Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  HIERARCHIA SVETA TMY
HIERARCHIA SVETA TMY
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
10(74) No prídu zo Sveta Tmy cudzozemskí nepriatelia,
a začnú hovoriť Deťom Ľudským
slová ľstivé, lžou obalené.
I začnú odvracať starých aj mladých
aj dcéry Ľudské budú si brať za ženy...
Irinirovať1 budú medzi sebou...
aj medzi ľuďmi... aj medzi ZVIERATAMI...
I priúčať k tomu začnú
všetky národy Midgard-Zeme,
a tých, ktorí nezačnú počúvať ich slová
i nasledovať činy nízke Cudzozemcov,
predajú mučeniam so strádaniami...
 
Cieľ ich je zahubiť Duše Detí Ľudských,
Aby nedosiahli nikdy
Svetlý Svet Pravi i Asgardu Nebeského,
príbytky Bohov-Ochrancov
Rodu nebeského i Rasy Veľkej.
A tiež Nebeské Zeme a Osady,
kde nadobúdajú pokoj Svätomúdri Predkovia vaši...
KNIHA MÚDROSTI PERÚNA
 
1IRINIROVAŤ – starosloviensky výraz. Znamená zjednocovať sa, spájať, zlievať, zmiešavať sa, no nie iba na fyzickej a genetickej úrovni, ale aj na oveľa jemnejších rovinách.
 
Už sme neraz hovorili, že jeden z významov slova VIERA je jasné, čisté poznanie. Tam kde je poznanie niet miesta pre dogmy, pretože tieto sa podávajú iba nevedomcom. Citát je z Knihy Múdrosti Perúna, ktorá bola zapísaná pri jeho zatiaľ poslednej návšteve Midgard-Zeme, čo bolo pred niečo viac ako 40 000 rokmi. Ostatne, práve jeho štvrtý príchod a s ním súvisiace definitívne vyriešenie otázky okupácie našej Midgard-Zeme je v zmysle Véd očakávaný v súvislosti s nadchádzajúcimi udalosťami.
 
Nuž ak máme odolať nepriateľovi musíme vedieť kto nás to okupuje. Máme poznanie odkiaľ prichádzajú, určite je dôležité vedieť akú má Svet Tmy Hierarchiu, aj aké majú ciele.
 
Odkiaľ teda prišli „cudzozemskí nepriatelia“? Naša Galaxia má tvar svastiky.
 
Galaxia NGC 1232 sa podobá na našu Galaxiu.
 
Naša Galaxia.
 
My sa nachádzame vnútri Galaxie a nazývame ju Mliečna Cesta. Použime počítačový model našej Galaxie:
 
 
Na základe modelu si môžeme zjednodušene nakresliť rozloženie ramien Galaxie.
 
 
Na Galaktickom Východe, t.j. na Východ od Našej Galaxie je umiestnená nová Galaxia. V nej je veľmi veľa nových hviezd. Na niektorých život vzniká, iné sú ešte len horiace hviezdy. Túto galaxiu ešte nazývajú „horúcou“. Naša galaxia je špirálovitého typu, táto nová galaxia je diskového typu.
 
 
V tejto galaxii je život len na 10 000 Zemiach (planétach). Obyvatelia týchto planét sa medzi sebou stýkajú.
 
Tento zväz 10 000 planét nazývajú Slovania a Árijci „Svet Tmy“. V niektorých knihách Véd sa nazýva aj PEKLO. V tejto Galaxii žijú cudzozemskí nepriatelia a odtiaľ prichádzajú na našu Zem.
 
