Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  OHEŇ ODPLATY
OHEŇ ODPLATY
Védy a viera - Viera
 
 
Všetko ničiaci Oheň Odplaty Síl Svetla,
 
spáli sluhov Sveta Tmy
 
i všetkých potomkov Cudzozemských nepriateľov,
 
ktorí pustotou bezduchou napĺňali
 
celý Svet Človečenský...
 
nesúc na zástavách svojich:
 
lož a zvrhlosť, lenivosť a krutosť,
 
túžbu po cudzom a chlipnosť,
 
strach a nedôveru vo vlastné sily...
 
a to bude Veľký Koniec Svetla,
 
pre Cudzozemských vrahov,
 
prichádzajúcich zo Sveta Temného...
 
A nastúpi Koniec Časov Tmy,
 
pre všetky Rody Rasy Veľkej,
 
i potomkov Roda Nebeského...
 
 
Ak Potomkovia Rodov vašich uchovajú v pamäti slová tieto,
 
i zomknú Sily mnohé na obranu
 
Viery Múdrych Prvopredkov,
 
nič nezachráni nepriateľov Rasy Veľkej i Roda Nebeského,
 
od ničiaceho Ohňa Odplaty Síl Svetla...
 
Lebo kto z Detí Človečenských
 
ide po Púti Síl Svetla, ten zachránený bude, ale ten,
 
kto pôjde po púti Síl Tmy – do zahynutia dôjde...
 
 
Podľa Vôle Boha Svaroga, Otca Môjho,
 
zvestoval som ja vám: o Večných Zákonoch Stavby Sveta,
 
i o Veľkých Skúškach po chode Svarožieho Kruhu,
 
i o Deväťdesiatich Deviatich Kruhoch Života,
 
ktoré prídu v budúcnosti na Midgard-Zem...
 
Vám, i potomkov vašim, aby správne odohralo sa všetko,
 
predurčené Veľkým Ramchom,
 
na povrchu žiariacich vĺn Rieky Času,
 
a na naplnenie čoho dozerá Čísloboh...
 
Kniha Múdrosti Perúna, Kruh Prvý, 7. Santia
 
V minulom článku sme si v niekoľkých detailoch priblížili viac zo „zvyklosti“ temných na našej Zemi. Hoci sa to zdá strašné, ide iba o maličkú ukážku toho, čo naozaj nám robia... a to už tisícročia. Ak vyhubili pri pokresťančovaní Kyjevskej Rusi viac ako 70% dospelého obyvateľstva – pričom v našich zemiach bolo toto číslo ešte vyššie – nemyslime si, že všetkých „len tak“ umučili či rýchlo pozabíjali. Ale všetko sa povedať nedá – a ani to v podstate nemá zmysel. Teraz nejde o to, čo robia služobníci Temnoty, teraz ide o to, čo robia Dietky Svetla.
 
Niektorí z vás nám napísali, že posledný článok bol veľmi skepticky ladený. Nuž, uveďme si myšlienku na pravú mieru. Nešlo o navodenie skepticizmu, ale o opis skutočnosti. Ak naozaj vieme, čoho je náš nepriateľ schopný, tak vieme, čo môžeme od neho čakať. Ako hovoria Védy – najväčším hriechom je nevedomosť. Ale ak vieme, čo zvykne robiť náš nepriateľ, tak už sme napoly vyzbrojení do boja. Zároveň sme potomkami Prastarých Rodov a musíme pamätať, že sotva existuje Prastarý Rod, ktorému v minulosti tvari neobetovali členov. Musíme mať predsa mať na zreteli, čo nám už urobili. Nemôžeme očakávať – ako „akvaristi“ – že veď predsa „nemôžu byť až takí zlí“. Ale nedivme sa im, v akváriu sú všetky životné podmienky trvalo a dôkladne kontrolované, nuž myslia si, že svet je taký, ako im ho podávajú. Boja sa vyjsť z kukly von do sveta, ale všetci vieme, že keď príde čas, tak nepomôže nič – z kukly raz vyjsť musia. Takýto je zákon vývoja. Ale – a to je na tom „najzábavnejšie“ – majú o tom informáciu aj vo vlastnej literatúre. Akurát – a to nás už neprekvapí – vôbec ju nečítajú, teda naozaj nežijú podľa toho, čo hlásal ich „zakladateľ“. Posúďte sami:
 
