Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  UDALOSTI /  CYRIL A METOD - POKUS O ZOTROČENIE VEĽKEJ MORAVY A KYJEVSKEJ RUSI VEĽKÝ ČIN KNIEŽAŤA SVIATOSLAVA
CYRIL A METOD - POKUS O ZOTROČENIE VEĽKEJ MORAVY A KYJEVSKEJ RUSI VEĽKÝ ČIN KNIEŽAŤA SVIATOSLAVA
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Nikomu netreba predstavovať Cyrila a Metoda. Oficiálna veda ich považuje za tých, čo priniesli nám – divým Slovanom – poznanie a zostavili nám aj písmo. Hovoria, že bez nich by sme boli divé zvery alebo niečo podobné. Ale prišiel čas sa pozrieť na ich «nezištné» činy bližšie.
V prvom rade, prečo sú považovaní za apoštolov všetkých Slovanov, ak prišli iba na Veľkú Moravu? Podľa informácií, ktoré o nich máme jeden z nich zomrel a je pochovaný v Ríme a druhý je pochovaný na Slovensku – kdesi na hore Zobor. Na územie Kyjevskej Rusi – ako dnes nazývame Veľké kniežatstvo Kyjevské – podľa všetkých historických záznamov nikdy nevstúpili. Nuž prečo ich tak vehementne všetci tiežslovania oslavujú? Pozrime sa na ich «dielo» bližšie.
 
Ich činnosť časovo súvisí s nástupom najťažšej fázy Poslednej Noci Svaroga, čo sa nedá pri dostatku informácií prehliadnuť. Táto fáza najťažšej Noci Svaroga, ktorá zahalila do temnoty celú Midgard-Zem na Sedem Kruhov Života – 1008 rokov – siahala až po Leto 7504 od UMHCH, t.j. 1995 až 1996 n.l. Temné Sily dokázali zablokovať pozitívne pôsobenie Zdroja Sily uloženého Svetlými Bohmi do sibírskej zeme. Bolo to veľmi kritické obdobie, pretože ak by úplne zachvátili našu Zem na počiatku najťažšej fázy Noci Svaroga – ako sa im to neraz podarilo na iných Zemiach – tak ich okupácia našej Zeme by definitívne ukončila existenciu všetkých Slovanov. Ale knieža Sviatoslav im v tom zabránil.
 
Cyril a Metod absolvovali r. 860 «služobnú» cestu ku Chazarom. Hoci sa nám podsúva, že účelom ich cesty bola akási teologická dišputa, je to sotva pravda. Chazari boli Izraelom tých časov. R. 740 prijali za štátne náboženstvo judaizmus a ich oficiálny štátny symbol bola Dávidova hviezda. Dlhodobo sa «zaoberali» nájazdmi na slovanské územia, vypaľovali slovanské dediny, zabíjali obyvateľstvo a deti a mladé ženy odvádzali násilím do otroctva. Predávali ich v Konštantínopole – Carihrade, ako sa v tom čase volal dnešný Istanbul. Byzancia celkovo pozitívne vychádzala s Chazarmi, chazarskí vládcovia boli v Konštantínopole častými hosťami. Ako sa uvádza v kronike Hinkmara z Remeša, Cyril sa na tejto ceste stretol aj s Maďarmi. Žeby náhoda? Maďari boli niečo ako «pravá ruka» Chazarov, pre ktorých vykonávali služby a chránili chazarské záujmy na západe ich ríše. Zaujímavé je to, že inak bojovní Maďari sa z tejto svojej služby stiahli po jedinej vojenskej akcii Pečenegov. Takáto reakcia Maďarov, ktorí sa nikdy len tak nevzdávali je samo osebe veľmi čudná, hoci Pečenegovia boli tvrdý oriešok.
 
