Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  TVARI, ALEBO KTO ŽIJE MEDZI NAMI
TVARI, ALEBO KTO ŽIJE MEDZI NAMI
Hľadanie pravdy - Hľadanie

 

 

 
Ako viac výrazov, aj tento patrí medzi tie, ktoré sme na našom území nepočuli od pokresťančenia Veľkej Moravy – aby sme ostali pri názve používanom dnes. Ale aj napriek jatkám našich Predkov pred tisícročím sa prastaré poznanie a naša Viera vracia.
 
Principiálne musíme rozlišovať dva druhy bytostí, ktoré môžeme zaraďovať do dnešnej kategórie «ľudia». My, potomkovia Svetlých Bohov sme Bohom zrodení, t.j. naši Predkovia sú Bohovia a my sme ich dietky. Sú to naši príbuzní bez ohľadu na to v akom vzdialenom či rozmernom Svete žijú. Protikladom sú bytosti Bohom stvorené, t.j. tie, ktoré naozaj stvoril Boh. Samozrejme, nie Svetlý.
 
Tvari sú bytosti umelo vytvorené z prachu (ako opisuje Biblia) alebo klony takýchto bytostí a aj ich potomkovia a hybridi s ľuďmi. Tvari nemajú Svedomie ani Dušu, teda ani Lásku. Bránia bohorodeným bytostiam v poznávaní Dobra a Zla, t.j. v nahromaďovaní Duchovnej skúsenosti. Títo mimozemskí tvari – paraziti – zakabalili národy Zeme a nútia ľudí, aby pre nich ťažili prírodné bohatstvá ako sú zlato, diamanty, vzácne kovy, ropa a podobne, z ktorých väčšinu odvážajú z planéty. Ich názov je odvodený od slova tvar, t.j. tvárna (vytvorená) bytosť.
 
Napríklad Júdejci tvrdia, že pochádzajú z vytvorených bytostí (tvarov) Adama, ktorý bol umelo vytvorený z prachu judským kmeňovým Bohom Savaofom-Jehovom-Jahvem a Evy, ktorá bola vytvorená z Adamovho rebra; je teda klonom. Tvárne bytosti – na rozdiel od bohorodených – nie sú schopné znovuzrodenia (reinkarnácie), nemajú Svedomie (spoločné vedomie so svojim Rodom), nie sú schopné vypestovať Devakonické telo, t.j. Dušu, nadobudnúť telo sveta – pohlavnú formu života (Svetie telo) a stať sa Osobou. Pretože používame termíny, ktoré nie sú dnes principiálne známe, prípadne sú známe pod (zámerne) zmeneným významom, budeme postupne pridávať aj vysvetlenia:
 
DUŠA
 
Je Devakonické telo. Má tvar ľudského tela a rozmery od dvoch do niekoľko stoviek metrov a pestuje sa morálno-etickými víťazstvami. Odtiaľto pochádza aj niekoľko prastarých výrazov, ako «bezdušný človek», čo je človek, ktorý nemá mravné zásady – dušu stratil alebo ju predal démonom. Ďalší výraz je «malodušný človek», t.j. človek, ktorý má málo morálno-etických víťazstiev; «veľkodušný človek» je taký, ktorý dokáže svojimi zmyslami riadiť a prenášať vedomie do devakonického tela.
 
Tvari nemajú takú Dušu ako bieli ľudia. Ich duša sa živí gavachom, t.j. energiou trápení iných bytostí. Je to ich výmysel odovzdávať svoje hriechy capovi odpustenia – vypustili capa na pustatinu kde potom v mukách zomieral. Aj jedlo druhu kóšer je také, keď zviera je zabité špeciálnym spôsobom tak, aby zomieralo pomaly na vykrvácanie.
 
DEVAKONICKÉ TELO
 
Je to Leg-ochranca, Duša, t.j. jeden z obalov živatmy – «JA» človeka.
 
SVETIE TELO
 
Svetové, Duchovné telo Živy. Vytvára sa duchovným svetlom živatiem všetkých tiel Živy v čase ich premieňania sa na Svetové telo, nachodiace sa mimo času a priestoru. Zabezpečuje Žive vlastnosti Osoby, t.j. schopnosť využívať skúsenosti všetkých živatiem svojho tela a byť zodpovednou za ich ďalší evolučný vývoj. Pritom sa Živa pre tieto živatmy stáva Paramatmou a dosahuje Večnosť, Poznanie a Blaženosť.
 
PARAMATMA
 
Všetko prenikajúci Duch, prítomnosť Najvyššieho v každej živej bytosti («para» - najvyššie, «atma» - duch).
 
PREDSTAVITELIA PEKELNÉHO SVETA
 
Tvari sú otroci svojho Stvoriteľa a zo strachu pred trestom sa mu klaňajú a slúžia. Sú to vesmírni paraziti, lebo nie sú schopní samostatne existovať, iba parazitovať na tele planét a ľudskej spoločnosti.
 
