Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  SLOVANSKÁ KOZMOLÓGIA
HLBINY SLOVANSKEJ KOZMOLÓGIE ALEBO O ČO IDE V ROKU 2012 TROCHU INAK
Hľadanie pravdy - Hľadanie

 

 

Médiá na nás dnes chrlia informácie o kalendári Mayov, o nedostižnej presnosti egyptských pyramíd, či o fantastických vývodoch, ktoré môžeme dostať z čínskych horoskopov. Ale nikde nenájdete ani len zmienku o tom, akým hlbokým a všeobsažným poznaním okolitého Sveta vládli Naši Predkovia. Príčiny prečo je situácia taká aká je si postupne vyjasňujeme, ale tie najdôležitejšie veci sú okolo nás «na dosah». Stačí, ak «zapneme» vlastnú logiku a «vybehneme» z cudzieho programu...
 
 Máme vlastnú kultúru a máme aj vlastné tradície. S vyvražďovaním Našich Predkov kultúru «vymazali» tak, že dnes o nej už nič nevieme. Tam, kde sa to celkom vymazať nedalo použili inú metódu, skreslenie podstaty a prispôsobenie faktov pre vlastné ciele.
Jedným z príkladov negatívneho skreslenia je každému z už raného detstva známa rozprávka o dedkovi ťahajúcom repku. V prvopočiatočnom, slovanskom variante táto rozprávka poukazuje na vzájomné vzťahy pokolení, ale aj ukazuje na vzájomnú súčinnosť časových štruktúr, foriem života a foriem existencie.
Predtým ako budeme pokračovať zamyslite sa a predstavte si všetky postavy dnešnej podoby tejto rozprávky. A teraz si ju priblížme v pôvodnom, slovanskom «znení»:
V súčasnej podobe tejto rozprávky už chýbajú dva elementy, ktoré jestvovali od prvopočiatku – otec a matka, bez ktorých dostávame len sedem elementov, čo zodpovedá kresťanmi používanej sedmoričnej sústave vnímania, na rozdiel od devätoričného slovanského systému (ako sme už uviedli, biela rasa má 9 a nie 7 čakier ako východný systém).
 
V prvopočiatočnom variante bolo deväť elementov a v každom z nich je skrytý obraz:
REPKA – symbolizuje majetok a múdrosť Rodu, jeho korene. To zahŕňa pozemské, podzemné aj nadzemné;
DEDKO -- symbolizuje starú múdrosť;
BABKA – tradície domova, starostlivosť o hospodárstvo;
OTEC – ochrana a opora;
MATKA – láska a starostlivosť;
VNUČKA – symbolizuje potomstvo;
PSÍK – dostatok v Rode (psa tradične zavádzali na ochranu dostatku);
MAČKA – symbolizuje blahoprajnú situáciu v Rode (mačky sú harmonizátori energie človeka);
MYŠKA – symbolizuje dostatok v rodine (predpokladalo sa, že myš žije tam, kde sú zvyšky potravín).
 
Kresťania ubrali otca a matku a zmenili ich obrazy: ochranu a oporu za cirkev a starostlivosť a lásku za Krista. Ale povedzme si, môže existovať prirodzená rodina bez rodičov?
 
Prvopočiatočný význam tejto rozprávky bol u Slovanov tento: mať spojenie s Rodom a rodovou pamäťou, žiť v harmónii s členmi Rodu a mať šťastie v rodine.
 
Alebo rozprávka o chalúpke na kuracích nohách – použime pôvodné, staroslovienske obrazy, hoci dnes nám hovoria, že ide výlučne o ruské rozprávky a Rusi sú «oni», teda spolupatričnosť jedného národa sme stratili. To je výsledok politiky «rozdeľ a podrob si», v dnešnom sociálnom inžinierstve nazývanej aj «fragmentácia spoločnosti». Takáto chalúpka sa vždy kreslí na kuracích nohách. Prečo sa nekreslí v pôvodnom obraze, teda nie «kuracie» ale «kúrové» (t.j. dymové) nohy? Aj proces kúrenia má niečo do činenia s domácou hydinou? A prečo potom Kurilské ostrovy označujú ostrovy s častým «kúrením» (sopečného pôvodu) a nikto ich nespája s kurami? Iste, chalúpka na kuracích nohách je rozprávka pre deti, ale predmet vo vzduchu, za ktorým ostávajú «kúrové» stopy už môže označovať niečo celkom iné... a oni nechcú aby sme začali rozmýšľať že čo.
 
