Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  NEBESKÁ FLOTILA NAŠICH BOHOV PRI JARILE-SLNKU
NEBESKÁ FLOTILA NAŠICH BOHOV PRI JARILE-SLNKU
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Americká NASA realizovala niekoľko misií na pozorovanie Slnka. Tretia misia programu slnečných pozemských sond (STP – Solar Terrestrial Probes program) je známa pod názvom STEREO, čo je skratka odvodená od Solar TErrestrial RElations Observatory. Táto dvojročná misia, ktorá bola spustená v októbri 2006 ponúkla doslovne revolučný pohľad na systém Slnka a Zeme. Misia je tvorená dvomi skoro identickými observatóriami – jedno pred Zemou na jej dráhe a druhé za ňou – zaznamenávajú stopy tokov energie a hmoty zo Slnka na Zem. Ukazujú 3D štruktúru koronárnych erupcií na Slnku a oficiálne má misia ešte niekoľko ďalších úloh.
 
Misia však mala jednu, ako sa ukázalo pre nás, veľmi užitočnú funkciu. Program STEREO sa dal sledovať v priamom prenose na stránke NASA. No a medzi 22. a 26. novembrom 2010 zaznamenal čosi absolútne neočakávané. Okolo Slnka sa začalo koncentrovať zoskupenie obrovských kozmických lodí. Takéto informácie sú samozrejme neželateľné, a preto NASA stránku – z «technických dôvodov» 28. novembra 2010 zavrela. Nuž – aby sme sa nedozvedeli veľmi veľa. Ale na to už bolo neskoro. Stránku sledovalo viacero amatérov, ktorí si dokonca robili aj záznamy. A tak – hoci informácie nám «odpojili» – urobili tak neskoro. Na youtube.com ale aj na ruskej obdobe rutube.ru (pozri tu) nájdete záznamy z tohto obdobia. Oplatí sa to pozrieť – potom sami zistíte, prečo to zavreli...
 
Je známe, že za posledné 2 roky sa počet výskytov tzv. UFO hodne zvýšil, dokonca britské Ministerstvo obrany pripustilo, že výskyt UFO sa v r. 2009 strojnásobil. Nejde len o pozorovania zo Zeme, počet Ufo sa zvýšil v okolí Slnka, Venuše a Mesiaca.
 
Vzhľadom na rozlišovaciu schopnosť zariadení STEREO – ktoré nebolo navrhnuté na sledovanie malých objektov – si musíme uvedomiť, že všetky viditeľné objekty na zázname sú obrovské, a to také obrovské, že je vylúčená akákoľvek možnosť ich vyrobenia na Zemi. Tie viditeľné – pretože určite tam budú aj kozmické lode menších rozmerov – sú čo do rozmerov medzi veľkosťou Zeme a Jupitera. Preto je určite správna otázka – viditeľná aj na dvoch záberoch záznamu – že možno ide o nákladné kozmické lode. Nuž, trochu si niekoľko detailov priblížme. Teda niekoľko záberov z materiálu na youtube:

Zoskupenie flotily kozmických lodí

 

Ďalšia flotila
 
 
Táto pripomína nákladnú kozmickú loď
 
 
A ďalší kandidát na nákladnú loď
 
 
Ale my sa môžeme pozrieť na ďalšie, súvisiace informácie, ktoré nájdeme v Slovansko-Árijských Védach.
Vo Védach nájdeme opis osídlenia našej Zeme, ktorú nazývame Midgard-Zem. Pre viac informácií o dôvodoch názvu a kozmológiu Slovanov odporúčame si prezrieť súvisiace články na našej stránke. Na tomto mieste si iba zhrňme niekoľko faktov.
 
V čase naplno rozpútanej Veľkej Asy – t.j. Druhej Galaktickej vojny – letel v odľahlej, okrajovej časti Galaxie poškodený kozmický koráb. Väčšina cestujúcich na palube bola v stave umelého spánku, ale loď potrebovala súrne havarijne pristáť, pretože potrebovala nevyhnutnú opravu. Službukonajúca posádka vypúšťala malú kozmickú sondu, ktorej cieľom bolo preskúmavať Zeme pozdĺž letového kurzu korábu s cieľom vyhodnotiť ich vhodnosť na realizáciu havarijného pristátia. Sonda sa dvakrát vrátila neúspešne, ale na tretí raz priniesla vzorku pôdy z Midgard-Zeme. Analýza ukázala, že ide o planétu, kde sa dá žiť, a preto sa rozhodli pristáť.
 