VTEDY BUDE KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ PODOBNÉ DESIATIM PANNÁM, KTORÉ SI VZALI LAMPY A VYŠLI V ÚSTRETY ŽENÍCHOVI (A NEVESTE). PÄŤ Z NICH BOLO NEROZUMÝCH A PÄŤ MÚDRYCH. NEROZUMNÉ PANNY MALI LAMPY, ALE OLEJA SI SO SEBOU NEVZALI. MÚDRE PANNY SI VŠAK VZALI S LAMPAMI DO SVOJICH NÁDOB AJ OLEJA. ALE KEĎ ŽENÍCH MEŠKAL, VŠETKÝM SA ZAČALO DRIEMAŤ A ZASPALI. AVŠAK O POLNOCI STRHOL SA KRIK: „HĽA, ŽENÍCH UŽ PRICHÁDZA, VYJDITE MU V ÚSTRETY!“ VTEDY VSTALI VŠETKY PANNY A PRISTROJILI SI LAMPY. TU NEROZUMNÉ POVEDALI MÚDRYM: „DAJTE NÁM ZO SVOJHO OLEJA, LEBO LAMPY NÁM HASNÚ!“ MÚDRE PANNY IM ODPOVEDALI: „ABY AZDA NEBOLO ANI VÁM, ANI NÁM MÁLO, PRETO RADŠEJ CHOĎTE K PREDAVAČOM A KÚPTE SI!“ KÝM VŠAK TIE ODIŠLI NAKÚPIŤ SI (OLEJA), PRIŠIEL ŽENÍCH, A KTORÉ BOLI PRIPRAVENÉ, VOŠLI S NÍM NA SVADBU A DVERE SA ZATVORILI. KONEČNE DOŠLI AJ OSTATNÉ PANNY A VRAVELI: „PANE, PANE, OTVOR NÁM!“ ALE ON IM POVEDAL: „VERU HOVORÍM VÁM, NEPOZNÁM VÁS.“
PRETO BEDLITE, LEBO NEVIETE ANI DŇA, ANI HODINY! [Mt 25, 1]
 
Nuž, je to v podstate zábavné. Tí, ktorí chodievajú do kostola majú jasnú výstrahu – akurát, že jej nevenujú pozornosť. Ale my vieme, že veľa informácií v Evanjeliách je „ukradnutých“ z našich zbierok Konov, akurát sú poprekrúcané súvislosti. Takže, „ženích prichádza“. Kedy inokedy, ak nie na konci Veku Líšky? Ale príde presne vtedy, keď si to každý môže prečítať? Samozrejme, že nie. Inak by to bolo veľmi ľahké. Stačilo by „týždeň predtým“ prestať slúžiť tvarom, a jednoducho sa začať tváriť ako Slovania či Árijci. Ale práve takto to nebude. Aj vo Védach – už sme o tom hovorili –je jasne napísané, že nemáme veriť tomu, čo nám o konci Veku „dovolia“ vedieť tvari – pretože nikto naozaj nepozná plány našich Bohov. Veď aj preto sú Bohovia. Vieme však naisto, že koniec vlády Temných Síl na Zemi je predo dvermi – a to neodvratne. Ale prečo to všetko je tak, ako je? Dôvod je veľmi jednoduchý – je to súčasť nášho „vyučovania“. Prišiel čas a musíme skladať skúšky. Niektorí nám síce hovoria, že sa to obíde „bez zbraní a postroja“, ale to je veľmi naivný predpoklad. Kto totiž skladá skúšky – my, alebo Bohovia? Naši Bohovia zložili tieto skúšky dávno pred nami – a boli rovnako ťažké, ako tie, ktoré máme pred sebou my. Preto musí byť jasné – prišiel čas nášho skúšobného obdobia – teda skúšky skladáme my! Zopakujme si: my – a nie naši Bohovia znova a za nás. Ak a pokiaľ totiž tieto skúšky nezložíme, nemôžeme sa stať Bohmi. Musíme mať skúsenosť s činnosťou temných – aby sme v budúcnosti vedeli adekvátne s nimi nakladať, keď budeme pomáhať našim potomkom. Je to súčasť – a nevyhnutná – našej evolúcie.
 
Tí, ktorých môžeme volať aj „akvaristi“ si myslia, že ich Pán príde skúšky skladať za nich – nechajme ich v tom. Očividne ešte neprišiel ich čas, vybrali si svoju cestu sami. Ale jedno musí byť jasné, ak patria do našich Rodov, tak budú musieť tieto skúšky zložiť v budúcnosti – inak to nejde. Zatiaľ je im spravidla pohodlne v podmienkach, ktoré im „pripravili“ tvari. Najčastejšie nemajú čas práve preto, lebo „musia zarábať peniaze“ pre svoje rodiny. Nuž, nech zarábajú – ale peniaze sú vynálezom tvarov. Naivní sú tí, ktorí si myslia, že sa nástrojom tvarov porazia tvarov...
 