Príkladov je oveľa viac. Napríklad mesto Novgorod v Rusku je z pohľadu dnešných archeológov veľmi prekvapivé miesto. Nachádzajú tu listy písané na brezovej kôre a mnoho ďalších vecí. Ale Novgorod značí Nové Mesto. A ako sa volalo staré mesto? Mesto sa nazývalo Sloviensk a bolo založené r. 1331 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme kniežaťom Slovienom (dnes, podľa Koľadovho Daru máme rok 7518 od UMHCH).
 
A koľko je vlastne planét v našej Slnečnej sústave? Len v krátkosti povedzme, že výraz «planéta» Naši Prapredkovia nepoužívali. Je to mladší, grécky výraz a označoval «bludnú planétu», teda tiež niečo iné ako dnes. V slovanskom ponímaní existujú Hviezdy a Slnká. Hviezda má do sedem Zemí (planét) a Slnko od sedem vyššie. Okolo Zemí sú Luny, z ktorých naša má prastarý názov Mesiac. Poznáme staré rozprávky, kde sa ešte dnes hovorí «za deviatimi horami, za deviatimi dolami». V staroslovienskej verzii sa používal výraz trideväť (3*9). Cudzozemskí nepriatelia prilietavali spoza trideväť Zemí. Naša Slnečná sústava pozostáva z trikrát po deväť Zemí, t.j. z dvadsaťsedem. V súčasnosti je ich iba dvadsaťšesť, pretože namiesto zeme Dei je dnes iba pás asteroidov. Hmota asteroidov však dokopy nedáva hmotnosť Zeme Dei, ale sú to pozostatky Luny Ľuticie, zničenej v galaktickej vojne. Samotná Zem Deia bola prenesená do Inosveta. Za obežnou dráhou Pluta sa nachádzajú ani zďaleka nie malé Zeme.
Sumárna hmotnosť všetkých Zemí slnečnej sústavy Jarily-Slnka sa rovná hmotnosti samotného svietiaceho telesa. Vo Védach máme detailný opis a rozloženie obežných dráh všetkých zemí s veľkou presnosťou, ale astronómia sa zaoberá hľadaním exotických planét za hranicami našej slnečnej sústavy. Prečo asi?
 
Teraz si povedzme niečo o «posvätnom». Používame prastarý názov «Čertog», hoci dnes je známy výraz «súhvezdie». Aký je medzi nimi rozdiel? V princípe žiadny. V čínskych horoskopoch je ekvatoriálna časť hviezdneho neba rozdelená na dvanásť súhvezdí. V astronómii je ekvatoriálna časť hviezdneho neba rozdelená na trinásť súhvezdí (okrem všeobecne známych 12 je tu ešte «Hadonos»).
Ale podľa našich Tradícií (zo zjednodušeného pohľadu) je ekvatoriálna časť hviezdneho neba rozdelená na šestnásť Čertogov.
 
