, ale tiež jestvujúce v minulom viditeľnom a neviditeľnom vesmíre a všemožné obývané Vesmíry.
ROD-PRARODIČ – neodnímateľná časť jediného Tvorcu-Budovateľa – Veľkého Ramchu. Rod-Prarodič je jediným Bohom-Ochrancom všetkých Rodov Veľkej Rasy a potomkov Nebeského Rodu.

BOH INGL – Večný Boh-Ochranca Prvopočiatočného Životodarného Ohňa Stavby Sveta (Život nesúcej Inglie) a Čistého Svetla Duchovného Poznania a Budovania.

BOH ROD – personifikácia množstva všetkých Svetlých Bohov a premúdrych Predkov našich. Je Jediný a Množstvenný zároveň. Keď hovoríme o všetkých Prastarých Bohoch a Veľkých a Múdrych Predkoch našich – Pračšuroch, Pradedoch, Dedoch a Otcoch, tak hovoríme – to je môj Rod. K nemu sa obraciame, keď potrebujeme podporu Bohov a Predkov, lebo naši Bohovia sú naši Otcovia a my sme ich deti. Boh-Ochranca Súhvezdia Bociana na Svarožom Kruhu.

BOH VYŠEŇ – Boh-Ochranca nášho Vesmíru vo Svetlých Svetoch Navi, t.j. Slavi. Starostlivý a mocný Otec Boha Svaroga. Boh-Ochranca Súhvezdia Finista (Sokola) na Svarožom Kruhu.
Posvätné zviera: Finist
Posvätný strom: Višňa
BOH SVAROG – Vrcholný Nebeský Boh riadiaci tok Života v našom a Stavbou Svetov Vesmíru v Javnom Svete. Veľký Boh Svarog je Otcom mnohých starých Svetlých Bohov, preto my, Pravoslávny Staroverci ich všetkých nazývame Svarožcami, t.j. Deťmi Boha Svaroga. Vyšší Boh Svarog ustanovil Nebeské Zákony Výstupu po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja. Týmto zákonom podliehajú všetky Svetlé Harmonické Svety.
Boh Svarog je Strážca a Ochranca Nebeského Viria (Slovansko-Árijskej rajskej záhrady), ktorý sa rozprestiera vôkol Nebeského Asgardu (Sídla Bohov), v ktorom sú zhromaždené všetky všemožné druhy stromov, rastlín a najkrajšie, najzriedkavejšie kvety zo všetkých Svetlých Svetov z jemu podriadeného Vesmíru.
Posvätné zviera: Medveď
Posvätný strom: Buk

