Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PROTI SVETLU /  ČO NEUČIA NA HODINÁCH NÁBOŽENSTVA A ETICKEJ VÝCHOVY
ČO NEUČIA NA HODINÁCH NÁBOŽENSTVA A ETICKEJ VÝCHOVY
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
Očakávali by sme, že naše deti sa učia v školách pravdu. Je to, bohužiaľ, veľmi naivný predpoklad. Štátna a cirkevná moc ruka v ruke upravujú mysle našich najmenších tak, aby síce «mysleli», ale zásadne «rovnako». Na čom vlastne stoja základy toho, čo od malička vnucujú našim deťom?
Hoci si to málokto spojí dovedna, aj z oficiálnych dejín vidno, že kým sme neboli kresťania, tak sme porážali nepriateľa vždy, keď nás napadol. Príkladom môže byť ako slovanské knieža Samo tak aj Svätopluk. Ak vieme niečo viac a otvoríme si knihu Maura Orbiniho zistíme, že naše kniežatstvo jestvovalo až do r. 991, keď zomrel Sveulado, posledný slovanský vládca na našom území. A potom – zrazu nič. Ako keby sme prestali existovať. Kde sa podeli slávni víťazi – naši slávni Predkovia? Zabudli nám povedať čo máme robiť a odišli kdesi ďaleko?
Čosi tu očividne nie je v poriadku. Naša kultúra zrazu zanikla a nahradilo ju cudzie náboženstvo. Ak dnes niekto povie, že máme prastarú, védickú kultúru, tak už sami «tiežslovania» medzi nami začnú odporovať, že na to nie sú nijaké dôkazy. Nijaké Slovansko-Árijské Védy, nijaká Velesova kniha... nič. Ale čo vlastne majú v rukách tí, ktorí nás už vyše 1 000 rokov zotročujú? Nuž, volajú to Biblia. Je to predsa «Kniha kníh» a je prastará. A aká «prastará» vlastne je?
Biblia sa ako jedna ucelená kniha objavila až v 18. Storočí. Dovtedy existovali knihy, ktoré ju dnes tvoria, každá samostatne – čo nie je až také neobvyklé. Bibliu tvorí Starý a Nový zákon. Laik by predpokladal, že aspoň Starý zákon existuje ako jedna kniha už dobre že nie päťtisíc rokov. V skutočnosti bol po prvý raz spísaný ako jedna kniha až okolo r. 1080 n.l. Staršie vydania proste neexistujú.
Ba čo viac, neexistujú ani prvotné zdroje. Všetci vidia Bibliu len v takom stave, ako ju môžu kúpiť v obchode. Ako existuje viac Biblií, rovnako existuje aj jej viac prekladov – znení.
Naše Védy rovnako dlho existovali ako samostatné knihy v rozličných formách zápisu. Boli to Charatie, Santie, Trjagy – až r. 1944 sa vydali spolu a teda previedli na súčasný jazyk. Charatie sa zapisovali Karunou (runovým písmom) – napríklad Kniha Svetla. Slovo Múdrosti Volchva Velimudra je zase napísané hlaholikou.
Podobne aj indická Máhabhárata – Lesná kniha – v dnešnej podobe bola zapísaná až v novoveku. Ale ani to nie je všetko. Platón, Sokrates a ďalší grécki «klasici» sa objavili po prvý raz až v 16. storočí a aj to v latinčine. Nikde na svete neexistuje originál, napísaný v starogréčtine. Nikomu to však NEVADÍ. Ale akonáhle príde reč na starobylosť a pôvod Slovanov – celá armáda «odborníkov» má «argumenty», že nič také neexistuje.
Podstata však nie je v papyrusoch a tabuľkách, ale v duchovnom obsahu nášho dedičstva. Pravda odhaľuje parazitickú podstatu panujúceho systému. Napríklad, na území Ruska archeológovia dobre že nie v každom rohu vykopávajú pozostatky bieleho človeka, ktorý žil pred desiatkami tisíc rokov, ale učebnice aj tak uvádzajú históriu Slovanov len kdesi od 4. storočia, iné sa jednoducho nehodí do parazitujúcej ideológie.
Národ však už cíti, že svetlý zajtrajšok nenastane, ak sa dnes nevyrovnajú všetky pozdĺžnosti z minulosti.
Nuž tak či onak, ak aj dnes je väčšinový svetonázor kresťanský, t.j. importovaný, najväčšie činy v minulosti sme vykonali pod starou Vierou, nie náboženstvom. Tak či onak, Stará Viera patrí to do našej minulosti. A ak patrí, tak by sa o tom mali naše deti v škole učiť – ostáva však úplné ticho.