My, Slovania nemáme Zverokruh (Zodiak), ale Svaroží kruh. V jednom okamihu pozdĺž toku Rieky Času (okamih chápeme ako prastarú slovanskú časovú jednotku), v ktorej sa odzrkadľuje Svaroží kruh sa rodí 53.896.011.200 individualít, z ktorých každá má svoj neopakovateľný osud a vlastný neopakovateľný charakter. A tieto individuálne Duše sa snažia prejaviť na Zemiach vo Svete Javi, kde ešte pridávajú svoje doplniteľné vlastnosti charakterov aj Slnká, Hviezdy, Zeme a Luny. Každá materializovaná Duša predstavuje svojou podstatou vlastnú maticu, v ktorej je informácia od Bohyne Dživy, ale dopĺňa ju Boh-Ochranca Rodu. Za prastarých čias žilo na Midgard-Zemi (naša Zem) súčasne 21 – 24 miliárd Duší, na Zemi Oreji (Mars) do 50 miliárd, na Zemi Deji (dnes pás asteroidov) 30 miliárd. Ale dve Duše narodené v tú istú sekundu dvom ženám v tej istej miestnosti budú mať rôzne osudy, pretože jestvuje rozdiel v okamihoch, migoch, sigoch. Okrem toho majú rozličné Hviezdy-Vládcov, rôzne Rody, otcov a matky. Duše ich Predkov prináležia iným Hviezdnym systémom a každý Hviezdny systém na vyššej Božskej úrovni má svoje vlastné Korene.
Zvláštny vplyv na rozumovú činnosť človeka má Jarila-Slnko. A obzvlášť tok jeho harmonických častíc, ktoré v sa súčasnom svete nazývajú neutrína. Človek je jedinečná živá štruktúra, ktorá má vlastnosť úplne zadržať tento harmonický tok vo svojom organizme. Neutríno ako častica môže preletieť skrz Lunu, ľubovoľnú Zem, ale keď sa dostane do človeka zastaví sa a organizmus ju akumuluje. Toto žiarenie je nevyhnutné pre činnosť myslenia a riadenia prvého systému. Okrem človeka aj niektorí predstavitelia sveta zvierat, ktoré žijú v rôznych živloch, sú rovnako schopné udržať neutríno. Vo vodnom živle to sú delfíny, vo vzdušnom orly, sokoly, sovy, výry, havrany. V pozemskom živle medvede, rodina mačkovitých (levy, leopardy, tigre, rysy) a vlk. Práve preto v podaniach Prastarých Slovansko-Árijských Véd sú títo predstavitelia obdarení múdrosťou a považujú sa za pomocníkov Bohov. Boli zobrazované na ornamentoch odevov, predmetoch, zbraniach. Zvieratá vodného živlu sú považované za Múdrosť Navnú (zo Sveta Slavi). Zvierací svet zemského živlu je Múdrosť Javná (zo Sveta Javi). Vtáci sú Múdrosť Pravná (zo Sveta Pravi).
 
Aby sme si vysvetlili prečo takéto rozdielne prístupy – Svaroží kruh a Zverokruh, pozrime sa bližšie na pohyb nášho Slnka v priestore. Smer a rýchlosť pohybu závisí od toho, v akom systéme výpočtu analyzujeme. Pohyb Slnka sa najčastejšie analyzuje v systémoch výpočtu spojených a blízkymi hviezdami, medzihviezdnym prachom, s centrom Galaxie, s Miestnou skupinou galaxií, so vzdialenými galaxiami a sklonom galaxií a s reliktným žiarením.
Obrázok - Rýchlosti pohybu Slnka:
ν1 ≈ 25 km/s – relatívne k medzihviezdnemu plynu;
ν2 ≈ 19,4 km/s – relatívne k hviezdam viditeľných voľným zrakom;
ν0 ≈ 230 km/s – relatívne ku galaktickému centru (prerušovaná šípka).
Na obrázku je rýchlosť ν0 zmenšená 10x v porovnaní s ν1 a ν2.
Všetky rýchlosti sú uvedené v projekcii na galaktickú rovinu.
Vektor ν1 je odklonený o 12° a vektor ν2 o 22° od galaktickej roviny (hore).
Vektor ν0 leží v rovine Galaxie.
 
Systém výpočtu spojený s hviezdami blízkymi k Slnku (zvyčajne sa analyzujú hviezdy vzdialené nie viac ako 100 parsekov), nazývame miestnym štandardom kľudu. Zmeny lúčových rýchlostí a vlastných pohybov blízkych hviezd ukazujú, že Slnko sa pohybuje vo vzťahu k miestnemu štandardu kľudu rýchlosťou 19,4 km/s v smere bodu na nebeskej sfére s koordinátami – tento bod sa nazýva apexom.
 