Podobenstvo z kresťanských textov môžeme aplikovať aj na avizovaný príchod hviezdy Mary, alebo – hoci táto informácia nie je priamo v Véd – planéty Nibiru. Jedno nevylučuje druhé. A aká je situácia s týmto príchodom? Podľa posledných údajov sa Mara – alebo ak chcete Nibiru – blíži zo strany Slnka. Znamená to, že ju možno pozorovať iba cez deň, ale na to je potrebný špeciálny teleskop, ktorý umožňuje pozorovanie Vesmíru aj v prípade, že sledovaný objekt sa nachádza v blízkosti Slnka. Bežní amatéri takéto teleskopy samozrejme nevlastnia. Môžete sa síce pýtať profesionálnych hvezdárov, ale je tu jeden problém. Vzhľadom na dôležitosť tohto javu nastala situácia, že takíto odborníci – hvezdári – majú dnes asi najnebezpečnejšie povolanie. Celosvetovo ich – vzhľadom na ich počet – dnes štatisticky zomiera viac ako vojakov či odborníkov v iných – zdalo by sa nebezpečnejších – povolaniach. Je to podobné, ako s vedcami, ktorí robili výskumy napríklad v Antarktíde – sú známe prípady, že po návrate z expedícií im ešte pred zverejnením výsledkov – lebo dôkazy na blížiace sa globálne zmeny už evidentne existujú – im tajné služby všetko zhabú. Okrem iného dostávajú nedvojzmyslelné varovania, že ak sa budú „aktivovať“ – hoci aj z naivnej vedeckej horlivosti – tak ich postretnú rôzne „nehody“, t.j. neprežijú. Nerobme si ilúzie, zmeny sú predo dvermi. Napriek tomu všetkému nezabúdajte na Zdravomyslie. Čo si osobne neoveríte, tomu neverte.
 
Podľa posledného vývoja udalostí už je zrejmé, že väčšina obyvateľov Zeme zažije „pomalú“ premenu, t.j. po 21. decembri 2012 sa väčšinou dostaneme do postupnej, „mäkšej“ fázy premien smerom k novému Veku. Musíme si však uvedomiť, že ide o „mäkšie“ zmeny v otázke globálnej kataklizmy. Táto sa odohrá do nejakých 3 až 5 rokov – ako to podľa súčasného vývoja v Riekach Času môžu vidieť tí, ktorí vidia energetické toky, t.j. Rieky Času. Čo to však pre nás znamená? Už sme hovorili o tom, že dni tejto civilizácie sú spočítané. Inými slovami, plány našich Bohov na zničenie civilizácie sa v tomto smere zhodujú s plánmi Svetovej vlády – aj keď každý má svoje dôvody prečo. Svetu dnes nevládnu ľudia, ale jaštery z Temného Sveta. Ich príkazy vykonáva Svetová vláda, ktorej hlavou je úrad britského monarchu. Celosvetový vplyv uplatňujú skrz tajné spoločenstvá, ktoré „prirodzene“ prerastajú do všetkých spravodajských služieb všetkých štátov sveta. Niet Svetlej vlády na Zemi – toto musí byť každému jasné. Hlavy veľkých štátov priamo podliehajú britskému monarchovi, malé a menej významné štáty sú riadené skrz rôznych, najmä však nikým nevolených „poradcov“. Pravda je aj to, že nejedna hlava štátu – hoci „oddane“ slúžila Svetovej vláde – po splnení svojej úlohy bola – ako vybitá baterka – jednoducho odstránená. Za všetkých si spomeňme na Saddáma Husejna či Kaddáfiho. Naivne uverili v plnej miere a „nepoistili“ sa, t.j. nevybudovali si silnú a efektívnu armádu. Toto je jeden z aspektov, ktorý tiež zamieša v najbližšom čase karty. Niektorí vodcovia si totiž teraz už uvedomili, že služba Svetovej vláde a ich vlastná existencia nie sú vzájomne zlučiteľné. Ak si všimneme, najsilnejšie štáty dnešného sveta majú vodcov, ktorí sa volajú prezidenti. Samotné slovo „prezident“ je etymologicky odvoditeľné aj v slovenčine – ako skratka slov „postavený (dosadený) rezident“. Teda trvalý rezident – koho? No predsa Svetovej vlády. Ak ste niekedy vnímavo sledovali televízny prenos stretnutia „hláv štátov“ a britskej kráľovnej mohli ste vidieť, komu naozaj prezidenti skladajú účty.
 
Mäkšia cesta – z pohľadu globálnej kataklizmy – znamená viac priestoru pre realizáciu plánov Svetovej vlády. Pre nás to nie je „najvýhodnejší“ variant, pretože naše územie prílivová vlna väčšinou obíde. Avšak to, čo sa bude diať „pod taktovkou“ Svetovej vlády nás neobíde, pretože občianske vojny neobchádzajú ostrovy. Na otváracom ceremoniály Olympiády v Londýne ste mohli postrehnúť hold „Novému Jeruzalemu“. Má to súvis s tým, o čom sme písali v minulom článku – čo dnešná Elita, t.j. Svetová vláda považuje za „správne“ vysvätenie a obetnú prax.
 
