Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  PREČO VIERA NIE JE NÁBOŽENSTVO
PREČO VIERA NIE JE NÁBOŽENSTVO ALEBO ATEIZMUS – NETEIZMUS – TEIZMUS
Hľadanie pravdy - Hľadanie

 

Pri letmom prehliadnutí viacerých stránok často udrie do očí, že mnohí ľudia si dnes myslia, že ak nie sú nábožensky angažovaní tak sú jednoducho ateisti. Je to však veľký omyl.
 
Aj dnešná angličtina v duchovných otázkach používa dva výrazy: religious a spiritual. Čo do podstaty predstavujú dva pohľady na svet. Človek, ktorý je «religious» sa riadi zákonom svojej cirkvi, ktorý mu správne dokážu podať jedine zodpovedajúco vyškolení teológovia a očakáva sa od neho pravidelná návšteva bohoslužieb, takých či onakých. Človek, ktorý je «spiritual» síce verí v nadprirodzené sily, ale neuznáva autoritu nijakej cirkvi a jej «neomylných» teológov. Riadi sa vlastným pohľadom na nadprirodzené záležitosti a neraz môže mať aj v tejto oblasti mimoriadne schopnosti.
Pred tým než pokročíme ďalej si priblížme z toho vyplývajúci dvojaký pohľad na «zázrak». Z pohľadu napr. veriaceho kresťana ide o akt milosti či vyvolenia od Boha, čo je znakom pozitívneho vzťahu a akejsi odmeny za praktizovanú vieru. Ale už z pohľadu napríklad budhistickej tantry sa vec má úplne inak. Zázrak predstavuje stav, keď subjekt dostal niečo, čo si vôbec nezaslúžil a nič praktické pre to neurobil. Na druhej strane -- pretože to čo sa niekde „daruje“ muselo byť inde odňaté – niekto iný tvrdo a systematicky, v pote tváre pracoval, ale výsledok trvalého snaženia mu bol nespravodlivo odňatý. Teda veľmi zjednodušene, ak niekto nezaslúžene dostáva – hoci pod krásnym slovom zázrak – niekomu kto sa o to zaslúžil bolo odňaté. Je to spravodlivé?
 
Už Budha zanechal po sebe niekoľko jednoduchých pravidiel ako správne žiť. Jedno z nich je povinnosť zabezpečovať si živobytie prácou vlastných rúk. Teda len vlastná práca a úsilie oprávňuje človeka na odmenu za svoje snaženie. To je prirodzený stav kultúry. A čo je civilizácia? Ak sa pozrieme okolo seba ľahko nájdeme odpoveď sami. Ten, kto dnes pracuje, teda živí sa prácou vlastných rúk veľa neznamená. Z jeho mozoľov – za ktoré akurát tak vyžije – profitujú paraziti. V dnešnom názvosloví to povedzme asi takto. Hodnoty tvoria niekdajší remeselníci, t.j. dnešní technici alebo poľnohospodári. Bez nich by nebolo strojov, technológií, nebolo by ani čo jesť. Ale za to sú akurát tak «ponechaní na žive». Všetku smotanu zbierajú bankári, úradníci, právnici. Takýto druh ľudí v tradičnej slovanskej kultúre nikdy nemal miesto. Žijú z práce iných ľudí, teda reálne si užívajú zázrak. Ostatní však živoria.
Inými slovami, sú to paraziti.
 
Ako sme už povedali, výraz Viera v slovansko-árijskej kultúre znamená predovšetkým poznanie a poznávanie. Vo všetkých svetových náboženstvách a ich sektách znamená dogmatické klaňanie sa nepoznanému a nevysvetlenému božstvu. Ak dokončíme vysvetlenie z nadpisu tohto článku v duchu budhistickej tantry, tak veci sa majú takto:
 
Ateizmus a náboženstvo sú dva extrémy. Ateizmus predstavuje nihilistický postoj, t.j. neexistuje nič len hmota. Náboženstvo je opačná krajnosť, t.j. tvrdenie, že za všetkým je jediný Boh, Theos, u ktorého však dokážu čosi vybaviť jedine správne vyškolení teológovia. Ale jestvuje ešte tretia, najstaršia a prirodzená cesta -- neteizmus. Je to dôvera, či dokonca priamy vzťah s vyšším duchovnom, ale s vylúčením akýchkoľvek «vyvolených» poslov, t.j. teológov. Ako sa teda rozozná viera od náboženstva? Jednoducho, ak existuje teológia, je to náboženstvo. Ak nie tak je to Viera.
 
