Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  SLOVENSKO A SLOVANIA V KRIVÝCH ZRKADLÁCH MAURO ORBINI: TATARI VO VOJSKU SVÄTOPLUKA
SLOVENSKO A SLOVANIA V KRIVÝCH ZRKADLÁCH MAURO ORBINI: TATARI VO VOJSKU SVÄTOPLUKA
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Rozdeľ a panuj – princíp, ktorým sa riadili nepriatelia Slovanov pri postupnej likvidácii našich Predkov. Tisícročia nás nemohli poraziť v otvorenom boji, nuž sa dôkladne pripravili a zasiahli najtvrdšie príchodom poslednej Noci Svaroga. Pri pohľade na Kruholet Čísloboga vidíme, že to je poľahky predpovedateľné obdobie, ktoré sa v Sanskrite nazýva Kali Juga. Je to vek pod nadvládou čertogu Líšky – čo nazývame aj vek Bohyne Mary (Mara – Matka Ra, u nás nazývaná Moréna a často nesprávne označovaná za Bohyňu smrti). Inými slovami, pre našich zotročovateľov platilo «rozdeľ a podrob si», pre tých Slovanov, ktorí ako deti prežili jatky svojich rodičov a boli vychovaní v kresťanských kláštoroch platí «odvrátená strana» toho istého sloganu: «modli sa a pracuj».
 
Začnime s citátom z knihy Maura Orbiniho HISTORIOGRAFIA NÁRODA SLOVANSKÉHO (vydaná 1601), ktorú sme si už predstavili. Na strane č. 35 ruského prekladu z r. 1722 čítame:
 
«... potom za čias kráľa Arnolda, Franského Cisára, v lete (roku) 891 porazili a zničili (Slovania) Imperátorove vojská na hraniciach Bokoarie a vstúpili na územia Cisárstva, obsadili územie, ktoré od rieky Moragovy sa nazývalo Moravania, teraz sa volá Moravia, vyhnali odtiaľ zvyšky Markomanov a tam si upevnili svoje miesto na žitie. Po čase rozširovali svoju dŕžavu, ako Kráľovstvo Moravanov Slovanov, do ktorého patrila zem uhorská, zem Bójov a Rus. Mali mnoho vojakov z Pazinakami, ktorí sa teraz nazývajú Tatari. A vydržalo toto Kráľovstvo do leta (roku) 991, keď po smrti kráľa Sveulada si ho rozdelili Maďari, Poliaci a veľkú časť Česi.»
 
Čo sa môžeme dozvedieť z tohto úryvku? Určite zase niečo, čo nehrá do karát „investorom do histórie“. Ako sme už povedali, títo do histórie už v minulosti cielene investovali toľko prostriedkov, že ak sa objavia nové fakty, ktoré vyvracajú históriu tak tým horšie pre fakty – jednoducho budú ignorované. Ale pravda sa vracia – všetko nové je dobre zabudnuté staré.
 
Pozrime sa lepšie na údaje v tomto úryvku. Svätopluk je v našich dejinách podávaný ako veľký kráľ, ale bohužiaľ za ním už akosi „zapadá opona“. Informácií je málo, a preto sú podávané skôr špekulácie. A čo úryvok? Hoci opona už pomaly zapadla – veď Svätopluk zomrel r. 894 –  potom ešte chvíľka samostatnosti a hotovo – Maďari nám všetko zobrali. Ale prečo potom Orbini – ktorý iba cituje iné historické zdroje – udáva, že:
  • r. 891 naši Predkovia porazili a zničili armádu franského cisára Arnolda a vstúpili (nie prvý raz, ako vieme z opisovaných udalostí nielen za života kniežaťa Sama) na územie (ako nám chcú nahovoriť) takej strašnej a obávanej ríše Frankov?
  • Že až po smrti kráľa (v tých časoch ešte bola u nás stará Viera Slovanov, teda pravdepodobnejšie išlo o knieža nie kráľa, ktorý už predstavuje zdegenerované kniežatstvo) Sveulada r. 991 (čo už je bohužiaľ smutné, temné obdobie pokresťančovania Kyjevskej Rusi, t.j. jatiek Slovanov) si územie Veľkej Moravy rozdelili Maďari, Poliaci a Česi.
  • Územia, ktoré spolu tvorili Veľké Kniežatstvo Moravské, t.j. dnes nazývané Veľká Morava, tvorili historicky staršie územia – dobre si všimnime jeden z názvov – Rus. Aká Rus? Ostáva len vysvetlenie z našich, védických zdrojov – Slovensko sa v minulosti, predtým ako vstúpilo do Veľkého Kniežatsva Moravského (náš, slovanský názov) nazývalo Malá Rus. Nebola to jediná Rus okrem Kyjevskej Rusi. Na juhu bola – a dodnes je – Strieborná Rus, t.j. Srbsko, na západ bola Perúnova Rus – dnes nazývaná Prusko a podobne.
  • Vo vojsku Slovienov bojovali aj Tatari, t.j. vojaci z Tatarie alebo inak Veľkej Tartarie. Áno vieme – hovoria nám, že to boli Mongoli a prišli na naše územie až r. 1241. Je to (a v súvislosti so Slovanmi nie jedná) lož. Viac o Veľkej Tartarii si môžete prečítať v samostatnom článku.
 