Jeden zo známych a pripravených „scenárov“ vyzerá asi takto (povedzme, že ide o Petrohrad): vo veľkom meste vypnú vodu, elektriku, plyn – teda vôbec všetko, na čom existuje civilizácia. Potom také mesto „vzduchotesne“ obklopia ozbrojené zložky, ktorých členovia budú informovaní, že v meste prepukla nebezpečná epidémia. O epidémiách ako nebezpečenstve „vie“ každý dosť – videli sme nejeden katastrofický film. Pretože sa oficiálne zverejní, že v meste zúri nákaza, ktorá je nebezpečná pre ostatné obyvateľstvo, dostanú vojaci či policajti rozkaz strieľať a zabíjať všetkých, ktorí sa pokúsia z obkľúčeného mesta uniknúť. V niektorých národoch by nebolo „realizovateľné“, aby sa dali vojaci toho istého národa presvedčiť, že musia neľútostne strieľať členov vlastného národa. Preto bola vytvorená situácia kombinovaných (spojeneckých) vojenských či policajných zložiek, inými slovami napríklad NATO. Na území štátov, ktoré majú takéto zmluvy môžu „pôsobiť“ aj cudzinci – a týmto bude jedno, že strieľajú cudzincov. Treba povedať, že takúto – hoci „partnerskú“ zmluvu podpísalo aj Rusko. A s kým sa „chystá“ bojovať napríklad Slovensko? Podľa oficiálnych údajov – môžete ich vidieť v médiách – máme iba 3 (slovom tri) bojaschopné stíhačky, ale zato počet policajtov sa zvýšil tak, že máme v porovnaní na počet obyvateľov jeden z najvyšším pomerov policajtov na počet obyvateľov na svete. Toto vnímavému človeku môže napovedať, s kým sa vlastne chystajú vlády v budúcnosti bojovať – s vonkajším, alebo vnútorným „nepriateľom“? Aj samotné slovo „Polícia“ veľa napovie. V zásade historicky existujú dva druhy ozbrojených zložiek takéhoto charakteru. Hovoríme o Milícii a Polícii. Hoci názov „Milícia“ priradili po revolúcii všakovakí naši „odborníci“ ku komunizmu, nie je to pravda. Ak sa zaoberáte dejinami a pozriete si napríklad film POSLEDNÝ MOHYKÁN či PATRIOT s Melom Gibsonom zistíte, že Milície existovali aj v Amerike. Čo do podstaty ide totiž o zásadný rozdiel: Milícia sú ozbrojené zložky vybraté z národa – ide teda o ozbrojených ľudí v službách národu; Polícia sú ozbrojené zložky v službách vlády – ide teda o ozbrojené zložky slúžiace danej vláde (a tá, samozrejme, sa koniec koncov podriaďuje Svetovej vláde).
 
Nuž, vari stačilo. Skúšky, ktoré sú pred nami prídu určite, aj keď presný termín nevieme. To nás stavia pred otázku schopnosti sa ubrániť tomu, čo je s takýmito skúškami spojené. Sú takí, ktorí síce „nemajú čas“ sa pripravovať, ale inak sa považujú za Slovanov. Ako typickí virtuálni Slovania si myslia, že stačí si „zabezpečiť“ nejakú zbraň a ubránia sa tomu, čo príde. Nuž, keby na to, aby sa človek stal zdatným vojakom, t.j. bojovníkom stačilo, aby dostal do ruky zbraň, tak to by bolo veľmi jednoduché. Vezmime si ako príklad americkú armádu. V odbornej literatúre – ani to neskrývajú – sa môžete dočítať o skutočnej efektivite amerických vojakov. Napríklad vo vojne vo Vietname – je to oficiálna štatistika – spotrebovali na zabitie jedného vietnamského vojaka cca 400 000 nábojov (aby pre predišli nejasnostiam: štyristotisíc nábojov na jedného zabitého Vietnamca). Na zabitie jedného irackého vojaka už spotrebovali 650 000 nábojov. Už v prvom roku invázie do Iraku vyhlásila americká armáda tender – bol vo všetkých veľkých novinách – na dodávku nábojov pre ručné zbrane. Vplyvom veľkého počtu spotrebovaných nábojov a ešte prebiehajúcim bojom sa minuli armádne zásoby a vojenské továrne nestíhali plniť požadované dodávky. Preto sa americká armáda obrátila na civilných výrobcov nábojov (pre poľovnícke a športové účely), aby pomohli riešiť situáciu. Nuž vidíme, aký rozdiel je medzi žoldnierom a bojovníkom, t.j. medzi americkými akčnými filmami a skutočným bojom.
 
To nás zase privádza k bojovým umeniam. Bojové umenie je to, čo môžeme inak nazvať ako umenie bojovať. Áno, schopnosť efektívne bojovať je umenie. Je to niečo úplne iné, ako vtedy, „keď už horí“ ísť do obchodu a kúpiť si zbraň – ale práve táto schopnosť odhadnúť situáciu s dostatočným predstihom je hlavnou myšlienkou aj horeuvedeného citátu z Biblie. Schopnosť efektívne bojovať patrí k samotným pilierom našej kultúry. Ak by ste sa zaujímali prečo, tak v našich starých textoch to je povedané úplne jasne. Bojové umenie slúži na to, aby sme boli schopní si ubrániť svoju Starú Vieru. Lebo ak nie my, tak kto? Alebo inak: aj Dobro musí mať Silu!
 