Čo sa týka ich hierarchie je opäť príznačné, že niektoré odpovede nájdeme priamo v knihách kresťanov. Nie všetky síce majú povolenie čítať – pretože ich cirkev v minulosti zakázala – ale dnes je už aj to možné. Zakázané knihy nazývame apokryfy – bez ohľadu na to, aký má toto slovo «oficiálny» výklad. Apokryf je zvestovanie, vyprávanie alebo opísanie udalostí neuznávané oficiálnou cirkvou, a teda nie je súčasťou celoročného čítania v kostoloch. Apokryfmi nazývame aj zakázané, heretické knihy. Na prvom Nikejskom cirkevnom koncile r. 325 účastníci riešili, či Ježiš Kristus je predvečný Boh alebo nie. Na prvom konštantinopolskom koncile r. 381 povraždili polovicu «vyššieho duchovenstva» kresťanského systému, pretože sa nechceli zúčastniť diabolského plánu o uznávaní Ježiša Bohom. Na efezskom koncile r. 431 sa hlavná časť programu venovala posúdeniu, či žena má dušu. Len jediný hlas v hlasovaní rozhodol, že žena nie je bez duše. Ak podľa Talmudu muž má právo zaobchádzať so ženou ako s kusom mäsa, tak Biblia sa v tomto bode od Talmudu trochu líši.
 
Na 2. konštantinopolskom koncile r. 553 cisár Justinián prikázal odstrániť z Biblie učenie o inkarnácii, ktoré tam ponechal dokonca Konštantín. Bibliu poctivo prečistili (nie prvý ani posledný raz), iba zabudli na jasný dôkaz reinkarnácie v Jn 9:1. Zaujímavé je aj to, že cisár Konštantín zriadil špeciálnu komisiu pod názvom «Korektoria», ktorá skorektúrovala všetky evanjeliá. Výsledok práce tejto komisie bol, že všetky texty písané v aramejskom jazyku boli označené za heretické a spálené! Ostali len tie rukopisy, ktoré boli napísané v gréčtine, z ktorých najstarší pochádza z r. 331 – t.j. je len 6 rokov starší ako Nikejský koncil!
 
Čo tu vidíme? Celý blok prvých svedectiev súčasníkov bol 300 rokov po smrti Ježiša zničený. Zničili aj informáciu o živote Ježiša vo veku od 12 do 30 rokov. Zachovalo sa však tibetské evanjelium, ktoré hovorí o cestách mladého Ježiša po Nepále, Indii, Perzii a k dolmenom Védickej Rusi.
 
Po prepise evanjelií a odstránení nežiaducich zdrojov sa počet protirečení v textoch podstatne znížil. Preto odstránili aj myšlienku karmy a reinkarnácie, veď táto myšlienka zásadne protirečí výmyslom o jednorazovom živote, jednorazovom spasení skrz Krista a výmyslom o nekonečnom Háde a Raji. Veď práve na myšlienke spasenia a Hádu (Pekla) je postavený celý kresťanský systém. Ak by sa tieto dve veci vyškrtli, tak mnohé kresťanské dogmy strácajú zmysel, ako aj celá otázka existencie kresťanskej cirkvi.
 
Z ďalších koncilov spomeňme iba druhý nikejský r. 787, kde odsúdili ikonoborectvo. Ikony (starosloviensky LIKONY od «lik» = tvár) nedokázala kresťanská cirkev – hoci to je ďaleko predkresťanská prax Starovercov – zakázať, tak sa rozhodla ich prevziať do svojho «arzenálu».
Tajné archívy Vatikánu obsahujú množstvo zakázaných svedectiev, aby ich nevidela široká verejnosť. Okrem iných zdrojov sú tam uložené evanjeliá od Nikodéma, Andreja, Petra, Bartolomeja, Barnabáša a pod. Tak sa ich boja, že zakázali ich čo aj len spomínať. Medzi neuznané evanjeliá patrí aj evanjelium Márie Magdalény, Filipa, Natanaila, Apokalypsa Petra (toho z kánonu odstránil už Pavol), evanjelium Detstva, evanjelium Fomu, Jakuba a iné.
 