BOH PERÚN (Perunkas, Perkon, Perk, Puruša) – Boh-Ochranca všetkých vojakov a mnohých Rodov z Veľkej Rasy, obranca Zemí a Rodu Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estóncov, Litovcov, Lotyšov, Poliakov, Slovákov, Srbov atď.) pred Temnými Silami, Boh-Hromovrhač, riadiaci Blesky, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Vyšňa. Boh-Ochranca Súhvezdia Orla na Svarožom Kruhu. Pri svojej tretej, zatiaľ poslednej návšteve nám doniesol a v meste Asgarde Irijskom dal Posvätné Védy, zapísané Ch-Árijskými Žrecovskými Runami v „Santiách Védach Perúna“ (Knihe Múdrosti Perúna).
Posvätné zviera: Orol
Posvätný strom: Dub
O Bohovi Perúnovi si povieme viac, než je bežný, encyklopedický rozsah tohto prehľadu. Je to preto, lebo práve s Bohom Perúnom a jeho sľúbenou štvrtou návštevou Midgard-Zeme je spojené razantné a konečné ukončenie vlády Temných Síl na nej. Od tretej návštevy Midgard-Zeme uplynulo k roku 2010 n. l. 40015 rokov, čo je zároveň jeden z našich letopočtov zameraných práve na uchovanie si spomienky na veľké udalosti našej minulosti.
Len v skratke si spomeňme, že náš najmenší pamätný letopočet je aktuálne 7518, pričom práve 7520 bude rok 2012 n. l. Pred 7518 sa predkovia dnešných Číňanov pokúsili vojenskou cestou ovládnuť niektoré územia Rassénie. Boli vojensky porazení a ich záväzok, že viac sa nebudú o niečo také pokúšať bol podpísaný pre 7518 rokmi. Preto tento letopočet označujeme aj ako letopočet „Od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme“. S touto vojnou sú spojené dva fakty, ktoré dnes každý pozná ale v „skazenej“ podobe. Ešte aj dnes je jedným zo štátnych znakov Ruskej federácie erb Juraja zabíjajúceho Draka. Pôvodná verzia tohto erbu (aj oficiálna dnešná) zobrazuje Juraja porážajúceho žltého Draka – čo symbolizuje porážku národov žltej rasy. Tento symbol nemá nič spoločné s kresťanstvom. Je tu aj ďalšia záležitosť. Predkovia Číňanov sa zároveň zaviazali, že aby do budúcnosti zabránili prechodu ich ľudu na územie Rassénie, tak vybudujú Veľký múr. V skutočnosti, ak sa pozorne pozriete na stavbu Veľkého čínskeho múru zistíte, že všetky strieľne pôvodnej stavby boli obrátené smerom dovnútra, do vlastného územia. Až hodne neskôr, v súčasnosti, archeológovia pri „rekonštrukcii“ dostavujú strieľne aj smerom von – veď to predsa inak nie je „logické“. A nikomu to nie je divné...
Temné Sily prichádzajú z rôznych Súhvezdí Pekelného Sveta aby klamom, ľsťou a úskokom oklamali ľudí z Rodov Veľkej Rasy a dostali ich následne k sebe do poroby. Ak to nepomáha, tak ľudí unášajú násilím, aby ich vo svojom temnom Svete obrátili na pokorných otrokov a takto im odobrali možnosť Duchovného vývoja a vystupovania po Zlatej Ceste, ako ju ustanovil Boh Svarog.
Temné Sily prenikajú nielen na Midgard-Zem, ale aj na ďalšie Svetlé Zeme v Prečistej Svarge. A vtedy nastáva boj medzi silami Svetla a Tmy. Perún už v minulosti oslobodil z poroby v Pekelnom Svete našich Predkov a zavalil na Midgard-Zemi Brány Medzisvetia, ktoré viedli do Pekla Kaukazskými horami. Len pre našu orientáciu, v tie časy ako Kaukaz vznikli aj naše Tatry.
Tieto boje Svetla a Tmy sa odohrávajú v určených časových obdobiach: „po uplynutí Svarožieho Kruhu a Deväťdesiatich Deviatich Kruhov Života“, t.j. 40 176 rokoch.
Po prvých troch Nebeských Bitkách medzi Svetlom a Tmou, keď vyhrali Svetlé Sily, Boh Perún pristál na Midgard-Zem, aby ľuďom povedal o prechádzajúcich udalostiach a o tom, čo očakáva Zeme v budúcnosti, o nástupe temných čias a o nadchádzajúcich Veľkých Assach, t.j. Nebeských Bojoch.
Čas medzi Treťou a Štvrtou, t.j. definitívne riešiacou Bitkou Svetla a Tmy o Midgard-Zem možno očakávať, okrem presne vymedzeného časového obdobia oznámeného Perúnom len osciláciou v rámci Kruhu Života, t.j. 144 rokov. No ak väčšia časová jednotka prichádza plus mínus menšia časová jednotka, tak Kruh Života by mohol prísť plus mínus Kruh Liet, t.j. 16 rokov. V takom prípade by už samotný rok 7520 (2012) spadal do tohto intervalu.
Existujú aj podania o tom, že Boh Perún ešte niekoľko ráz navštívil Midgard-Zem, aby podal Tajnú Múdrosť Žrecom a Staršinom Rodov Svätej Rasy, ako sa pripraviť na temné, ťažké časy, keď Rameno našej galaxie tvaru svastiky bude prechádzať cez priestranstvá, ktoré patria silám Temných Svetov Pekla.
Temné sily, ktoré tajne prenikli na Midgard-Zem, vytvárajú všemožné lživé náboženské Kulty a obzvlášť sa pokúšajú zničiť Kult Boha Perúna, vymazať jeho pamiatku z pamäte národov, aby v časoch Štvrtej, konečnej bitky medzi Svetlom a Tmou, keď Perún priletí na Midgard-Zem ho ľudia nespoznali a tým nepochopili s akým cieľom prišiel.
V našich časoch sa objavilo množstvo „pravdivých“ proroctiev o Konci Sveta alebo Konci Čias, obzvlášť v Mesačných Kultoch, o tom, že na Zem príde sám Boh Spasiteľ. Nasledovníci jedného zo svetových náboženstiev ho nazývajú Kristom, iné náboženstvá Mesiášom, Mojžišom, Budhom, Mitrom atď. Všetko sa koncentruje na to, aby v časoch jeho príchodu na Zem Ho biely ľudia nepovažovali za svojho Vyššieho Boha a odvrhli od seba Jeho pomoc, a tým zároveň uvrhli seba úplné zničenie a zahynutie.
V časoch svojej Tretej návšteve Midgard-Zeme pred 40 015 rokmi (k r. 2010), Perún povedal ľuďom z rozličných Rodov Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Rodu, ktorí sa zhromaždili v Asgarde Irijskom Svätú Múdrosť o nadchádzajúcom, ktorú Žreci Bielovodia zapísali ch΄Árijskými Runami a uchovali pre potomkov v Deviatich Kruhoch „Santií Boha Perúna“ (deviatich „Knihách Múdrosti Boha Perúna“).