V článkoch o Zdrave sme hovorili o Vedogone. To, čo je vnútri Vedogonu tradične chápeme ako miniatúrny Kozmos, t.j. Vesmír. Pretože to, čo je „hore“ je, či platí aj „dolu“, tak spoznaním samého seba spoznávame zároveň aj Vesmír. Zopakujme si niekoľko Prastarých Múdrostí:
 
V človeku ako v mikrokozme je zobrazený celý Vesmír.
Poznaj samého seba a spoznáš celý Vesmír.
Telo človeka je stvorené na Obraz a podobu Bohov.
 
Nuž ale aké je to „najsprávnejšie“ bojové umenie? Myšlienka je nad hmotou, teda môžeme povedať, že Svet je taký, ako si ho predstavuje daný jedinec. Tajné ľudské želania formujú rad udalostí, ktoré s nimi prebiehajú. Následkom toho a v tom zmysle je planéta Zem to najvhodnejšie miesto pre rozličných „dobrodruhov“, nech majú hoci aj tie najvyššie stupne vysvätenia. A v podstate všetci takíto sa zaoberajú – akože ináč – bojovými umeniami. Pochádza to z toho, že za dávnych čias to bol jeden z dôležitých spôsobov, ako pritiahnuť pozornosť ľudí k Poznaniu. Základy tomu dali naši dávni Predkovia zo severu. Pripomeňme si, že dávno v minulosti pristáli prví z našich Predkov na Midgard-Zemi na severnom kontinente, ktorý – pretože to boli da´Árijci – dostal meno Daária. Jedno z mien, ktoré mu oddávna „prischlo“ je aj Hyperborea a Hyperborejci, alebo skrátene Borejci. Ak sa pozrieme do známych záznamov minulosti, tak títo nositelia Poznania – naši dávni Predkovia – dostávali u rôznych národov rôzne mená: teda už „zavedení“ Hyperborejci (Hérodotos), Monarchovia v Antlanii/ Atlantíde (Rerich), Mu u Lemúrčanov (Blavatská), Žreci v našej slovanskej (a zároveň aj starej egyptskej) tradícii, Bardi u Druidov, Volchvovia u Árijcov (aj keď to nie je to isté – opakujeme „oficiálne“ zdroje), Sufisti u moslimov. Všetky názvy však ostávajú iba názvami – dôležité je to, čo ich spájalo, a to sú možnosti, ktoré ovládali, a ktoré značne prekračovali možnosti ostatných ľudí tých čias.
 
Borejci nespočetne krát v minulosti demonštrovali svoje schopnosti a z nich vyplývajúce možnosti. Hoci dnes existuje neprehľadné množstvo bojových umení, pri každej demonštrácii – hovoríme najmä o Rusku, keďže inde to sotva uvidíte – vždy jednoznačne priťahujú záujem návštevníkov podujatí s vojensko-bojovou tematikou hyperporejské systémy celostného pohybu nazývané „Totot“ čímsi, čo sa nedá priamo zadefinovať. No nehľadiac na to, takýto ľudia spravidla nepovažujú za potrebné meniť tie princípy, ktoré sú im známe.
 
Dnes všetky autoritatívne doktríny opisu Sveta deklarujú znalosti „absolútnej pravdy“ o Svete, pričom práve seba považujú za najsprávnejšie, najsilnejšie. Hyperborejský systém celostného pohybu sa líši v tom, že deklaruje silu všetkých koncepcií opisov Sveta. Uznáva a priznáva všetky princípy, na ktorých stavajú iné systémy bojových umení – všetky paradigmy sú silné, každá však po svojom. Toto je postoj našich Prastarých Predkov.
 
Jedno z tajomstiev Prastarých Hyperborejcov je taký prístup k materiálnej existencii človeka v Javi, v ktorom systém zahŕňa schopnosť prežitia nielen tela, ale aj vedomia človeka. Človek musí nie iba prežiť – čo sa dnes spravidla dosahuje na úkor existencie iných biosystémov – ale aj ľúbiť. Ale zároveň platí – a to je typické pre všetky varianty slovansko-árijského bojového umenia – „čo kaličí to aj lieči“. Je to zároveň aj prvý postulát hyperborejského systému celostného pohybu:
 
Ak systém bojovej prípravy človeka nemá za svoj priebežný cieľ praktické zdravie tých, ktorí sa ním zaoberajú, tak nie je dokonalý.
 
Hyperborejský systém stojí na prístupe, že Púť človeka v ľubovoľnom systéme práce s telom a Duchom predpokladá spočiatku ozdravenie – čo sa nazýva aj očistou organizmu – potom príkladné použitie poznatkov, napríklad v boji alebo celiteľstve, a až potom plnú koncentráciu svojich úmyslov na Duchovné sebazdokonaľovanie. Ignorovanie ktoréhokoľvek z týchto princípov môže viesť k vážnym ochoreniam nielen tela, ale aj psychiky.
 
