Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  ZÁHADY SVETOVÝCH NÁBOŽENSTIEV
ZÁHADY SVETOVÝCH NÁBOŽENSTIEV ALEBO ČO SKRÝVAJÚ STARÉ NÁBOŽENSKÉ TEXTY
Hľadanie pravdy - Hľadanie
Na začiatok by sme chceli zdôrazniť ten fakt, že pojem jediného Boha v troch svetových náboženstvách je dosť abstraktný. Pozrime sa na pôvod tohto tvrdenia do starých náboženských textov, ktoré sú považované za zdrojové.

1.  V judaizme sa Vyššia Božská bytosť označuje ako Elohim... no forma ukončenia slova „im“ sa používa na označenie množného čísla, t.j. Eloh má význam Boh, ale Elohim znamená Bohovia.
 
2. V islame sa Vyššia Božská bytosť označuje ako Alah, čo je transformovaná forma od Elohim... preto všade v Koráne, kde ide o jednanie subjektu Vyššej Božskej bytosti sa používa písomná forma "My".
"A poslali sme My Isa syna Márie s potvrdením pravdivosti toho, čo je predpovedané o ňom v Tóre..." [Korán, Súra 5. Trapéza, ajat 50]
 
3. V kresťanstve sa Vyššia Božská bytosť označuje ako Trojjediný Boh - Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch.
 
Toto samo o sebe dokazuje, že fakt číreho jedinobožníctva (t.j. jediného Boha) v takzvaných monoteistických svetových náboženstvách reálne neexistuje.
 
Okrem toho veľmi často rabíni, imáni či kňazi troch svetových náboženstiev zamieňajú pojmy Boh a Pán považujúc ich za výslovne ekvivalentné, no nie je to tak. V tomto článku si objasníme prečo.
 
Na začiatok použijeme Tóru a Bibliu, v niektorých prípadoch použijeme citáty z Koránu, Apokryfov, ale aj ďalšie zdroje.
 
Pre lepšiu zrozumiteľnosť použijeme preklad do slovenského jazyka s citáciou starých textov, pretože súčasné výklady vydané v rôznych častiach sveta sa líšia od starých textov nielen čo do významu slov, ale aj čo do výslovnosti a písania.
Napríklad, mnohé staré židovské slová, t.j. slová v aramejskom jazyku a lašinkojdeš aj v súčasnosti znejú odlišne, pretože v rôznych krajinách sveta sa používajú rôzne ohlasovky umiestňované nad písmenami.
 
Použime príklad starého slova תבש označujúce Pokoj, okrem toho je to názov 7. dňa Stvorenia, t.j. Soboty. V Izraeli znie ako Šabbat, v USA ako Šábes (americkí židia majú nad posledným písmenom bodku, ohlasovku, čím sa písmeno Tab transformovalo na Sab), v Rusku sa to isté slovo tranformovalo na Šabbaš. Ak by niekto chcel poznať pôvod tohto slova tak sa musí naučiť Kabbalu, v súlade s ňou slovo dostane tri Obrazy -- ש šin znamená Vyššie zavŕšenie, ב bet znamená Dom, obydlie, ת tau (tab, tav, sab) znamená Činy, t.j. zavŕšenie všetkých činov.
Nuž načnime s citátmi:
 
Tóra, Kniha Brejšit (Brejšis), [1:27]:
A vytvoril Všemocný človeka na jeho obraz, na obraz B-ží vytvoril On jeho; mužom a ženou vytvoril On ich.
 
Biblia, Kniha Pôvodu, [1:27]:
A vytvoril Boh človeka na Svoj obraz, na obraz Boží vytvoril ho; mužom a ženou stvoril ich.
 