Nuž, základné princípy našej Starej Viery si môžete prečítať v článku o Zásadách Ingliizmu a odporúčané princípy v prikázaniach Svetlých Bohov. Tolerancia k iným svetonázorom je zásadnou súčasťou našej Viery. Každý, kto si prečíta tieto zdroje zistí, že nič satanistické, škodlivé a extrémistické (vraj sme rasisti) vo Védizme (Ingliizme) niet. Rovnako v Slovansko-Árijských Védach nenájdete nič proti judaizmu, kresťanstvu, či islamu. Védy boli zapísané tisícročia pred ich objavením sa.
Ale čo to vlastne učia naše deti? Porovnajme si našu Prastarú Vieru, judaizmus a kresťanstvo. Nie podľa dojmov – totiž drvivá väčšina kresťanov nepozná ani vlastný Zákon, ktorého princípom vždy je, že jeho «neznalosť neospravedlňuje» – ale ani podstatu toho, na čom stojí. No my nebudeme však vychádzať z dojmov a toho, čo si kresťania «myslia že platí», ale z toho, čo je podložené ich vlastným písaným textom. Analyzujme si, čo každý z uvedených svetonázorov považuje za hodnotné, za to, čo formuje osobnosť človeka od malička. Do porovnávania nezahŕňane Islam – najmä preto, lebo je veľmi podobný kresťanstvu, hoci z pohľadu kresťanstva je mohamedánstvo heréza. Aspoň takto a jednoznačne hovorí o Islame sv. Ján Damascénsky vo svojom diele «O sto herézach». Jeho heréza č. 100 znie:
«EXISTUJE EŠTE AJ DOTERAZ HERÉZA, KTORÁ JE SILNÁ, UVÁDZAJÚCA NÁROD DO POBLÚDENIA, NÁBOženstvo izmailitov, predchodcu antikrista... majú lžiproroka, ktorého nazývajú Mohamed. Tento sa oboznámil so starým a novým zákonom, ale stýkajúc sa aj s arianizmom, zostavil svoju herézu. Zhromažil okolo seba toto plemeno hovoriac, že má blahozvesť, rozšíril fámu, že mu bolo z neba zoslané písmo. Vo svojej knihe zapísal niektoré smiešne udalosti, a odovzdal im ju, aby si ju uctievali».
Tolerantnosť voči iným náboženstvám z textu tohto svätého muža priam srší...
Pozrime sa súhrnne na ľudské morálne hodnoty v spomenutých svetonázoroch. Pre lepšiu názornosť si ich vypíšme vo forme tabuľky:
HODNOTA
KRESŤANSTVO
JUDAIZMUS
SLOVANSKÝ VÉDIZMUS
(POHANSTVO)
 ctibažidostivosť
zle 
veľmi dobre 
veľmi dobre 
vôľa k vláde 
zle 
veľmi dobre 
dobre 
 snaha o vlastníctvo
zle 
veľmi dobre 
veľmi dobre 
snaha o vlastníctvo peňazí 
zle 
veľmi dobre 
dobre 
 podnikanie
nie dobre 
veľmi dobre 
veľmi dobre
(ak čestne) 
 hrdosť
 zle
veľmi dobre
 veľmi dobre
 dôvera vo vlastné sily
zle 
veľmi dobre 
veľmi dobre 
zmierenie, pokora, tolerantvosť, samoodriekanie 
dobre 
zle 
zle 
 plač, utrpenie
dobre 
zle
zle 
 veselosť a šťastie na Zemi
zle 
dobre 
veľmi dobre 
 bieda
dobre 
veľmi zle 
zle 
 bohatstvo
 zle
 veľmi dobre
(bez miery)
 veľmi dobre
(s mierou)
 láska k ľuďom
dobre
(k všetkým) 
dobre (voči Židom)
zle (voči Nežidom) 
dobre (k dobrým)
zle (k zlým) 
 nenávisť voči nepriateľom
zle 
dobre 
dobre 
zabíjanie nepriateľov, ktorí siahajú na život 
zle 
dobre 
dobre 
 pomsta
zle 
dobre 
dobre (spravodlivá) 
 krutosť
zle
 dobre
 (ak je výhodné)
 dobre (ak je nevyhnutná)
zle (bez príčiny)
 žobráctvo
veľmi dobre 
veľmi zle 
zle 
 nacionalizmus
zle 
veľmi dobre
 (ak židovský) 
dobre
(bez šovinizmu) 
šovinizmus 
zle 
veľmi dobre
(ak židovský) 
zle 
Pravda 
dobre 
dobre, alebo zle v závislosti od výhody 
dobre 
lož 
zle 
dobre
(ako prostriedok) 
zle 
 súcit
 dobre
zle (ak ide o Nežidov/Gojov) 
dobre 
 ľútosť
dobre 
zle
(ak ide o Nežidov/Gojov) 
dobre
(s mierou) 
 podvádzanie
veľmi zle 
dobre
(vo vzťahu k Nežidom) 
veľmi zle 
 zlodejstvo
veľmi zle
dobre
(vo vzťahu k Nežidom) 
veľmi zle 
podlosť 
zle 
dobre
(ak je výhodné) 
zle 
 bezočivosť
zle
veľmi dobre 
zle 
 česť
takýto symbol neexistuje 
takýto symbol neexistuje 
veľmi dobre 
 požívanie alkoholu
zle (ale je tolerované) 
zle
(ale povolené)
veľmi zle 
 
