Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  KTO SA NARODIL NA SVIATOK NARODENIA PÁNA?
KTO SA NARODIL NA SVIATOK NARODENIA PÁNA?
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Je veľmi zaujímavé, ako to, čo majú všetci na očiach môže byť neznáme. V každom prípade to je už prastará taktika, ako niečo skryť. Pretože to je všetkým na očiach, nikto to nepodozrieva.
Ako je možné, že deň narodenia sa „syna božieho“ – Ježiša Krista, t.j. 25. december je každému jasný, ale rok je zahalený nejasnosťami? Je to nejaký vtip kresťanského kléru, alebo je za tým skryté niečo oveľa závažnejšie?
 
Na obrázku k článku je fotografia amuletu, ktorého pôvod je oficiálnou vedou datovaný do 3. storočia pred n. l. Na amulete je jasne zobrazený ukrižovaný človek, ktorého by väčšina ľudí okamžite identifikovala ako Ježiša Krista. Má to však jeden háčik. Okrem veku amuletu je na ňom grécky nápis, ktorý hovorí, že na amulete je zobrazený Orfeus-Bakchus, jeden zo pseudonymov Osirisa-Dionýza.
O tejto problematike si môžete prečítať v článku od autorov Dmitrija Bajdu a Jeleny Ľubimovej, ktorý je preložený z ruštiny. 
 
KTO SA NARODIL NA SVIATOK NARODENIA PÁNA?
25. decembra kresťania celého sveta disciplinovane oslavujú dôležitý náboženský sviatok – „Narodenie Pána (Krista)“. Všetci sme na obrazovkách televízorov videli, ako je u nich v ten čas krásne a veselo, rozsvecujú množstvo farebných svetielok, tí, ktorí ešte majú peniaze nakupujú darčeky a celkovo – ako sa hovorí – „veselí a raduje sa celý národ“. V televízii – najmä západnej kultúry – všeobecne všetko vyzerá oveľa lepšie, čistejšie a veselšie ako v živote. Veď preto aj vymysleli televíziu...
 
V Rusku sa do víťazstva júdodemokracie slávilo Narodenie Pána celkovo skromne a nenápadne. Len kňazi a silne veriaci si organizovali nejaké divadielko s obradmi, ale masa obyvateľstva tomu nevenovala pozornosť, pretože sa skôr mužne preberala z alkoholického opojenia voľných dní. Ale – v skutočnosti – aký to bol sviatok, ak všetky jeho dni neboli voľné? My všetci sme dlhý čas – ako všetci ostatní – žili v naivnej predstave, že sviatky sú vymyslené pre blaho ľudí, čo znamená, že čím viac sviatkov, tým lepšie...
 
Kde je svedectvo o narodení?
Len pred niekoľkými rokmi, začiatkom nového tisícročia, sme začali dôkladne študovať Bibliu a zaoberať sa prípravou na našu knihu BIBLICKÉ OBRÁZKY, ALEBO ČO TO JE „BOŽIE POŽEHNANIE“?. Vtedy sme sústredili pozornosť na akúsi skúposť informácii okolo „sviatkov narodenia“ – 25. decembra. Tento dátum sa objavil akosi odnikade. Nepodarilo sa nám nájsť nijaké svedectvá, ktoré by potvrdzovali „všeobecne prijímanú“ informáciu o tom, že Ježiš Kristus sa narodil presne v tento deň. A ešte sme nijako nemohli pochopiť ďalšiu vec: prečo je známy iba deň narodenia sa Božieho Syna, ale vôbec nie je známy rok jeho narodenia? A prečo napr. rímski katolíci za tento deň považujú 25. december, ale ortodoxní kresťania (pravoslávna kresťanská cirkev) neochvejne oslavujú tú istú udalosť 7. januára? Ako sa toto všetko zmiešava v jednom a tom istom náboženstve? Kde je teda pravda?
 