Paraziti sa živia aj Dušou bieleho človeka, čo však ide oveľa ľahšie, ak takýto človek upadne do ťažkého položenia, trápenia. Duša sa rozpadá aj vplyvom alkoholu, drog, či iných chemikálií, o prítomnosti ktorých v jedle a nápojoch ľudia dnes nemajú ani poňatia. Tieto látky narúšajú štruktúru Duše a paraziti ju ľahšie konzumujú. Práve preto Slovania a Árijci nikdy nepožívali alkohol, a to ani v malom množstve. Ako sme už povedali, alkohol sa dostal na slovanské zeme až vtedy, keď začali otvárať kresťanské kostoly a Židia si hneď vedľa nich začali otvárať šenky – krčmy.
 
Majú sivú farbu kože a oči farby temnoty. Spočiatku boli obojpohlavní (hermafroditi), t.j. mohli byť ženou aj mužom – ich pohlavná orientácia sa menila v závislosti od fáz Luny. Vo Védach sa hovorí, že práve preto tvari vymysleli a zaviedli používanie kozmetických farbív na svoje tváre, aby sa po upravení podobali na ľudí. V prítomnosti ľudí nikdy neskladajú svoje oblečenie, lebo by tak odhalili svoju podstatu. Vytvárajú všemožné lživé náboženské kulty a obzvlášť cielene sa snažia ničiť alebo očierniť Kultúru a Vieru Rasy. Všetky ich myšlienky sú zamerané na vládnutie, lebo sa snažia o ovládnutie všetkého, čo im nepatrí. Cieľom týchto Mimozemšťanov je narušiť harmóniu, ktorá panuje vo Svete Svetla a zničiť potomkov Nebeského Rodu, ktorí jediní sú schopní klásť dôstojný odpor Silám Pekla a poraziť ich (Kniha Múdrosti Perúna). Pomocou lži, ľsti a klamu prenikajú do svätýň ľudí, a keď získajú dôveru, začnú systematicky ničiť nasledovníctvo ich Predkov. Všetko, čo sa dozvedeli vykladajú vo svoj prospech a vyhlasujú samých seba za božích poslov, ale Svetu prinášajú len spory a vojny. Používajú lesť a zvrhlé činy aby mladých ľudí odvrátili od Múdrosti a priúčajú ich žiť v prázdnej bezprácnosti tak, aby nenasledovali otcovské tradície.
 
Siví tvari nepoznajú Česť a Pravdu Nebeskú, pretože v ich srdciach chýba Svedomie. Na to, aby dosiahli svoje koristnícke ciele, sa siví dodnes snažia vnútiť ľuďom myšlienku o rovnosti všetkých ľudí nezávisle od farby kože, a preto silne propagujú zmiešané sobáše. Ale my už vieme, že ľudia bielej kože majú 16 kanálov ponímania sveta (8 mužských a 8 ženských); ľudia žltej farby kože majú 12 kanálov (6 mužských a 6 ženských); sivej farby majú 10 kanálov (5 mužských a 5 ženských); červenokoží majú 9 kanálov (5 mužských a 4 ženské); čiernokoží majú 6 kanálov (3 mužské a 3 ženské). Preto zmes predstaviteľov rôznych národov môže mať maximálne 14 kanálov, ale toto už nevyhnutne predstavuje nestabilný, poškodený systém vnímania sveta, ktorý privádza k najvyššiemu percentu úmrtnosti, šialenstva a samovrážd. K tomu dochádza preto, lebo každý národ má svoj národný EGREGOR, t.j. informačno-energetické pole, svojho národného vodcu (Boha z Rodu), svojich pomocných duchov, ale miešanci nie sú schopní sa plnohodnotne pripojiť k žiadnemu národu, t.j. nemôžu získať ochranu nijakých vodcov svojho národa, ani podporu pomocných duchov. Preto sa ženú od jednej krajnosti k druhej.
 
Predstavitelia bielych národov majú obrazné myslenie, ktoré im umožňuje vynaliezať a tvoriť. Žlté národy už dokážu len zlepšovať a skrášľovať. Červenokoží sú iba dobrými ochrancami toho, čo dostali. Čiernokoží sa dobre zžívajú s prírodou, ale ak sú od nej odorvaní a prenesení do umelého prostredia, tak sa menia na otrokov alebo ničiteľov. Sivokoží sú schopní iba parazitovať na cudzom dobre.
 
Tvari a hybridi sa dajú rozoznať aj podľa aury. Aj tu v princípe platí, že temné farby ukazujú na Temný pôvod, svetlé na Svetlý pôvod, je to však trochu zložitejšie. Mnoho ľudí vidí aury a nevie si ich význam vyložiť.
 