Ako vyplýva z tabuľky, judaizmus – ako neskoršia ideológia – prevzal z védizmu všetky lepšie, vôľové, vlastné, silné, život udržiavajúce hodnoty a doplnil ich o iné hodnoty: lož, podlosť, šovinizmus, bezočivosť, zlodejstvo, podvádzanie, neumiernený despotizmus, neumiernenú vôľu k vládnutiu a peniazom.
 
Tieto vlastnosti nie sú ohováraním, či vytváraním umelých konštrukcií. Pri detailnej analýze Starého zákona zistíte, že Biblia je svojou podstatou extrémistická literatúra, ktorá obsahuje výzvy na zabíjanie a násilie a propaguje patologické zverstvo a sadizmus. Práve preto podalo v Rusku vedenie Ruského protifašistického zväzu v Jekaterinburgu krajskému prokurátorovi trestné oznámenie so žiadosťou o prehlásenie Starého zákona za extrémistickú literatúru (http://darislav.com/support/570-bibleextrem.html), pričom v oznámení sa uvádza: «... Starý zákon predstavuje extrémistickú literatúru. Na potvrdenie tohto tvrdenia stačí pozrieť do konkrétnych textov Starého zákona.»
 
Jeden z hlavných argumentov, ktorí používajú neprajníci návratu našej starej kultúry je dezinformácia, že naša stará kultúra je rasizmus – ale v dnešnom, zmenenom význame starého slova. Jedným z «odborných» argumentov je napríklad fakt, že používame prastarý solárny symbol – svastiku – od nepamäti. O svastike a lžiach s ňou spojených si povieme v samostatnom článku, zatiaľ stačí vedieť, že v Európe je ako symbol fašizmu zakázaná v jednej jedinej krajine – Nemecku a symbolom fašizmu je fascio, nie svastika. Za posledného predsedníctva Nemecka v rade EÚ sa pokúsila nemecká kanclérka Merkelová o presadenie celoeurópskeho zákazu tohto symbolu. Návrh absolútne prepadol – proti sa postavilo veľa krajín – v podstate všetky severské, kde sa svastika používa od nepamäti dodnes, ale dokonca aj také krajiny ako Veľká Británia. Ide o to, že na jej území žije veľké množstvo Hinduistov a Budhistov, pre ktorých Viera bez svastiky nemá význam. Minulého roku sa spor o používanie svastiky dostal na Najvyšší súd Litvy – ktorý rozhodol v prospech požívania svastiky v krajine ako prastarého symbolu, ktorý nemá nič spoločné s fašizmom.
 