Hľadanie v hlavnom zdroji údajov – Biblii – nás nepriviedlo nikde. V nej sa celkovo s dátumami a menami zaobchádza veľmi zle. Presnejšie, veľmi dobre, natoľko dobre, že sa nič nedá ani overiť, ani dokázať, ani odvrhnúť. V nej sú faraóni a nejúdski králi bezmenní, ale na druhej strane, škrupulózne presne uvádza mená dokonca prostitútok, ak to boli Júdejky alebo Židom preukázali také služby, ako napríklad hriešnica Raab, ktorá zradila obyvateľov Jericha (Kniha Ježiša Navina, hlava 2).
 
To, že v Biblii nie je uvedený ani jeden normálny dátum, nás dosť dlho prekvapovalo. Ale potom sme sa s tým zmierili, pretože s tým sa naozaj nedá nič robiť. Ale to, že táto, ako keby svätá kniha, tak skromne opisuje narodenie sa „Syna Božieho“ – ako ho nazývajú kňazi – je veľmi prekvapujúce a zvláštne. Ako to môže byť? Prečo takéto pohŕdanie? Prečo nie je zapísaný, prečo nie je zaznamenaný či vyrytý do kameňa každý detail takejto udalosti? Mohli by sme nadobudnúť dojem, že synovia judského boha Jehovu sa im rodili každý mesiac, a už boli jednoducho unavení ustavičným opisovaním narodenia každého takéhoto dieťaťa! Uvážte sami, v nasledujúcom uvádzame prakticky všetky informácie, ktoré sa týkajú narodenia sa Ježiša a sú uvedené v Novom Zákone Biblie.
 
Evanjelium podľa Matúša začína vymenovaním predkov muža Márie – Jozefa. Všetko sa uvádza ako rodokmeň Krista. Napriek tomu je v tom istom evanjeliu napísané, že keď sa Mária vydávala za Jozefa už bola tehotná: „...prv, ako sa zišli zistilo sa, že počala z Ducha Svätého...„ [Mt; 1:18]. Znamená to, že Jozef – potomok z kolena Dávidovho – nemá s týmto činom absolútne nič spoločné. O dátume príchodu na svet mládenca – na zrode ktorého ako keby boli zainteresované zvláštne osobnosti, ktoré vystupujú na Zemi ako bohovia – nie je nič povedané, ani jedno slovo!
 
V evanjeliu podľa Marka sa nehovorí ani slovo ani o počatí ani narodení sa Syna Božieho, a v tejto súvislosti ani Márii, ani o Jozefovi. Všetko sa začína akýmsi Jánom, ktorý krstil dobrovoľníkov vodou. Ježiš Kristus sa tam spomína iba vtedy, keď už bol dospelý a prišiel sa dať pokrstiť k Jánovi...
 
V evanjeliu podľa Lukáša sa už týmto „božským“ udalostiam dáva úplne iný rozmer. Akýsi anjel tam podal politickú informáciu priamo Márii, spolu s presnými inštrukciami: „...Hľa, počneš v živote a porodíš Syna a nazveš ho menom Ježiš...„[Lk; 1:31]. O procese narodenia sa mládenca sa tiež veľmi nerozvádzajú, ako keby sa nejakej fenke narodilo šteniatko, a nie Syn Boha, ako tvrdia autori Biblie...
 
Evanjelium podľa Jána sa začína veľmi zaujímavo: „... Na začiatku bolo Slovo, a Slovo bolo u Boha, a Slovo bolo Boh...“ [Jn; 1:1]. A myslite si čo chcete! Ale o toto nejde. Tu sa viac-menej spája zvestovanie s prorokom Jánom, ktorý krstil ľudí vodou. A potom sa už objavuje dospelý Kristus, ktorý sa tiež prišiel pokrstiť.
 
No a to je všetko! Nijaké dátumy, nijaké udalosti, o ktoré by sa dalo oprieť, aby sa aspoň čo-to dalo určiť. Vo všetkých evanjeliách, ktoré sa v Biblii označujú silným slovom „sväté blahozvesti“, sa o tej najväčšej udalosti – narodení sa Syna Božieho – píše pramálo. Ale čo je najprekvapujúcejšie, ani jeden dátum, ani jedno meno súčasnej historickej osobnosti alebo názvu osídlenia, podľa ktorého by sa dalo čo-to presne určiť. Vytvára sa už jasný obraz skutočnosti, že Biblia sa nepísala preto, aby o niečom vypovedala, ale preto, aby niečo ukryla! Nuž musíme sa na túto otázku pozrieť podrobnejšie a vážne.
 