Hyperborejský systém celostného pohybu stojí na aplikácii princípu, že vo Vesmíre neexistujú priamky a pravé uhly, ale všetka energia sa pohybuje po špirálach a vo forme vĺn.
 
Pri vedení bojových operácií naši Predkovia zručne používali krajinu, v ktorej žili – jazerá, rieky, bahná, hory, lesy ako pasce, labyrinty, ale aj vietor, oheň, otravný dym a iné, čo všetko je typickou charakteristikou javného (od Javi) a zároveň slovanského štýlu boja. Mnohé z bojových činností stáli na technike použitia psychotechniky, v čom boli naši Predkovia veľkými majstrami. Podľa údajov historikov, v r. 514 pred n.l. jeden z vojenských oddielov kráľa Dária sa zrazil s navným (od Navi) bojovým umením, ktoré je súčasťou bojarského bojového umenia Skýtov, t.j. Slovanov. Vojaci Dária, ktorí už ustali od neustáleho mätenia protivníka prírodnými spôsobmi ho vyzvali na otvorený boj. Na výzvu Skýti odpovedali: „Opovážte sa dotknúť mohýl našich Predkov“. Cudzozemci si to dovolili – a boli zničení. Dnešný ruský výraz „наваждение“ , pochádza zo slov „očakávanie Navi“, je jedna zo spomienok na jednu z najtvrdších bojových škôl, ktoré tisícročia existovali na území súčasného Ruska. V podstate shakespearovské „byť či nebyť“ je iba vyjadrením „Jav alebo Nav“.
 
Medzi pôvodné bojové umenia patrí aj Kazačí Spas v mnohých podobách – „Морок характерника“, „Морок пересмешника“, „Болотная хлябь“, „Камаринский“, „Хоровод“ a iné. V skutočnosti je to, čo dnes poznáme ako „slovanský boj“ jedna zo samostatných súčastí učenia Hyperborejcov. Hoci dnes o ňom nie je v postate nič známe, jeho princípy sa tak či onak zachovali v ruských bojových umeniach. Staré ruské povesti obsahujú veľa pripomienok na nositeľov slovanských bojových umení – Vasilij Buslajev, Iľja Muromec, Dobryňa Nikitič, Alexander Popovič, Ján Usmar, Nikita Kožemiaka, Jevpatij Kolovrat. V Rusku je na túto tému k dispozícii aj veľa animovaných filmov, ktoré sú vhodné na podávanie informácií mládeži.
 
Niečo si ešte povedzme o hyperborejskej spoločnosti, t.j. o Prastarej Polárnej Vlasti súčasného ľudstva, s odkazmi na ktorú sa môžeme stretnúť v rôznych zdrojoch.
 
V staroiránskom zdroji Avesta sa hovorí: „O počiatku Sveta, kde Slnko nikdy nezapadá a deň je rokom (t.j. biele noci), tam, kde je hora vysoká Chara“.
 
Niečo z indických zdrojov:
Védy hovoria: „Zlý Vritra, alebo Vala, často chytá Slnko a odkladá ho do podzemných priestorov a dáva ho strážiť strašnému hadovi... Vtedy Slnko viac nevychádza (t.j. nastupuje polárna noc, had je severná polárna žiara)... Tu mliečne vody oceánu (je známe, že vody Severného ľadového oceánu sú veľmi svetlé)...  V Meru vidia Bohovia vychádzajúce Slnko iba raz v roku“.
Mahabhárata: „Tu rok je dňom, ktorý sa delí na polovice na deň a noc. Nad horou visí nehybne Dhruva (hviezda Polárka), vôkol ktorej chodia hviezdy Siedmych ríš (dnešná Veľká Medvedica), Arundhati (t.j. Kassiopeja) a iné“.
Tajttirii-Brahmani: „Slnko vychádza a zapadá raz ročne, ale rok sa delí na jeden dlhý deň a jednu dlhú noc“ (polárny deň a polárna noc).
Rigveda: “... hora Meru je vesmírny symbol predeurópskych a indoárijských národov“.
 
Indický vedec z kasty Brahmanov B. G. Tilak vo svojej výskumnej práci ARKTICKÁ VLASŤ VO VÉDACH sa odvoláva na množstvo faktov a dokázal, že Arktída naozaj bola vlasťou Prastarých Árijcov. Už len dodajme, že v podstate na všetkých starých mapách sa dnešný Severný oceán nazýva Hyperborejským oceánom.
 
Povedzme si ešte niečo o odraze hyperborejského systému v niektorých tradične známych systémoch opisu sveta.
 