Ale, keď nám kresťania ako tiežslovania vytýkajú rasizmus a netolerantnosť, pozrime sa naozaj do Starého zákona. Čo tu naozaj možno nájsť? Ako pomocník nám môže poslúžiť už spomínané trestné oznámenie Zväzu protifašistických bojovníkov v Rusku na Starý zákon ako extrémistickú literatúru – prečo uvidíte sami. V ďalšom si uveďme niekoľko bodov a argumentov uvádzaných v predmetnom oznámení:
 
NAVÁDZANIE NA VRAŽDENIE A NÁSILIE:
Hebrejský Boh Jahve je jedným z najkrutejších bohov na Svete. O podstate hlavného judského boha hovorili už gnostici. Tvrdili, že hlavný judský boh Jahve je v skutočnosti diabol. Nie je teda prekvapením, že rozsah opísaných zverstiev Židov nemá vo svetovej histórii obdobu. Základom tohto učenia je sadizmus:
«ALE V MESTÁCH TÝCH NÁRODOV, KTORÉ PÁN, TVOJ BOH, TI DÁVA AKO TVOJE VLaSTNíCTVO, NENECHáš ANI JEDNIDú DušU NAžIVE. MUSíš ich všetkých zahubiť – chetitov, amoritov, kanaáncov, perizejov, hivitov a jebusitov – ako pán, tvoj boh, ti to nariaďujem.» [Deuteronomy 20:16-17].
«zabite všetky deti mužského rodu a všetky ženy, ktoré mali muža. Ale môžete si pre seba vziať a nechať všetky dievčatá, ktoré nepoznali muža». [Numeri 31: 17-18].
«a ak budeš počuť, že v ktoromkoľvek meste, ktoré ti dal pán na prebývanie, sa objavili nejakí darebáci medzi vami a že zviedli obyvateľov týchto miest aby slúžili iným bohom, ktorých nepoznáš, musíš vyšetriť taký prípad starostlivo. Ak zistíš, že to je pravda, a že táto nehanebnosť sa odohrala medzi vami, musíš zabiť všetkých obyvateľov toho mesta ostRím meča zahubiŤ mesto a všetok život v ňom, dokonca aj dobytok. Keď zhromaždíš všetku túto skazenosť na hromadu uprostred námestia, musíš spáliť mesto ako horiacu obetu pánovi, tvojmu bohu.» [Deuteronomy 13: 13-17].
Nariaďujú zabíjať aj prorokov: «ale toho proroka alebo snovidca musíte usmrtiť za to, že vás odviedol od cesty, ktorou pán, váš boh vám nariadil ísť...» [Deuteronomy 13: 6].
Niet zľutovania u Židov ani pre najbližších príbuzných, ak by ich oslovila cudzia viera: «ak tvoj vlastný brat, alebo tvoj syn, alebo tvoja milovaná manželka... tajne slúži iným bohom, ktorých ty a tvoji otcovia nepoznali, bohom iného národa… nemaj s nimi zľutovania ani ich nepočúvaj... ale zabi ich.... Ukameňujte ich na smrť...» [Deuteronomy 13: 7-11]
«a povedal mojžiš izraelským sudcom: každý z vás zabije tých, ktorí prešli k baal-peorovi». [Numeri 25:5].
«ak sa medzi vami nájde niekto... kto slúži iným bohom, alebo uctieva slnko, lunu, alebo slúži nebeským zástupom... tak vyvedieš toho muža (alebo ženu)... a ukameňuješ na smrť.» [Deuteronomy 17: 2-5].
Prevažná väčšina prastarých tradičných vier všetkých národov sveta je založená na ctení si slnka – božského zdroja svetla, tepla, energie a života. Starý zákon ich všetky odsúdil k smrti. Všimnime si, že z tzv. Desiatich prikázaní je druhé zákazom «zobrazovania toho, čo je hore na nebi» [Exodus 20:4]. Nie je to náhoda. Urobili to preto, aby človeku zakázali poznatky o vesmíre a o mieste, ktoré vo vesmíre zaujíma Zem. Vychádzajúc z tohto prikázania, zverskí «služobníci (otroci) boží» zabíjali všetkých astronómov, astrológov, matematikov a podobných vedcov. Viac ako 13 miliónov ľudí zhorelo na hraniciach.
 