Budhizmus je v podstate extrahované poznanie Véd, t.j. je to neteistický duchovný systém v ktorom sa nevyučujú nijakí profesionálny teológia v temnom učení teológie. To však neznamená, že nemôžu jestvovať jednotlivci so zvláštnymi duchovnými vlohami, ktorí šírenie Viery v Rodoch tak či onak podporujú. V slovansko-árijskej kultúre však všetci, vrátane takýchto ľudí vždy pracovali, keď bolo potrebné brániť vlasť tak bojovali. Napríklad meč Žreca sa tradične nazýva svätený meč. Ba naopak, bojové schopnosti vysoko duchovne vyvinutých ľudí vďaka plne vyvinutému deväťčakrovému systému a 16-tim otvoreným kanálom vnímania boli oveľa väčšie ako u bežnej populácie. Ale jedinec, ktorý len vyštudoval teológiu a predpokladá, že celý život sa budú o jeho živobytie starať zo svojho ostatní sa v našej kultúre tradične nazýva parazit.
 
Ďalšie pojmy, ktoré je potrebné jasne rozlišovať sú civilizácia a kultúra. Hoci ich dnes podsúvajú ako ekvivalentné pojmy, ide o významovo úplne protichodné kategórie. V skutočnosti môžeme povedať, že na našej Zemi sa striedali obdobia civilizácií s obdobiami kultúry. Civilizácia vždy na vrchole svojej moci hynie. Je postavená na nerovnomernom rozdeľovaní energie – jední vyrábajú a iní bohatnú. Veľmi dobre to vidno aj na ekvivalentnom pojme civilizácie – demokracii. Všade sa obmieľa ako vzor správneho zriadenia. Nuž, stačí sa pozrieť do antického slovníka. Demokracia pochádza zo slova DEMOS, ktorý sa veľmi často prekladá ako „ľud“. Je to síce správne, ale nie je to celá pravda. V Aténach to bol slobodný ľud, na ktorý však pracovala armáda otrokov. Je to teda sloboda „vyvolenej“ skupiny ľudí, na ktorú pracuje armáda otrokov. Na druhej strane tu bol slovanský, rodový systém, ktorý dlhšie pretrval v Sparte. Vládol tu tiež ľud, ale volal sa OCHLOS. Nuž teda – a toto si môže každý overiť v dobrom antickom slovníku – demos je sloboda za cenu práce armády otrokov, ochlos je úplne všetok ľud. V Sparte neexistovali otroci, všetko bolo podriadené Rodu. Jednotlivec v Sparte vlastnil iba svoj meč, plášť a sandále.
Nuž čo je spravodlivejšie? Dnes je svetovou záštitou demokracie USA – a to doslovne. Vyprodukujú cca 17% svetového hrubého spoločenského produktu. Obdivuhodná ekonomika. Ale až pri detailnom skúmaní zistíte, že spotrebovávajú 44%. Ak niekto spotrebuje viac ako vyprodukuje tak žije na úkor iného...
 
Niekoľko slov o Aténach a Sparte. Celé pôvodné obyvateľstvo Európy bolo slovanské, a práve takí boli aj pôvodní Gréci. Postupne boli likvidovaní cudzincami, ktorí zavádzali svoje podmienky. Tak sa stalo, že v Aténach už vládli Semiti, zatiaľ čo v Sparte sa udržali Slovania. Atény neboli dlhodobo schopné vojensky poraziť Spartu, ktorá vždy vojensky dominovala. Použili teda iný prístup. Dlhodobo a nebadane začali si Aténčania brať spartské ženy za manželky a naopak, začali dávať svoje dcéry za manželky Sparťanom. Nakoniec dosiahli taký stupeň degenerácie Sparťanov, že už viac neboli schopní sa vojensky ubrániť. A to bol ich koniec.
 
