Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  NAŠI BOHOVIA /  VYŠNÍ BOHOVIA SVAROŽIEHO KRUHU
VYŠNÍ BOHOVIA SVAROŽIEHO KRUHU
Védy a viera - Bohovia
 
 
 
Nie je potrebné veľa bádať, aby si aj nezainteresovaný čitateľ všimol, že informácie o našej minulosti, ktoré podávame na našej stránke sú neraz napádané aj „tiežslovanmi“. Nie je to síce pekný termín, ale vystihuje podstatu. Keďže vo Védach sa píše, že nemáme polievať listy stromu ale jeho korene, tak je naozaj zvláštne, akí Slovania môžu vlastne napádať Starovereckú tradíciu. Nikdy sme neskrývali, že okrem Staroverectva rozoznávame aj Rodnoverectvo – ale zároveň sme neraz upozorňovali, že so skutočným Rodnoverectvom je v našich krajoch veľký problém. Nie preto, lebo skutočné Rodnoverectvo by bolo niečo iné ako súčasť Starej Viery – veď práve Rodnoverectvo je štátom uznaná Cirkev na Ukrajine, aj keď ukrajinskí Rodnoverci vôbec nemajú problém sa na rovnocennej úrovni stýkať a komunikovať so Starovercami – ale preto, lebo v našich Zemiach bola niť starej Viery násilne pretrhnutá križiakmi, ktorí pri šírení „kresťanstva“ (čo je dnešný pojem, pretože v tom čase sa ešte sami nazývali grécka, a nie kresťanská viera) surovo vyvraždili celé dospelé obyvateľstvo u nás a deti dali na výchovu, resp. prevýchovu do kláštorov.
 
Problém je založený na tom, že po zverejnení starovereckej tradície v Rusku sa hneď po (sieťovom) prevrate sa ukázalo, že stará, slovanská tradícia sa u Starovercov zachovala vo veľmi kompaktnej podobe. Táto celistvosť a systematickosť Starej Viery v podstate zobrala „vietor z plachiet“ tím, ktorí si začali „starú vieru“ vymýšľať po svojom – o dôvodoch a pohnútkach sa nebudeme teraz rozširovať. Neostalo im teda nič iné – ak si chceli zachovať „kšeft“ – len napádať Starú Vieru (aj) svojich vlastných Predkov.
 
Toto je však otázka, ktorú si každý musí zodpovedať sám. Je pekné hovoriť o tradíciách Predkov, ale žiť si i naďalej po svojom. Musíme mať na zreteli, že len to znamená kvalitatívnu zmenu, čo zahŕňa tri základné zložky: Zdravomyslie, Rodové zriadenie a Kopné Právo. Kto sa snaží stavať na týchto troch pilieroch, ten nemôže urobiť chybu a možno ich ľahko rozpoznať. A ostatní... vedome či nevedome iba slúžia tvarom. Je to jedno, pretože výsledok je ten istý a dnes už nemá nikto ospravedlnenie, že nevie, čo alebo kde je Stará Viera Predkov...
 
V duchu tejto systematizácie prinášame aj tento článok. Jeden z problémov, s ktorým sme sa už stretli je to, že ak nanovo prinášame Starú Vieru, tak neraz nám nestačí „aktuálna“ slovná zásoba slovenčiny. Pretože civilizácia sa vyvíja smerom, ktorý žiadna „veda“ nepredpokladá, t.j. od dokonalého k postupnej deštrukturalizácii, tak môžeme kľudne zopakovať, že všetko nové je iba dobre zabudnuté staré. Ale nevadí, hlavné je, že sa zobúdzame. Pri použití Zdravomyslia nás nikto viac nedokáže oklamať. To zároveň znamená, že neverte ničomu, čo si optikou Zdravomyslia sami neoveríte – vrátane informácií z našej stránky.
 
Zatiaľ sa nám nedarí podávať všetky informácie tak rýchlo a v takom rozsahu, ako by sme chceli. O Našich Bohoch už informácie máme, ale ukazuje sa, že musíme zaviesť nové pojmy aj v tejto oblasti. V zmysle našej Viery vieme, že Tvorca celého Vesmíru je NEPOZNATEĽNÝ, t.j. – presne ako v budhizme – nemá význam sa ním zapodievať, či písať o ňom traktáty. Voláme ho preto jednoducho RA-M-CHA, označujeme ho tromi Runami a neskúmame neskúmateľné. Inými slovami – a zase si pomôžeme budhizmom – nemôže dať veľkú vec do malej škatule.
 
V zmysle tejto logiky vystupuje otázka, ako volať „Najvyšších“, t.j. Prvopočiatočných Bohov. V krátkosti, podľa našej Viery vo Vesmíre existuje iba Energia a Sily, ktoré ju riadia. Životodarná Energia – Inglia – rozširuje po celej Galaxii Život a Sily, ktoré ju riadia nazývame aj Prvopočiatoční Bohovia. Spočiatku sme ich označovali ako „Najvyšší Bohovia“, ale je načase dať veci na správnu mieru. Preberie a budeme používať – ako sa to používa v ruštine – výraz „Vyšní Bohovia“. Pod týmto termínom budeme mať na zreteli Prvopočiatočných Bohov, t.j. tých, ktorí existujú od prvopočiatku našej Galaxie. Ide o to, že hoci sú svojim spôsobom „Najvyšší“, t.j. niet nad nich vyšších, ale zároveň sú nepatrnou silou oproti Ramchovi – ale tohto nenazývame Bohom, postačí nám výraz „Najvyšší“, alebo „Tvorca“. Je nepredstaviteľne zložitý, a preto sa jednoducho týmto vyhýbame kresťanskému „Najvyššiemu Bohu“ – pretože kto pozná myšlienky Najvyššieho Boha je v podstate sám najvyšší – nemôže mať teda problém nám detailne vysvetliť akúkoľvek otázku stavby či vývoja Vesmíru, maličkosťou je všetko dianie na Zemi a podobne. Ak to však kresťania nevedia... tak ako vlastne vedia, že poznajú vôľu „Najvyššieho Boha“?
 
Vo väzbe na pôvodné slová a ich významy si priblížme ešte niekoľko príkladov.
 
Naši Predkovia, Premúdri Slovania a Árijci mali mnoho slov, ktoré označovali zložitý význam, hoci dnes nám chcú nahovoriť, že označujú jednu a tú istú vec (napríklad slová POZERAŤ, VIDIEŤ, ZRIEŤ).
 
Už niekoľkokrát sme použili slovo ISTINA, t.j. to, čo dnes môžeme preložiť ako ABSOLÚTNA PRAVDA. Pravda a Istina nie je jedno a to isté. Istina sa nedá vypovedať, dá sa zvedieť iba horiacim srdcom. Pochádza od Mohutného Roda a prichádza skrz čakru Rodnik a aj rezko cez nohy od Matky Zeme. Vdychujeme ju od Múdrych vetrov, ale našeptávaná je aj zo štyroch strán Bieleho Sveta Tieňmi Tmy prvorodnej. Len vtedy sa rodí v srdci Múdreho oheň od Rodovej iskry a v ohni tom kvitne kvietok Véd, ktorý my nazývame ISTINOU.
 