Pristátie prebehlo na vtedajšom severnom kontinente, ktorý dostal názov Daária:
 
 
Po nevyhnutnej oprave časť posádky odletela s kozmickou loďou, ale časť sa rozhodla ostať na krásnej, ešte ľuďmi neobývanej Midgard-Zemi.
 
Neskôr začali prilietať ďalší a ďalší, a neskoršie aj iné druhy ľudí. Takto sa na Midgard-Zemi usídlila aj žltá, červená a čierna rasa. Bolo im dovolené sa tu usídliť preto, lebo išlo o našich spojencov v galaktickej vojne a ich svety boli buď zničené vojnovými udalosťami, alebo následnými kozmickými katastrofami a zomierali.
 
Aby sa situácia udržala pod kontrolou, každej rase vyhradili im naši Predkovia miesto na oddelených kontinentoch tak, aby nedochádzalo k vzájomnému miešaniu sa rás.
 
V priebehu vekov sa však časť ramena našej Galaxie dostala dočasne na teritórium kontrolované Temnými Silami, t.j. vstúpili sme do Sveta Tmy. Začali vznikať vojny a krviprelievania, pri ktorých bolo už zničených množstvo životných foriem, dobre že nezničili samotnú Zem. Indické Védy udávajú, že na Midgard-Zemi už zaniklo 22 civilizácií, čo je pravda.
 
V súčasnosti nastáva opačný vesmírny úkaz – r. 2012 n.l. presekávame tzv. Svarožiu hranicu z druhej strany a naša slnečná sústava nadobro opúšťa Svet Tmy. Treba však vedieť, že Tma v našom prastarom jazyku neznamená ani zlo ani temnotu, ale číslovku 10 000, t.j. ide o Svet 10 000 planét (používame súčasné názvy), kde buď Slnká nie sú, alebo vyžarujú svetlo v inej oblasti spektra – infračervenej alebo ultrafialovej, a teda sú pre nás neviditeľné.
 
Runa 10 000
 
Vo Slovanko-Árijských Védach je opísaný aj spôsob, akým naši Predkovia osídľovali Vesmír. Táto informácia je však aj u iných národov, napr. podrobné opisy o lietajúcich strojoch – Vimanách – nájdeme hojne v indických Védach. Zvlášť zaujímavá je kniha Véd Vimanika Šastra – ktorej anglickú verziu si môžete bez problémov objednať na internete. Kniha «Vimaanika Shastra» bola publikovaná v preklade do angličtiny r. 1973 a obsahuje skoro 6 000 riadkov, alebo 3 000 veršov zrozumiteľného Sanskritu, ktorý opisuje ako postaviť Vimany alebo inak lietajúce stroje. Ako sa vyjadril prekladateľ, bol to pre neho fascinujúci zážitok, ako ľahko prastarý Sanskrit jednoduchými a plynulými veršami opísal takéto technické detaily.
 
Samotná kniha Vimaanika-Shastra bola nájdená r. 1908 v Royal Baroda Library v Indii. Svetu sa táto kniha stala známa 25.8.1952, keď zástupca Press Trust of India v Mysore, Sri N. N. Sastry poslal správu, ktorá bola následne publikovaná vo všetkých veľkých indických denníkoch a prevzala ju aj agentúra Reuters a ďalšie svetové tlačové agentúry. Na tomto mieste sa nemôžeme zaoberať celým textom správy, ale niekoľko citátov si môžeme uviesť:
 
«Pán G. R. Joser, riaditeľ International Academy of Sanskrit Reasearch v Mysore, mi nedávno počas interview ukázal niekoľko veľmi starých rukopisov, ktoré má táto akadémia vo svojich zbierkach. Podľa jeho vyjadrení rukopisy sú niekoľko tisíc rokov staré a zostavili ich prastarí rišidi, Bharadwaja, Narada a iní, no nezaoberali sa mysticizmom prastarej hinduistickej filozofie Atmanov a Brahmanov, ale oveľa svetskejšími vecami, ktoré sú životne nevyhnutné pre existenciu človeka a vývoj národov v časoch mieru aj vojny.»
 