Aby sme pochopil súvislosti, musíme sa pozrieť na udalosti, ktoré sa odohrávali v tom čase v Kyjevskej Rusi. Táto bola celé veky súčasťou Veľkej Tartarie. Ale v polovici 9. storočia narušil odveké rodové tradície priamy potomok Kija, knieža-varjag Oskoľd a so svojim bratom Dijom zachvátili moc. Podľa prastarej tradície sa kniežatá vyberali na osem rokov, ale boli to výlučne dôstojní ľudia. Za mimoriadne zásluhy sa mohol ich úrad stať doživotným, ale nikdy nie dedičným. V tomto je hlavný rozdiel medzi kniežaťom a kráľom. Z nášho pohľadu je preto kráľ už zdegenerované knieža. Volili sa vždy dvaja – vojenské knieža, nazývaný chán a mierové knieža. V časoch mieru mal v rukách moc mierové knieža, ale v časoch vojny sa vlády chopil knieža-chán. Knieža-chán sa zvyčajne vyberal z kasty profesionálnych vojakov – varjagov.
 
Oskoľd po zachvátení moci v Kyjeve si dal titul chagan, čo je názov vytvorený spojením oboch mocenských označení, t.j. vojaka chána a svetského kniežaťa. Podľa dobových záznamov bol Oskoľd mimoriadnou osobnosťou svojej doby, talentovaným vojvodcom a vladárom. Zorganizoval niekoľko vojenských výprav Rusov proti Byzancii, ktorú vtedy naši Predkovia nazývali Romeja. Väčšina výprav bola úspešná a Carihrad platil Rusom daň.
V čase poslednej vojenskej výpravy Oskoľda sa pred hradbami Konštantínopola objavila pozemná armáda a aj 360 bojových lodí. Oskoľd dosiahol svoje a cisár nemal na výber iné ako podpis mierovej zmluvy. Oskoľdovi však navrhli krst a prestup na aramejské náboženstvo, lebo toto sa začalo nazývať kresťanstvom až v 12. storočí. Oskoľd neprejavil záujem, ale zrazu nastala zvláštna udalosť – oslepol. Vtedy cisár Michal oznámil Oskoľdovi, že svojej choroby sa nemôže už nikdy zbaviť inak iba krstom, ale ten musí podstúpiť hneď. Takéto náhlenie sa je už samo osebe podozrivé. A tak sa aj stalo. Patriarcha Fótius Oskoľda pokrstil a vzápätí nastalo «zázračné» vyzdravenie. Nemôžeme si nevšimnúť zaujímavé súvislosti. Pán Boh presne «načas» demonštroval na Oskoľdovi svoju silu tak, aby bola výhodná pre Rimanov. Zaujímavé je len to, že keď ruské družiny doľahli na mesto, tak Pán Boh neprejavil voči svojim verným služobníkom – otrokom Božím Rimanom vtedy ani neskôr – žiadnu milosť. Samozrejme, kresťania nám vysvetlia, že Pán Boh sa mohol od hriešnikov odvrátiť, a potom si to rozmyslel. «Nech je za to pochválený», povedal by asi kňaz...
Byzantínci boli vždy zbabelí a úskoční politici. Na to, aby dosiahli svoje ciele vždy využívali akékoľvek prostriedky, pretože «účel svätí prostriedky». Jednou z oblastí, ktorú mali vynikajúco zvládnutú bolo umenie travičstva. Vedeli jedy používať tak, že ich nasadenie bolo veľmi ťažko zistiť a rozoznať. Nuž noví Oskoľdovi «priatelia» mu namiešali jed, ktorého prvým prejavom je strata zraku. Ak sa však do určitého času nepodá správny protijed, tak človek zomrie. Preto bolo veľmi dôležité, aby Oskoľd rýchlo podstúpil krst. Inak by v skutočnosti zomrel. Dvorania museli podstúpiť tento risk, pretože Byzancii išlo o veľa. Vojensky – ako zvyčajne – nemohli Slovanov poraziť, nuž narýchlo sa snažili počas rokovaní a hostín odhadnúť povahu Oskoľda, teda najmä fakt, či po strate zraku bude pravdepodobné, že sa podvolí ich stratégii. Vyšlo im to.
 