Šamani sú bytosti, ktoré majú kontakt a vedia sa pohybovať v navnom Svete. Ich tradičná viera hovorí o dvoch Svetoch, ktoré tesne navzájom súvisia, t.j. o fyzickom svete a tom, ktorý ho riadi – duchovnom. Vzájomné pôsobenie s duchmi alebo Silami má obrovskú dôležitosť pre víťazstvo v bojoch o život, jedlo či partnerku. Pre šamanizmus je typické zobrazovanie ľudí s črtami zvieraťa, čím sa používajú techniky imitácie chovania sa zvierat aj iných organických foriem života. Z pohľadu hyperborejského celostného systému pohybu je poznanie a využívanie rozhrania svetov (Jav-Nav) jedna z najdôležitejších úrovní poznania sveta. Prejavuje sa ako kontrolované ovládanie procesov podvedomia.
 
Hinduizmus skúmal vzájomné vzťahy bytia a nebytia, čo je analógia Javi a Navi z pohľadu Hyperborejcov. Umenie jogínov je dostatočne známe, preto sa nebudeme pri ňom pristavovať, ale pozrime sa na túto tradíciu z pohľadu bojovej tradície. Boh Šiva sa v joge tradične považuje za zdroj poznania. Jedna z jeho ipostáz je Boh Smrti, ničenia, vojny. Podobne ako u Kazakov, tradičné bojové techniky sa zakomponovávali do tancov, pričom po tisícročiach sa mnohým vytratila logika vložených bojových techník a považujú tanec za nič iné iba za – tanec.
 
Pozrime si pôvodný Tanec Šivu:
 
 
Hoci dnes – po tisícročiach – existuje veľa verzií, pôvodne ide doslovne o studnicu mnohoúrovňových príprav na bojové techniky, ktoré sú navrhnuté na telesnú organizáciu a synchronizáciu mysle a tela. V tanci vidno prísne reglementované pohyby Sily mnohoručného Boha Šivu. Prečo je vlastne zobrazovaný ako mnohoruký? Vibračné bojové techniky v režime hyperborejského systému Topot umožňujú tým, ktorí ich cvičia chápať svet fragmentovane. Takto sa to javí ľuďom, ktorí sa po prvý raz dostávajú do kontaktu s takýmto spôsobom vedenia boja. Práve tento aspekt sa v dávnej minulosti zaviedol ako mnohorukosť Boha Šivu. Ak pohybujeme rukami vysokou rýchlosťou, tak zrak nedokáže fixovať ich prechody z jednej polohy do druhej.
 
V Tanci Šivu sú majstrovsky premyslené techniky, ktoré sú spojené s dychovým, srdcovocievnym a nervovým systémom a špecifickými fyziologickými procesmi v organizme. Ide o senzorické a perceptívne bojové techniky spojené so zmenami modelov sveta; o škálu psychotechník; o energetické techniky v rámci Kundalini Jogy a o mnohé ďalšie súčasti.
 
Tento príklad vari najlepšie ukazuje na princíp špirálovitých pohybov príznačných pre hyberborejský systém celostného pohybu. Ide o špirálovité trajektórie vývoja procesov v materiálnom Svete Javi. Je to základ i tajomstvo mnohých borejských techník. Pochopiteľný môže byť napríklad pre tých, ktorí prišli do kontaktu a cvičia napríklad ruský bojový systém známy ako „СИСТЕМА“ – čo vynikajúco vyjadruje zmysel – ide o systém reakcie a nie iba izolovanú techniku.
 
V budhizme hrajú veľmi veľkú rolu morálne vlastnosti, čo odzrkadľuje Budhov citát: „Život je možnosť odvrátenia negatívnej Karmy (t.j. Vikarmy)“.
 
Z pohľadu hyperborejského systému celostného pohybu je budhizmus a jeho učenie jedna zo základných úrovní poznania sveta. Je to úroveň spojenia tela a zmyslov. Pod touto úrovňou sa chápe, že treba myslieť, hovoriť a robiť iba to, čo je vytýčené, t.j. to, čo je skutočným želaním človeka. Symbol tejto úrovne je čestnosť. Ak je tento princíp dodržaný, tak k človeku prichádza Sila. Sila je schopná človeku pomôcť v dosiahnutí toho, čo sa v ezoterickej literatúre nazýva misiou pozemského života. Ak človek nemá Silu, tak je slabý, čo znamená, že môže robiť jedno a hovoriť druhé alebo naopak. Sila sa nadobúda synchronizáciou mysle a tela. V súčasnosti je lož neodmysliteľnou základnou črtou obsahu väčšiny masovokomunikačných prostriedkov.
 
O Taoizme a jeho bojových aplikáciách je napísané množstvo literatúry a bojové schopnosti čínskych systémov sú dostatočne známe.
 
Z pohľadu hyperborejského systému celostného pohybu je taoistické učenie tiež jeden zo základných pokusov obracať sa k fenomenálnym možnostiam tela.
 
Hoci to je prekvapujúce, jednou z najstarších skutočne telesných systémov techník sú Sufisti. Sú to mudrci, ktorí nosia srstnatý odev. Sufizmus je mystické učenie v islame, a to ako v šiizme, tak aj v sunnizme a je známe na území dnešného Iraku a Sýrie od 8. storočia. V procese učenia používa veľké množstvo asketických techník.
 
Proces, ktorý nasleduje za potlačením podmienečnosti alebo automatického myslenia sa určuje ako aktivácia jemného ponímania sveta i samého seba v tých miestach tela, kde to je možné – v centrách reálnosti, bodoch čistoty. V týchto miestach je Sila – Baraka – optimálne prejavená. Aktivácia týchto centier rodí doslovne nového človeka.
 
Nuž, toľko malý náhľad do učení, ktoré v minulosti čerpali z hyperborejskej studne poznania. Sila a rýchlosť úderu sú parametre, ktorými sa zaoberá každý bojový systém. Hyperborejský systém spája tieto parametre v rámci jednej myšlienky a predpokladá, že oba parametre, ak sa analyzujú zo špecifického uhla pohľadu, závisia od toho, v akom postavení sa nachádza centrum ťažiska tela človeka.
 
Poloha ťažiska biosystému hovorí o tom, v akom stave sa tento biosystém nachádza, a čo je nevyhnutné urobiť, aby sa stresová situácia zlepšila.
 
V bežnej pouličnej bitke sa za optimálny variant považuje priamočiara zrážka hlavou proti hlave. Tento bežný pouličný – možno ho nazvať aj športový – variant je zrážka rovnocenných partnerov čo do telesných aj psychofyzických parametrov. Ako keby sa navzájom priťahovali a v určitej fáze sa už bez seba nedokážu „zaobísť“.
 
Dá sa takejto zrážke predísť? V živote sú na každú udalosť minimálne dve riešenia. Ako predísť takejto zrážke nám vhodne priblíži príklad dnes známeho aikida. Je to systém predchádzania priamej a energiou plytvajúcej zrážke. Stačí minimálny pohyb o niekoľko centimetrov – zmeniť svoju polohu voči útočiacemu systému – a model sveta sa zrazu zmení. Pritom sa dá sila protivníka presmerovať na úplne inú stranu, dokonca na samotného útočníka. A čím väčšia bude útočná sila, tým výraznejší bude účinok na útočníka.
 
Nato, aby sme používali tento fenomén vedome a nie intuitívne sa musíme naučiť základné fázové stavy dynamiky ľubovoľného systému, t.j. musíme sa učiť pohybovú telesnú vlnu a spôsoby jej prejavov.
 
Telo človeka je vlna, ktorá len vypadá neobyčajne. Ako hociktorá vlna sa aj riadi všeobecnými princípmi, ktoré vychádzajú z teórie vlnenia. Telo je vyjadrením súhrnu rytmických pohybov, večne sa meniacich a večne nových funkcií a ich rytmov. Častice pohybu, ktorým boli vnútené tieto rytmy vytvárajú nastupujúcu aj zostupujúcu časť vlny. V každom migu sa stav prostredia v ktorom tečie vlna mení. Vnútorné procesy vystupujú na povrch a povrchové vrstvy smerujú do hlbín bytosti. Tvar vlny vyjadruje súhrn pohybu celého okolitého sveta. Vlny sa pohybujú jedna za druhou, menia jedna druhú s tokom času. Pohyb je príčinou tvorby foriem vrátane tvorby formy tela človeka. Telo človeka je „živá vlna“.
 
Nuž, ďalej ísť nemôžeme. V jednom článku sa nedá opísať celý, tisícročia starý systém. Ale jedno si možno uvedomiť: už ide do tuhého. Tí, ktorí majú za sebou dostatočnú prax v nejakom bojovom umení  môžu začať chápať podstatu vlnového pohybu. Čo však tí, ktorým stačí momentálne využívať „výhody“ systému, ktorý „pre nás“ zostavili tvari – napríklad zarábanie množstva peňazí? Na druhej strane by chceli aj prežiť – preto si myslia, že keď to príde, tak si kúpia zbraň, dobre zamknú svoje dvere a budú čakať, až to všetko prejde – o čom im dá správu televízia... tento článok mal za cieľ ukázať rozsah a hĺbku základov bojového umenia a jeho prepojenie s procesom poznávania v našej, slovanskej kultúre. Nebolo by to veľmi jednoduché, kedy stačilo iba kúpiť si zbraň, až to príde, prípadne predtým ešte zavolať tiesňovú linku? Takto sa chceme pripraviť na najdôležitejšiu skúšku našej materializácie vo svete Javi? Nuž, takto to určite nepôjde. Za nás a našich blízkych nebude nikto bojovať. Práve preto majú naši bojovníci od pradávna heslo: Keď nie my tak kto?
 
 
Ako sme začali, tak aj skončime. Všetko ničiaci Oheň Odplaty príde a spáli Cudzozemcov, nik z nich neunikne. Ale ako to bude vyzerať s každým z nás závisí od toho, ako a či vôbec zachováme Vieru Predkov – čítate dobre, nie svoj život či majetok – ale VIERU PREDKOV!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.