Veľký význam má «TAJNÁ KNIHA JÁNA». Vo Vatikáne sa uchováva niekoľko exemplárov uhorskej a vatikánskej verzie. Čože sa to tak strašne znepáčilo katolíckej cirkvi na tejto knihe? V «Tajnej knihe Jána» totiž Ježiš hovorí o hierarchii Temných Síl a ich cieľoch. Nuž, pozrime sa na niekoľko údajov z knihy uloženej v podzemí Vatikánskej knižnice:
 
 
Samael (Šmael) – anjel vzduchu;
Satanail (Štanail) – riadiaci slovom;
Anjeli – padlí Legovia. Spočiatku sa používal názov Aggel;
Leviatan – anjel vôd.;
Asmadej, Belial – anjeli piateho Neba (Temných Svetov Navi);
Satanail na vytvoril najskôr Lilit a Adama, až potom Evu;
Savaof – syn Samaela a Lilit. Satanail mu dal vládu nad celou armádou síl Neba;
Satanail dostal vládu nad Svetom na sedem dní, ktoré predstavujú sedem vekov;
Ježiš prišiel preto, aby oddelil ľudí, ktorí boli stvorení Neviditeľným otcom (Elohimami) od ľudí, ktorých stvoril Satanail;
Koščeji – vládcovia Sivých.
 
 
1.       Satanail – Vládca Temných Zemí Sveta Navi (planét Sveta Tmy – 10 000 planét), ktoré sa vydali na cestu technokratického vývoja.
 
 
2.       Samael – Knieža vzduchu a Anjel Súdu (vo Svetoch Temnej Navi).
 
 
3.       Lilit – stvorenie Satanaila. Prvá žena Adama, prvá žena Samaela (Šmaela). V judaizme je informácia o Lilit stále prítomná, z Biblie ju odstránili. Zmenili podstatu Biblie?
 
 
Lilit porodila Beliala a Savaofa. Tieto deti však boli hrozné a zvrátené dokonca aj z pohľadu Temných Svetov, začali ich nazývať Démonmi.
 
ADAM, Lilit a Eva. Mimiatúra z 15. storočia.
 
4.       Gagtungr – temné knieža, zabezpečuje obsadzovanie zemí v rôznych Hviezdnych Systémoch. Anexiu realizujú pomocou svojich služobníkov, ktorí nemajú ani zľutovanie ani súcit – preto ich volajú besmi.
 
 
5.       Belzebub – temné knieža Démonov.
 
 
6.       Belial – temný vládca, ktorý bol vyšším prejavom vierolomnosti a klamu.
 
 
7.       Danael – v preklade sudca Boha, určený Bohom. Tento sudca odosielal odsúdených buď na večné utrpenie, alebo poníženie.
 
 
32.     Savaof – knieža Tmy, hlavný veliteľ všetkých síl Satanaila.
 
 
8.       Leviatan – Anjel vôd. Ochranca temného poznania, t.j. poznania Sveta Tmy a riadiaci bytosti dravcov, ktorí žijú vo vode.
 
 
9.       Asmadej – temný Leg (Anjel) – ničiteľ Života a všetkého živého.
 
 
K. Koščeji – besi nosiaci smrť. Preto aj sú nazývaní bessmrtní (čo nie je to isté ako nesmrteľní). Oni riadia sivé národy, ktoré idú po technokratickej ceste vývoja. Hlavná úloha Koščejov je zhromažďovanie prírodných prvkov, ktoré sú nosičmi psychickej energie (zlato a kryštály).
 
 
Tma sa vždy snaží víťaziť množstvom a Svetlo kvalitou. Gagtungr obsadzoval Zeme vo všetkých Svetoch a Priestranstvách. Tieto Zeme pripájal k teritóriám Svetov Tmy, ale pritom obraňoval svoje Zeme pred prenikaním cudzincov. Preto aj dostal názov ochranca Temných Svetov Šadanakara. Tieto svety prístupne opísal Daniil Andrejev v knihe Роза Мира. Informácia o týchto svetoch je aj v knihe Vasilija Golovačeva Вирус Тьмы.
 