Zaujímavá informácia je v [Exodus 21:16]. Tu môžete na vlastné oči uvidieť, ako sa mení obsah Biblie. V pôvodných textoch a prekladoch sa hovorí: «kto ukradne človeka zo synov Izraelových... ten sa musí odvzdať smrti». V mnohých dnešných, «demokratických» prekladoch vypadlo slovko «synov Izraelových». V pôvodnom znení sa hovorí doslovne, že nie je dovolené unášať synov Izraelových, druhých ľudí kradnúť je povolené. Ak to vynechali v preklade, zmenili tým charakter náboženstva?
 
Ďalšia ukážka náboženskej netolerancie: «ktokoľvek obetuje akémukoľvek bohu, okrem pánovi samotnému, musí zhynúť». [Exodus 22:18]
 
Kto vykonáva akúkoľvek prácu v sobotu, musí zahynúť [Exodus 31:15].
PropagÁCIa patologického zverstva a sadizmu
Starý zákon neodsudzuje zverské pogromy, ktoré «otroci boží» vykonávajú systematicky na zachvátených územiach. Ba naopak, všetko je v súlade so zákonom:
«a takto pán, náš boh, vydal do našich rúk oga, kráľa bašanu so všetkými jeho ľuďmi. Nalož s nimi ako si naložil so sihonom, kráľom amoritov, ktorí žili v hešbone… aj tu sme zničili všetky mestá aj s mužmi, ženami a deťmi...». [Deuteronomy 3:3-6].
«i zabili sme jeho aj jeho synov a všetkých jeho ľudí, až dokiaľ neostal spomedzi nich ani jeden živý, a zobrali sme všetok jeho majetok a zem.» [Numeri 21:35].
«A VTEdy SME sa zmocnili všetkých jeho miest a všetkých sme ich pozabíjali, ich mužov, ženy a deti; nikto neostal živý. » [Deuteronomy 2:34].
Ako inak nazvať opisované zverstvo Júdejcov ako patologické. Pred tým ako vstúpili do «zeme zasľúbenej», ktorú im síce Mojžiš sľúbil, ale ktorá bola už oddávna obývaná, vyslal Mojžiš niekoľko vojakov na prieskum. Keď sa vrátili, začali povzbudzovať Židov takto:
«... nebojte sa ľudí tejto zeme, sú pre nás iba jedlo!» [Numeri 14:9].
Úplne zlikvidovali veľa národov tak, že po nich neostalo ani pamiatky. Za čias kráľa Dávida Júdejci zversky zlikvidovali celé obyvateľstvo kráľovského mesta Ammonitov menom Rabbah. Ľudí zaživa rezali pílami, bili železnými kladivami a sekerami či hádzali ich zaživa do rozžeravených pecí [2 Samuel 12:31]. Tu rovnako ako v niektorých predchádzajúcich prípadoch záleží od prekladu Biblie. V ruskom preklade sa môžete dočítať pravdivú formuláciu, v «demokratickom» americkom sa dozviete, že ich «dali pracovať s pílami, kladivami, sekerami či pecami». Už len to by bolo zvláštne, že o takejto «blahosklonnosti» sa nedá v iných prípadoch dočítať – vždy vyhladzovali celé obyvateľstvo. A keď už ich dali takto pracovať, tak prečo nie napríklad šiť odevy či miesiť cesto na chlieb? Ostatne, pravda sa dá dokázať porovnaním s pôvodným, židovským textom...
Židovský Pán boh po smrti Mojžiša vsadil na Jozueho (Ježiša) Navina. Ako zvyčajne, bol to človek bezhraničnej krutosti a sadista. Kto nesúhlasí s touto charakteristikou stačí, ak nahliadne do zdroja [Jozue 6:20-23] pre overenie si, čo urobil, keď dobil mesto Jericho: «... ZABILI MEČOM všetky živé bytosti v meste: mužov a ženy, mladých a starých, aj volov a ovce, aj oslov. »
Vojny sú trvalým sprievodným javom dejín existencie ľudstva. Zabíjanie vojakov je ich súčasťou. No masové vraždenie žien, starcov, detí, úplné vypálenie miest – to je už ničím neospravedlniteľné zverstvo. Je to skutočný fašizmus a úplná genocída druhých národov. Nuž prečo tu mlčia tí, ktorí nám Slovanom vyhadzujú na oči, že sme rasisti?
Ježiš (Navin) sa len tak nezastavil. Také isté zverstvo zavŕšil s mestom Ai [Jozue 8:24-29]. Potom: «... zničil mesto ohňom a obrátil ho na večné rozvaliny, pustatinu akou je až dodnes. Kráľa Aiu obesil na strome...». Také isté zverstvá napáchal s ďalšími mestami: Makkedah, Libnah, Lačiš, Gezer, Eglon, Hebron, Debir, Asor (presná podoba názvu sa môže líšiť v závislosti od prekladu). Všetkých ľudí – vrátane žien a detí – vyvraždil, mestá spálil, všetkých kráľov obesil na stromoch [Jozue 10:28-38].
 