«Rukopisy pána Josera detailne opisujú ako pripravovať jedlo z rôznych materiálov ako sú tráva, zelenina a listy tak, aby ich mohol požívať človek, obzvlášť v časoch hladomorov.»
 
«Jeden z rukopisov opisuje lietajúce stroje, stavbu rozličných typov lietadiel pre civilné aj vojenské účely. Ukázal mi plány, ktoré boli pripravené podľa pokynov opísaných v rukopise o vzdušnej doprave o troch typoch lietadiel, resp. Vimanách, nazývaných Rukma, Sundara a Šakuma Vimany. Päťsto slôk alebo stanzií ktoré toto opisujú obsahujú také prekvapivé detaily ako je výber a príprava kovov, ktoré by boli vhodné pre rozličné súčiastky Vimán rôznych typov, konštrukčné detaily, rozmery, návrhy a hmotnosti, ktoré sú schopné uniesť, ako aj odporúčané spôsoby použitia.»
 
«Pán Joser mi ukázal niekoľko typov návrhov a výkres nákladného lietadla pripomínajúceho helikoptéru, špeciálne navrhnuté na dopravu horľavých látok a munície, dopravné lietadlo o kapacite 400 až 500 cestujúcich, dvoj a trojpalubné lietadlo. Každé z týchto typov bolo plne opísané.»
 
«Niekoľko slôk opisuje kvalifikáciu a prípravu pilotov, ktorí riadia takéto lietajúce stroje. Tieto prastaré typy lietadiel sú vybavené potrebnými kamerami , ktoré snímajú obrázky približujúcich sa nepriateľských strojov. Ďalšie druhy slôk opisujú aký druh potravy a oblečenia majú používať títo piloti, aby sa udržali vo forme a pripravenosti lietať.»
 
«Pán Joser uviedol, že sa pokúša publikovať tieto manuskripty vhodne preložené do angličtiny.»
 
Na tomto mieste je potrebné uviesť, že ako sme už neraz spomenuli v súvislosti so Staroslovienskou Bukvicou a Runovým písmom, aj Sanskrit je obrazové písmo. Znamená to, že úprava obrazového textu do bezobraznej abecedy – ktorá bola práve preto pre nás «vynájdená» – ešte neznamená, že obrazová informácia prejde do výsledného textu. Dokonca ak aj dvaja ľudia čítajú ten istý text či už v Runovom písme alebo Sanskrite neznamená to ešte, že obaja sú schopní vyextrahovať tú istú informáciu. Ako príklad môžeme uviesť udalosť z Indie z r. 1868, keď bola ešte britskou kolóniu. Jeden učiteľ na indickom vidieku si podľa návodu vo Vimanike Šastre zostavil Vimanu a lietal na nej nad oblasťou v Indii, kde žil. Pritom niekoľkokrát preletel nad britskou vojenskou základňou. Britskí vojaci dostali rozkaz ho nájsť a lietajúci stroj priniesť. Učiteľ si však bol dobre vedomý možností takéhoto stroja – ovládal informácie z Véd v obraznej forme – teda celú ich podstatu. Nuž stroj po vyskúšaní rozobral. Keď ho nakoniec britskí vojaci našli, stroj už bol rozobratý a učiteľ im ako návod ponúkol presne ten istý text z Véd, podľa ktorého staval. No nikto nebol schopný pochopiť informáciu vloženú do Sanskritu v obrazoch.
 
Vráťme sa k osídľovaniu Vesmíru. Postup osídľovania je principiálne rovnaký – najprv prileteli na kozmických lodiach a potom, po vybudovaní základne stavali na Zemiach Brány Medzisvetia. Ako sme už spomínali, táto informácia sa dostala do Hollywoodu a tak vznikli tzv. Star Gates – Hviezdne brány. Hoci ide principiálne o filmové spracovanie tej istej informácie, príbehy amerických príbehov sú už nezávislé na Védach.
 
Ako sme už spomenuli, lietajúce lode našich Predkov sa volajú Vimany – presnejšie, jeden z druhov lietajúcich lodí. Spravidla ide o najmenšie lode, používané v pozemských podmienkach. Uveďme si názvy a runové znaky ešte ďalších dvoch:
 
Runa VAJTMANA
 
Vajtmana je kozmická loď s rozmerom do 1 000 metrov. Na palube môže viesť niekoľko Vimán.
 