 
 
Keď už sme pri Tajnej knihe Jána a opise hierarchie temných Svetov, preskočme ostatné a pozrime sa na tie isté bytosti a ich prítomnosť v našej súčasnosti. Do «našej» doby vošli nenápadne cez grandióznu náboženskú revolúciu, ktorú vykonal faraón Achnaton. Už aj dnešná veda vie, že prvé štyri dynastie faraónov boli bielej rasy. Achnaton zakázal poznatky o množstve Bohov a najmä zakázal hlavného Boha Egypta – Amona-Ra. On ako jeden z prvých začal prepisovať dejiny na históriu. Dal príkaz, aby z tisícok pamätníkov kultúry odstránili a zničili meno Amona. Svätilištia prastarých egyptských Bohov dal zničiť a znesvätiť. A na všetkých pamätníkoch architektúry a životopisoch, ktoré je možno v Egypte vidieť sú už iba tvari, ako keby práve oni vytvorili egyptskú kultúru.
 
Achnaton zmenil kulty všetkých prastarých Bohov a ustanovil kult jedinobožia (monoteizmus), kde sa základom kultu stal Set. Set je Samael (Jahve), t.j. klaňanie sa hadovi Seta, čo je možné vidieť dodnes na ich hlavných úboroch aj v kresťanských chrámoch:
 
 
 
Trojuhoľník znamená tri bytosti: Satanail, Samael a Lilit – to je to ich Vševidiace oko, ich trojica, ktorú nám oni nanucujú pod inými menami: Otec, Syn a Duch svätý.
 
 
Toto «Vševidiace oko» môžeme vidieť nielen na americkom dolári, ale v ľubovoľnom kresťanskom chráme a na oltári. Nevšimli ste si to?
 
 
 
Podľa Biblie v Edene had pobláznil Evu a ona zase Adama, čím porušili príkazy svojho tvorcu – Satanaila. Tohto istého hada (Set, Samael, Jahve) možno vidieť na mnohých emblémoch. Napríklad na embléme Svetovej zdravotníckej organizácie vidno hada ovinutého okolo palice Mojžiša pri jeho «návšteve» na Zemi:
 
 
Môžeme sa diviť, že práve táto organizácia vyhlásila, že za «vedľajšie» účinky očkovacích látok (ktoré vnucujú najmä deťom) nie je zodpovedný ani lekár ani výrobca? Doktor Mengele by sa zaradoval...
 
Achnaton bol síce po 16 rokoch zvrhnutý a na trón nastúpil Tutanchamón, ale to ani zďaleka nebol koniec. Ako prebiehal ďalší zákerný boj o úplné prevzatie moci sa môžeme dočítať v Biblii, v knihe Exodus. Na tento účel bol vybratý «bohom vyvolený» národ: «prijmem vás sebe za národ a budem vám Bohom» [Ex 6:7]... V texte Set (Jahve) už nehovorí, že on je Pán (menej silná bytosť), ale vraví, že on je Boh Všemohúci.
 
Časom Siví prešli do globálneho útoku o prevzatie kontroly nad celou Zemou. Práve preto Šavol (Pavol) vytvoril vynikajúcu ideologickú zbraň na podrobenie si celého sveta, ktorú dnes nazývame kresťanstvom. Vyskúšal ho najskôr na Rímskej ríši, ktorá padla.
 
Po úspešnej skúške sa rozhodli zničiť centrum bielych ľudí, t.j. Ruské Zeme – tu patrila aj Veľká Morava. No prvý pokus skončil zničením vlastných, vazalských štátov: padlo Volžské Bulharsko, Chazarský Kaganát, Ťurský Kaganát. Zničil ich knieža Sviatoslav.
 
No ich úsilie nepoľavovalo. Okrem fyzickej likvidácie si pomáhajú aj tzv. skrytou genocídou. Takým experimentom bolo napríklad aj vytvorenie «sovietskeho národa», kde hlavnou zbraňou boli zmiešané manželstvá. Takto sa národu podsekávajú korene, a národ bez koreňov hynie práve tak, ako ľubovoľný strom. Nástrojom tohto ničenia boli najskôr Židia, neskôr Arabi, Turci, černosi a Američania.
 