BOH RAMCHAT (Ra, Ras, Brahma, Ramch, Rama) – Veľký Boh spravodlivého Nebeského súdu a Vesmírneho Pravoporiadku. Nebeský Sudca, ktorý dozerá na to, aby v Národoch Veľkej Rasy u potomkov Nebeského Rodu neboli narušené  krvné prikázania a Zákony RITA, ale tiež aby sa nekonali žiadne krvavé obety, vrátane ľudských.
Posvätné zviera: Diviak
Posvätný strom: Hruška
LADA-MATIČKA (Matka Sva) – Veľká Nebeská Matka, Bohorodička. Ľúbiaca a nežná matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Bohorodička-Ochrankyňa všetkých Národov Veľkej Rassénie (teritórií, na ktorých sa usadila Veľká Rasa, t.j. Slovanské a Árijské plemená a národy) a Súhvezdia Losa na Svarožom Kruhu.
Posvätné zviera: Los
Posvätný strom: Breza
BOH VELES – Boh-Ochranca pastierov dobytka (skotu) a zvierat ale aj Rodový Ochranca západných Slovanov – Škótov, preto sa aj v dávnoveku hovorilo, že „Veles škótsky Boh“. Po presťahovaní sa na britské ostrovy, staré Rody Slovanov-Škótov nazvali všetky osídlené provincie –Zemou Škótov – Scotland, ale na česť svojho Rodového Boha-Ochrancu nazvali miesta s najlepšími pastvinami jeho menom – dne Wales (výslovnosť dodnes v podstate „Veles“). Veles je Boh-Ochranca Súhvezdia Vlka na Svarožom Kruhu, ktorý je zároveň blízko Nebeskej Hranice, ktorá oddeľuje Svety Svetla a Svety Tmy. Ochranca Nebeských Brán Medzisvetia. Tieto Nebeské Brány sa nachádzajú na Zlatej Ceste Duchovného Vývoja, ktorá vedie do Nebeského Asgardu, ale aj do Nebeského Viria a do Svetlých Súhvezdí Valhally.
BOHORODIČKA MAKOŠ – Nebeská (Sva) Bohorodička, Spravodlivá Bohyňa šťastného žrebu a Osudu. Spolu so svojimi dcérami, Doľou a Nedoľou určuje Osudy Nebeských Bohov ale aj osudy všetkých ľudí z Veľkej Rasy a všetkých potomkov Nebeského Rodu žijúcich na našej Midgard-Zemi a na všetkých ďalších prekrásnych Zemiach Prečistej Svargy tak, že pre nich pletie Nite Osudu.
Bohyňa Makoš riadi Súhvezdie Nebeskej Labute na Svarožom Kruhu. Práve preto je táto Bohyňa zobrazovaná vo forme Bielej Labute, ktorá pláva po bezhraničnom Mori-Oceáne, t.j. po Nebesiach.
ČÍSLOBOH – riadi tok Rieky Času, Boh-Ochranca Daárijského Kruholetu a rôznych žrecovských systémov Slovansko-Árijského letopisov.
DAŽĎBOH – Boh Tarch Perúnovič, Boh-Ochranca prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbohom (dajúcim Bohom) preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Rodu Deväť Santií (Kníh), ktoré patria do posvätných Véd. Syn Perúna a Rosi, vnuk Svaroga, pravnuk Vyšeňa. Boh-Ochranca Súhvezdia Rasy (Bieleho Leoparda) na Svarožom Kruhu.
Na pamäť jeho veľkého víťazstva sa dodnes vykonáva na sviatok Paschy obrad s hlbokým zmyslom (narážanie maľovaných vajec).
BOHYŇA MARA (MORÉNA) – Veľká Bohyňa Zimy, Noci a Večného Sna a Večného Života. Bohyňa Moréna neukončieva ľudský život, ale dáva ľuďom Rasy Večný Život vo Svete Slavi. Je Bohyňou-Ochrankyňou Súhvezdia Líšky na Svarožom kruhu.