Keď už sme pri Grékoch, všimnime si akú zmenu následne vniesli do chápania obrazu sveta. U Slovanov je Svet tradične ponímaný ako vzájomná jednota všetkého života. Základom existencie je Rod, to čo je pri Rode je PríRoda, svet vysokých energií, alebo ak chcete svet Bohov a Predkov je tretím komponentom jednoty. Gréci všetko oddelili. Ľudia sú samostatne, príroda je oddelená, Bohovia sú oddelení. A tak zatiaľ čo výsledkom kultúry a jednoty všetkého je prekvitajúci Rod a Príroda, výsledkom civilizácie je rozvrat v spoločnosti a stav ekologickej katastrofy v Prírode. Dobrým príkladom je film Avatar. Domorodci chápali svoju zem ako vzájomný súvis všetkého čo existuje, civilizácia sa zaoberala len drancovaním prírody a likvidáciou všetkého, čo stojí v ceste ziskom. Život má len cenu peňazí. Podklady na Avatar, rovnako ako na Hviezdne brány boli prevzaté zo Slovansko-Árijských Véd. Tie sa tam dostali s prisťahovalcami po druhej svetovej vojne. Okrem niektorých princípov to dokazujú aj názvy prevzaté z Véd a použité vo filmoch.
 
Priblížme si v skratke v čom je podstatný rozdiel medzi Vierou a náboženstvom čo do chápania existencie. V súlade s Knihou Svetla je náš Svet Javi a štvorrozmerný svet „najprimitívnejšou“ formou existencie v našej Galaxii. Ak človek Bieleho Vesmíru, t.j. človek bielej rasy zomrie a prejde trojstupňovým súdom po smrti – „postup“ podlieha splneniu svojich povinností voči Rodu – rodí sa v najbližšom vyššom harmonickom bielom Vesmíre, t.j. v šestnásťrozmernom Vesmíre. Po smrti v šestnásťrozmernom Svete sa rodí v 256 rozmernom Svete. Harmonické Svety sú vždy druhou mocninou východzieho sveta. Toto sa vo Svete Navi opakuje 16x. Potom nastáva možnosť postúpiť do Sveta Pravi.
Človek sveta nižšej mernosti sa do sveta vyššej mernosti môže dostať len tým, čo voláme smrťou, pretože telo nižšej mernosti nie je schopné existovať vo svete vyššej mernosti. Naopak to však možné je. Človek zo sveta vyššej mernosti môže zostúpiť do sveta nižšej mernosti a vrátiť sa bez nutnosti prechádzať opakovane smrťou. V našej kultúre sa takýto ľudia nazývajú Pútnici. Pútnik je bytosť zo 16 alebo 256 rozmerného sveta, ktorá cieľavedome zostúpi napríklad na našu Zem. Takéto bytosti prichádzajú cielene vykonať nejakú úlohu. Spravidla v mladosti zbierajú poznanie, ktoré v dospelom veku pretavia do nejakého druhu učenia tak, aby umožnili cieľovej skupine, kvôli ktorej prišli, duchovný rozvoj. Takýto pútnik bol napríklad Kristus, ktorý však neprišiel zakladať kresťanstvo ale priniesť Židom tretí element – Ducha – aby tí, ktorí ho príjmu sa „mohli stať ako deti“ a vzbudí sa v nich svedomie. Človek bielej rasy sa už rodí s Duchom, t.j. princíp vlády svedomia mu je daný. Málokto si totiž dnes uvedomuje, že nie všetci ľudia sa rodia so svedomím. Duša a telo – len dva elementy – nie je dosť. Svedomie je schopnosť rozoznať dobro od zla, zatiaľ čo rozhodovací systém bytosti bez svedomia je založený na princípe „osobne výhodné/ osobne nevýhodné“. Slovo svedomie pochádza pôvodne z dvoch staroslovienskych slov a dnes môžeme chápať význam ako spoločné vedomie – s našimi Predkami a Bohmi vo Vyšších Svetoch. Svedomie je totiž jedno-jednoznačná entita pre celú Galaxiu Bieleho Sveta.
 