Odkiaľ sa vzal dátum 25. decembra?
Nájsť presný dátum narodenia sa Ježiša Krista sa nám nepodarilo. Zato však sa nám podarilo niečo dozvedieť o samotnom dátume 25. december. V americkom filme DUCH ČASU (ZEITGAIST) sme po prvý raz počuli informáciu, ktorá nás nielenže prekvapila, ale doslovne udivila. Ukázalo sa, že Ježiš Kristus mal niekoľko „osudových blížencov“, ktorí sa rovnako ako on narodili 25. decembra. Ale to ešte nie je všetko! Ukázalo sa, že niektorí z týchto „blížencov“ boli tiež ukrižovaní a všetci – rovnako ako on – vstali z mŕtvych! Niektorí dokonca presne o 3 dni! Tu je niekoľko príkladov:
 
  1. Hórus, Egypt, 3000 rokov pred n.l. Narodil sa 25. decembra panne Izide. Keď sa narodil, na východe sa rozhorela hviezda, pri pomoci ktorej 3 králi našli miesto narodenia sa Spasiteľa. Vo veku 12 rokov učil deti boháča. Vo veku 30 rokov prijal ducha posvätenia od človeka menom Anu. Mal 12 učeníkov, s ktorými konal zázraky – liečil a chodil po vode. Nazývali ho Pravda, Svetlo, Syn Boží, Pastier, Anjel, Pán a pod. Po zradení Tifónom bol Hórus ukrižovaný na kríži, pochovaný a po 3 dňoch vstal z mŕtvych.
 
  1. Attis, Frígia, 1200 rokov pred n.l. Narodený panne Nane 25. decembra. Ukrižovaný, vzkriesený 25. decembra.
 
  1. Mitra, Perzia, 1200 rokov pred n.l. Narodený panne 25. decembra. Mal 12 učeníkov. Konal zázraky. Po smrti pochovaný a vzkriesený po 3 dňoch. Volali ho Pravdou, Svetlom... Deň klaňania sa Mitrovi bola nedeľa.
 
  1. Krišna, India, 900 rokov pred n.l. Narodil sa panne Devaki. Príchod označovala hviezda na východe. Konal zázraky so svojimi učeníkmi. Po smrti vzkriesený.
 
  1. Dionýz, Grécko, 500 rokov pred n.l. Narodený panne 25. decembra. Cestoval a konal zázraky, napríklad menil vodu na víno. Volali ho Kráľom kráľov, Alfa a Omega a pod. Po smrti vzkriesený.
 
Nuž takého božské „pikošky“ možno nájsť. Koniec koncov, existuje aspoň aká-taká pravdepodobnosť, že všetci títo chlapíci sa narodili 25. decembra, že všetci boli bohmi, všetci boli zradení svojimi najbližšími, všetci boli zversky mučení neľútostnými nepriateľmi ukrižovaním a všetci po smrti vstali z mŕtvych. No, už len pravdepodobnosť šiestich takýchto náhod (vrátane biblického Ježiša) je taká malá, že pri serióznej analýze ju nemôžeme brať vážne.
 
Tu sa však odohrávali úplne iné udalosti. Na to, aby sme pochopili aké to boli udalosti, musíme pohľadať ešte doplnkové informácie, ktoré by nám umožnili nájsť a správne poskladať všetky kúsky mozaiky. Našťastie sú dnes už dostupné zdroje informácií, ktoré odkrývajú pravdu o minulosti našej civilizácie. Tieto zdroje nám umožnili poznať veľa z toho, o čom sme predtým nemali ani poňatia, a teda nemali nijaké podozrenia.
 
Židia mali svojho Krista! Naozaj u Júdejcov žil prorok menom Džošua (do slovenčiny prekladáme ako Ježiš). Skutočne bol Júdejcom a žil pred dvetisíc rokmi. Jeho žena naozaj bola júdejka Mária, ktorá mala sestru Martu a brata Lazara. Všetko je presne tak ako v Biblii, ktorá bola napísaná v stredoveku. Ale život tohto Ježiša poslúžil ako nástroj, pomocou ktorého sa viac ako 900 rokov skrývalo meno, osud a skutky vykonané človekom, veľkého Učiteľa a Svetlého Boha. Hovoríme o Radomírovi – synovi Bieleho Volchva (Bieleho Zasvätenca vysokej úrovne) a veduni Márii, ktorý sa narodil v 11. storočí n.l., ktorý však nemal nijaký vzťah k Židom.
Poslali ho spasiť Júdejcov od Temných Síl, ktoré ich zotročujú – od kniežat Pekelného Sveta. To jeho zversky potrestali v Konštantínopole na sviatok svojej paschy v r. 1086 n.l. To jeho život a boj kňazi ukryli a zamaskovali tak, že mu priradili život málo známeho judského proroka, ktorý sa čímsi sprotivil Levitom pred dvetisíc rokmi. O tomto všetkom po prvý raz veľmi zaujímavo a pravdivo napísala Svetlana Levašova vo svojej vynikajúcej knihe ZJAVENIE...
 
Nuž, takéto neočakávané a šokujúce poznatky môžete nájsť ak hľadáte nástojčivo, hľadáte neupravované informácie a čítate knihy čestných a smelých autorov, ktorí sa neboja poznávať a napísať pravdu, kvôli ktorej už padlo mnoho životov, najlepších životov!
 
Vráťme sa k nášmu výskumu pôvodu sviatku Narodenia Pána 25. decembra. Vidíme, že tu ani zďaleka nie je všetko jednoduché a jasné ako by sa zdalo obyčajnému človeku, proste človeku, ktorý „žerie“ judskú stravu a nesnaží sa vniknúť do sféry presnosti a podrobností. Všetko má servírované špeciálne upravené a zauzlené už oddávna, ale dôkladne a majstrovsky! Je teda dôvod sa na to pokúsiť pozrieť podrobnejšie...
 
životNÝ PRÍBEH Radomíra
Vidíme, že už nastal čas odhaľovať tajomstvá, ktoré ukrývali pred ľuďmi po mnoho storočí. Nie je to tak dávno, čo nám dovolili poznať, že Zem nie je plochá, že má tvar, ktorý je veľmi podobný sférickému. Potom sme zistili, že Zem nie je centrom stavby Sveta, ale že existujú ďalšie planéty, hviezdy, galaxie, vesmíry... ale to najhlavnejšie sa pred nami snažia utajiť všetkými možnými spôsobmi. To najhlavnejšie je, že Ľudstvo nie je jediné vo Vesmíre! O tom sa pokúsil hovoriť už Giordano Bruno, ktorý bol za to potrestaný pápežskými banditami. Ešte v 16. storočí sa pokúsil ľuďom povedať, že Vesmír je nekonečný, že v ňom existuje obrovské množstvo obývaných svetov. A práve za to zhorel na hranici pápežskej inkvizície. A do vedomia ľudí sa starostlivo vbíjala idea o tom, že Zem je jedinečná planéta, a že ľudstvo je unikátnym a neopakovateľným výtvorom akéhosi Boha...
 
V skutočnosti vo „... Vesmíre existujú miliardy civilizácií...“, v ktorých žije nevyčísliteľné množstvo úplne rozdielnych bytostí, na rozličných evolučných stupňoch a v rozličných podmienkach, v rozličný čas, rôznymi spôsobmi a pod. A toto všetko existuje nie 6 000 rokov, ako tvrdia ortodoxní cirkevníci, ale miliardy a miliardy rokov. Medzi rôznymi civilizáciami a ich spojeniami periodicky vznikajú vojny, ktoré neraz trvajú milióny rokov. Toto sú skutočné „Hviezdne vojny“, ale vedú sa úplne inak a s úplne inými cieľmi ako nám ukazujú holywoodské scenáre a ich špecialisti na tvorbu lží a klamu. Civilizácie, ktoré žijú na princípe tvorenia a budovania nazývame Svetlými Silami. Ale civilizácie, ktoré sa nesnažia budovať, ale odoberať to, čo vytvorili iní, t.j. parazitovať, nazývame Temné Sily. A tieto sily bojujú medzi sebou nie na život, ale na smrť. Prví nechcú byť potravou parazitov, a tí druhí nemôžu a nechcú žiť inak...
 
Naša planéta sa dostala do sféry vojenských operácií pred asi 100 000 rokmi. Odvtedy na Zemi trvalo prebiehajú udalosti, ktoré sú spojené s touto vojnou. Mnohí autori sa pokúšajú vysvetliť tieto udalosti, ale v podstate úplná neznalosť poznatkov o tejto téme a nepoznanie ďalších základných informácií, základov, ktoré by umožnili na sebe budovať konštrukciu správneho poznávania neumožňujú sa ani len priblížiť k pravde. Jeden z prvých začal písať pravdu akademik Nikolaj Levašov, ktorý r. 2007 vydal knihu RUSKO V KRIVÝCH ZRKADLÁCH. V tejto knihe podal fundamentálne poznatky o tom, kto vlastne sme, prečo sme prišli na túto planétu, čo sa s nami dialo v minulosti a čo sa deje teraz (toto je myslené ako kniha pre širokú verejnosť; v Rusku od r. 1991 vychádzajú prastaré preklady Slovansko-Árijských Véd, ktoré však prevažne slúžia potrebám prastarej, predkresťanskej Cirkvi Pravoslávnych Starovercov, Inglingov, a z ktorých vychádza aj akademik Levašov – pozn. prekladateľa). Týmto podal základné poznanie, na ktorom je už ľahko skladať dovedna kúsky historickej mozaiky života našej civilizácie. Zatiaľ sa táto informácia, ktorá bola stáročia ukrývaná pred verejnosťou, objavila v jeho knihách a knihe jeho manželky, Svetlane de Rogan-Levašovej (Svetlana Levašová bola v novembri minulého roku zavraždená – pozn. prekladateľa).
 
Biely Žrec Radomír, ktorého neskôr nazvali Ježišom Kristom, žil a bojoval s Temnými Silami na Zemi tak, ako mnohé, premnohé ďalšie Biele Bytosti, o ktorých sú svedectvá tiež zamlčiavané parazitmi. Radomír mal rodného brata – Radana, Radomír bol ženatý s vedmou Máriou Magdalénou, mali dve deti a jeho priamy potomkovia dodnes žijú medzi nami! Ale o tomto vám nikto z kresťanských kňazov nikdy nepovie. A to nie vždy len preto, lebo o tom nevedia. Mnohí z nich poznajú pravdu aspoň čiastočne, ale mlčia, pretože veľmi dobre vedia, komu v samej podstate slúžia, a proti komu po celý svoj život bojoval Radomír.
 
Ale pravdu naozaj nemožno zničiť! V tomto konkrétnom prípade si našla cestu von takým neočakávaným spôsobom, že nepriatelia si to nevedeli ani predstaviť. Aj preto môžete dnes čítať tieto riadky, hoci to bolo ukryté pre ľudskými očami stáročia. Nuž, predstavujeme vám fragmenty opisu skutočného života Radomíra (Ježiša Krista), prevzaté z 1. dielu knihy Svetlany Levašovej, ZJAVENIE...
 
Hľa, aká je pravda! Určite je skutočne dôležitá, zaujímavá, celostná a krajšia než výmysly judokresťanov, spomínané v Biblii mnohokrát a silou vnucované celému svetu. Pravda o takýchto Bytostiach nielen elektrizuje, ona nám umožňuje pochopiť, kým sme v skutočnosti, dáva nám možnosť pocítiť, že sme skutoční Ľudia – potomkovia veľkých Slovano-Árijcov, ktorí kolonizovali Zem pred mnohými rokmi, a ktorí nesklonili hlavu pred nebezpečenstvom a nájazdmi parazitov – Temných Síl. Taká pravda oduchovňuje a odkrýva! Ukazuje čo musíme robiť! Vyzýva nás neskláňať hlavu a neodvracať pohľad, ale smelo hľadieť do očí nebezpečenstvu preto, aby sme zastavili nepriateľa a nedovolili mu pokoriť a zničiť náš slovanský národ, našu Vlasť, našu planétu.
 
Práve preto ukrývajú pravdu nepriatelia ľudstva. Práve preto upravujú a ničia všetko, na čo nedosiahnu ich špinavé, lepkavé, koristnícke ruky. Ale pravdy sa boja veľmi. Neskutočne sa boja toho, že ľudia spoznajú pravdu o nich, o ich zločinoch, o ich dnešných plánoch na zničenie v podstate všetkého obyvateľstva Zeme. Boja sa všetkého a v tomto strachu žijú celý svoj život! Niet im čo závidieť, ale to ich neospravedlňuje. Boja sa, preto ukrývajú, menia a snažia sa zničiť akúkoľvek informáciu, ktorá vrhá svetlo na skutočné udalosti odohrávajúce sa na Zemi a aj za jej hranicami. Jednako, ich čas sa skončil! Nepodarilo sa im zavŕšiť krvavý plán Temných Síl na Zemi počas poslednej Noci Svaroga a, po druhé, utrpeli porážku v tejto dlhej, nekompromisnej bitke. Ale pravdu v skutočnosti zničiť nemožno. Len úplní nevedomci sa snažia o niečo také.
 
SKUTOČNÉHO KRISTA ZAVRAŽDILI PRED 900 ROKMI!
Naše hľadanie skutočného dátumu narodenia Radomíra (Ježiša Krista) nás zatiaľ nepriviedli k úspechu. Ale zato sme našli dátum jeho vraždy. Odohralo sa to nie pred 2 000 rokmi, ale 16. februára 1086 n.l. Takto možno v skutočnosti aj vypočítať dátum jeho narodenia, ak použijeme informáciu z Biblie, že sa dožil 33 rokov. Ale my už dávno neveríme ani jednému slovu tejto lživej knihy. Najskôr je to tak, že k dátumu 25. decembra nemá nijaký vzťah. Hľa, čo napísal o čase vraždy Radomíra akademik Nikolaj Levašov v časti 2.3, druhej hlavy 1. dielu knihy RUSKO V KRIVÝCH ZRKADLÁCH:
 
„... UKRIŽOVANIE Ježiša Krista sa odohralo v skorú jar, keď ešte jeho sila bola na minime, a on nebol schopný blokovať účinky psychotechník judských prenasledovateľov na masy národa, o čom sa podrobne píše v novom zákone...“
 
Jaroslav Kesler po prečítaní anglojazyčnej verzie Biblie objavil existujúce rozdiely oproti ruskej verzii. Takto mohol vyjadriť dôveryhodné prehlásenie o mieste trestu Ježiša, ktorý sa odohral v Konštantínopole, a nie tam, kde je dnes umiestnený Jeruzalem.
 
A Nikolaj Levašov vysvetľuje akým spôsobom sa cirkevníkom darilo tak šikovne klamať všetkých počas dlhých vekov. Ukazuje sa, že príčina je v tom, že nemáme podstatné poznatky a svedectvá. Predtým sme jednoducho nevedeli, že pred desiatimi storočiami sa Jeruzalemom nenazývalo nejaké konkrétne mesto (ako dnes), ale to mesto, kde sa nachádza sídlo veľkňaza. Ak sa sídlo hlavného kňaza premiestnilo, tak Jeruzalemom zase nazývali to mesto, kde sa nachádzal. Analógom termínu „jeruzalem“ je výraz „hlavné mesto“ – mesto, v ktorom sa nachádza vládca (vláda) krajiny. Ak vláda prejde do druhého mesta, tak to nové mesto sa začne nazývať hlavným.
 
Nuž hľa, nevedomosť o takejto jednoduchej skutočnosti umožnilo našim nepriateľom postaviť všetko na hlavu a to na veľmi dlhý čas. Nuž, pravda sa ukázala! Hoci zatiaľ iba v hrubých črtách, ale podstata sa našla! Už sme našli správny základ, na ktorý teraz môžeme ľahko budovať všetky ostatné bloky poznania...
Dmitrij Bajda
Jelena Ľubimová

© Vedy február 2011

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.