Pri Bohyni Mare sa opäť pristavíme a povieme si niečo viac. Patríme totiž medzi naozaj málo národov, ktoré dnes poznajú Bohyňu-Ochrankyňu svojho národa. Hoci sa to zdá málo pravdepodobné, runový znak Bohyne Mary (u nás nazývanej aj Moréna) je dodnes našim štátnym znakom! Ak by ste začali dôkladne hľadať odkiaľ pochádza náš erb, dostali by ste sa skôr k nejasným predpokladom a nie reálnym podkladom. V podstatnej miere za zachovanie erbu môžeme ďakovať štúrovcom, ale „oficiálne“ vysvetlenia stavajú na neodôvodnenom predpoklade, že ide o „misijný dvojkríž“ katolíckej cirkvi – a, akože ináč – o veľkú zásluhu našich kresťanských svätých patrónov, Cyrila a Metoda – dvoch pologramotných mníchov. Chrámy s runou Bohyne Morény – teda dvoj ale aj trojramenným krížom, pretože runové znaky sa nadväzujú na hornú základnú líniu ako od nich odvodený a zjednodušený sanskrit – existovali na slovanských územiach dávno pred príchodom agresívneho kresťanstva a nemali s ním vôbec nič spoločné.
Bohyňa Moréna je jednou z troch sestier Premúdreho Boha Perúna. Veľmi často ju nazývajú aj Bohyňou Smrti, ktorá končí pozemský život človeka v Javnom Svete. Bohyňa Moréna neukončieva ľudský život, ale dáva ľuďom Rasy Večný Život vo Svete Slavi.
Tradične sa predpokladá, že Veľká Bohyňa Moréna má na krajnom severe Midgard-Zeme Ľadové Príbytky, v ktorým rada oddychuje po cestách po Prečistej Svarge.
Keď Bohyňa Moréna prichádza na Midgard-Zem, celá Príroda sa ukladá na pokojný zimný spánok, pohrúži sa do dlhého, trojmesačného spánku, lebo povedané je v Santiách Védach Perúna: „Veľké Ochladenie prinesie da΄Árijský vietor na túto zem a Moréna ju na tretinu Leta (= dnešného roka) prikryje svojim Bielym Plášťom“ (Santia 5, šloka 3).
A keď Moréna odchádza do svojich Ľadových Príbytkov po dni Jarnej rovnodennosti, nastáva prebudenie Prírody a všetkého života. Na počesť odchodu Bohyne Morény na Sever sa každoročne slávi sviatok Kranogor, Deň Odpustu (pôvodne Maslenica) Morény, ktorý sa tiež nazýva Sprievod Bohyne Zimy.
V ten deň sa páli slamená postava, ktorá však symbolizuje nie Bohyňu Morénu, ako si mnohí myslia, ale snežnú Zimu. Po rituáli pálenia slamenej postavy sa hrsť popola rozviala nad poľom, sadom alebo záhradou, aby vyrástla dobrá, bohatá úroda. Lebo, ako hovorili naši Predkovia: „Bohyňa Vesna na Midgard-Zem prišla, na Krasnogor nový život priniesla, oheň zapálila a zimné snehy roztopila, celú zem živou silou napojila a zo sna Morény zobudila. Matka Zem dá poliam našim životodarnú silu, bude zrno na našich poliach rásť, aby všetkým našim Rodom bola dopriata dobrá úroda“.
No Bohyňa Moréna, okrem dohliadania na oddych Prírody na Midgard-Zemi, keď Matka Príroda naberá živiace sily na jarné prebudenie pre život rastlinného a živočíšneho sveta, dohliada aj na životy ľudí. A keď pre ľudí z Rodov Veľkej Rasy nastane čas odísť na ďalekú púť po Zlatej Ceste, Bohyňa Moréna dáva rady každému zomrelému človeku v súlade s jeho pozemským Duchovným a svetským životom, ale aj vo vzťahu k jeho nadobudnutej budovateľskej skúsenosti, aby vedel, akým smerom má pokračovať na svojej posmrtnej Ceste do Sveta Navi alebo do Sveta Slavi.
Bohyňa Moréna je ochrankyňou Súhvezdia Líšky na Svarožom Kruhu.
BOHYŇA DŽIVA (Deva Živa, Diva, Siva) – Bohyňa večného Vesmírneho Života, Bohyňa mladých a čistých Ľudských Duší. Bohyňa Dživa dáva každému človeku Veľkej Rasy, alebo potomkovi Nebeského Rodu pri narodení sa vo Svete Javi čistú svetlú Dušu. Bohyňa-Ochrankyňa Súhvezdia Devy na Svarožom Kruhu. Dobrosrdečná manželka a záchrankyňa Tarcha Dažďboha.