Načrime do dejín minulosti našej vlasti, ale použime naše vlastné, slovanské zdroje. Pokúsme sa spojiť si súvisiace udalosti, z ktorých nám boli podávané iba tie, ktoré zapadali (aj stále zapadajú) do scenára nepriateľov Slovanov – veď oni mnohé z nich aj zákerne a v tajnosti, poza chrbát a dlhodobo snovali. Ale posledná Noc Svaroga skončila, po chvíľke doznenia Temnoty príde svitanie a nové ráno – svitne nový deň Slovanov. Náš deň.
Pred niečo viac ako 40 000 rokmi dokončil vojenské operácie v jednej z vojen proti Atlantíde Boh Perún, presnejšie dnešný letopočet 7519 UMHCH zároveň zodpovedá letu letopočtu 40015 od Tretieho príchodu Perúna. Následkom týchto vojenských operácií sa znova zmenila tvár Zeme – vznikli hory Kaukaz (lebo zavalil Bránu Medzisvetia to Temného Sveta) ale vynorila sa aj Európa z morských hlbín. K tomuto obdobiu datujeme aj vznik Tatier. V tých časoch prišli na Midgard-Zem Bránou Medzisvetia zo Svetlých Svetov noví ľudia bielej rasy. Medzi novými osídlencami bola aj neveľká skupina vysokovyvinutých humanoidných bytostí, veľmi blízkych súčasnému človeku, ktorí vytvorili samostatnú kastu, ktorú ostatní presídlenci nazývali URI. Možno, že aj jeden zo starých názvov známy na našom území – Uhri – má súvis s týmto prastarým, vysokovyvinutým ľudským druhom.
 
Uri vládli obrovskými možnosťami, ktoré ležali ďaleko za hranicou čo aj len predstáv väčšiny prostých ľudí iných kást tých čias. Stali sa učiteľmi či poradcami ostatných ľudí, ktorých po posledných udalostiach nebolo veľa. Uri ich chránili tak pred ťažkými prírodnými podmienkami ako aj bránili pred nepriateľmi. Pomáhali im zavádzať nové „technológie“ a odovzdávali potrebné poznatky, hoci na vstrebanie niektorých z nich boli potrebné tisícročia. Preto ich zašifrovali a odovzdali iba zvláštnej kaste ochrancov poznania – volchvom. Títo v správnom čase potreby ich boli pripravení odovzdať, ale hlavnou úlohou volchvov bolo poznatky uchovať a preniesť cez tisícročia tak, aby obsah poznania ostal nezmenený. Pre túto úlohu použili volchvovia dve runové abecedy – da'Árijskú a ch'Árijskú –  pričom každú z nich používali volchvovia iného druhu zasvätenia.
Spomienka na týchto veľkých učiteľov našich Predkov dodnes žije napríklad v slovnom spojení KULTÚRA, ktoré dodnes znamená systém morálnych a duchovných hodnôt, odovzdaných nám Urami, a je tvorené spojením slov Kult Ura.
 