Možno tu je odpoveď na otázku: «Prečo vlastne po všetky časy všetky národy sveta tak nemajú v láske chudákov nešťastných Židov?»
Egypťania svojho času pritúlili vo svojej krajine Židov a zachránili ich pred hladom. A aká sa im za to dostala vďaka? Kruté vraždenie, vyzvedačstvo, okradnutie. Tu je ukážka jednej z obľúbených činností Pána boha: «o polnoci Pán zabil každého prvorodeného v krajine egypt, od prvorodenca faraóna po prvorodenca zlodeja, ktorý bol vo väzení...» [Exodus 12:29]. Nuž a tieto zverské vraždy mládencov oslavujú každoročne ako sviatok – Paschu...
Ako vidíme, krátka analýza by nás mala prebudiť a mali by sme sa pozastaviť ohľadom bezpečnosti slovenského národa vo vzťahu k náboženstvu.
Pozrime sa na ďalšie importované náboženstvo – kresťanstvo. Mnohí kresťania vás hneď informujú, že Starý zákon nemá nič do činenia s Novým zákonom, pretože tento je už od neho úplne nezávislý. Ako zvyčajne, neprekvapí nás to. Kresťania nečítajú vlastné texty. To im však nebráni, aby nevedeli, že ony sú jediné správne riešenie. Nuž ako teda? Nech je to akokoľvek, každý človek dnešnej doby pozná: «neznalosť zákona neospravedlňuje». Veď práve v tomto sa vláda Temných Síl – realizovaná v spoločnosti Zákonom, líši od vlády Svetlých Síl, t.j. od vlády Svedomia. Už sme to rozoberali inde, ale v skratke – každý vie že «bezúhonný» pred zákonom neznamená automaticky v súlade so Svedomím. To, že nečítajú vlastný Zákon neznamená, že – ak už sa pod neho tak vehementne kladú a navštevujú svoje kostoly – neplatí na nich celý. Ostatne, hovorí im to aj ich Pán, a síce že neprišiel ani (Starý) Zákon ani Prorokov zrušiť, ale práve naopak, naplniť [Mt 5:17]. Nuž a v «preambule» Nového zákona, t.j. na začiatku evanjelia podľa Matúša rodokmeň Krista jasne nadväzuje na kráľa Dávida – toho čo tak rád dával ľudí zaživa rezať a podobne...
Kresťanstvo však v porovnaní s judaizmom ubíja všetky vôľové a život udržiavajúce hodnoty ľudstva. Zatiaľ čo judaizmus programuje psychologický typ aktívneho pána života, pána nad otrokmi, podvodníka, neľútostného despotu a tyrana, tak kresťanstvo programuje psychotyp otroka, pokorne sa podvoľujúceho sile.
Aby sme nehovorili iba teoreticky, uveďme si niekoľko príkladov:
Hrdosť je jeden z hlavných kresťanských hriechov. Kresťan musí byť umiernený a všetko trpiaci. Musí zmierlivo trpieť všetko rúhačstvo voči nemu. Kristus učí: «Neprotivte sa zlu, ale ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé...» [Mt 5:39]. Nuž ako sa postaviť proti nepriateľovi, ktorý vás chce zabiť aj s rodinou?
Veselosť a šťastie. Kresťanský hrdina nemôže byť veselý a šťastný pokiaľ žije na Zemi. Kristus hlása: «Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete smútiť a plakať! » [Lk 6:25]. «... Blažení, Ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať! » [Lk 6:21].
Intelekt. Aký má vlastne byť intelektuálny a duchovný potenciál kresťanského kladného hrdinu? «blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské.» [Mt 5:3]. Tu zároveň patria aj nevzdelaní ľudia. «tak budú poslední prví a prví poslednými. » [Mt 20:16]. A toto ukradli od kresťanov aj komunisti a vyjadrili to princípom: «Kto nebol ničím, stane sa všetkým. » A tak «Fero z búdy» začal riadiť štát. Výsledok už poznáme.
 