Systémy kanálov vnímania Sveta podľa farby kože:
 
  Čierna farba kože. 3 mužské a 3 ženské kanály. Existujú 3 krvné skupiny: 1+, 2+, 3+, 1-, 2-, 3-. Genofond sa odovzdáva po línii otca.
  Červená farba kože. 5 mužských a 4 ženské kanály. 4 krvné skupiny: 1+, 2+, 3+, 4+, 1-, 2-, 3-, 4-, a ešte «zriedkavá skupina». Genofond sa odovzdáva po otcovi.
  Sivá farba kože. 5 ženských a 5 mužských kanálov. 5 krvných skupín: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-. Genofond sa odovzdáva po matke.
  Žltá farba kože. 6 ženských a 6 mužských kanálov. 6 krvných skupín: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-. Genofond sa odovzdáva po otcovi.
  Biela farba kože. 8 ženských a 8 mužských kanálov. Genofond sa odovzdáva po otcovi, ale dopĺňa sa aj po matke, pretože systém je plný, t.j. harmonický.
  Indovia (Čierni + Žltí). 3 ženské a 6 mužských kanálov. Siví sa na začiatku zmiešali s čiernym obyvateľstvom prastarej Dravidie, a neskôr aj so žltými:
   Siví + Žltí. 3 ženské a 6 mužských kanálov.
 

Nepálci, Indovia, Cigáni (Siví + Žltí). Nestabilný systém, zavedené varny (kasty), aby sa táto vetva nezmiešavala s druhými.

 
Zmiešaním sivého a bieleho národa vzniká nestabilný systém, čo vidno na vyobrazení energetických kanálov. Od bielych sú prevzaté 4 kanály, od Sivých zase trojuholníková štruktúra – čo vytvára Dávidovu hviezdu z 13 elementov .
 
Používajú systém trinástich kanálov, ktorý je neštandardný a neadekvátny – je to zvláštny druh myslenia. Dokážu používať a naučiť sa systémy 12, 10, 9 a 6 kanálov. So všetkými takýmito národmi môžu nájsť spoločný jazyk, okrem systému 16 kanálov, t.j. s bielymi ľuďmi.
Tento trinástkový systém trvalého zmiešania je zobrazený na dolári. Orol má v pazúroch 13 šípov, na zástave je 13 pásov, nad hlavou orla je 13 hviezd, pyramída má 13 radov a pod.:
 
 
Zostavili systém z náboženstiev všetkých národov niečo, čím vytvorili svoje mysticko-mytologické učenie. Nanucujú ho iným národom pod spôsobom ideálu bratstva, rovnosti a slobody. Ak by sme sa pristavili čo aj len pri slobode, tak tá môže existovať iba od niečoho alebo niekoho. Slobodu dostávajú iba otroci. Ale naši Predkovia boli voľní ľudia, nie otroci. Voľný človek je človek, ktorý je riadený rozumom, zmyslami, emóciami, umom a činmi. Preto aj hovoríme: voľnému vôľu, spasenému raj.
 
Aby nič neponechali náhode pridávajú rituálnu krv do Coca-Coly aj Pepsi-Coly. Kvapka takejto krvi obsahuje celú informáciu o človeku. Keď sa dostane do organizmu s «Pepsi», alebo «Kokou», tak ožíva a začína ničiť štruktúru DNA.
 