BOHORODIČKA ROŽANA (Matka Rodicha, Rožanica) – Večne mladá Nebeská Bohorodička. Bohyňa rodinného dostatku a Útulku. Bohyňa-Ochrankyňa tehotných žien a mladých dievčat, ktoré ešte nepodstúpili obrady Zrelosti liet a Menorečenia vo veku dvanástich liet (čo je 108 mesiacov Slovansko-Árijského kalendára, teda obdobie dorastenia a začiatku nadobúdania vlastných životných skúseností). Bohyňa-Ochrankyňa Súhvezdia Šťuky na Svarožom Kruhu.

BOH SEMARGL (Ohňoboh) – Vyšší Boh, ochranca Večného živého Ohňa a strážca presného dodržiavania všetkých Ohnivých Obradov a Ohnivých Očisťovaní.


 

 

BOH KUPALA (Kupalo) – Boh, ktorý dáva človeku možnosť vytvoriť rôzne Ospravedlnenia a vykonať Obrady Očistenia Tiel, Duše a Ducha od rôznych chorôb boľačiek. Boh, ktorý nabáda k radostnému a šťastnému životu.

 

 

 

 

 

 

 

BOH SVENTOVIT – Vyšší Nebeský Boh nesúci Čisté Duchovné Svetlo Blaha, Lásky, Osvietenia a Presvietenia Sveta Pravi do Duší všetkých Bielych ľudí z Rodov Veľkej Rasy a Duší potomkov Nebeského Rodu.
BOH INDRA – Vyšší Boh, Hromovládca, pomocník Vyššieho Boha Perúna v Nebeských bitkách pri ochrane Prečistej Svargy a všetkých Hviezdnych Nebies pre Silami Tmy. Boh-Ochranca Mečov Spravodlivej odplaty.
BOH KOĽADA – Vyšší Boh riadiaci Veľké Premeny v živote Rodov Veľkej Rasy a potomkov Nebeského Rodu.

V prastarých časoch daroval Vyšší Boh Koľada mnohým Rodom, ktoré sa presídľovali do západných zemí systém vyčísľovania sezónneho času kvôli vykonávaniu prác na poliach – Kalendár (Koľady dar), ale aj svoje Múdre Védy, prikázania a rady.Koľada je Bohom-Obrancom bojovníkov a Žrecov. Koľadu často zobrazovali s mečom v ruke, pričom špička meča bola obrátená ostrím nadol. Meč obrátený ostrím nadol v prastarých časoch znamenal uchovávanie Múdrosti Bohov a Predkov, ale tiež pevné dodržiavanie Nebeských Zákonov tak, ako to ustanovuje Boh Svarog pre všetky Súhvezdia Svarožieho Kruhu.

Sviatok na česť Boha Koľadu pripadá na deň zimného Slnovratu a volá sa Menari, t.j. Deň Premien. Na tento sviatok chodievali po dvoroch skupiny mužov poobliekaných do koží rôznych zvierat, ktorých volali družiny Koľadu. Spievali hymny oslavujúce Koľadu (názov dodnes prežil vo forme koledy) a usporiadávali rôzne chorovody okolo chorých ľudí, aby vyzdraveli.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.