Smelosť, strach, dôvera v samého seba. Kresťan by nemal byť veľmi smelým. Jeho smelosť je veľmi ohraničená. Hlavné je to, aby nebol smelým vo vzťahu k vyššie postavenému (každá vláda je od Boha). Biblia a Evanjeliá sú totálne prepletené systémom zastrašovania človeka Bohom a diablom, snažia sa v duši človeka zasiať neprekonateľný strach z toho, aby neurobil niečo, čo nie je zhora dovolené. Smelým musí byť len vtedy, keď plní príkazy vyššie postavených.
Obľúbenosť sexu je aj v kresťanstve, ale je potrebné ju analyzovať nepredpojato. Napríklad, znie takto [Mt 9:14-15; Mk 2:19-20]: «vtedy prišli k nemu učeníci jánovi a hovorili: prečo sa my a farizeji často postíme, kým tvoji učeníci sa nepostievajú? povedal im ježiš: nuž či môžu družbovia smútiť, kým je ženích medzi nimi? Ale prídu dni, keď im ženícha vezmú; a potom sa budú postiť. » Kto to je ženích a čo také robí ženích s nevestami nepotrebuje podrobnejší komentár.
 
Ľudožrútstvo. Kristus svojich učeníkov pozval: «... ake nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Len kto je moje telo a pije moju krv má v sebe život večný...» [Jn 6:53-54; Mk 14:22-24]. Hlavným mystickým aktom, na ktorom stojí kresťanská bohoslužba v kresťanskej cirkvi je ľudožrútska tradícia, ktorá sa nazýva prijímanie – skrz pretvorenie chleba a vína na krv a telo Kristovo, čím sa myslí, že sa pije jeho krv a je jeho telo. Bez toho – ako hovorí kresťanstvo – niet spasenia.
Morálny štandard učeníkov Krista – jeho 12 svätých apoštolov. Judáš predal Krista Spasiteľa za 30 strieborných. Milovaný učeník Krista Peter sa ho trikrát zriekol, akonáhle vznikla čo aj najmenšia hrozba pre jeho život, hoci sa zaprisahával, že to nikdy neurobí, hoci Kristus predvídal jeho činy. «ježiš mu však povedal: veru, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako sa kohút ozve, tri razy ma zaprieš. Peter mu však povedal: keby som mal s tebou aj zomrieť, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj všetci učeníci. » [Mt 26:34-35]. Peter sa pri prvom nebezpečenstve svojho milovaného učiteľa zriekol, a všetci ostatní apoštoli sa pri zavretí Krista rozutekali [Mt 26:56].
Nízka úroveň osobnej hygieny. «a zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, čo došli do jeruzalema. I videli, že niektorí jeho učeníci jedia chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami; lebo farizeji – a židia vôbec – nejedávajú bez častého umývania rúk, v čom sa pridŕžajú podania predkov...» [Mk 7:1-6]. Aj Kristus jedol bez umývania rúk [Lk 26:56].
Predstavy o spravodlivosti a neodporovaní zlu. Kristus kázal: «ja vám hovorím: neprotivte sa zlu, ale ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. A tomu, kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti oblek, prepusť mu aj svoj plášť!» [Mt 5:39-40]. «počuli ste, že bolo povedané: milovať budeš svojho priateľa a nenávidieť svojho nepriateľa! Ja vám však hovorím: milujte aj svojich nepriateľov, dobre robte tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za svojich prenasledovateľov a osočovateľov...» [Mt 5:43-45]. Doslovne – príkaz k neodporovaniu zlu.
 