Runa VAJTMARA
 
 
Vajtmara je kozmická loď s rozmerom do 200 km. Na palube môže odviezť do 144 Vajtman. Len pre úplnosť môžeme dodať, že pristávacie dráhy pre takéto vesmírne koráby museli byť náležite veľké. Takéto plochy nachádzame na viacerých miestach Zeme, ale takéto oficiálna veda to nikdy nepripustí. Môžeme doplniť, že posledné Vajtmary opustili Midgard-Zem približne pred 3 500 rokmi, keď sa začala posledná Noc Svaroga. Ako nám hovoria Slovansko-Árijské Védy, v tých časoch Bohovia prichádzali na Zem a pomáhali nám ako starší bratia. Vtedy však nastupovala posledná Noc Svaroga a všetko, čoho by sa mohli akýmkoľvek úskokom zmocniť Temné Sily muselo byť odvelené do iných oblastí Vesmíru. Nie preto, lebo by sme sa báli bojovať – Temné Sily nikdy otvorenú vojnu s Našimi Bohmi nevyhrali – ale preto, lebo sú to majstri úskoku a ľsti a takáto technológia nesmie padnúť do nepovolaných rúk.
 
Nuž čo môžeme vidieť okolo Jarily-Slnka dnes? Z dôvodu nadchádzajúceho prechodu nášho slnečného systému Svarožou hranicou príde aj k «uprataniu». Naša sústava patrí Svetu Svetla a Svet Tmy ju dostal pod kontrolu iba dočasne. Pretože deň a noc nemôžu existovať naraz, musí dôjsť k definitívnemu vysporiadaniu sa s panstvom Síl Temnoty na Midgard-Zemi. Pri Jarile-Slnku nastalo sústreďovanie armády Svetlých Síl. Súdiac podľa spozorovaných známok depresívnych reakcií niektorých jednotlivcov z prostredia vládnucich Temných síl, ku ktorým došlo v období medzi 22. a 26. novembrom 2010, nebol tento krok dočasnými vládcami Zeme očakávaný, čo veľmi zmenilo situáciu. Neznamená to, že upustia od «poslednej fázy hry», ktorú si pripravili presne podľa svojich predstáv – veď mali na to času tisícročie – ale znamená to, že už nepôjde všetko len podľa ich taktovky. Neznamená to však ani to, že všetko sa musí vyriešiť do mesiaca alebo niečo podobné. Nepoznáme všetky súvislosti a málokto si je vedomý moci, ktorú majú Temní na našej Midgard-Zemi. Len na okraj si povedzme, že určite nikoho z čitateľov tejto a podobných stránok neprekvapí ak sa dozvie, že to, čo vidno na tomto a podobných videách je iba výsledkom nízkeho rozlíšenia, nesprávneho  zobrazenia a podobných technických detailov, a že teraz tam už nič také nevidno. Teraz tam už naozaj nemusí byť nič vidno – veď to je ich zariadenie – ale naša doba prichádza...
 
Čo nám môžu priniesť nadchádzajúce udalosti? Fenomén «2012» je dostatočne známy sám osebe. Ale mrknime aj do menej používaných zdrojov. Napríklad Lobsang Rampa nám v jednej zo svojich kníh – CHAPTERS OF LIFE – podal niekoľko «detailov». Uveďme si stručný prehľad 7. kapitoly knihy, ktorá má názov «KONIEC JEDNEJ KAPITOLY». Nezabudnite však, že tieto riadky boli písané začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia:
 