Osobne výhodné znamená osobný prospech, tento však nesie so sebou krutosť, pretože ten, kto ide len za svojimi cieľmi neberie ohľad na iné bytosti a tak tu máme utláčanie iných rás, iných ľudí v tom istom národe, devastáciu lesov, týranie zvierat a všetko podobné.
Pôvodné slovanské zriadenie – dŕžava – bola postavené na báze moci svedomia a teda nie zákona. Stav v spoločnosti, keď rozhoduje svedomie je špecifikovaný termínmi KON alebo USTOJ – opäť pôvodné, staroslovienske výrazy. Ešte nedávno sa aj na našich dedinách chápal výraz „pokonať sa“, t.j. konať PO(dľa) KONu za vyriešenie sporu vzájomnou dohodou a nie súdnou cestou. Výraz záKON, pôvodne za–KON znamená, že sa rozhoduje za vládou KONu. Naši predkovia takto označovali to, čo je za KONom, t.j. vládu temných síl. A čo je vlastne zákon? Vôľa malej skupiny ľudí, ktorí si presadia svoje záujmy do zákona a tak sa stávajú beztrestní – z pohľadu dnešnej praxe. Každý rozumný človek však vie, že dodržiavať zákon ešte neznamená konať podľa svedomia.
Čo sa týka Ježiša Krista, on sám sa jasne vyjadril, že prišiel výlučne k „strateným ovciam domu Abrahámovho“ a naopak, výslovne varoval, že jeho učenie nesmú ísť šíriť k Slovanom – použil výraz Samárijci – je to, ako veľa iných slovanských slov – názov pozostávajúci zo skratky SAm(otn)í ÁRIJCI. Neskoršie pozmenený názov „Samaritáni“ je už len výsledkom zahladzovacieho procesu rozdelenia pôvodne jedného národa Slovanov na proti sebe bojujúce skupiny. Dôvod je veľmi jednoduchý – dieťa bielej rasy sa už so svedomím rodí, a teda Ducha po Rode otca už má. Kristus nám teda nemal čo dať.
Ďalším príkladom Pútnika je tibetský Dalajláma, ktorý sa vracia dovtedy, kým nebude úloha, ktorú si stanovil splnená.
 
Ale vráťme sa k Svetom rozličnej mernosti. Teda každý človek, ktorý zomrie v štvorrozmernom svete sa pri dodržaní pravidiel správneho života rodí v šestnásťrozmernom a postupne v ďalších, Vyšších Svetoch. To zároveň znamená, že jeho potomkovia, ak nasledujú spôsob života Predkov sa postupne dostávajú na tú istú cestu. Teda každý z nás má vo Vyšších Svetoch členov svojho Rodu. Ako hovoria Védy, na našej Zemi prvý raz pristáli naši ďalekí Predkovia pre 1,5 miliardou rokov. Ale všetky slovanské a árijské Rody boli v tom čase už miliardy rokov staré. A táto informácia je uložená v DNA. Týchto našich Predkov voláme Bohovia, pretože oproti nám majú nepredstaviteľné schopnosti a možnosti, sú naozaj všemohúci. Zároveň však ostávajú našimi Predkami, t.j. príbuznými a máme s nimi pokrvné puto. Viera v Bohov je teda jednoducho úcta k vlastným Predkom. „Výmena“ Viery v našich Bohov za vieru v akéhosi nejasného Boha, ktorý je zároveň Pánom je zrada vlastného Rodu. Preto kresťan jednoducho nemôže byť Slovan. Kresťan si „uchováva“ pamiatku iného národa, nie svojho. Nejde o hru slov, ale o uchovávanie pamiatky na vlastných Predkov.
Môžeme sa na to pozrieť aj inak. V zmysle našej Viery má každý človek bielej rasy pri narodení štyroch Bohov. Pozemského otca, ktorý mu dal obraz krvi Rodu – Ducha. Pozemskú matku, ktorá mu dala telo. Bohorodičku Dživu, ale inak Devu Živu, ktorá vložila do tela Dušu, a Boha Roda, ktorý Dušu stvoril. Nikto už materializovaný vo Svete Javi si nemôže vymeniť rodičov. Tí sú pre nás už jednoducho rodičmi naveky. Ale oni tiež mali rodičov, teda našich Prarodičov, ktorí taktiež mali svojich rodičov a tak reťaz pokračuje až k samotnému prvopočiatku celej bielej Rasy, ktorá má pôvod ďaleko za hranicami veku našej Zeme a vzťahuje sa k počiatkom existencie Galaxie. Teda môžeme ich pamiatku, t.j. následníctvo Predkov zradiť, ale nemôžeme pokrvné puto pretrhnúť.
„Náhodou“ sa narodiť ako člen bielej Rasy však nestačí. Biele telo, t.j. „hardware“ musí spolupracovať so správnym „software“, t.j. jasným stavom mysle a poznania. Inými slovami, musíme si aktívne uchovávať poznanie o našom pôvode a dôvodoch prečo sme tu v takom stave ako sme a aká bude blízka budúcnosť. Informácia o našom pôvode, t.j. kompletne celá informácia od začiatku nášho Rodu (ktorý mal miliardy rokov ešte pred príchodom na Zem) je uložená v našej DNA. Ale na to, aby sme ju mohli začať čerpať, t.j. aby sa otvorila rodová pamäť musí byť aj naša myseľ v zodpovedajúcom stave. Práve na to, aby sa tieto poznatky uchovali a boli dostupné naši Predkovia zostavili Slovansko-Árijské Védy. Obsahujú informácie, ktoré po prenesení do života začnú otvárať dvere k rodovej pamäti. Len takto sa dá zaručiť, že tieto cenné poznatky sa nedostanú do nepovolaných rúk a nebudú použité proti našej vlastnej Rase. A práve toto sa civilizácia snaží zablokovať, pretože človek bez rodovej pamäte sa stáva otrokom svojho Pána, členom stáda slúžiaceho pre uspokojovanie potrieb Pastiera, t.j. dá sa ním ľahko manipulovať ba dokonca môže byť použitý na boj proti členom vlastnej Rasy, keďže na spoločný pôvod a Bohov dávno „zabudol“.
 