Vzťah k svojej duši – v niektorých prekladoch a jazykoch k životu. «Kto miluje svoj život stratí ho; kto však na tomto svete nenávidí svoj život, zachová si ho pre večný život» [Mt 5:39].
 
Vzťah k bohatstvu. Ježišovo stanovisko k bohatstvu je jasné. «ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako boháčovi do kráľovstva nebeského» [Mt 19:21-27]. Ďalej tu je [Lk 14:33], lebo bohatstvo porušuje bratstvo [Jk 2:1-4], a vyvoláva taký stav mysle, ktorý vylučuje z kráľovstva Božieho [Lk 16:19; 18, 18n; Mt 19, 24]. Ďalej napr. [Lk 12:21; Mt 6:19-21], [Mt 6:21], [Lk 12:34]... výpočet vôbec nie je kompletný, ako nemôže byť ani u žiadnej inej témy vzhľadom na rozsah článku. Jedno je však isté, ak je bohatstvo nahromadené aj vlastnou statočnou prácou, je vždy hriechom. Znamená to, že kladný kresťanský hrdina je chudobný aj duchom aj majetkom a zradca (ale žiadny problém, ak vás zradí a následkom zrady zomriete, on sa vyspovedá a vy možno vstanete z mŕtvych...). Tu by sa pravoverní kresťania nemali stavať proti Židom, ak siahajú na ich majetok. Tí majú v Talmude napísané, že všetko je ich (mnohí kresťania si naivne myslia, že ak poznajú Starý zákon poznajú celé židovské náboženstvo, čo je veľký omyl!). A čo má robiť pravoverný kresťan? Všetko čo má – rozdať.
 
Tu už je značný rozdiel oproti slovanskej Viere, ktorá vychováva hrdú, silnú, aktívnu a slobodnú osobnosť, pána samého seba.
Prečo je teda kresťanstvo tak silno rozšírené v slovanských zemiach? Preto, lebo veľa najdôležitejších hodnôt v starom «pohanstve» a kresťanstve sa zhoduje, napríklad, čiastočne sú to také, ako: pravda, lož, zlodejstvo, podvodníctvo, podlosť, bezočivosť. Pravdivosť týchto hodnôt nie je potrebné Slovanovi vysvetľovať, on ich správnosť cíti na genetickej úrovni, na úrovni podvedomia. Ale ostatné hodnoty, ako sme sa presvedčili, nezodpovedajú našim koreňom a národným základom života. Ako povedal Jevgenij Barašov: «Kresťanstvo je náboženstvo utlačovaných, a preto šírenie sa kresťanstva si zároveň vynucuje trvalé šírenie utláčania.»
 
Pripravené za použitia textu horeuvedeného trestného oznámenia a príspevkov autorov:
Nikolaj Alexejevič Žuk, Doktor filozofických vied
Dmitrij Valerievič Kuskašev, kandidát historických vied
Jevgenij Vladimirovič Lykov, kandidát pedagogických vied
Andrej Leonidovič Rudakov, kandidát psychologických vied
Andrej Nikolajevič Popov, kandidát právnych vied
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.