LOBSANG RAMPA – KAPITOLY ŽIVOTA
...Nakoniec praskne povrch zeme. ...New York bude zrovnaný so zemou a nakoniec sa potopí pod hladinu Atlantiku. Los Angeles, San Francisco, Seattle a Vancouver na pacifickom pobreží sa ponoria pod hladinu Tichého oceánu. Väčšina pobrežia sa rozruší, celá krajina sa zmení. Od Aljašky priletia ruské rakety... zapríčinia veľké spustošenie v USA a Kanade. Samozrejme, odvetné opatrenia zapríčinia aj pustošenie v Rusku, ale na severoamerickom kontinente niektorí prežijú na vrcholoch Skalistých hôr, dosť na to, aby opäť neskôr zaľudnili kontinent.
V Kanade sa vylejú Veľké jazerá, ktoré sú teraz jazerami čerstvej vody a zmenia smer svojho toku na opačný kvôli posunu zemskej osi, takže jazerá budú tiecť od Quebecku do Montrealu, z Montrealu do Buffala a odtiaľ do Detroitu, voda sa vyleje na Chicago, zaplaví krajinu a prereže si slanú vodnú cestu do Mississippi.
Valiace sa vody meniace sa na dravú riavu posunom zemskej osi čoskoro spôsobia eróziu veľkej časti krajiny a týmto vyformujú nový ostrov. Všetko to, čo je oddelené vodou a orientované smerom na more bude nová zem.
V Európe sa dvihne dno stredozemného mora a stane sa vysoko položenou zemou, kde budú otvorené veľké hroby, časť potopeného Egypta a časť zeme potopenej roky predtým.
Celý juhoamerický kontinent bude rozrušený zemetraseniami. Falklandské ostrovy už nebudú ostrovmi, spoja sa so spodnou tretinou Argentíny. V oblasti okolo spodnej tretiny Argentíny sa objaví veľký prieplav, takže tam bude prístup do Atlantiku z Pacifiku a táto ryha nebude širšia ako ryha medzi Stredozemným morom a Gibraltárom. Pod hmotnostnou zmenou rozloženia zemegule sa táto nakloní, zmenia sa ročné obdobia, póly sa roztopia a veľa pevniny bude k dispozícii v týchto oblastiach spolu s prekvapivými rudami a mnohými novými zdrojmi.
Japonsko a Kórea, ako aj časť Čínskeho pobrežia sa ponorí pod hladinu, ale iné ostrovy sa vynoria. ...Čoskoro sa do vesmíru dostane aj Čína, pretože sa zmocní mnohých vedcov, ktorí ušli z USA pred potopami a deštrukciou. ...Viac pevniny sa potopí a viac vynorí.
 
...Z ďalekého vesmíru spoza nášho systému prídu ľudia podobní nám, ktorí sa budú chcieť usadiť na zemi. Ľudia žijúci na zemi budú vystrašení a budú sa podozrievavo správať voči nechceným prišelcom. Chvíľu bude trvať zvažovanie avšak nakoniec spoločný záujem a dôvody prevládnu.
Ľudia z ďalekého vesmíru budú prezentovať mierové úmysly a to je vec, ktorá smutne chýba na zemi. V čase, keď sa ľudia z vesmíru usadia s domorodcami na zemi, budú sa medzi sebou brať takže nakoniec na zemi bude len jedna rasa...
Na tomto stupni evolúcie zeme nastane zlatý vek, vek mieru, vek pokoja a hlbokých okultných znalostí. Bude to vek kde človek, či už pozemského alebo mimozemského pôvodu, bude žiť v harmónii.
     
...Kanada sa stane jednou z vedúcich krajín sveta v budúcich storočiach ako aj Brazília. Brazília súčasnosti je krajina v úzadí ale táto sa vztýči a bude možno druhou najväčšou krajinou sveta, bude raz opäť na patričnej výške.
Francúzsko a Rusko sa v budúcich rokoch zjednotia a skutočne zmetú Nemecko. Francúzsko a Rusko sa obaja cítia poškodení Nemeckom a spoja svoje sily v mene ukončenia nebezpečenstva tejto hrozby a nemecká rasa bude rozprášená medzi ostatné národy takým spôsobom, ako je dnes roztrúsená židovská.
USA a Rusko sa spoja a porazia Čínu, lebo nová Čína predstavuje hrozbu pre civilizáciu všade na svete a tak medveď a orol sa zjednotia aby porazili draka, a pokiaľ nebude drak porazený nebude na svete možnosť trvalého mieru.
 
...Bude to otvorenie nového veku, času, kde nádej opäť rozkvitne ako jemná jarná kvetinka keď zimné snehy ustúpia slnečnému svetu a obnove ktorá prichádza každú jar. Tak aj človek, ľudské nádeje a duchovné ašpirácie ožijú a budú obnovené po roku 2000.
...teraz sme vo veku Kali, veku bolesti, utrpenia a zúfalstva. Čoskoro príde svitanie, kedy človek môže opäť dúfať a vedieť, že postupuje ku väčším veciam, šťastiu, duchovnosti a väčšej dôvere v svojho blížneho.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.