Žiadny ľudský rod nemá takých slov, ktoré by umožnili ju vypovedať druhému. Preto Vedún, t.j. ten, kto zažal oheň svojho srdca, rečiac Istinu priateľovi alebo žiakovi jeho srdce síce osvetlí svojim Vedením, ale iba na kratučký mig. Ak to chceme vysvetliť ľudským jazykom, tak Vedún hovorí nie ISTINU, ale PRAVDU. Žiak už spoznajúc pravdu – ale pretože nedokáže zapáliť oheň svojho srdca – bude ďalším hovoriť už to, čo voláme (v pôvodnom význame slova) KRIVDA (od významu kriviť, zakriviť), lebo ide o prijatie PRAVDY, ktorú bol schopný pochopiť z úrovne svojho porozumenia a stupňa evolučného vývoja. A ten, kto počul až KRIVDU od žiaka, ju poznal, t.j. pochopil podľa svojho, čo znamená, že bude nasledujúcemu človeku hovoriť LOŽ.
 
Môžeme to teda povedať takto:
ISTINA je iba v srdci Vedúna;
Každá povedaná ISTINA sa stáva PRAVDOU;
Prerozprávaná PRAVDA sa stáva KRIVDOU;
Prerozprávaná KRIVDA sa stáva LŽOU.
 
Ak sme pri zmysle slov, tak ešte niekoľko príkladov:
POZERAŤ – je pohľad na pozemský svet, naša telesná reálnosť;
VIDIEŤ – náhľad do sveta Sily, jej Tokov, videnie Navi, t.j. Energie;
ZRIEŤ – náhľad do Duše všetkých Svetov skrz svoje srdce (t.j. prijatie Istiny). Presnejšie, je to spôsob ponímať časové Toky (Rieky času), t.j. náhľad do Času.
ZRAK – pozerá na telesný svet, na našu Zemskú reálnosť;
OKO – silové centrum, schopné vidieť a zrieť rieky Sily a Časy.
RUKA – predstavuje v Zemskom svete telesnú realitu;
DLAŇ – predstavuje vo svete Sily Jej Toky, splieta Videnia Navi, ale zmôže ešte oveľa viac.
 
Naše Védy, ktoré dnes neraz volajú pohanské (ak nie rovno vymyslené), sa vždy šírili od ISTINY, ktorú vo svojich srdciach najskôr prijali Vedúni a Volchvovia. A jedine od srdca k srdcu sa odovzdávali. Vedún alebo Volchv priamo zakazoval svojim žiakom hovoriť o ich poznaní dovtedy, kým sa v nich nerozhoreli plamene, zapálené Rodovou iskrou, aby sa osvietili Premúdre Védy. Takýchto ľudí dnes veľa neostalo. Takže vedzte, že reč je o PRAVDE. Tá druhá časť je na každom a na „vlastnú zodpovednosť“.
 
V slovanských zemiach je dnes veľa náboženstiev. Každý kňaz, pop, mulláh, rabín či láma nám tvrdí, že pozná ISTINU, ktorú vyčítal v starých knihách. Ale pretože tie knihy, ktoré čítajú sú napísané zo slov učeníkov, t.j. žiakov, a potom prekladané z jedného jazyka či nárečia do druhého, zo storočia do storočia. Vo védickom ponímaní to znamená, že nám hovoria LOŽ, a to dokonca ÚMYSELNE ZLOMYSELNÚ – zo svojich vlastných, zištných dôvodov.
 
Vieme, že existujú TEISTI, ATEISTI a NETEISTI – máme o tom článok. Teisti sú veriaci rôznych cirkví, ateisti neveria v nič duchovné. Medzi nimi dnes nevidno rozdiel. Ateisti veria, že Bohov niet, že sami sú Pánmi Prírody, pričom zabúdajú, že naša Zem je naša Živá Matka. Teisti veria, že (iba jeden, t.j. ich) Boh je, ale všetko sa robí podľa velenia ich Boha, pričom zabúdajú, že oni sami sa stali bezmozgoví barani, ktorého pastier vedie tam, kde chce on. Pastieri – teológovia – sú špeciálne vyškolení a práve podľa ich existencie jasne poznať teistov. Neteista verí v Bohov, t.j. Vyššie sily, ale zároveň vie, že nepotrebuje špeciálne školený káder teológov na vysvetlenie toho, čo má či nemá robiť, má vôľu. Ateisti aj teisti len veria, ale v podstate medzi nimi niet rozdielu. Ateista pľundruje našu Zem, pretože nevidí vôkol nič živé – a spolu s teistami –ktorí zase vidia vo všetkom okolo diabla – nastoľujú stav ekologickej katastrofy.
 
Teista, t.j. veriaci nemá svoju vôľu, nasleduje svojho pastiera či vládu, ktorí ho vedú v mene svojich cieľov, ale hlavne na záhubu jeho Duše.
 
Nuž, bratia Slovania a Árijci, iba na základe týchto poznatkov sa môžeme dostať k našim Bohom. Z vonkajšieho prostredia dostaneme informáciu, t.j. svedectvo o čomkoľvek. Um ju zhromažďuje – ale vychádza výlučne z piatich zmyslov, ktoré slúžia na spoznávanie okolitého sveta. Rozum spracuje umom dodanú informáciu a extrahuje uzáver a súhrn týchto uzáverov je intelekt. Všetky tieto entity – vo védickom zmysle – sú určené na spoznávanie Javného Sveta. Niet lepšieho nástroja na spoznávanie materiálneho sveta. Ale ak chceme ísť ďalej, vyššie, musíme siahnuť po ekvivalentných nástrojoch. Pre spoznávanie ISTINY je um, rozum a intelekt jednoducho nanič.
 
Určite každý pozná ruský výraz „durak“. V ľudových rozprávkach vystupuje – a je to prastarý, pôvodný názov – ako ekvivalent nášho Popolvára. Analyzujme pôvod názvu: „du“ znamená dva a viac (napr. duálny); „Ra“ je vo význame (jasné) Svetlo, Poznanie; „k“ je historicky neskôr dodaná prípona. Durak je teda človek, ktorý myslí na dvoch a viac úrovniach. Jeho poznávanie ide za svetlom, a teda zákonite mimo um, rozum a intelekt, presnejšie ďaleko nad nich. Pre väčšinu bežných ľudí – materialistov –je preto personifikáciou hlúposti. V skutočnosti je však ďaleko nad nimi. Práve preto tzv. „múdri“ ľudia, keď počujú védické:
 
CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM, POZNAJ TO, NEVEDNO ČO
 
Jednoducho ani nevedia o čom je reč. Ale pre Duraka, resp. v odkaze našich Predkov Popolvára to je jasná inštrukcia a nemá problém sa ňou riadiť. Je to vstup do Inosvetia a v tom je um, rozum a intelekt nanič. Preto aj to, čo môže spoznať a nájsť sa jednoducho nedá vopred ani len odhadnúť – lebo môžeme porovnávať iba hmotné, primitívne, aj keď všetkým v Javnom svete dostupné kategórie. A – pre úplnosť – dodajme aj niečo z budhizmu. Pri vstupe do Inosveta (t.j. Vyšších Svetov Slavi) si nemôžeme dávať mantinely, napr. v zmysle: slovanstvo sa mi páči, ale aj tam musí byť Kristus... Tento jav voláme „Duchovný materializmus“. Takýto človek nespoznáva to, čo tam naozaj našiel, lebo to sa nedá ani vypovedať, on si to „ohol“ (Krivda) do svojich mantinelov – nech už je to Ježiško, Mojžiš či ktokoľvek. V skutočnosti ani nevstúpil na Duchovnú cestu – lebo to je cesta mimo Jav do Inosvetia – on iba zotrval v jednej z materiálnych ríš, ktoré „just for him/her“ vykonštruovalo na hmote budujúce ego. Nič na veci nemení, že tento stav sebaklamu v priestore mysle sa v budhistickej tradícii nazýva „Ríša Bohov“.
 