Šikovne oklamaný Oskoľd sa vrátil do Kyjeva a začal silou bojovať proti védickej kultúre. V Lete 6374 (r. 866 n.l.) sa pokúsil pokrstiť Slovanov v Kyjevskej Rusi. Je to náhoda, že v tom čase už aktívne spriadajú svoje nitky u západného suseda Kyjevskej Rusi Cyril a Metod? Len pre zopakovanie, na Veľkú Moravu ich poslal ten istý Patriarcha Fótius, ktorý tak «zázračne» pokrstil Oskoľda.
Nie náhodou Velesova kniha hovorí o kniežati Oskoľdovi ako o temnom vojakovi, ktorý prijal krst od Grékov.
 
Ale tento prvý pokus o privedenie Slovanov na grécke náboženstvo, t.j. ku kultu Dionýza sa nepodaril. Temným Silám sa za kniežaťa Oskoľda nepodarilo vnútiť obyvateľstvu Kyjevskej Rusi duchovné otroctvo. Prišlo Leto 6390 UMHCH (r. 882 n.l.) a Kyjev obsadili Oleg a Igor, ktorí prišli zo severu. Olegovi sa podarilo ľsťou dostať Oskoľda a zabiť ho. S jeho smrťou sa skončil jeden pokus o preniknutie kultu Dionýza do slovanských zemí.
 
Naša Viera však hovorí, že každý človek má slobodu výberu viery, a preto u Slovanov nikto nebol prenasledovaný za svoj svetonázor. Tolerancia iných presvedčení je jednak založená medzi Deviatimi základmi Ingliizmu, jednak máme prikázania našich Bohov:
 
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného (voľného) človeka.
Prikázanie Boha Svaroga
 
NESPÔSOBUJTE NEŠŤASTIE ĽUĎOM DRUHÝCH VIER, LEBO BOH-TVORCA JEDINÝ JE NAD VŠETKÝMI ZEMAMI... A NAD VŠETKÝMI SVETMI.
Prikázanie Boha Perúna
 
Ak by sme nepoznali podstatu našej prastarej Viery, tak by prítomnosť kresťanov na našom území v tých časoch mohla budiť dojem, že kresťanstvo postupne nadobúdalo prevahu – ale bohužiaľ to bola iba piata kolóna. Takáto tolerancia našich Predkov nám neskôr prišla draho. A navyše ukázalo sa, že kresťania majú toleranciu nulovú.
 
Po smrti Oskoľda sa kyjevským kniežaťom stal Igor, za ktorého nejaký čas vládol Oleg, neskôr nazývaný prorokujúcim Olegom, čo potvrdzuje jeho védické ponímanie sveta. Najpravdepodobnejšie je, že Oleg bol bojových volchvom – mágom.
 
Po smrti Igora sadol na trón v Lete 6453 UMHCH (945) jeho trojročný syn Sviatoslav. Veľké knieža Sviatoslav bol vojakom Svetla, ktorý r. 964 zničil judský Chazarský Kaganát. Chazarský Kaganát bol už začiatkom Noci Svaroga mocný parazitický štát, ktorého metastázy už prenikli do mnohých krajín Európy, Blízkeho Východu a Ázie. Knieža Sviatoslav prekazil Temným Silám plán porobiť si slovanské zeme na samom začiatku najťažšieho obdobia Noci Svaroga tak, ako mali naplánované. Ak by sa im bolo podarilo prevziať moc nad slovanskými zemami už pred tisíc rokmi, tak dnes by všetko na Zemi vyzeralo úplne inak. Takto sa im to podarilo až r. 1917 – ale predstavte si, čoho boli schopní po prevzatí moci v cárskom Rusku...
 