Tvari sú vesmírni paraziti a prileteli na Zem približne pred 5 tisíc rokmi. Podľa údajov z Véd pristáli na ostrove Lanka (dnes Srí Lanka) na začiatku obdobia, ktoré Indovia nazývajú Kali Juga a my Noc Svaroga. Je to obdobie úpadku kultúry a nastoľovania civilizácie. Ich postup je –ako sa píše v Knihe Múdrosti Perúna – vždy rovnaký. Pristanú v takej oblasti Zeme, kde žijú divé kmene (negroidné) a zmiešajú sa s nimi. Spočiatku majú sivú kožu a úplne čierne oči bez rozlíšenia dúhovky a zreničky a zľahka povytiahnutú formu lebky. Potom mimikrujú, t.j. nadobudnú ľudský vzhľad, ale nie vnútorný obsah. Následne sa vyhlásia za bohom vyvolený národ a usilujú sa vnútiť ľuďom cudzie náboženstvo. Ich hlavným cieľom je vždy ovládnuť zdroje.
 
OKAMIH PRAVDY
 
V dnešnej dobe sa postupne odkrýva zákulisie bankárov, úradníkov a podobných ľudí, ktorí sú pri moci. Načo potrebujú moc a peniaze? Načo potrebuje tento druh ľudí viac peňazí, ako by normálne stačilo na zakúpenie si všetkého, čo potrebujú k životu? Načo toľko peňazí? Skupujú bohatstvo: zlato, diamanty, prvky vzácnych zemín. Predstavte si, že pri veľmi skromnom odhade vyťažíme na zemi ročne asi 3,5 tisíc ton zlata. Neoficiálne zdroje uvádzajú oveľa vyššie hodnoty. Ľudia, ktorí pracujú na ťažbe tvrdia, že jedno priemerné sibírske nálezisko vydá ročne od 40 do 100 ton zlata. Toto sa odváža na vagónoch preč. Ale koľko zlata sme mohli vyťažiť za historické obdobie ľudstva? Bola by to hora ako Mount Everest. Mali by sme veriť, že všetko sa stráži vo Fort Knoxe, ale aký význam by malo takéto hromadenie zlata?
 
Aj diamanty sa ťažia v obrovských množstvách. Bývalý riaditeľ firmy Diamanty Ruska – Sacha uviedol, že diamanty sa rovno z náleziska odvážajú priamo do Izraela – akože na opracovanie. Ako keby v Rusku neexistovali kvalifikovaní špecialisti. To isté platí pre prvky vzácnych zemín a ropu.
 
Dnes sa už k takýmto informáciám dostane každý, kto má záujem a vie ako ich hľadať. Kto nehľadá nezistí nič. V prastarých zdrojoch sa píše prečo a načo sa tvari koncentrujú práve na tieto položky. Zlato je pre tvarov akumulátor slnečnej energie, diamanty používajú ako palivo pre ich kozmické koráby. Ropu a prvky vzácnych zemín používajú siví ako konštrukčný materiál.
 
2013 – ZAČÍNA DEŇ SVAROGA
 
Tvari a hybridi dnes tvoria väčšinu obyvateľstva Zeme. Najmenej ich je v Rusku, o niečo viac v okolitých slovanských krajinách (Poľsko, Slovensko, Čechy...), ďaleko viac v západnej Európe a najviac vo Veľkej Británii a USA. Védické zdroje nám hovoria, že tvari nikdy neodovzdávajú Zeme bez boja. V súčasnosti je hlavnou základňou tvarov Mesiac, najmä jeho odvrátená strana. Je to zároveň hlavné centrum, kde sa zo Zeme vyvážajú suroviny, a kde je umiestnená aj ich vesmírna flotila. Práve preto sa Armstrong psychicky zosypal keď uvidel, čo sa tam deje. Američania síce na Mesiaci boli, ale to, čo ukazovali svetu, bolo nasnímané v Hollywoode.
 
Pretože Svetlo a Tma nemôžu existovať naraz, technokratická civilizácia dneška bude zničená. Naši Bohovia a Predkovia sa v súčasnosti už sústreďujú práve na toto. Bohovia Javi nemajú povolené prekračovať Svarožiu hranicu, teda hlavné vojenské operácie sa začnú po vstupe do Bieleho Sveta, t.j. po roku 2012. Neznamená to však, že dovtedy sa nič nebude diať a všetko bude prebiehať v kľude. Práve naopak, už treba čakať všetko.
 
Do tejto logiky zapadá aj posledná kríza. Plán tvarov je vytiahnuť od pozemšťanov vrátane oligarchov posledné peniaze a za tieto prostriedky skúpiť všetky vyťažené zemské zdroje a prepraviť ich k sebe, na svoje planéty.
 
Stalo sa však niečo neočakávané, v novembri minulého roku už zaujali okolo Jarily-Slnka bojovú pozíciu flotily našich Svetlých Bohov. Posledné dejstvo Veľkej hry začalo.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.