Vyšších Bohov tradične zobrazujeme na Kruholete Čísloboha. Nie sú tam všetci, ale povedzme si viac o tých, ktorí na ňom sú. Vieme, že tento Kruholet používame aj na výpočet Koľadovho Daru, t.j. Kalendára, či voláme ho aj Svaroží Kruh.
 
Vyšší Bohovia sú prítomní v celej Galaxii, ktorú odpradávna voláme Perúnova Cesta. Môžeme však ostať aj pri dnešnom názve Mliečna cesta. Detailnejšie si o význame Rún a štruktúre Kruholetu Čísloboha môžete prečítať v článku o Slovanskom Kalendári, tu vystačíme so základnými informáciami. Na vonkajšom kruhu je názov Vyššieho Boha a Zvieraťa, ktoré sa riadi jeho energiou, t.j. jeho posvätným zvieraťom. Ak ste videli film KEĎ SLNKO BOLO BOHOM, tak ste si určite všimli, že pri otázke na Boha Perúna zakrúžili – ako odpoveď – nad nimi orly. Je to preto, lebo tieto zvieratá – keďže predstavujú energiu Perúna – sú posielané Perúnom, na oznámenie jeho vôle. Ak teda sa zjaví či zakrúži – po správnym spôsobom položenej otázke – Orol znamená to, že Boh Perún dal vedieť svoju vôľu. Takto je to s každým zvieraťom, t.j. poslom Vyššieho Boha. Ak teda stretnete Medveďa, môže ísť o posolstvo od Boha Svaroga – a ktorý Slovan môže zabiť takéto zviera? Len ten, kto je sám horší zvera, ale to už nie je Slovan.
 
Za všetkých si všimnime, že poslom Boha Roda je Bocian – a tento vták je odpradávna symbolom nosenia detí, t.j. prírastku do RODiny. Vidno, že niektoré tradície boli a ostali také silné, že ich ani beštialita kresťanstva nedokázala úplne zlikvidovať, hoci väčšinou úspešne pozamieňali významy.
 
Runy, ktoré sú priradené každému z Vyšších Bohov na Kruholete Čísloboha nazývame Slnečné, spravidla sa nepoužívali na písanie – preto sa môžete stretnúť napríklad s Runou Mara (Moréna) v písaných textoch, ale je vo forme svastiky. Hlavným účelom Slnečných Rún je označenie Vyšších Bohov a Čertogov, ktoré títo Bohovia predstavujú.
 
Slnečná Runa môže byť považovaná za akýsi kľúč, ktorým môžeme dešifrovať pôsobenie špecifickej energie daného Vyššieho Boha na Rodoviča, t.j. jeho Zviera, jeho Rastlinu, určuje základnú kvalitu vzťahu, zasahuje špecifický orgán v našom tele či meridián, alebo systém a rovnako určuje špecifický zmyslový orgán.
 
Ako príklad sa pozrime na Boha Perúna, ktorý je prítomný v nás v imunitnom systéme. Práve preto je imunitný systém od detstva narúšaný – akože „prepotrebným očkovaním – hoci ide iba o jeho postupné narúšanie. Človek s narušeným imunitným systémom už má narušené aj ďalšie kvality, ktoré sú špecifické pre Boha Perúna, t.j. láska k Slobode a schopnosť viesť ľudí.
 
V tabuľke sú uvedené aj tvary v Staroslovienskej Bukvici. Netreba zabúdať, že to je náš jazyk a že Bukvica je Obrazové Písmo! Nedajme si ju vziať.
 
 
 
U každého Vyšného Boha nájdete aj Pravslávenie, ktoré môžete použiť pri komunikácii s ním. Niektoré sú preložené aj do slovenčiny. Ide však o krátke texty, ktoré pravdepodobne každý záujemca zvládne preložiť z ruštiny aj sám.
 
 
Dživa (Deva Živa, Diva, Siva)
Posvätná bytosť: Panna
Posvätný strom: Jabloň
Posvätný symbol: Istok
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Bohyňa večného univerzálneho života, Bohyňa mladých a čistých Ľudských Duší.
 
Bohyňa Živa dáva každému človeku Veľkej Rasy, alebo potomkovi Rodu Nebeského pri narodení do sveta JAVI čistú a svetlú Dušu a po spravodlivom pozemskom živote dáva človeku piť Božskej Ambry z Čaše Večného Života.
 
Bohyňa Živa, je stelesnením plodonosnej sily Života, večnej mladosti, dospievania a ľúbosti a tiež najvyššej Krásy celej Prírody a človeka. Bohyňa – Ochrankyňa Čertogu Panny v Svarožom kruhu. Hovorí sa, že keď sa Jarila-Slnko nachádza v Nebeskom čertogu Devy, rodia sa deti obdarené osobitým vedomím, takým ako napr. predvídanie veľkých zmien v živote človeka, predvídanie prírodných katastrof, schopnosť pochopiť rôzne zamotané situácie.
 
Bohyňa Živa je dobrosrdečná družka a záchrankyňa Tarcha Dažboga. Ona tiež nadeľuje nežnosť, dobrotu, srdečnosť a vnímavosť tehotným a dojčiacim ženám z Rodov Rasy Veľkej, ktoré dodržiavajú prastaré rodinné tradície a prastaré rodové spôsoby.
 
 
Гимн-Правьславление
Джива-Матушка! Душ Хранительница! Ты, Родом всем нашим Покровительница! Призываем Тя, Прославляем Тя, Светлых Душ дарительницей величаем Тя! Подари людям всем утешение, а Родам древним нашим размножение. И прибудеш Ты, извечно в сердцах наших, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
 
Dživa- Matička! Ochrankyňa Duší! Ty si Rodov všetkých našich Ochrankyňa! Pozývame Ťa, oslavujeme Ťa, Svetlých Duší darkyňa ctíme si Ťa! Daruj všetkým ľudom útechu a starým Rodom našim rozmnoženie. Prichádzaj Ty do našich sŕdc na večnosť, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu. Tak bolo, tak je a tak nech bude!
 
Ramchat (Ra, Ras, Ramch, Rama)
Posvätné zviera: Prasa (Vepor)
Posvätný strom: Hruška
Posvätný symbol: Nebeský Vepor (Prasa)
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Veľký Boh spravodlivého Nebeského súdu a Prvoporiadku pri usadení. Je nebeským sudcom dohliadajúcim na to, aby u Národov Veľkej Rasy a potomkov Roda Nebeského neboli porušované prikázania krvi a Zákony Rita a tiež aby neboli vykonávané zakázané krvavé obete nehovoriac o ľudských obetiach.
 
Boh Ramchat dohliada, aby život ľudí z dávnych Rodov Veľkej Rasy a  potomkov Roda Nebeského, žijúcich na Midgard-Zemi bol v súlade so Zákonmi Rita. Boh Ramchat pripomína svojimi múdrymi Zápoveďami (prikázaniami) všetkým Rodom Veľkej Rasy a potomkom Roda Nebeského, aby žili len podľa Nebeských Zákonov Lásky a Spravodlivosti, ktoré sú zapísané v Nebeskej Knihe Zákonov RITA pre všetko naše Poznanie Sveta t.j. Nebeských Zákonov o čistote Rodu a Krvi.
 
Táto Nebeská kniha Zákonov Rita vždy spočíva na kolenách Boha Ramchata, pretože On je jej Večným Ochrancom a tiež je aj ochrancom Čertoga Nebeského Vepra (Prasaťa) na Svarožom kruhu.
 
Tých ľudí, ktorí porušujú Zákony RITA a Zápovede Ramchata, vypovedá zo Zákona a zníži ich až do kasty nedotknuteľných a Rody týchto ľudí degenerujú, lebo nemajú zdravé potomstvo.
 
Гимн-Правьславление
Бозе Рамхате! Услышь гимн-правьславление во Славу Твою! Да буди милосерден взор Твой! Да приидет помощь и защита Твоя, да ко всем Родам наша, ныне и присно и от Круга до Круга!
 
 
Rožana (Mať Rodicha, Rožanica)
Posvätné zviera: Šťuka
Posvätný strom: Slivka
Posvätný symbol:
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Večne mladá Nebeská Bohorodička. Bohyňa rodinného dostatku, duševného bohatstva a útulnosti. Bohorodičke Rožane sa konali osobité obetiny stravou: blynami, palacinkami, chlebom, kašami a medovým kvasom.
 
Starodávny Slovansko-Árijský kult Bohorodičky Rožany, ako aj iné kulty zasvätené Bohorodičkám a Bohyniam, je zviazaný so ženskými predstavami o pokračovaní Rodu a osude novonarodeného dieťaťa, ktorému sa určuje osud.
 
Nebeská Bohorodička Rožana bola od vekov Ochrankyňou nielen tehotných žien ale aj mladých dievčat, pokiaľ neprešli obradom Dovŕšenia plnoletosti a Menorečenia v 12. roku života.
 
Bohyňa ochrankyňa Čertogu Šťuky v Svarožom kruhu. Hovorí sa, že keď sa Jarilo- Slnko nachádza v Nebeskom Čertogu Šťuky, rodia sa ľudia, ktorí sa cítia všade ako ryba vo vode.
 
Гимн-Правьславление
Трисветлая Рожана-Матушка! Не дай оскудеть Роду нашему, освяти чрево всех жен и невест наших, благодатной силой своей, ныне и присно и от Круга до Круга!
 
Trojsvätá Rožana Matička! Nedaj schudobnieť Rodu nášmu, osvetli útroby všetkých žien a neviest našich požehnanou silou svojou, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu!
 
 
 
Makoš (Nebeská Sva)
Posvätné zviera: Labuť
Posvätný strom: Borovica sosna
Posvätný symbol:
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Bohyňa materstva, prejavenie veľkej matky Lady v obraze Zemi. Bohorodička, spravodlivá Bohyňa šťastného žrebu a Osudu.
 
Spolu so svojimi dcérami Doľou a Nedoľou určujú osud Nebeských Bohov a tiež osud všetkých ľudí Veľkej Rasy i všetkých potomkov Roda Nebeského, žijúcich na našej Midgard-Zemi a na všetkých ostatných prekrásnych Zemiach Svargy Prečistej, spriadajú pre každého z nich Nite Osudu. Preto sa mnohí ľudia obracajú k Bohyni Makoši, aby poverila spriadaním Nite Života do klbka svoju mladšiu dcéru – Bohyňu Doľu.
 
Bohyňa Makoš bola vnímavou a starostlivou Ochrankyňou tkáčstva a všetkých možných ručných prác, a tiež dávala pozor aby na poliach, kde oráči (roľníci) vkladajú Dušu do svojej neľahkej práce, vyrástla bohatá úroda.
 
Treba si pamätať, že Veľká Nebeská Bohyňa Makoš – to nie je iba Bohyňa Ochrankyňa vegetácie a plodnosti, ako si môžu mnohí myslieť, ale aj Bohyňou dávajúcou tvrdo pracujúcim a usilovným ľuďom dobrú úrodu.
 
K tým Rodom Veľkej Rasy a ku všetkým potomkom Roda Nebeského, ktorí nelenili a pracovali na poliach, v sadoch a na záhradách v pote tváre, vkladali dušu do svojej neľahkej práce, Bohyňa Makoš posiela svoju mladšiu dcéru – blondínku Bohyňu Doľu. Tí ľudia, ktorí zle pracovali a zanedbávali svoje polia (nezáleží na tom z akého Rodu), mali zlú úrodu. Preto sa aj v národe hovorilo, že „Makoš Nedoľu poslala úrodu zmerať“ .
 
Pre pracujúcich ľudí je Bohyňa Makoš darkyňou všetkých výhod, preto ju na Obrazoch a Kummiroch často zobrazovali s Rohom Hojnosti alebo jeho symbolickým zobrazením ako Nebeský Kovš (Panvica) zo siedmych hviezd. Nebeská Panvica zo siedmych hviezd je súhvezdie Veľkej Medvedice (Veľký Voz) v Slovansko-Árijskom kozmologickom systéme sa toto súhvezdie nazýva Makoš t.j. Mať Kovša.
 
Pravoslávni Staroverci – Inglingovia sa stále riadia radami Bohyne Makoši, vedúcimi k pokojnému a bohatému životu, k tradičnému spôsobu života, k pracovitosti, k vzájomnému porozumeniu.
 
Bohyňa Makoš riadi Čertog Nebeskej Labute na Svarožom Kruhu. Práve preto je táto Bohyňa zobrazovaná vo forme Bielej Labute, ktorá pláva po bezhraničnom Mori- Oceáne, t.j. po Nebesiach.
 
Na počesť Múdrej Nebeskej Bohorodičky Slovania a Árijci stavali veľkí Kummiri a Kapištia, lebo Bohyňa Makoš zosobňovala osud, dostatok šťastia, blahobyt v Slovanských Rodoch, ktoré dodržiavali zákony a Zápovede Dávnych Svetlých Bohov, k nej sa tiež obracali ľudia s prosbou o rozšírenie ich Dávneho Rodu, t.j. prosili väčšinou o deti, vnukov i pravnukov.
 
Cez Makoš sa prejavuje mať Sva-Sláva, stará sa o blaho svojich detí aby mali Cestu bezpečnú k Bohom rodným. Makoš je sprostredkovateľkou medzi nebesami a zemou a preto sa na jarných rituálnych šatách zobrazuje ako Strom života pozemského rodu, ktorý dvíha ruky hore k Nebesiam.
 
Ona je zdroj tepla a vlahy – preto sa na letných šatách zobrazuje s rukami nadol – porodila zrno pripravené na novú úrodu. Makoš duch Zeme, ktorý privoláva jarné dažde a blahoslaví jarné obrady spojené s ňou.
 
Prejavením Makoše je konope a mak. Jej časom je noc. Jej sa zasväcuje aj prvý zožatý snop – tak ako Velesovi posledný – potom sa tieto snopy spoja v jedno symbolicky zakrývajú Koš-Zem na jeseň, neskôr sa z nich vyrobí Deduch.
 
Zasvätili jej 12 sviatkov v roku (nazvali ich dvanástnikmi), z ktorých najhlavnejšie boli dva susedne piatky (medzi 25. októbrom a 7. novembrom). Kresťanské sviatky narodenia a smrti Bohorodičky sa zhodujú s Pravoslávnymi Rodnovereckými sviatkami na počesť Makoši.
 
Symbolmi Makoši sú praslica a vreteno.
 
Ako obetiny jej prinášali: kašu, vlnu, nite, víno, riad, šatky, stuhy, chlieb, med, mlieko.
 
Гимн-Правьславление
Государыня Макош-Матушка! Мать Небесная, Богородица, сопряди для нас жизнь укладную, жизнь общинную, вельми славную. Правьславляем Тя, Mать-наставницу, добродетельну и старательну , ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Vladárka Makoš-Matička! Mať Nebeská, Bohorodička, utkaj pre nás život rodinný, život Občinný, veľmi pekný. Pravslávime Ťa, Matku – učiteľku, cnostnú a usilovnú, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu! Tak bolo, tak je a tak nech bude!
 
Semargl Ohnivý Boh
Posvätné zviera: Had
Posvätný strom: Lipa
Posvätný symbol: Agni (Oheň)
 
 
Znak na Svarožom KRUHU:
 
 
Vyšný Boh, ochranca Večného živého Ohňa a Strážca správneho dodržiavania všetkých Ohnivých obradov a Ohnivých očistení.
 
Semargl prijíma ohnivé dary, potreby a nekrvavé obety na prastarých Slovanských a Árijských obradoch osobitne na Krasnogor, na Deň Boha Kupalu, na Najvyšší (Letný) Deň Boha Perúna, prejavuje sa ako sprostredkovateľ medzi ľuďmi a všetkými Nebeskými Bohmi.
 
Ohnivý Boh Semargl je Bohom Ochrancom Čertogu Nebeského hada vo Svarožom kruhu. Semargl s radosťou blahoslaví všetkých ľudí, ktorí s čistou Dušou a Duchom dodržiavajú všetky Nebeské Zákony a Svätomúdre Zápovede Svetlých Bohov a Predkov. Semargla tiež pozývajú pri liečení chorých zvierat a ľudí na to, aby zbavil chorých rôznych chorôb a chorľavenia. Keď človeku stúpala teplota, hovorilo sa, že Ohnivý Boh sa usídlil v Duši chorého. Ako Ohnivý Pes zúrivo bojuje s ochoreniami a chorobami, ktoré sa podobne ako nepriatelia dostali do tela alebo Duše chorého. Preto sa považuje sa neprípustné znižovať u chorého zvýšenú teplotu. Za najlepšie miesto na očistenie od ochorení sa považuje baňa (t.j. v našom ponímaní „sauna“).
 
Гимн-Правьславление
Семаргл Сварожич! Велик Огнебожич! Спали боль-хворобу, очисти утробу, у чада людины, у всякой тварины, у стара у млада, Ты, Божья Услада. Огнем очищая, мощь Душ отворяя, спаси чадо Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к себе призываем, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Semargl Svarožič! Veľký Ohňobožič! Spáľ bôľ-chorobu, očisti útroby, u dieťaťa ľudinu, u všetkej rastliny, u starých u mladých, Ty Božie Potešenie. Ohňom očistiac, moc Duší otvárajúc, zachráň dieťa Božie, nech zhynie choroba. Teba Pravslávime, teba pozývame teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu! Tak bolo, tak je a tak nech bude!
 
Koľada
Posvätné zviera: Havran
Posvätný strom: Smrekovec opadavý (Červený smrek)
Posvätný symbol: Koľadník
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Vyšný Boh, spájajúci sa s Veľkými Zmenami v živote Rodov Veľkej Rasy a potomkov Rodu Nebeského. V dávnych časoch Vyšší Boh Koľada daroval mnohým Rodom, presídleným v západných krajinách, systém vyčísľovania sezónneho času kvôli zaznamenávaniu poľných prác – kalendár (Koľadov dar) a tiež svoje Múdre Vedy, Zápovede a návody. Koľada je Boh-Ochranca vojakov a žrecov. Často bol zobrazovaný s mečom v ruke, pričom ostrie meča bolo obrátené hrotom nadol. Takto obrátený meč v dávnych časoch označoval zachovávanie Múdrosti Bohov a Predkov a tiež neochvejnú vernosť nemenným Nebeským zákonom, ako bolo ustanovené Bohom Svarogom pre všetky Čertogy Svarožieho kruhu. Sviatok Boha Koľadu pripadá na deň zimného slnovratu, nazýval sa tiež sviatkom Menari, t.j. Deň Premien. Počas sviatku chodili po domoch skupiny mužov odetých do koží rôznych zvierat (maškary), ktorých nazývali družiny Koľadu a usporadúvali sa špeciálne chorovody okolo chorých aby ich uzdravili.
 
Гимн-Правьславление
Бозе Коляда! Славен и Триславен буди! Благодарим Тя, за благодатну помощь Родам наща! И да буди Ты заступой во всех деяниях наша, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!

Bože Koľada! Slávený a Trojslávený buď! Oslavujeme Ťa za blahodarnú pomoc Rodom našim! Nech si s nami vo všetkých našich konaniach teraz i navždy i od Kruhu do Kruhu! Tak bolo, tak je a tak nech bude!

 
Svarog
Posvätné zviera: Medveď
Posvätný strom: Malina, Buk
Posvätný symbol: Svarožič
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
 
Z Vyšných Bohov Najvyšší Nebeský Boh riadiaci priebeh Života nám i všetkým osídleným v Javnom Svete. Veľký Boh Svarog je Otcom množstva dávnych Svetlých Bohov a Bohýň, preto my, Pravoslávni Staroverci – Inglingovia, nazývame Ich všetkých Svarožičmi, t.j. deťmi Boha Svaroga. Boh Svarog ako milujúci Otec, stará sa nielen o svoje Nebeské deti a vnukov, ale aj o ľudí zo všetkých Rodov Veľkej Rasy, ktorí sú potomkami Dávnych Svarožičov, Svetlých Nebeských Bohov na Midgard-Zemi. No naši Veľkí Premúdri Predkovia, okrem Detí a Vnukov Vyššieho Boha Svaroga, Svarožičmi nazývali aj Nebeské Telesá – Slnko a Hviezdy a tiež telesá ,ktoré boli nebeskými a padli z Nebies na Zem (meteorit, ohnivé gule). Vyšší Boh Svarog – Ochranca Nebeského Vyrija (Slovansko-Árijského rajského sadu), vysadeného okolo Nebeského Asgardu (Mesta Bohov), v ktorom sa nachádzajú stromy, rastliny, najkrajšie vzácne kvety pozbierané zo všetkých Svetlých Svetov, ktoré on vo vesmíre spravuje. Svarog sa stará nielen o Nebeský Vyrij a Nebeský Asgard ale taktiež o Prírodu Midgard-Zeme a druhých jej podobných zemí nachádzajúcich sa na hranici medzi Svetlými a Temnými Svetmi, na ktorých tiež vysadil prekrásne Sady podobné Nebeskému Vyriju. Plodonosná sila lúčov Jarila-Slnka a daždivé prehánky, ktoré Svarog zosiela na Midgard-Zem ohrievajú a vyživujú svet rastlín a živočíchov celej Midgard. Vyšný Boh Svarog dáva nevyhnutnú rastlinnú potravu vtákom a živočíchom. Ľudom ukázal akú potravu majú pestovať na uživenie svojich Rodov a akou potravou majú kŕmiť skrotené vtáky a zvieratá. Vyšší Boh Svarog je stálym ochrancom Nebeského Čertoga Medveďa na Svarožom kruhu. On ustanovil Nebeské Zákony výstupu po Zlatej Púti Duchovného Rozvoja. Týmito zákonmi sa riadia všetky Svetlé Harmonizujúce Svety.
 
Гимн-Правьславление
Сварог – Прародитель, всей Сварги Пречистой Хранитель! Славен и Триславен буди! Тебя все-Родно прославляем, к себе Твой Образ призываем! Да неразлучно Ты с нами буди, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Rod
Posvätné zviera: Bocian
Posvätný strom: Vŕba
Posvätný symbol: Symbol Roda
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
 
Personifikácia množstva všetkých Svetlých Bohov a premúdrych Predkov našich. Je Jediný a Množstvenný zároveň. Keď hovoríme o všetkých Prastarých Bohoch a Veľkých a Múdrych Predkoch našich – Praščuroch, Pradedoch, Dedoch a Otcoch, tak hovoríme – to je môj Rod. K nemu sa obraciame, keď potrebujeme Duchovnú a Duševnú podporu Svetlých Bohov a Predkov, lebo naši Bohovia sú naši Otcovia a my sme ich deti.
 
Vyšný Boh Rod je večný symbol pokrvného vzťahu, vtelenie nezničiteľnosti všetkých Slovanských a Árijských Rodov a Kmeňov, ich neustáleho vzájomného ovplyvňovania a vzájomnej priateľskej výpomoci. Pri narodení na Midgard-Zem človeka z Veľkej Rasy alebo potomka Roda Nebeského sa jeho budúci osud zapisuje do Santií alebo Charatií Boha Roda, nazývaných tiež Knihou Roda. Preto vo sa všetkých Rodoch Pravoslávnych Starovercoch-Inglingoch hovorí, „Čo je u Roda zapísané, to nikoho neminie“ alebo „Čo je v Knihe Rodu zapísané perom, to ani toporom nevyrúbeš.“
 
Vyšný Boh Rod je Ochranca Čertoga Bociana v Svarožom kruhu. To poslúžilo na vytvorenie národného alegorického Obrazu, že Bocian z Prečistej Svargy prináša deti pre pokračovanie našich Slovanských a Árijských Rodov.
 
Гимн-Правьславление
Великий Бог Род, Ты наш Покровитель! Славен и Триславен буди! Тебя извечно величаем, во всех наших Родах прославляем! Да не изсякнет помощь Твоя, во всех благих и созидательных деяниях наших, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Veles
Posvätné zviera: Vlk
Posvätný symbol: Topoľ
Posvätný symbol: Velesovík
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Boh ochranca pastierov a chovateľov a tiež Rodový ochranca západných Slovanov – Skotovodov, preto aj všetci odpradávna hovorili: “ Veles je skotí Boh“. Keď sa dávne Rody Slovanov – Škótov presídlili na britské ostrovy nazvali všetky obývané provincie Zemou Škótov – Scotland a na počesť svojho rodového Boha – Ochrancu Velesa nazvali krajiny s najlepšími pastvinami jeho menom – Wales (Veles). Tak ako je Veles Bohom–Ochrancom a Vládcom Čertogu Vlka na Svarožom kruhu, ktorý sa zároveň nachádza blízko Nebeskej Hranice, ktorá oddeľuje Svety Svetla a Svety Tmy, tak ho Vyšší Bohovia poverili byť najvyšším Ochrancom Nebeských Brán Medzisvetia. Tieto Nebeské Brány sa nachádzajú na Zlatej Púti Duchovného Rozvoja, ktorá vedie do Nebeského Asgardu a tiež aj do Nebeského Víria a do Svetlých Čertogov Valhaly. Boh Veles vždy predstavuje starostlivosť, snaživú tvorivú prácu, čestnosť a rozhodnosť, trvácnosť , stálosť a majstrovskú múdrosť, schopnosť byť zodpovedný za všetky svoje činy, vypovedané slová a vykonané činy. Boh Veles, pri ochrane Nebeských Brán Medzisvetia, prepúšťa do Svargy Prečistej iba Duše tých zomrelých, ktorí venovali svoj život na ochranu Rodov svojich, na ochranu krajín Otcov a Dedov, na ochranu prastarej Viery, ktorí svedomito a nápadito pracovali na prekvitaní svojich Rodov, a ktorí s čistým srdcom dodržiavali Dva Veľké Princípy: Sväto ctiť Bohov a Predkov svojich a žiť podľa Svedomia v harmónii s Matkou-Prírodou. Ako obetiny prinášali Velesovi stuhy, hrnčeky, kože, kožušiny, zrno, ovos, med, vlnu, plátno, peniaze, chlieb, víno, pivo, mlieko, hrachové hrudky, kaše, plody, kvety, bylinky, semená.
 
Гимн-Правьславление
Велесе Бозе-Покровитель! Сварга Двара охранитель! И прославляем Тя, все-Родно, ибо Ты, заступа и опора наша! И не остави нас без призора , и огради от мора стада тучны наша, и наполни добром житницы наша. Да буди ми со Тобою во едине, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
vb_25.jpg
 
 
Moréna (Mara)
Posvätné zviera: Líška
Posvätný strom: Hrab, Ríbezľa
Posvätný symbol:
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Veľká Bohyňa Zimy, Noci a Večného sna i Večného života. Bohyňa Morena alebo Morena Svarogovna, jedna z troch sestier Premúdreho Boha Perúna. Veľmi často ju označujú za Bohyňu Smrti, ktorá ukončí pozemský život človeka vo Svete Javi no nie je to úplne správne. Bohyňa Morena neukončuje ľudský život ale dáva ľuďom Rasy Večný Život vo Svete Slavi. Hovorí sa, že Veľká Bohyňa Morena má na krajnom severe Midgard-Zeme Ľadové Čertogy, kde rada oddychuje po putovaní po Svarge Prečistej. Keď Bohyňa Morena prichádza na Midgard-Zem, celá Príroda zaspáva, odchádza na pokoj, pohrúža sa do dlhého trojmesačného sna, alebo ako sa píše V Santiách Védach Perúna:
 
„Veľké Ochladenie prinesie vietor da´Árijský na Zem túto, a Morena počas tretiny Leta prikryje ju svojim Bielym Plášťom“ (Santia 5, sloha 3).
 