Na príbehu jeho matky, kňažnej Oľgy môžeme vidieť celú «krásu», t.j. podstatu kresťanstva. Veľká kňažná Oľga prijala grécku, t.j. kresťanskú vieru a dala sa v Konštantínopole pokrstiť. Ako presvedčená kresťanka znenávidela svojho syna, knieža Sviatoslava práve za to, že bol svetlým vojakom a čo robil pre záchranu Kyjevskej Rusi a ako ju ochránil pred kresťanstvom. Ak by boli za Sviatoslavom nastúpili k moci jeho legitímni synovia, temné Sily by len veľmi ťažko mohli rátať so zachvátením moci. Preto mu skrz matku, kňažnú Oľgu podhodili chazarskú Júdejku, ktorá práve pre tento účel prestúpila na grécku vieru. Toto bol v podstate tradičný judský variant prevzatia moci – skrz judskú ženu. Takzvaný inštitút judských «neviest» bola celkovo veľmi osvedčená taktika na nenápadné prevzatie plnej kontroly a moci v krajinách, ktoré neboli inak schopní vojensky poraziť. Kyjevská Rus nebol ani zďaleka prvý prípad. Takto napríklad zničili aj Spartu, alebo už aj samotný Chazarský Kaganát v 7. storočí n. l. A tak kňažná Oľga nenápadne podstrčila svoju obľúbenú komornú a dôverníčku Malku synovi Sviatoslavovi ako súložnicu. Samo osebe dosť zarážajúci fakt, ale podhodenie «sexuálnej hračky» spadá do dobre známej kresťanskej taktiky «účel svätí prostriedky»... Význam mena Malka môžeme rozšifrovať ako «kráľovná». Bola dcérou rabína menom Malik, čo po rozšifrovaní čítame ako «kráľ». Bývali v ruskom meste Ľubič, kde sa vykonávali obrady Černobogovi. Rabíni boli u Júdejcov prakticky vždy z pokolenia Levitov, t.j. «kráľovskej» odnože Júdejcov. Judskú «nevestu» vždy vopred starostlivo pripravili na svoju «misiu». Učili ju dosahovať majstrovstvo v tzv. Čiernej Tantre, čo sú metódy a praktiky ovplyvňovania a ovládnutia muža skrz sex. Dobre pripravená «nevesta» ovládala do najjemnejších detailov špecifiká mužského organizmu, čím spravidla ľahko získavala kontrolu nad mužom. Pomocou Čiernej Tantry «nevesty» účinne premieňali mužov na biorobotov, t.j. na akýsi druh «zombiov», či inak ľahko ovládateľné bábky.
 
V staroslovienskom jazyku existuje výraz «udovoľstvo». Naši Predkovia pod ním chápali to, čo sa dnes dá označiť ako «voľný sex». Už aj dnešná ruština používa tento výraz v úplne inom význame. Výraz v pôvodnom význame je veľmi výstižný. Ak sa nepriateľ nedá poraziť v čestnom boji na bojovom poli, tak sa dá poraziť skrz «udovoľstvo» - t.j. skrz svoj ÚD. Toto slovo používame aj ako jeden z názvov mužského pohlavného orgánu. Je príznačné, že v názve Júdejcov sa tiež nachádza koreň slova «úd», čo sa dá rozšifrovať ako «odtínajúci úd». Inak povedané – vykonávajúci obriezku, t.j. odrezávajúci predkožku. Zaujímavé je aj to, že u mužov z pokolenia Levitov sa obriezka nevykonáva, hoci u všetkých ostatných judských kmeňov to je povinnosť.
 
Takáto «materinská starostlivosť» o sexuálny život svojho syna, ktorý navyše mal svoju právoplatnú manželku je dosť zvláštna. Tento fakt sám osebe hovorí o jej plnom podriadení sa a kontrole zo strany Temných Síl. V kresťanskom náboženstve sa zámena manželiek vždy ponímala ako veľký hriech. Ale tak či onak, dôverná komorná kňažnej Oľgy, Malka, sa stala súložnicou kniežaťa Sviatoslava, ktorý bol rodeným vojakom a zákerným zákulisným detailom nerozumel. Ale jeho syn Vladimír bol podľa judských zákonov Júdejcom. Uznanie Vladimíra za svojho syna bol v podstate jediný vážny omyl kniežaťa Sviatoslava, bohužiaľ omyl osudný, pretože nakoniec privodil úkladnú smrť jemu samotnému aj jeho dvom právoplatným synom. Oleg bol zavraždený r. 977 a Jaropolk r. 980 n.l. Ich likvidácia bola príznačná – zabití boli nielen oni, ale aj ich ženy a deti, a to všetko na rozkaz vtedajšieho novgorodského kniežaťa, Júdejcu Vladimíra, ktorého kresťanská tradícia nazýva "Krásne Slniečko" (pôvodný výraz je "Красное солнышко" – výraz "красной" znamená v ruštine ako červený tak aj krásny; a preto v Moskve existuje Krásne námestie a nie Červené námestie. Ak by ho samotní kresťania nazývali "Červené slniečko", tak by sami uznávali to, že to bol krvavý despota – čoho sa sotva dočkáme). Aby sme to spresnili – patrí medzi svätých! Svätý Vladimír mal šiesť žien: Annu, Adeliu, Malfridu, Olovu, Rognedu a Júliu, ktorá bola predtým manželkou zavraždeného Jaropolka. "Vzal" si ju dokonca tehotnú, lebo jednoducho "páčila sa mu jej krása". Okrem týchto si vydržiaval 800 súložníc – 300 v meste Vyšegorod, 300 v Belgorode a 200 v Berestove. Aj tak znásilňoval akékoľvek ženy a dievčatá, takže nijaká žena si pred ním nemohla byť istá. Ako hovoria kroniky: "A bol on nenásytný v jedle, privádzal k sebe vydaté ženy aj mladé dievčatá... Tento (Vladimír) bol nevedomec, ale na konci dosiahol spasenie".
A tak Júda Vladimír sadol na kyjevský trón sám v Lete 6488 od UMHCH, či inak r. 980 n.l. Postupne ale bez okolkov pristúpil k realizácii plánu vymysleného Temnými Silami a silou zaviedol aj u nás Dionýzov kult...
 
"Vo štvrtok 31. júla 990 sa knieža Vladimír obrátil k celému védickému obyvateľstvu Kyjeva s nariadením, aby sa na nasledujúci deň dostavili na breh Počajny k vykonaniu obradu krstenia. Nie dvojzmyselne Kyjevčanom nekresťanom oznámil, že každý, kto odmietne krst bude považovaný za jeho osobného nepriateľa... Prax ukázala, že široké masy možno prinútiť len pod hrozbou použitia represívnych nástrojov" (O. M. Rapov, RUSKÁ CIRKEV OD 9. PO PRVÚ TRETINU 12. STOROČIA, 1988, str. 250).
Takýmto spôsobom v piatok, 1. augusta 990 začal Vladimír, "Krásne slniečko" občiansku vojnu a bojoval iba so svojimi poddanými. Vladimír rozbil Rus kniežaťa Sviatoslava, ktorá sa rozprestierala od Kaspického mora po Bulharsko. Zároveň upevnil obranu Byzancie – najzákernejšieho nepriateľa Slovanov – a dokonca poslal byzantskému cisárovi na pomoc oddiel 6 000 vojakov.
 
Veľké slovanské knieža Sviatoslav ("otec" Vladimíra) predtým povedal: "VIERA KRESŤANSKÁ JE OŠKLIVOSŤ".
 
V krajine s tisícročnými védickými tradíciami boli Kummiri (zobrazenia Bohov a Predkov v podobe sochy) prítomné všade a ich podstate každý rozumel. Vladimír začal s dobre pripravenou provokáciou, ktorú «odborníci» používajú ako «dôkaz» zverskosti, t.j. «dôkaz» o tom, že naši Predkovia prinášali ako obete živé bytosti a opakujú tento výmysel – či presnejšie starostlivo pripravenú dezinformáciu – dodnes. Júda Vladimír dal príkaz prinášať pred sochami Slovanských Bohov – Perúnom, Dažďbogom, Stribogom, Chorsom, Bohyni Makoš a všetkým ostatným krvavé obety zvierat a ľudí. Podstata týchto činov je strašná. Prinášanie živých obetí, či už zvierat alebo ľudí, nikdy nepatrilo k slovanským obradom. Ale v kulte Kali-Ma, t.j. Čiernej Matky – odkiaľ ich prevzal judaizmus – boli bežné. Aká bola podstata tejto dobre premyslenej provokácie? Vytvoriť nesprávny obraz našich Predkov a podsunúť ho ďalším generáciám. Po výmene niekoľkých generácií, najmä ak 70% dospelých súčasníkov bolo v krátkej dobe nato fyzicky zlikvidovaných, už nikto nedokáže nájsť pravdu.
Kto má záujem sa dozvedieť viac o praktikách ľudských obetí mal by si prečítať knihu SECRET AND SUPPRESSED – BANNED IDEAS AND HIDDEN HISTORY od amerického autora Jima Keitha. Na strane 215 začína článok s názvom SECRETS FROM THE VATICAN LIBRARY, ktorý obsahuje hrozné detaily o praktikách ľudských obetí, ktoré sú dodnes vykonávané. Článok je pomerne rozsiahly a končí až na strane 238. Informácie v ňom zverejnené pochádzajú z vatikánskej knižnice. Uveďme si len niekoľko citátov:
 
«...OKOLO R. 850 ZAČALA HRAŤ DÔLEŽITÚ ÚLOHU NOVÁ SKUPINA: POD DOHĽADOM VEĽMI TAJNEJ SIONISTICKEJ ELITY SA ZAČALI USÍDĽOVAŤ V NEMECKU ŽIDIA, KTORÍ POSILNILI SVOJE VZŤAHY S GERMÁNSKOU KLIKOU, OBZVLÁŠŤ S PRUŠIAKMI A BAVORÁKMI. HOCI SA RASOVO LÍŠILI, MALI SPOLOČNÚ FORMU NÁBOŽENSTVA; SIONISTI AJ GERMÁNI VYKONÁVALI ĽUDSKÉ OBETE. PRE POCHOPENIE MUSÍ BYŤ JASNÉ, ŽE ŽIDOVSKÁ ELITA NIKDY NEVYJAVILA SVOJE SKUTOČNÉ PRAKTIKY ALEBO VIERU BEŽNÝM ŽIDOM POD NIMI; BOLA TO ELITA, KTORÁ POVAŽOVALA SVOJICH VLASTNÝCH ĽUDÍ ZA SEBE PODRIADENÝCH A VHODNÝCH IBA AKO POTRAVA...»
Jim Keith, SECRET AND SUPPRESSED, str. 217/218
 
«... PODOBNOSŤ MEDZI ŽIDOVSKÝMI A TEUTÓNSKYMI RITUÁLMI JE VEĽMI BLÍZKA; MOŽNO PREDPOKLADAŤ, ŽE EXISTUJE SPOLOČNÝ ZDROJ TÝCHTO RITUÁLOV, PRAVDEPODOBNE POCHÁDZAJÚCI OD CHAZAROV ZO STREDNEJ ÁZIE...»
Jim Keith, SECRET AND SUPPRESSED, str. 222
 
A odkiaľ berú «materiál» na ľudské obete dnes (kniha bola vydaná r. 1993)?
 
«LEN V SAMOTNÝCH SPOJENÝCH ŠTÁTOCH VIAC AKO TRIDSAŤTISÍC ĽUDÍ – VRÁTANE RASTÚCEHO POČTU MLADÝCH DETÍ, VŽDY PREFEROVANÝCH OBETÍ – ZMIZNE BEZO STOPY KAŽDÝ ROK...»
Jim Keith, SECRET AND SUPPRESSED, str. 234
 
A dôkazy o podstate týchto rituálov sa niekedy dostali aj na najvyššie miesta:
 
"... ANGLICKÝ KRÁĽ EDWARD I., KEĎ SA DOZVEDEL O PLNEJ PODSTATE PRAKTÍK TEUTÓNOV/SIONISTOV, BOL TAKÝ ZHROZENÝ, ŽE RADŠEJ DAL R. 1290 VYHNAŤ VŠETKÝCH ŽIDOV Z ANGLICKA, NEŽ ABY DOPUSTIL VYKONÁVANIE TÝCHTO OHAVNOSTÍ NA SVOJEJ PÔDE."
Jim Keith, SECRET AND SUPPRESSED, str. 220
 
Ale konali viacerí králi:
 
"... JUŽNÉ ORGANIZÁCIE TEMPLÁROV SPOLU SO ŠPITÁLNIKMI PREDLOŽILI FRANCÚZSKEMU KRÁĽOVI FILIPOVI IV. ZOZNAM OBVINENÍ PODLOŽENÝ OČIVIDNÝMI SVEDKAMI MNOŽSTVA TEMPLÁROV Z JUHU, A FILIP NA PODKLADE TÝCHTO INFORMÁCIÍ VYDAL PRÍKAZ NA UVÄZNENIA V SEPTEMBRI 1307."
Jim Keith, SECRET AND SUPPRESSED, str. 222
 
Článok obsahuje ďalšie strašné detaily, ktoré pravdepodobne väčšina ľudí ani nepovažuje za pravdepodobné. Neznalosť skutočnej podstaty niektorých javov vo svete však neznamená, že naivné predpoklady sú pravdivé. Je to len pštrosia politika, ktorá zabezpečí iba dočasnú «úľavu».
Z článku je jasné jedno: elitné skupiny Germánov a Židov dodnes prinášajú ľudské obete. O Slovanoch tam však nenájdeme v tomto smere ani zmienku. Ale ak sa pozrieme do Starého Zákona zistíme, že nejde o nič nové či neobvyklé. Už Abrahám bol požiadaný, aby obetoval svojho syna Izáka. Jahve v poslednej chvíli zasiahol, pretože mal iné plány, ale skutočnosť, že požiadal o ľudskú obetu neuviedla Abraháma do stavu prekvapenia. Okrem iných prípadov z Biblie, pri odchode Židov z Egypta obetovali baránka – rovnako živú bytosť Svetlého Sveta. Aký humánny prístup, keď baránkovi nepolámali kosti «iba» podrezali hrdlo. A vôbec, aj Kristus sa «podáva» svojim služobníkom (je to len maskovanie, v staroslovienčine otrokom božím) ako telo a krv – odkiaľ táto podobnosť? Vedia v skutočnosti kresťania aké obrady vykonávajú? Nie – a ani ich to nezaujíma...
Ak si želáte zistiť viac o podrobnostiach prinášania ľudských obetí (napr. obete sú rozrezávané na oltári zaživa a keď účastníci temných bohoslužieb jedia napr. pečeň, obeť sa ešte zmieta v agónii) a podobných, verejnosti odopieraných faktov autor Jim Keith a táto kniha sú veľmi dobrým zdrojom informácií, ktoré však určite nikdy neprinesú „slobodné“ média; čo nám zároveň dá odpoveď, kto ich v skutočnosti vlastní. Na úvodnom obrázku je zobrazený knieža Sviatoslav so svojou armádou na výprave, ktorá ukončila chazarské satanistické besnenie. Na poli vidno pozabíjaných Slovanov, ktorí obrábali svoje polia a boli nečakane napadnutí Chazarmi a nemilosrdne pozabíjaní. Ako uvádza Jim Keith, ako ľudské obete sú vyberaní a unášaní mladí ľudia ešte bez sexuálnych skúseností – čo má svoj dôvod aj v našich prastarých zvykoch. V slovansko-árijskej spoločnosti sa dievčatá mohli vydávať 16 ročné, ale chlapci až po dovŕšení 21. roku. Voľný sex nebol v žiadnom prípade tolerovaný, pretože pri prvom pohlavnom styku vôbec sa v zmysle prastarých krvných zákonov zvaných RITA na sexuálneho partnera navzájom prenáša „obraz krvi“ Predkov. Znamená to, že prvý pohlavný partner sa natrvalo „zapíše“ do genetického kódu druhého partnera. V ďalšom živote už nezáleží kto je ďalší sexuálny partner, deti vždy dostávajú genetickú informáciu prvého partnera. Táto informácia sa za určitých okolností dá prepísať, ale jedna z nevyhnutných podmienok je naozaj veľká láska. Tento jav dnešná veda pozná ako „telegónia“, a nájdete ju uvedenú aj v Britskej encyklopédii, hoci ju odôvodňujú ako akúsi infekciu. V tejto súvislosti nájdeme aj niekoľko ďalších súvislostí. „Právo prvej noci“ malo za skutočný cieľ postupnú likvidáciu pôvodného obyvateľstva – poznáte nejaký skutočný protest kresťanskej cirkvi proti tomuto aktu? A tu zase vidíme, kto je za kresťanskou cirkvou. Ako príklad si môžeme spomenúť na film Brave heart (Statočné srdce). Anglický kráľ pri predstavení politiky zavedenia „práva prvej noci“ odôvodnil svojim dvoranom rozhodnutie takto: „Ak ich (Škótov) nemôžeme pozabíjať, tak ich premnožíme“. Ak pri prvom pohlavnom styku nedôjde hneď k oplodneniu a obraz prvého sexuálneho partnera sa neprepíše, tak ako inak si túto vetu vysvetliť?
 