Trinástkový systém je nestabilný, pretože 5+8=13 a 13 nie je deliteľná 2 (bezo zbytku). Toto je dôvod, prečo dochádza k zmenám psychiky, výbuchom a pod. Prvý muž ukladá obraz Ducha a Krvi, ale pretože Židia Ducha nemajú (práve preto prišiel k nim Kristus), tak ostáva len systém Krvi. To znamená, že podľa zákona Slovanov je dieťa Žid, podľa židovského však Židom nie je. Navonok prevláda to, čoho je väčšina. Takže vonkajší vzhľad môže byť na bieleho, ale vo vnútri je len prázdno – bez Ducha. Znamená to, že Siví neasimilujú (nezžívajú sa), ale mimikrujú, t.j. napodobňujú. Keď sa krížia s inými národmi, tak nadobúdajú vzhľad týchto národov, ale vnútorná podstata sa nemení. Ale podľa židovských zákonov, len prvé dieťa kombinácie biely+sivý sa nepovažuje za Žida (8 mužských a 5 ženských kanálov). V Talmude sa aj hovorí, že prvorodenec sa musí zabiť, ale všetky ostatné deti už sú Židia, t.j. nasledujúce deti už považujú za svojich (8 ženských a 5 mužských kanálov). Nazývajú ich Židmi pravej ruky.
 
Tých, ktorí majú otca Žida a mamu bielu nazývajú Židmi ľavej ruky. Chlapca nazývajú bajstrok a dievča šikca, t.j. nečistokrvní. Títo sú –ako pravidlo – likvidovaní pri pogromoch (nie naši – nie škoda), ale zato možno na každom rohu kričať, že zabíjajú Židov.
 
Pozrime sa trochu viac na súvisiacu symboliku.
 
             
 Karaimovia, Gagilejania (Júdejci Mojžišovho zákona alebo Satanisti)
Júdejci 
Júdejci (Hviezda Šalamúna) 
Izraelčania (Boží bojovník)
(Hviezda Dávida) 
Židia
Nasledovníci Šavla (Pavla) 
Cirkev Satana 
«Pacifik», t.j. Veľkí, bojujú za «Celý svet bez zbraní», zatiaľ čo sami v Izraeli zhromažďujú jadrové zbrane (čo už ani neskrývajú)  
 
A aký rituál – napájanie sa na aký egregor, t.j. energetický systém vykonávajú kresťania, keď sa prežehnávajú? Dá sa to zistiť aj bez dlhých vysvetliviek:
 
   
 
Na začiatok sme použili citát z Prastarej KNIHY MÚDROSTI PERÚNA, nuž zakončime ďalším citátom, aby sme dobre pochopili, aký cieľ sledujú Siví:
 
Cieľ ich, zahubiť Duše Detí Ľudských,
Aby nedosiahli oni nikdy
Svetlý Svet Pravi a Asgard Nebeský,
Príbytky Bohov-Ochrancov
Rodu Nebeského a Rasy veľkej.
A tiež Nebeské Zeme a Vesmíri,
Kde nadobúdajú pokoj Svätomúdri Predkovia vaši...
Časy krvi a bratovrážd
Prinesú Cudzozemskí žreci
Do priestorov zemí Rodov Rasy veľkej,
I obracať začnú ľudí na Vieru svoju...
10 (90). Ľudia rasy budú prosiť
O pomoc Cudzozemských žrecov,
Slúžiacich Cudzím bohom
I Bohovi Sveta Tmy...
I žreci Zabitého Pútnika
S lživou horlivosťou začnú utešovať ich
A ovládnu Duše ich
Aj bohatstvo Detí Ľudských...
I obrátia ľudí Rasy Veľkej na otrokov Boha;
Ktorého sami aj zabili...
I hovoriť im začnú,
Že strádanie blahom je,
Lebo strádajúci boha uvidia...
11 (91). Na sedem Kruhov Života obkľúči Tma
Zeme Rodov Rasy Veľkej...
Mnohí ľudia zahynú železom a ohňom...
Ťažké nastanú časy
Pre národy Midgard-Zeme,
Brat povstane proti bratovi,
Syn proti otcovi,
Krv bude liať sa ako rieky...
Matky budú zabíjať
Svoje nenarodené deti...
Hlad a Duchovná pustota
Zahalia hlavy mnohých ľudí z Rasy Veľkej
I stratia Vieru oni v spravodlivosť...
KNIHA MÚDROSTi PERÚNA
 
Odporúčaná literatúra:
 
       
         
 

 

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.