Prečo sme sa dostali do takéto poddaného stavu? Príčin je niekoľko. Jednou z nich je dočasne zatemnenie životodarného žiarenia nášho Centrálneho Slnka (nie Jarily-Slnka), t.j. dočasne sme opustili teritórium patriace našim Predkom, t.j. bielej Rase. Naša slnečná sústava prekročila Svarožiu hranicu a vstúpila na teritórium pod vládou Temných Síl, ktoré prevzali zákonite iniciatívu s cieľom postupne si podrobiť a nakoniec zničiť našu Starú, t.j. predkresťanskú Vieru. Na to bolo potrebné zničiť naše obrady, t.j. odrezať energetické kanály bieleho človeka, ktoré sú od narodenia napojené na ten slnečný systém v Galaxii, odkiaľ daný Rod pochádza. Namiesto toho zaviedli svoje, temné obrady, ktoré systematicky presmerovávajú energetické kanály na zdroje v Temnom Svete. Takýto obrad je už krst, ale zďaleka nie je posledný.
Tento temný vek voláme Nocou Svaroga a trvá 1 620 rokov, t.j. celý Vek pod nadvládou žiarenia Čertogu Líšky. Presne toto obdobie Indovia nazývajú Kali Juga. Počas Noci Svaroga prestali naši Bohovia navštevovať Zem, ale zároveň bola celá ozbrojená moc Bieleho Sveta zaujatá galaktickou vojnou, t.j. fyzickou likvidáciu ozbrojených síl Temného Sveta, ktorí zneužili poznatky Sveta Arlegov, ktoré im sprístupnil Černobog na to, aby ľsťou a klamom obsadili slnečné systémy skoro polovice jedného ramena našej Galaxie. Temné Sily vojnu zase prehrali. Dnes je táto invázia v podstate zlikvidovaná, ostali len malé, oddelené „bandy“ votrelcov na niektorých Zemiach v našom Čertogu Svati, ktoré sú postupne fyzicky likvidované. Niečo podobné, ako po 2. svetovej vojne ostali napr. bandy Benderovcov, aj to však len dovtedy, kým ich armáda definitívne nezlikvidovala. Z Čertogu Líšky, ktorá je synonymom ľsti a klamu vychádzame a vstupuje do Čertogu Vlka, ktorý je sanitárom Prírody. Slabé a choré zničí, ale silné a zdravé prežije. A toto čaká aj našu Zem. Návratom nášho slnečného systému Jarily-Slnka späť domov, do našej Galaxie, ktorý nastane r. 7520 od UMHCH, alebo podľa kresťanov r. 2012 nastáva situácia, že naši Bohovia opäť začnú navštevovať našu Midgard-Zem. Pretože však deň a noc, t.j. Svetlo a Tma nemôže existovať naraz, najskôr dôjde k likvidácia panstva Temných Síl na Zemi a to, vzhľadom na rozšírenie ich moci, drastickým spôsobom. Inej cesty však niet, aj táto banda bude zlikvidovaná.
 
V súlade s Knihou Svetla šestnásť aj dvestopäťdesiatšesť rozmerné svety v Bielom Vesmíre patria so Svetlej Navi, ktorú voláme aj Slav. Inými slovami, ide o Svetlý Astrálny Svet. Bytosť zo šestnásťrozmerného Sveta Slavi sa volá Leg, bytosť z dvestopäťdesiatšesť rozmerného Svetlého Astrálu sa volá Arleg. Bytosť Temného 16 rozmerného Astrálu sa nazýva Gel, bytosť 256 rozmerného Sveta Temnej Navi sa nazýva Argel. V staroveku Gréci pridali k týmto názvom predponu „an“, t.j. vznikol dnes používaný názov angel, neskôr angelos, ktorý v slovenčine nazývame anjel. Prirodzené prívlastky pre tieto temné bytosti sú napríklad anjel smrti, anjel pomsty, anjel skazy, anjel Pána a pod. 256 rozmerné bytosti Temného Astrálu sú archanjeli.
 
Viackrát sme použili výraz „RASA“, ale treba povedať, že v dnešnej dobe sa používa v zásadne zmenenej forme. Ako všetky prastaré, pôvodné slová vzniklo ako skratka zo štyroch staroslovienskych slov. RASA znamená Rody Asov Strany Asov. Dnešnou slovenčinou povedané Rody Asov Krajiny Asov. Stále to však nie je plne zrozumiteľné dnešným ľuďom, pretože nevieme, čo v staroslovenčine znamená As alebo Az. As alebo Az znamená Boh žijúci na Midgard-Zemi. Krajina Asov, t.j. územie kde žijú sa preto odpradávna volá Asia alebo Ázia. As je človek bielej rasy, ktorý má aktivovaných všetkých deväť čakier a otvorených všetkých 16 kanálov vnímania sveta. Takýto človek má trvalé spojenie s Vyšším Svetom a zároveň schopnosti, ktoré podstatne prevyšujú schopnosti dnešného človeka (o problematike čakier a kanálov píšeme v inom článku na tejto stránke). Tento stav sa udržiava praktizovaním Véd a dodržiavaním prastarých obradov. Čakry sú aktivované aj zvukmi. Preto kompletná staroslovienska Bukvica obsahovala bukvy, ktoré okrem obrazov predstavovali zvuky aktivujúce celú škálu pre nás prirodzených a nenahraditeľných frekvencií a teda všetkých 9 čakier. Pôvodná staroslovienska Bukvica – dávno pred príchodom dvoch pologramotných mníchov Cyrila a Metoda – obsahovala 49 bukiev. Oni vykonali prvé oklieštenie našej bukvice tak, že niektoré bukvy – ktorých zvuky ani nevedeli vysloviť – vyhodili a niektorým zase dali grécke názvy.
 
Názov Rasa sa od prvopočiatkov vzťahoval výlučne na bielu rasu, inak nemal význam. Slovo sa používa aj vo význame čistý, čo potvrdzuje aj latinský výraz „tabula rasa“. Rasizmus v pôvodnom význame neznamenal nadradenosť jednej dnešnej rasy nad druhou – to je zmena významu slova – ale princíp, že každá rasa má svoj vlastný pôvod a úlohu, preto lebo pochádza z iných slnečných systémov so slnkami iných spektrálnych vlastností čomu zodpovedajú aj farby ich pokožky. Má sa teda starať o napĺňanie svojho vlastného rozvoja a nie vnucovania svojich hodnôt iným rasám. Toto je podstatou nášho učenia Ingliizmu.
 