Takže „barbarským“ Slovanom priniesli «vzdelaní» vierozvestcovia dobrú zvesť... A akí „vzdelaní“ boli títo šíritelia dobrej zvesti? Na získanie obrazu nám poslúži citát byzantského misionára, mnícha Belisaria, ktorý v 9. storočí n. l. navštívil Kyjevskú Rus a aj našu vlasť:
 
«PRAVOSLÁVNI SLOVIENI A RUSI SÚ DIVOKÍ ĽUDIA A ICH ŽIVOT JE DIVÝ A BEZBOŽNÝ. MUŽI A ŽENY SA SPOLU A NAHÍ ZATVÁRAJÚ DO HORÚCO VYHRIATEJ CHALUPY A OBNAŽUJÚ SVOJE TELÁ, NEHANEBNE SA ŠIBÚ DREVENÝMI PRÚTMI AŽ DO ZNEMOŽNENIA A HÁDŽU SA DO PRERÚBANEJ DIERY V ĽADE ALEBO SA OBLIEVAJÚ STUDENOU VODOU A KEĎ SA OCHLADIA TAK SA ZNOVU VRACAJÚ DO VYHRIATEJ CHALUPY UKAZUJÚC SVOJE TELÁ.»
 
Nuž, ak by si kresťanská cirkev a jej členovia stáli za svojim, tak návšteva v dnešnom ponímaní sauny (tradične slovienskej a dnes už iba ruskej «bane») by malo byť považované za znak divých mravov... Mimochodom nebude od veci si vyjasniť pôvod slova „barbar“. V pôvodnom staroslovienskom znení a aj v dnešnej ruštine sa používa ako „varvar“, čo znamená „bradatý“. Protikladom je slovo „VARVARA“, čo znamená „bez brady“. A odtiaľ napríklad pochádza aj ženské meno "BARBARA".
 
Ako prebehlo „dobrovoľné a radostné“ prijímanie gréckej viery nám hovoria letopisy, ktoré, z pochopiteľných dôvodov, veľmi hmlisto opisujú prebiehajúcu hrôzu. Slovanské meno kniežaťa Vladimíra poslúžilo ako vynikajúci pláštik na zakrytie jeho skutočnej podstaty, ale rovnako dobre táto taktika poslúžila aj v r. 1917, v takzvanej «ruskej» revolúcii, ktorú nevykonali nijakí Rusi... A tak letopisy «skromne» mlčia o skutočnom počte zabitých ľudí v rámci «dobrovoľného» prijímania cudzej viery. Mlčia o tom, že za 12 rokov nanúteného pokresťančovania – ktoré zasiahlo aj Slovensko – bolo fyzicky zničených 70% obyvateľstva, presnejšie z niečo medzi 12 a 13 miliónov Rusov a Slovienov v Kyjevskej Rusi ostalo nažive asi 4 milióny viac-menej detí. Nuž a Vladimír začal s nasťahovaním iných národov do vyľudnených priestorov Kyjevskej Rusi. Dnešných neslovanských obyvateľov kaukazského regiónu ruská „Pravoslávna“ kresťanská cirkev nazýva „pôvodné obyvateľstvo“ – nuž áno, inak by musela priznať, čo so skutočným pôvodným obyvateľstvom urobila. A u nás «náhodou» už boli Maďari – alebo ide o rovnaký „rukopis“ autorov „Veľkej hry“? Nuž tak, pred 1 000 rokmi prišla k nám dobrá zvesť... otázkou ostáva iba – pre koho?
 
© VEDY Január 2011
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.