Slnko vykoná celý obrat okolo centra Galaxie (rovnako ako aj okolité svietiace objekty) za približne 250 miliónov rokov, čo je galaktický rok (rýchlosť pohybu Slnka je 220 – 250 km/s). Zároveň naše Slnko každých 33 miliónov rokov prekračuje galaktický ekvátor a vystupuje nad jeho rovinu do výšky 230 svetelných rokov a znova sa spúšťa dole, k ekvátoru.
Znamená to, že ide o OPAKUJÚCI SA PROCES s periódou 33 miliónov rokov. Teda Slnko okrem toho, že rotuje okolo stredu Galaxie rotuje aj ešte okolo čohosi s periódou obehu 33 miliónov rokov. A toto čosi je na Erbe Bielovodia zobrazené v podobe HVIEZDY INGLIE.
Smelo môžeme povedať, že na Erbe Bielovodia je zobrazené súhvezdie Zimun (Malá Medvedica), čo je ľahko rozpoznateľný smer na severnej pologuli a je to zároveň STRED NÁŠHO ČERTOGU – SYSTÉMU PODOBNÉMU SLNEČNÉMU, V KTOROM NAMIESTO PLANÉT (ZEMÍ) ROTUJÚ SVIETIACE TELESÁ (A JARILA-SLNKO JE JEDNO Z NICH). V Strede Nášho Čertogu sa rozprestiera objekt, ktorý astronómovia nazývajú neutrónová hviezda. Bola objavená r. 2004 a v astronómii sa nazýva 1RXS J141256.0+792204 – neutrónová hviezda.
V piaďovom (slovanskom) systéme mier existuje jednotka dĺžky „Hmlistá Diaľ“ – 547 svetelných rokov, čo je vzdialenosť do STREDU NÁŠHO ČERTOGU.
Všetky hviezdy (v astronomickom zmysle, v zmysle Našich Tradícií to sú buď Slnká alebo Hviezdy), ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 547 svetelných rokov od Jarily-Slnka PATRIA DO NÁŠHO ČERTOGU nezávisle od ich rozpoloženia na astronomických mapách (platí pre severnú aj južnú pologuľu). To znamená, že všetky súhvezdia zaberajú určité sektory pri pozorovaní z Midgard-Zeme (resp. od Jarily-Slnka), ale zároveň Čertogy predstavujú samostatné SYSTÉMY.
 
Ak by sme sa nachádzali napr. na povrchu Pluta (Zeme Vija), vieme určiť sektor pozorovania (zo strany Jarily-Slnka), kde – ako hovoria astronómovia – sú sústredené všetky planéty (ZEME) systému Jarily-Slnka.
Astronómia pozná ešte sedem neutrónových hviezd („veľká sedmička“). Previerka jedného zo siedmych objektov „veľkej sedmičky“ – RX J1856 – presne ukázala na stred Čertogu Bociana, pričom sa nachádza ďaleko za hranicami NÁŠHO ČERTOGU. Ak by astronómovia použili Védy mohli by im pošepnúť, že ešte treba hľadať ďalších deväť neutrónových hviezd v rovine nebeského ekvátora, pretože v ekvátornej zóne my, Slovania vieme o šestnástich Čertogoch.
 
Záverom ešte doplňme, že systém Jarily-Slnka patrí nielen do NÁŠHO ČERTOGU, ale zároveň aj do „systému trojhviezdy“ – ak použijeme astronomický jazyk. Okrem Jarily-Slnka je v tomto systéme troch hviezd Biely Obor (Mara, u nás nazývaná Moréna) a Hnedý Trpaslík. Jedna zo Zemí Hnedého trpaslíka je už viditeľná na južnej pologuli a tiež v časti severnej pologule (vrátane Antalie). Od mája 2011 bude už viditeľná všade, je to takzvaná Nibiru, ktorá má periódu obehu 3 600 rokov, je zelenej farby a má „krídelká“.
 
Uveďme si ešte niekoľko „náhodných zhôd“ spojených s blížiacimi sa udalosťami epochálnej úrovne. Podľa kalendára Mayov v decembri r. 2012 prichádza koniec epochy priateho slnka; to isté leto podľa slovanského Koľadovho Daru končí Vek Líšky a začína sa Vek Vlka. Podľa vesmírneho „kódexu“ naši Svetlí Bohovia majú právo znova navštevovať Midgard-Zem, ktoré určite začnú uplatňovať. V tom istom roku sa plánuje (2012) priviesť „veľký urýchľovač častíc“ na plný výkon... Nuž stojí za to sa vážne zamyslieť nad variantom existencie podľa ktorej veľký kozmický urýchľovač častíc je vlastne zariadenie na prechod do inosveta. Inými slovami, paraziti si už pripravujú únikové cesty, pretože čas ukončenia ich pobytu na našej Zemi sa neúprosne blíži. Už ostáva si len domyslieť v akej zostave sa plánujú vracať (so Zemou alebo bez nej). A úplne nové dejiny sa začnú od toho, či sa im to podarí alebo nie. V mnohých oblastiach to závisí IBA OD NÁS!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.