Existencia dvoch kást prastarých Slovanov sa odrazila aj v názvoch, ktoré nám dávali susediace národy. Veľká Tartaria existovala desiatky tisíc rokov a ázijské národy žijúce v jej susedstve nazývali jej obyvateľov Urrusmi, teda spojili oba názvy v jeden. Tento názov ako názov dnešných etických Rusov používajú niektoré ázijské národy dodnes. V časoch pred vymiznutím Urov sa všetky slovanské kmene nazývali druhým menom Urrusi. Po ich vymiznutí sa funkcie, ktoré zastupovali museli nutne rozdeliť medzi tých, ktorí ostali. Toto si vynútilo vznik niekoľkých kást. Kasty volchvov, nositeľov poznania a tradícií. Kasty profesionálnych vojakov brániacich pred vonkajšími nepriateľmi. Kasty remeselníkov, poľnohospodárov a pastierov.
 
Názvy slovanských kmeňov sa tvorili rôzne, niekedy kombináciou koreňa Rus a predpony, čím sa vyjadrovala špecifická odlišnosť daného kmeňa. Tak vznikli názvy ako ET'Rusi alebo P'Rusi, dnes známi ako Etruskovia a Prusi. Predpona ET pred vlastným názvom Rusi znamená osvietení Rusi – teda nositelia vysokorozvinutej kult'uri, dôkazy o ktorej dodnes existujú v severnom Taliansku. Predpona P zase znamenala Perúnovi Rusi – ako sme už spomínali. Niektoré názvy – už po vymiznutí Urov – naši Predkovia vytvárali tak, že odrážali špecifickú činnosť toho ktorého kmeňa. Kočovné kmene Slovanov pastierov sa od staroslovienskeho slova „skot“ – ktoré aj v dnešnej ruštine či češtine znamená dobytok – začali nazývať „skotovodmi“ alebo skrátene „skotmi“. Tento názov dodnes jestvuje v tvare Škóti ako prastarý názov jedného z kmeňov bielej rasy. Poľnohospodársky orientované kmene sa od slova „pole“ nazývali Poľania, obyvatelia lesov „Drevľania“. Neskôr, po poslednom posuve zemského pólu a následného veľkého ochladenia sa Sibíri (pred 13 019 rokmi k začiatku roku 2011), prebehlo ďalšie oddelenie sa kmeňov navzájom, ktoré odchádzali na západ, aby sa zachránili pred hladomorom. Svoju vlasť s cieľom hľadania nových zemí vhodných na život opúšťali veľké skupiny naraz. Rody, ktoré spolu odchádzali si neraz dávali názvy podľa svojich vodcov, teda kniežat Rodu. Tak napríklad tí, ktorí odišli s kniežaťom Normanom sa volali Normani, s kniežaťom Sarmatom Sarmati, s kniežaťom Skýtom Skýti, s kniežaťom Skyfom Skyfovia, s kniežaťom Slovienom Slovieni a podobne. Časom na nových územiach sa oddialili od materskej, védickej kultúry a začali sčasti priberať domáce kultúrne vplyvy, najčastejšie spojené s tými národmi, ktoré s nimi susedili, alebo ktoré si pokorili, keď zaberali nové územia. Ale ani toto neboli úplne „cudzie“ národy, všetci boli Slovania. A keď sa kedykoľvek v budúcnosti jednotlivci alebo skupiny rozhodli pre návrat domov do vlasti, do Tartarie, tak po návrate sa jednoducho a prosto opäť nazývali iba Rusmi.
 
Práve z týchto dôvodov nevedia dnes vedci vysvetliť vymiznutie tých istých Sarmatov, Skýtov, Skyfov, Slovienov a iných. V skutočnosti nikde nezmizli – jednoducho sa spojili so svojimi staršími Rodmi a prijali ich rodové mená v súlade s vtedy existujúcimi a uznávanými sociálnymi zákonmi. Takto vznikli nové slovanské kmene, nové slovanské národy s väčšími alebo menšími rozdielmi v jazyku, tradíciách a zvyklostiach. Toto sú dnešní Slováci (správne by sme sa mali volať Slovieni), Česi, Srbi, Bulhari, Poliaci, Chorváti, Macedónci a iní. Všetci sme však boli a geneticky ostaneme Rusi.
 
