Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  PROJEKT "DÉMON SLOVANSTVA"
PROJEKT "DÉMON SLOVANSTVA"
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
Pri posudzovaní činnosti akejkoľvek „národne“ či „slovansky“ orientovanej organizácie či ľubovoľnej skupiny pronárodne, ale najmä proslovansky mysliacich ľudí musíme vedieť niečo viac, ako iba naivne prijímať či preberať všetko z (nezávislých?) médií a iných, „zasvätených“ zdrojov.
V prvom rade by sme mali vedieť, že všetky organizované cirkvi, hnutia, alebo akokoľvek inak nazvané organizované skupiny môžeme rozdeliť na tri druhy. Prvá skupina sú tzv. administrátori. Títo vytvorili dané hnutie či cirkev a prijímajú „plody“ svojej činnosti. Na druhom póle sú fanatici, t.j. tí, ktorí slepo veria vo všetko, čo administrátor, alebo administrátori uvádzajú do života. A vždy existuje tretia skupina ľudí uprostred, ktorí síce veria v opodstatnenosť toho, čo robia, ale sú schopní zdravého úsudku a dá sa s nimi racionálne polemizovať.
Nuž dnes existuje veľké množstvo rôznych cirkví, náboženských zoskupení či stúpencov tej alebo onej viery. Prečo ich vlastne toľko potrebujeme? Naozaj sa nedá na veci pozrieť z nadhľadu, a keď už sme všetci Slovania, tak spolu hľadať cestu k našej prapôvodnej Viere?
 
Špeciálne oddelenia CIA a FSB vypracovali a v praxi uplatňujú projekt „Démon Slovanstva“. Cieľom tohto projektu je v čo najširšej miere rozdrobiť a rozčleniť prebúdzajúce sa a postupne silnejúce slovanstvo vo všetkých slovanských krajinách. Ako sme už neraz povedali, pre tvarov je zločin už to, že sa začíname schádzať a spolu hľadať cestu k svojim koreňom. V takomto prípade nie náhodou sa vždy v blízkosti nachádzajú ozbrojené zložky štátnej moci. Keď však nás okrádajú paraziti, keď znásilňujú naše ženy či dcéry – tak sa nič zvláštne nedeje. Len sa nezačnime schádzať – to sme okamžite minimálne „rasisti“.
 
Sotva budeme vedieť opísať všetky možnosti, ktoré poskytujú zdroje uvoľnené na tento projekt takýmito spravodajskými službami. Stojíme pred prahom dňa Svaroga, mnohí sa začínajú prebúdzať, ale po 1 000 rokoch v kóme to nejde ľahko. Niektorí už vodia chorovody, iní ledva zisťujú, že byť Slovanom je niečo viac, ako iba všeobecná kategória. Aby sme však nevideli jedno a správne svetlo, tak ich „zažínajú“ veľa. Už nemôžu všetkých násilím zlikvidovať, už sa nedá každý, kto niečo vie zabiť. Nastúpil teda čas na masovú dezinformovanosť. Neznamená to však, že nesiahajú aj po násilí a odstraňovaní veľmi aktívnych jednotlivcov. Čím viac vodcov zničia, čím viac myšlienok jednoty všetkých bielych ľudí odstránia a zdiskreditujú, tým väčšia šanca, že nebudeme vedieť ako a kade z toho von.
 
V rámci tohto projektu sa podporujú aj rozliční administrátori rôznych tzv. slovanských organizácií či hnutí, alebo aj len aktívnych skupín. Niektorých administrátorov vytvorili vopred oni sami, iných budú vhodným spôsobom podporovať tak, aby vždy mali z čoho existovať a za čo organizovať svoje stretnutia, obrady a rôzne oslavy tak, aby pritiahli čo najväčšie počty najmä mladých ľudí. A tak sa môžete na nejednej „slovanskej“ stránke či diskusnom fóre dozvedieť, že tí alebo oní nie sú tí praví, že nevedia čo je slovanstvo, že nepoznajú obrady, že sú rasisti a podobné dezinformácie.
V niektorých krajinách sa dokonca začínajú „objavovať“ takí Slovania, ktorí prinášajú aj krvavé obety – zvieratá. Ktovie, do akých rozmerov budú všetko, čo narúša našu jednotu podporovať. Čo teda robiť?
 
Nuž v každom prípade je potrebné použiť zásadu zdravomyslia (Slovanský slovník). Okrem toho, pri komunikácii s členmi akejkoľvek organizovanej skupiny musíme brať do úvahy s ktorou skupinou máme do činenia. Kto sa snaží presviedčať administrátorov – ten prinajmenšom márni svoj čas. Títo ľudia veľmi presne vedia prečo robia to, čo robia a aký majú z toho úžitok. Treba však povedať, že nie vždy musia vedieť, že sú hračkou, či presnejšie nástrojom niekoho úplne iného. Niekedy si naozaj úprimne myslia, že konajú správne.
Druhá skupina sú fanatici. Tu asi netreba nikomu vysvetľovať o aký druh ľudí ide. Rovnako ako administrátori nemá význam s nimi vstupovať do žiadnej polemiky, navyše môžu v každom oponentovi vidieť napríklad „syna diabla“ alebo niečo podobné, čo sa môže ukázať aj nebezpečným.
Dobrým ukazovateľom môže byť aj všímať si spôsob, akým takíto vodcovia organizujú „slovanské“ sviatky. Len veľmi jednoducho: medzi naše „veľké“, slávené sviatky určite nepatrí letný slnovrat, hoci nemožno povedať, že to je bezvýznamný deň. Ale v tomto období sú pred nami dva naozaj veľké sviatky, je to Sviatok Boha Kupalu a Letný deň Boha Perúna. Tieto sviatky sa určite musia sláviť tak, aby pri nich prebehla očista tela, Duše aj Ducha, čo znamená, že sa slávia na brehu väčších riek alebo jazier. Inak nemožno zahrnúť do logiky sviatku všetky živly. Opis takéhoto sviatku nájdete na našej stránke. K tomu možno doplniť vari iba jedno – na slovanských sviatkoch sa určite vedú chorovody, pretože sa spájame všetci v jedno a takto vyvažujeme energie. Ak si „každý robí čo chce“ je to možno diskotéka alebo nejaká iná zábava...
Preferované skupiny rôznych, neraz spolu nespolupracujúcich „slovanských“ skupín publikujú aj v rôznych časopisoch a môžete ich vidieť aj na obrazovkách televízorov. Prečo tam sotva nájdete tých, ktorí nastúpili na cestu rodnej Viery? Odpoveď je jasná. No ostáva internet. Naša doba prichádza aj bez reklamy v médiách...
 
No ani s internetom to nie je ponechané na náhodu. V súvislosti s masovým rozvojom širokého prístupu k všemožným informáciám na internete u veľkej časti obyvateľstva, vzhľadom na možnosť vytvárať od médií nezávislý a unikátny uhol pohľadu sa na internete už objavili pokusy ovplyvniť takéto snahy a odviesť pozornosť na potrebnú stranu. Ide o manipulovanie názorov s cieľom dosiahnuť maximálnu mieru ich kontroly takým spôsobom, aby ľudia dosiahli ilúziu (akože) skutočne nekontrolovanej časti svojho obrazu sveta. Nie tak dávno sa objavili aj oficiálne informácie o vytvorení organizácie, ktorá sa zaoberá kontrolou cenzúry a extrémistickými organizáciami (akými inými?) na internete, no málokto vie, že takáto organizácia už dávno existuje.
Tento prístup už má aj svoj názov – trolling v sieti. „Trollovia“ sú dobre platení ľudia, ktorí nemajú žiadne existenčné problémy a môžu sa venovať surfovaniu v sieti aj celý deň. Príklady ich činnosti si môžete pozrieť na tomto klipe (pozrieť tu). V podstate sa „zapoja“ do takých tém rôznych diskusných fór na sieti, kde prebieha pre špeciálne služby neželaný smer komunikácie a snažia sa ovplyvniť jeho ďalší priebeh. Sú „dobre informovaní“, t.j. rýchlo „nájdu“ napríklad 2 – 3 ďalšie fóra, ktoré „dokazujú“, že téma, ktorej sa daná diskusia venuje je nejaký nezmysel alebo kanadský žartík. Hoci tieto „zaručene overené“ informácie neraz umiestnili na nimi odporúčané fóra sami, efekt je už dobre vyskúšaný. Daná diskusná téma upadne a to je to, čo sledovali.
Preto nie je vždy na mieste preberať „zaručene overené“ informácie z internetu, či zavrhovať „zaručené podvrhy a kanadské žartíky“. Práve preto musíme používať princíp zdravomyslia.
Trollovia sú ľudia naverbovaní spravodajskými službami po celom svete, sú dobre platení a určite nemajú také každodenné problémy ako my ostatní. Nebuďme naivní a nemyslime si, že zlí ľudia nerobia zlé veci...
 
Až keď my, Slovania dozrejeme a budeme vyžadovať od našich vodcov dodržiavanie princípov zdravomyslia, veci sa naozaj zmenia. Ľudia bez poznania sú ľahko ovládateľní – tvari dokonca bez zákona a príkazov ani nevedia existovať – ale my Slovania sme deti Bohov. Prichádza náš deň a musíme sa začať spoliehať na vlastné sily. Zlyhanie v tomto smere je jeden z ťažkých hriechov v našom ponímaní. Každý z nás musí poznať odpovede na tri otázky, t.j. kto som ja, prečo som sa narodil a prečo zomriem. Našou povinnosťou je tvorivo budovať, pracovať svojimi vlastnými rukami a tvorivo pretvárať svet okolo seba. Vždy však v súlade s Prírodou. Našim Bohom nie sú potrební pochlebovači, aby ich chválili, ale sami nebudú tvorivo budovať. Bohovia potrebujú pomocníkov – preto sa naša Galaxia rozpína, lebo tí, ktorí odišli pokračujú v tvorivej činnosti, ktorú začali už ako deti. Ale tvorivé budovanie nie je činnosť, ktorá je založená na využívaní toho, čo vytvorili iní ľudia. To je zázrak, ale so zázrakom nie je čosi v poriadku. Hoci sa židokresťanom zdá zázrak ako pozitívna milosť božia, už aj budhistická Tantra upozorňuje na veľký problém s ním spojený. V normálnom, tvorivo ponímanom životnom prístupe má ten, kto pracuje viac, ale ten, kto nepracuje má menej alebo nič. No zázrak stojí na úplne opačnej logike. Ten, kto pracuje nedostane a ten, kto nepracoval dostane. Ak jednému dajú tak druhému to musia zobrať, pretože Temný Svet takto funguje. A tak hovoria Védy – zázrak je jav, ktorý pochádza z Temného Sveta. Toto vidíme aj na dnešných povolaniach. Ľudia, ktorí v pote tváre pracujú sa ledva uživia, zato však bankári, poisťovne, politici, veľkopodnikatelia, úradníci či právnici majú nadmieru. Samozrejme, nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca, ale ako príklad to postačí. Keď zanikne technokratická civilizácia, zaniknú aj oni. Už aj preto, lebo si nevedia iný život ani predstaviť, a nie to ho ešte žiť. Princípom činnosti týchto povolaní totiž nie je tvorivo budovať, t.j. svojimi vlastnými rukami vytvárať hodnoty a vkladať do nich dušu, ale zobrať a pre svoje potreby používať to, čo vytvorili svojou prácou iní.
V tejto súvislosti ešte niekoľko slov k našim želaniam. Želania majú jednu strašnú vlastnosť – všetky sa splnia. Lenže vo svoj vlastný čas. A tu začína problém. Každý z nás totiž môže v danom živote dosiahnuť iba to, čo má v rámci svojho karmického vývoja „naplánované“. Dnes si väčšina ľudí praje mať veľa peňazí, majetku, drahé autá a podobné veci. V lepšom prípade si to odôvodňujú ako nevyhnutnou potrebou pre svoju rodinu, v horšom prípade sa jednoducho nedajú zastaviť. Ak im v ceste stojí príroda, zvieratá, dokonca neraz aj iní ľudia, tak to všetko postupne aj tak „premieňajú“ na peniaze. Tak či onak, ak na jednom mieste pribúda nadbytok, na druhom musí jednoducho ubúdať. Pre potreby nášho príkladu sa však pozrime na vec z iného uhla. Napríklad, niekto chce dosiahnuť obrovský majetok alebo mať drahé auto. Čo je zlé na prianí mať super auto? Nuž, na prvý pohľad nič. