Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  PREČO A NAČO HAARP?
PREČO A NAČO HAARP?
Hľadanie pravdy - Hľadanie
Najskôr si načrime trochu do nie tak dávnej minulosti. Médiá nás dodnes presviedčajú, že katastrofa elektrárne Černobyľ bola následkom slabého technologického riešenia bývalého ZSSR. Je však už čas dozvedieť sa pravdu, najmä ak nám ju odhalili americkí vedci.
Pre pochopenie toho, čo sa naozaj stalo stojí zato pozastaviť sa pri jednej nehode, ktorá sa prihodila geniálnemu vedcovi Teslovi v čase experimentov. Raz, keď vykonával test prenosu vysokých výkonov, nastal výpadok dodávky elektrickej energie v sieti. Tesla sa osopil na svojho asistenta s výčitkou, ako sa opovážil vypnúť elektriku počas experimentu. Ten však poprel akúkoľvek účasť na výpadku a Tesla si okamžite telefonicky preveril stav v miestnej elektrárni. Výsledok bol šokujúci, Teslov experiment zničil generátor v elektrárni.
Dnes už niektorí americkí vedci otvorene priznávajú isté závažné skutočnosti, ktoré úplne menia obraz o havárii v Černobyle. Podľa ich tvrdenia to bola sabotáž Západu a cieľom bola špeciálna zbraň – sovietsky predchodca HAARPU zvaný Ďateľ. Nijaký súdny človek neuverí, že by americká vláda kedykoľvek oficiálne priznala svoju úlohu v tejto katastrofe, to sa jednoducho nerobí.
Zbraň novej generácie sa realizuje veľkoplošnou konštrukciou rádiových systémov v odľahlých lokalitách. Bývalý Sovietsky zväz mal takúto inštaláciu umiestnenú v oblasti Gomel, ktorá bola napájaná z černobyľskej jadrovej elektrárne.
Zariadenie sa testovalo ešte predtým, ako určité javy v súvislosti s jeho účinkami zaregistrovali USA. Na jeseň r. 1976, po niekoľkomesačnej prevádzke ho postupne rozširovali. Čo nasledovalo potom, možno považovať aj za ozrutný zločin. Americká vláda predala v r. 1977 do Sovietskeho zväzu obrovský, 40-tonový magnet, o ktorom vedela, že bude inštalovaný v súvislosti s týmto zariadením. Takýto magnet bol schopný vygenerovať magnetické pole 250 000 ráz silnejšie ako je magnetické pole Zeme. Američania dokonca nadmieru iniciatívne vyslali odborníkov na jeho montáž. Obdobným spôsobom, ako Tesla pri svojich pokusoch zničil generátor v elektrárni bol vo vhodnom čase zničený reaktor v Černobyle...
V blízkosti Národného parku Wrangler – St. Elias, v regióne Gakona na Aljaške vyrástol objekt, nazývaný v médiách HAARP. Názov tvorí skratka pôvodného anglického názvu High-frequency Active Auroral Research Program, vysokofrekvenčný aktívny auroriálny výskumný program. Brány tohto zariadenia boli dokonca otvorené pre verejnosť – navštívila ho skupina asi 70 ľudí z celých Spojených štátov. Zariadenie bolo prezentované ako vedecký nástroj umožňujúci nám, ľudstvu, viac sa dozvedieť o magnetických a fyzikálnych vlastnostiach vonkajšej zóny zemskej atmosféry, ionosfére. História však už pozná prípady, keď sa to, čo malo byť maximálne utajené, umiestni na oči všetkým, čím sa však dosiahne úplne opačný účinok. Aj klasik svetovej literatúry Edgar Allen Poe v jednom zo svojich diel vyrozprával príbeh, ako niečo bolo ukryté práve tak, že bolo vystavené na pohľad. Projekt takéhoto rozsahu, hoci umiestnený na Aljaške, sa sotva dá reálne technicky ukryť, a preto už od počiatku tejto propagandy mnohí o mediálnej verzii pochybovali. Sieť obrovských, akoby televíznych antén, štyridsaťosem 22 metrov vysokých kovových veží odrážajúcich slnečné lúče na pozadí hory Sanford a údolia rieky Copper totiž naháňa aj obavy. Určite sa nájdu aj takí naivní ľudia, ktorí uveria, že to, čo vybudovalo americké letectvo a námorníctvo je len mierumilovná vedecká hračka.
Jedna skutočnosť by nám nemala ujsť. HAARP bol spustený do skúšobnej prevádzky niekde po roku 1993 a plne dokončený bol r. 2005. Ak si trocha ponamáhate pamäť zistíte, že obrovský nárast «prírodných» katastrof vo forme storočných vôd, tisícročných vôd (skoro každý rok), zemetrasení, hurikánov, cunami a podobných vecí akosi «náhodou» začal a vyvíjal sa práve od začiatku skúšobnej prevádzky tohto zariadenia a postupne sa «vyvíjal» s jeho dolaďovaním. Dnes už je plne funkčný...

Jadro HAARPu tvorí ionosférický výskumný nástroj, v súčasnosti najväčší vysokofrekvenčný rádiový vysielač na zemeguli. Zariadenie je schopné skoncentrovať energiu niekoľkých GW vysielacej energie do intenzívneho signálu s nepredstaviteľnou silou. Má sa používať, okrem iného aj na štúdium globálneho otepľovania a úbytku ozónu.
Podstatný rozdiel medzi HAARP-om a desiatkami iných ionosferických ohrievačov vo svete je v tom, že HAARP je fázovo zoradený. Povedané zrozumiteľnou rečou, HAARP je radar schopný vidieť za horizont, čo je zároveň porušením medzinárodných dohôd o konštrukcii takýchto zbraní. Fázovo radený radar je špičkový druh radaru, ktorý môže sledovať súčasne stovky objektov. USA a bývalý ZSSR vyvinuli takéto radary ako spôsob, akým možno dôkazne monitorovať začiatok nepriateľského nukleárneho útoku. Radar však zakázala dohoda o balistických strelách z roku 1972, ktorá stanovuje, že takéto radary môžu byť nasadené len na periférii územia štátu a môžu byť nasmerované navonok, takže ich jedinou funkciou by bolo varovať pred nepriateľským útokom, čo sa v tomto prípade porušuje.

Takéto zariadenie môže zamerať nepriateľské lietadlá a strely na vzdialenosť tisícok kilometrov. Po detekcii prichádzajúcej strely je schopné zodvihnúť vrchnú časť zemskej atmosféry, čím sa strela dostane pri prekonávaní svojej dráhy do priestoru vyplneného vzduchom v tých fázach letu, kde už by nijaký nemal byť. To zapríčiní buď jej vychýlenie z dráhy, alebo dokonca zničenie.

Ďalšou vlastnosťou zariadenia je schopnosť vidieť kilometre do vnútra zeme, pod jej povrch. Nepriateľské podzemné zariadenia a bunkre sa stávajú viditeľnými.

 

Súčasťou manipulácie s hornou atmosférou je možnosť vytvárať lokálne búrky, teda ovládať počasie na ľubovoľnom mieste zemegule. Takto sa zásobovacie cesty pre armádu zmenia na bojové polia a zastavia nepriateľské bojové aj zásobovacie oddiely. Predstavu môžeme rozvíjať ďalej, kontinentálne rozšírené búrky divým vetrom či záplavami zničia národom úrodu na poliach a spôsobia hladomor.

Nasmerovaním rádiového energetického signálu na postupujúce nepriateľské oddiely sa pod vplyvom mikrovlnového žiarenia, presne ako v mikrovlnnej rúre v kuchyni, upražia mozgy vojakov za niekoľko minút. Takéto nasadenie vyradí živú silu nepriateľa, no jeho technika, mestá a priemyselný potenciál ostanú nedotknuté. Efekt podobný nasadeniu neutrónovej bomby, prvýkrát testovanej v USA roku 1962.

Viete si predstaviť ovládanie más ľudí premietaním holografických, teda priestorových objektov na oblohe? Obrázky by boli vhodne volené, od rozličných lietajúcich tanierov a navodenia ilúzie invázie mimozemšťanov po podoby Boha či Bohov, ktorých daný národ uctieva, či diablov, ktorých sa desí? Čo to urobí s ľuďmi, ak by ste mohli vysielať slová, alebo myšlienky priamo do ich myslí?
Úplne za atmosférou, vo vesmíre, sa nachádza magnetosféra. Zem, ktorá je obrovský magnet, obklopujú magnetické siločiary. Magnetosféra sa nazýva podľa jej objaviteľa Van Allenovými radiačnými pásmi nabitých častíc. Objavili ju roku 1958 pomocou prvého amerického satelitu Explorer 1. Väčšina satelitov je umiestnená na orbitálnej dráhe či už „blízko Zeme“, alebo na podstatne vzdialenejšej, „geostacionárnej“. Dráhu „blízko Zeme“ s obľubou využívajú najmä armády na umiestnenie špionážnych družíc. Tak ako HAARP, aj vesmírny raketoplán NASA je príkladom, keď sa civilný vedecký projekt realizuje kvôli vojenským cieľom. Raketoplán vyvinuli na základe armádnej objednávky, aby slúžil vojenským vesmírnym potrebám v nízkej výške. Na to, aby slúžil skutočnej vede, je potrebné umiestniť vedeckú aparatúru oveľa ďalej od atmosféry, presne tam, kde môžete nájsť všetky vedecké satelity, ale kde určite nenájdete raketoplán. Drvivá väčšina civilných telekomunikačných a skutočne vedeckých satelitov je umiestnených na geostacionárnych dráhach vo vzdialenosti od 24 000 do 37 000 km od povrchu Zeme. Na takejto dráhe je satelit viac-menej pevne zaparkovaný na jednom mieste nad Zemou. HAARP je schopný vytvoriť vysoké hladiny elektrónov vo vrchnej atmosfére, a teda má potenciál zničiť satelity a iné vesmírne zariadenia na dráhach blízko Zeme. Je to jednoznačne vojenské využitie údajne civilného programu.
HAARP, ale pravdepodobne aj jeho skorší predchodca, ruský „Ďateľ“, môže zapríčiniť zemetrasenia buď úmyselne, alebo aj ako vedľajší účinok použitia, pretože môže napodobniť prírodné sily, či inak povedané využiť slabosti prírody.
Všetky uvedené alternatívy sú v rámci možností takého druhu zariadenia, akým je HAARP.
Ak máte hlbší záujem o problematiku, preštudujte si americký patent č. 4,686,605, udelený 11. augusta 1987 Dr. Bernardovi Eastlundovi. Jeho názov je „Metóda a zariadenie na zmenu regiónu v zemskej atmosfére, ionosfére alebo magnetosfére“. Dr. Eastlund rozvinul Teslovu prácu ďalej a je aj jedným z tých vedcov, ktorí sa podieľali na konštrukcii HAARP-u.
Život existuje na našej planéte vďaka schopnosti zemskej atmosféry absorbovať ionizujúce žiarenie v ionosfére a stratosfére. Ionizácia je proces produkovania iónov vystavením atómov radiácii, ktorá má dostatok energie na uvoľnenie elektrónov. Zem sústavne bombardujú častice zo Slnka, tvrdé rádioaktívne žiarenie, napríklad röntgenové a gama lúče. Okrem toho je naša planéta vystavená iným formám radiácie z vesmíru, ktoré nazývame kozmickým žiarením. Van Allenove radiačné pásy sú nabité častice zachytené magnetickým poľom Zeme, magnetosférou. Roku 1958-59 bola ako súčasť medzinárodného geofyzikálneho roka uskutočnená detonácia troch nukleárnych náloží v oblasti radiačných pásov, a to napriek rozhodnému odporu najprestížnejších svetových vedcov. Takéto a podobné pokusy samozrejme neostávajú bez následkov na obyvateľstvo Zeme, a už za to platíme, hoci sme sa ešte nedostali ku globálnemu vojnovému konfliktu.
Pretekajúci elektrický prúd vytvára okolo seba silové pole, ktoré z neho vyžaruje. Nazývame to elektromagnetickým vyžarovaním. Takéto silové pole môžeme popísať pomocou dvoch kategórií, elektrického a magnetického poľa. Tretiu kategóriu oficiálna veda ešte celkom neprijala. Je to tretí druh poľa – gravitačné vlny. Voláme ich aj „skalárne vlny“. Skalárne silové pole je vo všeobecnosti známe aj ako Teslov štít, čo sa pre jednoduchosť dá predstaviť ako populárne „štíty“ zo seriálov Star Trek.
Skalárne vlny predstavujú formu rádiových vĺn vytvárajúcich jav známy ako obdĺžniková vlnová interferencia. Na mieste, kde sa stretnú dve skalárne vlny vznikne takzvaná „energetická fľaša“. Akýkoľvek hmotný predmet nachádzajúci sa v priestore energetickej fľaše je zničený javom zodpovedajúcim miniatúrnemu atómovému výbuchu, ale bez akejkoľvek radiácie. Pretože sovietska tajná služba rozpoznala dôležitosť Teslových zápisov oveľa skôr ako Američania, je jasné, že HAARP predstavuje snahu Američanov dohnať vo vývoji to, čo už existovalo v arzenáli bývalej Červenej armády.
Technológia skalárnych vĺn je svojou podstatou skôr útočným, ako obranným prostriedkom. Dva skalárne interferometre sa zamerajú na cieľ a vytvorí sa energetická fľaša. V tomto okamihu je všetka hmota vnútri rozrušená účinnejšie ako lasermi. Toto je podľa mnohých odborníkov skutočným pozadím amerického programu Hviezdnych vojen. Je známe, že Sovietsky zväz disponoval nielen útočnou aplikáciou, tzv. Teslovými húfnicami, ale aj obrannými zariadeniami, schopnými vytvoriť Teslove štíty. Takéto pole dokáže nepreniknuteľne obaliť nielen samotnú zbraň, ale aj veľké mesto. V americkom denníku The Daily Journal z mesta Kalkakee, Illinois, boli dňa 27. augusta 1986 uverejnené informácie o tejto sovietskej technológii. Článok cituje vyjadrenia sovietskych vedcov. Vitalij Golganskij, člen akadémie vied a Rady vedcov za mier uviedol na tlačovej konferencii niekoľko informácií. Povedal, že zatiaľ čo USA minuli miliardy dolárov na vývoj „Strategickej Obrannej Iniciatívy“ (SDI, či inak „hviezdnych vojen“) má Sovietsky zväz oveľa lacnejšiu alternatívu, umožňujúcu lacno a účinne neutralizovať celý systém „hviezdnych vojen“. Maršal Sergej Achromejev vyhlásil, že Kremeľ prichádza s prekvapujúcou odpoveďou na hviezdne vojny, ktorá pošle do šrotu celý americký systém. Sám Tesla popísal pre noviny možnosti svojich vynálezov, ale nikto ho nebral vážne (Článok v New York Times o smrtonosných lúčoch z 11. júla 1934).
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.