Už spomínané rýchle ochladenie a zmena klímy na celom území Sibíri a Ďalekého Východu malo za následok, že obrovské množstvo starých Slovanov sa rozhodlo opustiť svoju vlasť a presídliť sa na voľné územia neobývanej Európy, čo však spôsobilo značné oslabenie samotnej dŕžavy. Toto sa rozhodli využiť južní susedia, obyvatelia Arímie, ako v tých časoch naši Predkovia nazývali starú Čínu. Vznikla ťažká a nerovná vojna, ale napriek oslabeniu Veľká Rasénia vyhrala a porazila starú Čínu – Arímiu. Táto udalosť sa odohrala pred 7519 rokmi. Víťazstvo bolo také ohromné a ťažké, že Deň Uzavretia Mieru (podpisu mierovej dohody), 22. september podľa kresťanského kalendára vybrali naši Predkovia ako nový bod na odpočítavanie našich dejín. Preto je podľa nášho súčasného letopočtu rok 7519 od UMHCH.
 
Tento letopočet označuje novú éru, ktorá začala víťazstvom nad predkami Číňanov. Symbolom tejto éry sa stal slovanský vojak, ktorý svojou kopijou prebodáva žltého draka. Žltého draka preto, lebo symbolizuje víťazstvo Slovanov nad žltou rasou a drak je dodnes typickým znakom Číny – krajiny žltého draka. Tento symbol je stále veľmi silný, takže sa nemôžeme diviť, že jeho význam bol „nenápadne“ pozmenený a časom už ani my nevieme, čo znamená. V západných krajinách pod kresťanským vplyvom sa začal označovať ako svätý Juraj bojujúci s drakom – dnes to je aj u nás vyložene kresťanský symbol, ktorý však s kresťanstvom nemá absolútne nič dočinenia. Paradoxne v Rusku je zaužívaný ako Víťazný Juraj, ale všeobecne sa chápe ako štátny znak, ktorý tiež nemá vzťah na kresťanskú cirkev. Ale ak sami začnete pátrať zistíte, že kresťanská legenda o „sv. Jurajovi“ akosi systémovo chýba – ako ten vtip o Yetim: každý o ňom počul, ale nikto ho nevidel. Samozrejme že v krajine, ktorá tisícročia stojí na prastarej slovanskej pôde bolo ťažko vymeniť prastarý symbol nového letopočtu za akéhosi hmlistého sv. Juraja, nuž ho zmenili aspoň na štátny symbol cárskeho aj dnešného Ruska. A sme pri ďalšom symbole, ktorý ukradla kresťanská cirkev a používa ho na svoje účely. Jeden z nich je runa MARA – ktorý je zase slovenským štátnym znakom a je aj na našej zástave. Nejde o nijaký „misijný kríž kresťanskej cirkvi“, ale o veľmi jasný a jednoznačný runový znak Bohyne Mary, u nás nazývanej aj Moréna. Radujme sa bratia Slovieni, prastarý symbol ochrankyne našej vlasti je dokonca na našej zástave!
 
Už len pre úplnosť doplňme, že odraz týchto dávnych vojnových udalostí sa tradične podával aj deťom vo forme rozprávky tak, že keď budú schopné pochopiť súvislosti len sa im už existujúci obraz vysvetlí. Nuž preto existuje množstvo verzií o hrdinovi – v pôvodnej aj v staroslovienskej verzii Ivanovi Cárovičovi – ktorý zabíja viachlavého draka a vyslobodzuje zajatú princeznú. Pod obrazom zajatej a trpiacej princeznej je ukrytý význam Vlasti-Matky. Ivan Cárovič je prenesený obraz slovanského, t.j. ruského vojaka víťaza, ktorý oslobodzuje vlasť od nepriateľov, t.j. zmije (v staroslovienčine sa výraz zmija používal vo význame drak) – veľkého Draka, t.j. vojsk Arímie (Číny), ktoré vtrhli do našej pravlasti. Je jedno, čo tento symbol predstavuje dnes, bol a ostane symbolom veľkého víťazstva Slovanov nad nepriateľom pred 7519 rokmi. 
 