Pod slovom Všemocný v prvom citáte rozumieme Stvoriteľa, v Tóre je opísaný ako Elohim, ale ako sme už spomenuli, Elohim je asociované s množným číslom. Takto môžeme vniknúť do podstaty daného množného označenia, čím sa stáva pochopiteľným, ako boli vytvorení muž a žena na obraz B-ží, čím nemá zmysel otázka, akého pohlavia je B-h, t.j. muž alebo žena. Ak sa teda z tohto uhla pohľadu pozrieme na dnešné výklady pochopíme, že na Stvorení ľudí sa zúčastnili B-via mužského aj ženského rodu.
Sloveso bara („tvoriť“) sa v Tóre používa výlučne na opis Božieho aktu. Činnosť človeka sa označuje slovesami „robiť“, „formovať“.
 
Tak akú to životnú formu stvorili Starí B-via? Čo predstavovali starí ľudia stvorení B-hmi? Na pochopenie použime anglický preklad starého textu „Bet-Šemot“ (Dom mien Božích):
 
Gods have created people on the similarity.
If Gods have a body, hence, as well we have a body.
Whether it is possible after that to speak, what Gods have no body?
If Gods have soul, hence, as well we have soul.
Whether it is possible after that to speak, what there are Gods without soul?
If Gods have spirit, hence, as well we have spirit.
Whether it is possible after that to speak, what there are Gods without spirit?
If Gods have conscience, hence, as well we have conscience.
Whether it is possible after that to speak, what there are Gods without conscience?
 
A zodpovedajúci preklad textu:
 
Bohovia stvorili ľudí na svoju podobu.
Ak Bohovia majú telo znamená to, že aj my máme telo.
Možno potom povedať, že Bohovia nemajú telo?
Ak Bohovia majú dušu znamená to, že aj my máme dušu.
Možno potom povedať, že existujú Bohovia bez duše?
Ak Bohovia majú ducha znamená to, že aj my máme ducha.
Možno potom povedať, že existujú Bohovia bez ducha?
Ak Bohovia majú svedomie znamená to, že aj my máme svedomie.
Možno potom povedať, že existujú Bohovia bez svedomia?
 
Z toho vidíme, ľudia stvorení na Šiesty Deň Tvorenia mali životnú štruktúru spájajúcu spolu 4 elementy: Telo, Dušu, Ducha a Svedomie.
 
Hlava 1 sa končí nasledovným textom: A bol večer a bolo ráno: deň šiesty. Biblia, Kniha Pôvodu. Hlava 1, verš 31.
 
Teda na šiesty deň boli stvorení všetci ľudia, ktorým bol okrem blahoslavenia daný príkaz: Ploďte a množte sa a naplňte zem a podrobte si ju, a panujte nad rybou morskou a nad vtákom nebeským a nad všetkými zvieratami, ktoré chodia po zemi! Tóra, Kniha Brejšit (Brejšis); [1:28].
 
A blahoslavil ich Boh a povedal im Boh: ploďte a množte sa a napĺňajte zem a podrobte si ju a vládnite nad ňou, a panujte nad rybami morskými aj nad vtákmi nebeskými, aj nad všetkými zvieratami chodiacimi po zemi. Biblia. Kniha Pôvodu; [1:28].
 
Ploďte a množte sa je prvá príkaz, ktorý dal Elohim ľuďom na Šiesty Deň Stvorenia. Zahŕňa v sebe povinnosť založiť rodinu a vychovať deti. V talmudskej literatúre a rabínskych prácach zaujíma toto prikázanie 1.miesto zo 613 mincov (prikázaní) Tóry.
 
Nadišiel Siedmi deň תבש - Sobota, deň kedy B-ohovia oddychujú po náročných dňoch Stvorenia.
 
Nuž tak čo tu vidíme. Dni Tvorenia Elohima (B-hov) sa skončili. Všetko bolo premyslené a stvorené. V tomto bode by sme mohli dať bodku za a viac už nič nepísať. Jednako, ako uvidíme v ďalšom, po Siedmych Dňoch Tvorenia sa Elohim objavuje v ďalšom opise udalostí.
Lenže v nich v úlohe Stvoriteľa už nevystupuje Elohim, ale úplne iná B-žská bytosť, Pán B-hהרהי.
Druhé z Desiatich prikázaní zakazuje vysloviť meno Najvyššieho nadarmo. Ale najprísnejšie opatrenia tohto zákona sa vzťahujú k štvorpísmennému menu Pána B-haהרהי, ktoré je zakázané vysloviť tak, ako keby ho ani nebolo. Pri modlitbe a pri čítaní Tóry zákon prikazuje namiesto nemo použiť meno Adonaj.
 