V jednom článku nemôžeme obsiahnuť všetko, ale ukončíme ho aspoň krátkou informáciou o našich obradoch. Prastaré slovanské obrady neslúžia na nejaké klaňanie sa prírodným živlom alebo neznámemu božstvu, pretože naši Bohovia sú nám známi a sú aj našimi príbuznými. Živly a zvieratá máme v úcte, ale z úplne iných dôvodov. Ako sme už písali, niektorí zvieratá – tie, ktoré majú schopnosť myslieť sú tradične považované za poslov Bohov. Priblížme si to takto. My žijeme v štvorrozmernom svete a máme deväť tiel. Každá čakra vytvára jedno samostatné. Predstavme si to ako známu auru. Druh aury v skutočnosti siaha do stoviek, u niektorých ľudí tisícok kilometrov. Takto naše telo komunikuje s okolitým rastlinstvom, ktoré na základe potrieb nášho tela pridáva do seba presne tie látky, ktoré potrebujeme aby sme boli zdraví. Preto by sme zásadne nemali jesť potravu, ktorá pochádza z väčšej vzdialenosti ako 500 – 700 km. A vôbec by to už nemala byť potrava z južnej pologule, ktorej energia má opačnú polaritu. Jedlo z cudzích oblastí nemusí nevyhnutne alebo hneď znamenať choroby, ale nastáva tu iný problém. Rastliny rastú v energetických poliach okolo žijúcich bytostí, a to nielen tých viditeľných. Tieto vkladajú do nich svoju energiu, ktorá je prenášaná na nás, a okrem zabezpečenia prežitia nám takto podáva schopnosť vnímať naše okolie a rozumieť mu. Ak jeme cudziu energiu prestávame rozumieť vlastnej Prírode a začíname ju ponímať ako čosi cudzie, k čomu nemáme vzťah. Výsledok vidíme na každom kroku.
A takto Vyšší Bohovia – čím starší tým viacrozmernejší – majú oveľa zložitejšie síce okom neviditeľné, ale ich vlastné energetické polia. My v týchto poliach žijeme, pretože žijeme vo Svetlom Vesmíre. Toto zároveň znamená, že istým spôsobom žijeme „vnútri“ tiel našich Bohov, a teda niet divu, že sú vševediaci, pretože poľahky zistia, čo sa vnútri ich „tiel“ deje. Niekedy ale pod rozličnými vplyvmi nevieme čo robiť, a vtedy patričný Vyšší Boh vyšle zviera, ktoré závisí od jeho druhu energie aby nám takto dal signál čo robiť. Preto orol oznamuje vôľu Perúna či medveď Svaroga. Zabiť takéto zviera je ťažký zločin. Nuž preto naši Predkovia považovali ukázanie sa takýchto zvierat po položení otázky na konkrétneho Boha za jeho odpoveď.
 
Slovanské obrady ani obete nikdy neboli krvavé, naopak, obetovanie živej bytosti je tradične považované za porušenie vôle našich Bohov, teda za ťažký hriech. Práve tak sme nikdy nekľakali na kolená, lebo nijaký Svetlý Boh nie je ani Pán, ani Pastier, lebo to by znamenalo popretie princípu Slobody, teda jednej z vlastností Perúna. Nikdy sme nemali peniaze a bankárov, zákony a sudcov, štát a úradníkov, lebo to by znamenalo popretie princípu Svedomia, t.j. Boha Svaroga. Nikdy sme neodopreli pomoc iným Rodom keď o to požiadali, lebo to by bolo popretie princípu vzájomnej pomoci, t.j. Boha Sventovíta.
 

Naše obrady však predstavujú komunikáciu s našimi Bohmi, nie slepé hádzanie sa na kolená čí zem. Ako ich rozoznáte? No dnes je veľa samozvaných „prorokov“, ktorí sa špecializujú na zavádzanie pseudoobradov. Tak teda niekoľko princípov. Na našich obradoch horia ohne, okolo ktorých krúžia chorovody, t.j. ľudia sa pochytajú za ruky a krúžia jedným alebo druhým smerom okolo vatier. Týchto chorovodov môže byť okolo jednej vatry niekoľko a môžu krúžiť aj opačnými smermi. Ďalej, naša bytosť pozostáva z 3 zložiek – tela, Duše a Ducha. Preto na našich obradoch musia byť zastúpené všetky živly, aby sa očistili všetky zložky. Musí tak byť rieka, pretože v nej očisťujeme telo. Skáčeme cez vatru, lebo oheň čistí auru, t.j. Dušu. A chodíme po žeravej pahrebe, lebo posilňujeme Ducha. Popri tom beháme po zemi a skáčeme vo vzduchu, takže kompletne obsiahneme všetky živly. Ak chodíte na “slovanské“ obrady a tieto princípy tam chýbajú – určite to neorganizujú Slovania – bez ohľadu na „imidžovky“...

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.