Aby sa zahladili stopy po skutočnej minulosti – našich dejinách, bolo vykonaných veľa vecí. Jednou z nich sú požiare starých knižníc, ktoré uchovávali prastaré texty minulosti. Keďže všetky sa týkali skutočnej minulosti Slovanov, tak po ich zmiznutí zmizla aj naša minulosť nuž a ľudia dostali históriu – ktorá ako slovo pochádza zo staroslovienskeho (H I) Z(S)  TÓRY JA (t.j. som). Význam slova je: rozprávanie o minulosti judského národa. Čítate dobre – judského, nie slovanského. Inými slovami znamená to, že Júdejci majú právo mať zapísanú svoju minulosť, všetci ostaní tiež, len Slovania si majú svoju minulosť čítať cez cudzozemský filter. Z toho vyplýva jediné – vyvolený je niekto iný, slovanský národ minulosť nemá, a už vôbec nie veľkú a slávnu...
Nuž nie náhodou horeli veľké knižnice – alexandrijská, etruská v Ríme, afinská, carihradská (konštantinopolská), zmizli aj ďalšie, ako napr. knižnice Jaroslava Múdreho a Ivana Hrozného. Najviac týchto požiarov bolo (žeby náhodou?) v stredovekej Európe, presnejšie od 15. do 17. storočia. Do tejto kategórie spadá aj zoznam diel, ktoré ešte Mauro Orbini čítal a vymenoval vo svojom diele. Ale prečo práve vtedy?
 
Existujú objektívne príčiny. Roku 7038 UMHCH (1530 n. l.) bolo zničené hlavné mesto prastarej slovansko-árijskej dŕžavy, Asgard Irijský, a to hordami Džungarov. Bolo to mesto obrovských kamenných pyramíd, mesto volchvov a vedúnov, najbohatšie miesto uložených poznatkov, ktoré sa uchovávali v umelo vytvorených podzemných jaskyniach pod pyramídami. Mesto nebolo obohnané hradbami, ale veľmi dlhý čas nijaký nepriateľ nebol schopný sa k nemu ani len priblížiť, lebo bolo obkolesené neviditeľnou energetickou ochrannou hradbou, cez ktorú nemohli prejsť nielen nepriateľské vojská, ale ani takí ľudia, ktorí mali nečisté úmysly a ciele.
 
Nástupom Noci Svaroga toto ochranné pole slablo aj z objektívnych dôvodov, ale hlavnou príčinou jeho zlyhania bolo načasovanie podlej akcie Čiernych Mágov, ktorá dočasne neutralizovala pôsobenie obranného poľa. Keďže svoju akciu skoordinovali s útokom hôrd, nepodarilo sa Vyšším Volchvom aktivovať pole načas. Hordy vtrhli do pyramíd, pozabíjali väčšinu volchvov a zničili všetko, čo im prišlo pod ruku. Zborili chrámy a grandiózne pyramídy, spálili prastaré rukopisy, ktoré boli prinesené do Asgardu Irijského ešte z Daárie.
Našťastie to najcennejšie sa podarilo zachrániť, pretože to bolo uložené oveľa hlbšie ako ostatné jaskyne. A preto naše poznatky nezmizli úplne. Nastáva čas, že sa pomaly dostáva von.
 
 
Na obrázku je symbol Asgardu Irijského – hlavného mesta Veľkej Tartarie v Chráme Múdrosti Védy Perúna v sibírskom Omsku. Omsk stojí na tom istom mieste ako prastarý Asgard Irijský. Tento symbol nájdete na mnohých miestach sveta, pretože putujúci Slovania si ho brali so sebou. Nie, nemýlite sa – NEMÁ NIČ DO ČINENIA S KRESŤANSTVOM.
 
Po zničení chrámového mesta Asgardu Irijského najatými hordami za pomoci Temných Mágov bola narušená celistvosť a sila psí-poľa dŕžavy, ktoré stálo najmä na podpore Vyšších Volchvov a pomoci pyramíd. Toto oslabenie sa veľmi silno prejavilo v okrajových provinciách dŕžavy, v prvom rade európskych. Následkom toho sa vládcovia týchto provincií, hoci nosili tituly kráľov ale boli oficiálne ako správcovia potvrdzovaní Tartariou vzbúrili a prehlásili za suverénov, t.j. nezávislých na moci dŕžavy. Dŕžava už stratila bývalú moc, ktorá ešte pred niekoľkými storočiami budila rešpekt a obavu z vojenského zásahu – ako bol napríklad tzv. Mongol Džingischán, hoci nijaká taká mongolská ríša nikdy neexistovala. A tak v bývalých provinciách začalo systematické ničenie všetkých stôp, ktoré mohli svedčiť o skutočnej minulosti a moci Slovanov. Knihy, ktoré nám chýbajú zo zoznamu Maura Orbiniho neboli jediné obete...
 
© VEDY Január 2011
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.