Trochu odbočme na objasnenie. Ako už bolo spomínané, klérus všetkých svetových náboženstiev veľmi často zamieňa významy Boh a Pán považujúc ich za úplne rovné, no nie je to tak. Aby sme si urobili jasno v mysli citujme si verše z Nového Zákona: Lebo Dávid nevstúpil na nebesá; no sám hovorí: Povedal Pán môjmu Pánovi: Sadni si na moju pravicu... Biblia, Skutky Apoštolov. Hlava 2, verš 34.
 
Všimnime si, že Dávid hovorí o rozhovore dvoch Pánov a jeden z nich navrhuje druhému, aby si sadol po jeho pravici. Nehľadiac na to, že kresťanskí kňazi sústavne hovoria, že Pán je Jeden sami môžeme vidieť, že Pánov je niekoľko.
Teraz si prečítajme v Biblii o objavení sa tretieho Pána. A tak nech celý dom Izraela s istotou pozná, že Boh (Elohim) učinil (určil) Pánom (Vládcom) a Mesiášom (Spasiteľom) toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali (ako môžeme vidieť, rohodnutie prišlo po ukrižovaní). Biblia, Skutky Apoštolské. Hlava 2, verš 36.
Komentáre v zátvorkách sú doplnené.
 
Ako môžete sami vidieť z uvedených citátov, Elohim stojí v B-žskej Hierarchii nad všetkými, a preto určuje svojich pomocníkov, t.j. Pánov.
 
Na šiesty deň Stvorenia, ako už vieme, boli urobení ľudia na Obraz a Podobu B-žiu a bolo im odporúčané, aby sa plodili a množili a napĺňali Zem atď. Potom prišla תבש Sobota a Elohim sa odobral na oddych...
...a zatiaľ čo Elohim oddychoval, začali sa odvíjať ešte zaujímavejšie
udalosti. V činnosti Stvorenia ľudí začal skúšať svoje sily Pán B-h הרהי... o čom sa môžeme dočítať v druhej hlave.
Tak z čoho vlastne začal Pán B-h –  הרהי svoje Stvorenie ľudí, a čo je najdôležitejšie, kde sa ono odohrávalo? Veď na Zemi sa už objavil rozumný život a rozmnožovali sa ľudia, ktorých Stvoril Elohim.
Pozrime sa na text:
A vyformoval Pán B-h človeka - prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier život a stal sa človek živou dušou.
A vysadil Pán B-h sad v Edene, na východe a umiestnil tam človeka, ktorého vyformoval.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis), [2:7-8].
 
A stvoril Pán Boh človeka z prachu zeme a vdýchol mu do tváre dych života a stal sa človek živou dušou.
A vysadil Pán Boh raj v Edene na východe a usadil tam človeka, ktorého vytvoril.
Biblia. Kniha Pôvodu; [2:7-8] (moderné vydanie).
 
Соʒдалже έсть Гдь Богъ человѣка ϐʒемъ пεрсть ὧʒемли, иϐодхнул ϐлицε έго дыханїέ жиϐота ибысть человѣк ϐдушу жиϐу.
Ѝ насадил былъ Гдь Богъ раѝ коханиіӑ ѝʒначала на ξденέ на ϐостокε ὧ Ʒемли ϐнемжε поставилъ человεка έгожε былъ соʒдалъ.
Biblia. Kniha Pôvodu. Hlava „B“ (ruské vydanie z r. 1517).
 
Použime aj text starého ruského vydania Biblie. Upriamme pozornosť na fakt, že v Biblii vydanej v roku 1517 a Tóre je použitý jeden a ten istý názov Eden. Ale to najzaujímavejšie na starom texte Biblie je, že Eden sa nenachádzal na našej Zemi, ale na východe od našej Zeme. Použijúc súčasný jazyk, Eden sa nachádza na galaktickom východe od Zeme.
Okrem toho ako výsledok práce, ktorú vykonal Pán B-h –  הרהי na Edene bolo vytvorenie nie celkom človeka v našom ponímaní, ale bola vytvorená jeho bioenergetická matica, t.j. Duša, alebo ako je povedané v textoch - živá Duša.
 
Opäť trochu odbočme od témy. Aby by si niekto chcel samostatne overiť zdroje a aby bolo jasné, odkiaľ čerpáme informácie, nuž použijeme Babylonský Talmud vydaný v 19. storočí.
 
Nuž teda, ako už vieme z predchádzajúceho rozboru témy, na Edene (planéte Eden) Pán B-h –  הרהי vykonal, ak to môžeme vyjadriť vedeckou formuláciou, bioenergetické experimenty s cieľom vytvoriť novú formu života. Potom Pán B-h –  הרהי pristúpil k druhej fáze experimentu, t.j. k naplneniu informácií do Živej duše a overeniu jej vedomostí.
 
Obrazný opis o tom si môžeme prečítať v Písme:
A vyformoval P-n Boh zo zeme rôzne poľné zvieratá a rozličné nebeské vtáctvo a priviedol ho k človeku, aby uvidel, ako ho on nazve; a tak človek pomenoval rozličné bytosti so živou dušou svojimi menami.
A dal človek mená všetkému dobytku, aj vtákom nebeským, a všetkým zvieratám poľným.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis); [2:19-20].
 
Pán Boh vytvoril zo zeme všetky poľné zvieratá a všetko vtáctvo nebeské a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve, a aby ako človek nazve každú živú dušu také bolo aj jej meno.
A nazval človek menami všetok dobytok a vtáctvo nebeské a všetky poľné zvieratá.
Biblia. Kniha Pôvodu; [2:19-20].
 
Ako môžeme vidieť, aj druhá fáza experimentu prebehla úspešne, vytvorená Živá duša vstrebala všetky informácie do nej vložené a bola spôsobilá ich nielen analyzovať, ale aj sama určiť a vyvíjať sa. Potom Pán B-h –  הרהי pristúpil k tretej fáze experimentu - klonovaniu Živej duše a overeniu jej sebaidentifikácie.
 
Prečítajme si, ako prebiehal proces klonovania Živej duše.
A uviedol Pán B-h hlboký spánok na človeka a on zaspal. A vzal On jednu z jeho strán a uzavrel to miesto mäsom.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis); [2:21].
 
A uviedol Pán Boh človeka do silného spánku. A keď zaspal, vzal jedno z jeho rebier a zaplnil to miesto mäsom.
Biblia. Kniha Pôvodu; [2:21].
 
Musíme si uvedomiť skutočnosť, že opisy „mäsa“ a „rebra“ sa objavili oveľa neskôr, lebo Živá duša, ktorú stvoril Pán B-h –  הרהי ešte nemala fyzické telo. Živá duša v tom okamihu bola len bioenergetickou substanciou.
Ľuďom v tých dávnych časoch bolo ťažko pochopiť proces klonovania Živej duše, preto to všetko zapísali na úrovni svojho chápania.
 
Všimnime si ale, že bioenergetické klonovanie Pán B-h –  הרהי vykonal dva razy. S výsledkom prvého klonovania nebol spokojný, klon s menom Lilit boli veľké problémy, preto musel vykonať nový, lepší bioenergetický klon, ktorý dostal meno Hava (Eva, Eve, חיה,חוה).
 