A keď Moréna Svarogovna odchádza do svojich Ľadových Čertogov, na druhý deň po dni Jarnej rovnodennosti prichádza prebudenie Prírody a mnohotvárneho života. Na počesť odprevádzania Bohyne Morény na Sever každý rok sa koná sviatok Krasnogor, deň Maslenice-Morény, nazývaný tiež ako Odprevádzanie Bohyne Zimy. Počas tohto dňa sa páli bábka zhotovená zo slamy, ktorá symbolizuje nie Bohyňu Morenu, ako si mnohí myslia ale snežnú Zimu. No Bohyňa Morena okrem pozorovania oddychujúcej Prírody na Midgard-Zemi, keď Matka Príroda naberá životné sily na jarné prebudenie, pozoruje aj život ľudí. A keď príde pre ľudí z Rodov Rasy Veľkej čas vydať sa na dlhú cestu po Zlatej Púti, bohyňa Moréna dáva každému zomrelému človeku inštrukcie v súlade s jeho pozemským Duchovným a občinným životom, a tiež v súlade so získanými tvorivými skúsenosťami, akým smerom má pokračovať na svojej posmrtnej Púti, do sveta Navi alebo do sveta Slavi.
 
Bohyňa Moréna je Ochrankyňa Čertogu Líšky v Svarožom kruhu.
 
Гимн-Правьславление
Марена-Матушка, СлавнаиТриславнабуди! МыТя, извечновеличаембезкровны Требы и Дары для, Тя, все-Родно возжигаем! Даруй нам достаток во всех деяньях наших, и сохрани от мора скотину нашу, и не давай опустеть житницам нашим, ибо велика есть щедрость Твоя, ныне и присно и от Круга до Круга. Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Moréna Matička, Slávená a Trojslávená buď! My Ťa od vekov oslavujeme, nekrvavé obety a dary Ti prinášame, pre Teba sme zo všetkých Rodov zapálení! Daruj nám dostatok vo všetkých našich skutkoch, ochraňuj pred morom dobytok náš a nedaj spustnúť obilniciam našim, lebo veľká je Tvoja štedrosť, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu. Tak bolo, tak je, tak nech bude!
 
 
 
Kryšeň
Posvätné zviera: Tur
Posvätný strom: Osika
Posvätný symbol: najčastejšie vták Gamajun (na obrázku s Kryšeňom)
 
 
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Nebeský Boh ochranca Dávnej Múdrosti. Je Bohom riadiacim vykonávanie dávnych Obradov, Rituálov a Sviatkov, dozerá na to aby sa počas prinášania nekrvavých Tréb a Darov neprinášali krvavé obetiny.
 
V čase mieru Kryšeň káže v rôznych zemiach Svargy Prečistej dávnu Múdrosť a v ťažkých časoch pre Rody Veľkej Rasy chopí sa zbrane a stáva sa Bohom – bojovníkom ochraňujúcim ženy, starcov, deti a tiež všetkých slabých a znevýhodnených.
 
Kryšeň je Boh Ochranca Čertoga Tura v Svarožom Kruhu. Nazývajú ho aj nebeským pastierom, ktorý pasie stáda Nebeských Kráv a Turov.
 
Гимн-Правьславление
Бозе Заступа, Крышень Великий! Ты, Светлых Земель всех во Сварге Покровитель! Тя прославляем , к себе призываем, да прибудет Мудрость Твоя со всеми Древними  Родам наща, ныне и присно и от Круга до Круга!
 
Bože Zástanca, Kryšeň Veľký! Ty si všetkých Svetlých Zemí vo Svarge Ochranca! Teba slávime k sebe pozývame, nech príde Tvoja Múdrosť so všetkými Pradávnymi Rodmi našimi, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu!
 
 
Lada
Posvätné zviera: Los
Posvätný strom: Breza
Posvätný symbol: Hviezda Lady
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Veľká Nebeská Matka – Bohorodička. Ľúbiaca a nežná matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Bohorodička-Ochrankyňa všetkých národov Veľkej Rassénie (územia, na ktorom sa usídlila Veľká Rasa t.j. Slovanské Árijské plemená a národy) a Čertogu Losa na Svarožom kruhu.
 
Nebeská Bohorodička Lada-Matka je Bohyňa krásy a lásky ochraňujúca Rodinné zväzky Rodov Veľkej Rasy a Rodín všetkých potomkov Roda Nebeského.
 
Na získanie stálej starostlivosti a pozornosti zo strany Lady-Matky, každý pár mladomanželov prinášal ako dar Nebeskej Bohyni pestrofarebné voňavé kvety, med a rôzne lesné plody a tiež mladí snúbenci piekli pre Ladu blyny s jahodovou plnkou, medové palacinky a umiestňovali ich pred jej Kummirom alebo obrazom.
 
Vyššná Bohyňa Lada vždy dáva mladým párom všetko o čo ju žiadajú na začiatok spoločného šťastného života. Prináša do života ľudí domácu útulnosť, prívetivosť, vzájomne porozumenie, lásku, pokračovanie Rodu, mnohodetnosť, vzájomnú pomoc, rodinný život, vzájomnú úctu. Preto takýmto zväzkom hovorili, že v nich vládne súLAD a láska.
 
Гимн-Правьславление
Ой, Ты, Лада-Матушка! Матер Сва Пречистая! Не остави нас без любви и счастия! Благодать свою ниспошли на нас, яко и мы, чтим и славим Тя, ныне и присно и от Круга до Круга, до скончания Времен, пока светит нам Ярило-Солнце!
 
Vyšeň
Posvätné zviera: Sokol (Finist)
Posvätný strom: Višňa
Posvätný symbol: Garuda
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Boh ochranca našich osadníkov v Svetlých svetoch Navi t.j. v Svetoch Slavi.
 
Starostlivý a mocný Otec Boha Svaroga. Spravodlivý sudca posudzujúci rôzne spory, ktoré vznikajú medzi Bohmi rôznych svetov alebo medzi ľuďmi. On ochraňoval našich múdrych Predkov pri ich úsilí na vzostupe po Púti Duchovného Rozvoja a Dokonalosti a tiež ochraňuje všetkých pravoslávnych Starovercov Inglingov idúcich po stopách svojich veľkých Predkov.
 
Boh Vyšeň je Bohom ochrancom Čertoga Finista v Svarožom kruhu. Je striktný voči tým, ktorí sa snažia narušiť Púte Duchovného Rozvoja a Dokonalosti, k tým vydávajú Krivdu za Pravdu, prízemné za Božské a čierne za biele. Popri tom je dobrý k tým, ktorí dodržiavajú Nebeské Zákony Tvorenia a nedovolia iným narušiť ich. On natrvalo pomáha víťaziť v boji s temnými silami, ktoré prinášajú do celého Sveta zlo a neznalosť,  lesť a podvod, túžbu po cudzom a poníženie jedného živého tvora druhým.
 
Boh Vyšeň nadeľuje ľuďom stúpajúcim po Púti Duchovného Rozvoja a Dokonalosti schopnosť rozmýšľať o rôznych stránkach Života, ako Pozemskej tak aj nasledujúcej a robiť pravdivé uzávery. Schopnosť vycítiť keď ľudia hovoria neúprimne, zámerne sledujúc nejaké koristnícke zámery a klamú.
 
Гимн-Правьславление
Вышень Великий, Слави всей Покровитель! Услышь зов наш, Тя прославляющий! Помози в деяниях наша и разреши споры наша ибо благ Ты к Родам наша,ныне и присно и от Круга до Круга!
 
 
Kupala (Kupalo)
Posvätné zviera: Kôň
Posvätná rastlina: Papraď, Brest
Posvätný symbol:
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Boh, ktorý dáva človeku možnosť vykonávať rôzne obmývania i podstúpiť obrady očistenia tela, Duše i Ducha od rôznych ochorení – chorôb. Boh usmerňujúci na radostný a šťastný život.
 
Kupala je veselý a prekrásny Boh, odieva sa do ľahkého bieleho odevu ozdobeného kvetmi. Na hlave má venček z prekrásnych kvetov. Považovali ho za Boha teplého obdobia leta, poľných kvetov a poľných plodov. Mnohé Slovansko-Árijské rody zaoberajúce sa roľníctvom uctievali Boha Kupalu na rovnakej úrovni ako Bohyňu Makoš, Bohyňu Taru, a tiež s Bohmi Perúnom a Velesom.
 
Pred začiatkom žatvy a zberom poľných plodov na počesť Boha Kupalu oslavoval sa sviatok, na ktorom Bohu Kupalovi a tiež všetkým Dávnym Bohom a Predkom prinášali nekrvavé obety.
 
Na obrade Pravoslávni Staroverci-Inglingovia svoje nekrvavé obety a tréby hádžu do ohňa Posvätného Svastického obetiska, aby sa všetko, čo bolo obetované objavilo na sviatočných stoloch Bohov a Predkov.
 
V spojení s tým, že Boh Kupalo je Bohom ochrancom nebeského Čertogu Koňa na Svarožom kruhu, v tento deň bolo dovolené kúpať kone, zaplietať im do hrivy rôznofarebne stuhy a krášliť ich poľnými kvetmi.
 
Гимн-Правьславление
Купала, Бозе наш! Славен и Триславен извечно буди! Тя все-Родно прославляем, на земли наша призываем! Даруй Родам наша обильну жатву на полях страдных, и полные закрома в хоромах наша. Ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Perún (Perkunas, Perkon, Perk, Puruša)
Posvätné zviera: Orol
Posvätný strom: Dub
Posvätný symbol: Kvet Paprade, Perúnov Kvet
 
vb_40.jpg
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
vb_41.jpg
 
Boh ochranca všetkých vojakov a mnohých Rodov Veľkej Rasy, obranca Zemí i Roda Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estóncov, Lotyšov, Litovcov, Zemgalov, Poliakov, Slovákov, Srbov atď.) pred Temnými silami . Boh-Hromovrhač, riadiaci blesky, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Vyšňa. Boh Ochranca Čertoga Orla na Svarožom Kruhu. 
 
Pri svojej tretej, zatiaľ poslednej návšteve pred 40 017 rokmi (k roku 2012) Perún vyrozprával ľuďom z rozličných Rodov Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Roda, ktorí sa zhromaždili v meste Asgarde Irijskom Svätú Múdrosť o nadchádzajúcom, ktorú Žreci Bielovodia zapísali Ch´Árijskými Runami a uchovali pre potomkov v Deviatich Kruhoch „Santií Boha Perúna“ (deviatich Knihách Múdrosti Boha Perúna). Perún je veľký ochranca Pravdy, prísny ale spravodlivý Sudca. Jeho Svetla sa boja všetky zlé a nečisté sily. Preto sa aj Pravoslávni Rusiči zdobili mečom Perúna , kvôli ochrane pred nečistými silami a nespravodlivosťou. Zvyčajne aj na domácom zariadení vyrezávali hromové znaky Perúna – blesk, šesťuholníkové Hviezdy Perúna (u nás ich niektorí volajú Svargy), ako ochranu domu a zastrašovanie nečistých síl.
 
Ako obetiny prinášalo železo (zbrane, podkovy), kvas, vajíčka, červené víno, koláče, orechy, mlieko, pivo, med, vence, zlato.
 
Гимн-Правьславление
Перуне! Внемли призывающим Тя! Славен и Триславен буди! Благости Светлаго Мира всей Свята Расе дажьди! Лик свой прекрасный потомкам яви! Нас наставляй на деяния благи, гридьням даруй больше Славы, отваги. Нас отврати от урока безпуства, нашим Родам подари многолюдство, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Tarch
Posvätné zviera: Rys
Posvätný strom: Jaseň
Posvätný symbol:
 
 
 
Znak na Svarožom Kruhu:
 
 
Boh Tarch Perúnovič, Boh – Ochranca prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažbohom (dávajúcim Bohom) preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Roda Deväť Santií (Kníh), ktoré patria do posvätných Véd. Syn Perúna a Lady, vnuk Svaroga, pravnuk Boha Vyšeňa.
 
Boh – Ochranca Čertoga Rysa (Bieleho Leoparda) na Svarožom Kruhu.
 
Tarch predkladá všetky blaha, šťastie a úspech. Tarcha Dažďboha velebili prostredníctvom posvätných národných piesní a hymien nielen za šťastný a hodnotný život Rodov Veľkej Rasy ale aj za to, že nedovolil zvíťaziť temným silám Pekelného Sveta keď sa zhromaždili na Lune Lele, aby sa zmocnili Midgard-Zeme. Na pamäť jeho veľkého víťazstva sa dodnes vykonáva na sviatok Paschet, obrad s hlbokým zmyslom (narážanie maľovaných vajec), z čoho kresťania urobili “Veľkú noc”.
 
Veľmi často sa podľa záznamov v mnohých pradávnych Védických textoch pri žiadosti o pomoc ľuďom z Rodov Veľkej Rady na Tarcha Perúnoviča obracia jeho sestra, zlatovlasá Bohyňa Tara. Oni spolu pomáhali ľuďom oživovať bezmedzné priestory na Midgard-Zemi. Boh Tarch vyberal miesta, ktoré boli najvýhodnejšie na vybudovanie usídlenia, na výstavbu Kapišťa alebo Svätilišťa a Bohyňa Tara radila ľuďom Veľkej Rasy, ktoré stromy sú vhodné na výstavbu. Okrem toho učila ľudí, aby na mieste vyrúbaných stromov vysádzali nové stromčeky. Následne na to sa mnohé Rody začali nazývať vnukmi Tarcha a Tary a územie, na ktorom sa tieto Rody usadili nazvali Veľkou Tartariou, t.j. zemou Tarcha a Tary.
 
Гимн-Правьславление
ДаждьбогТархПерунович! Славен и Триславен буди! Благодарим Тя, подателя всяческих благ, счастья и благополучия. И Велику Славу возглашаем Тебе за помощь в благих деяниях наша, и за помощь в деяниях ратных наша, да супротив темных ворогов и всякаго зла неправедного. Да прибуде Велика Сила Твоя со всеми Родами наша,ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!
 
Ako vieme, v našom prastarom jazyku výraz „Rus“ znamená „Biely“. Nuž bratia Hrdí Rusi, Mocní Slovania aj Smelí Árijci, nestačí slepo veriť, musíme VEDIEŤ. Od Roda, nášho Všeotca, cez čakru Rodnik vstupuje do nás Sila Prvorodná, nech rezko cez nohy stúpa aj od Matky Zeme, od Vetrov Múdrych, aj od Tieňov Prvopočiatočnej Tmy; zapaľujte vo svojom srdci Oheň od Rodovej Iskry. Nehaste ho zlou nevedomosťou, ani vierou v cudzích bohov, ktorí na našich Nebesiach NEMAJÚ MIESTO.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.