Dnešní židia na rozdiel od súčasných kresťanov vedia, že prvá žena bola Lilit a nie Eva (Hava). Ale predstavitelia starých, tzv. heretických kresťanských smerov o tom vedeli tiež. Príkladom sú Katari, ktorých písomnosti o tom svedčili. Katolícka cirkev ich nemilosrdne zničila v križiackej výprave, z ktorej sa nám uchoval dodnes slogan: „Zabite ich všetkých, Boh si ich roztriedi“.
 
Hľa čo sa hovorí v Apokryfe „Tajná kniha Jána“, ktorú uchovávali nielen Katari, ale aj ruskí staroobradníci (pôvodní kresťania, ktorí boli v 17. storočí v Rusku likvidovaní za to, že pod tlakom Nikonovej reformy odmietli prevziať názov „Pravoslávni“ a ostali pri výraze „Pravoverní“; dnes si ich mnohí mýlia so Starovercami, t.j. skutočnými Pravoslávnymi – nie kresťanmi – ktorým kresťania tiež násilím „ukradli“ názov):
Potom premýšľal Satanail a rozhodol vytvoriť človeka na obraz svoj a podobu, lebo videl on ľudí na Zemi vytvorených neviditeľným Otcom. A vytvoril on dve telá ľudské a rozkázal anjelom Druhého Neba, aby vošli do tých hlinených tiel. A Satanail pomenoval telo v podobe mužskom Adam a v podobe ženskej Lilit. A začali sa oni hádať, kto z nich je starší, ale spor bol veľký, lebo boli vytvorení na obraz Satanaila. A unavili Satanaila ich hádky a oddelil Adama od Lilit.
 
A uviedol Satanail sen na Adama a vybral časť z neho a urobil druhé telo v podobe ženy a prikázal anjelovi Prvého Neba, aby vošiel do tela ženy a nazval ju Eva. Anjel Prvého Neba trpko zaplakal, uvidiac v sebe smrteľný obraz, ktorý bol nie podobný s jeho obrazom...
Apokryf. Tajná Kniha Jána; [2:XII-XIII].
 
Nuž po druhom pokuse možno povedať, že tretia fáza experimentu sa tiež úspešne zavŕšila. Ale popritom sa objavila jedna neočakávaná ale veľmi zaujímavá okolnosť – zvýšená schopnosť nových bioenergetických klonov (Lilit, Eva) – zapamätať si všetky životné návyky a informačnú štruktúru zdedenú od prvopočiatočného zdroja bioenergetického klonovania (Adama).
Súčasným vedeckým jazykom, nositeľmi dôležitej dedenej informácie sa stali klony získané v tretej fáze experimentu, čo sväté texty opísali nasledovne:
 
A dal človek meno svojej žene Hava, lebo ona bola matkou všetkého živého.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšes); [3:20].
 
A dal Adam meno svojej žene Eva, lebo ona sa stala matkou všetkých živých.
Biblia. Kniha Pôvodu; [3:20].
 
Táto okolnosť sa stala rozhodujúcou pre určenie budúcich nositeľov bioenergetických informácií. Nositeľmi tejto informácie sa stali židovské ženy. Práve preto je u židov národnosť určovaná po materskej línii a nie otcovskej, ako to prebieha u ľudí, ktorých vytvoril na Šiesty Deň Stvorenia Elohim.
 
Potom Pán B-h –  הרהי pristúpil k tretej fáze experimentu – vytvoreniu fyzickej obálky pre Živú dušu. Sväté texty túto fázu opísali v nasledovnej prístupnej a obraznej forme:
 
A urobil Pán B-h pre Adama a jeho ženu odev z kože a odel ich.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis); [3:21].
 
A urobil Pán Boh Adamovi a jeho žene kožený odev a zaodel ich.
Biblia. Kniha Pôvodu; [3:21].
 
Ostáva len dúfať, že nikto z návštevníkov tejto stránky neuverí rozprávke, že Pán Boh chodil po Raji s nožom aby zabil niekoľko rajských kráv alebo edenských kôz, aby potom ich mohol zdrať z kože a po vypracovaní z nej ušiť AdamoviEve kožený odev... to by bola veľká naivita.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.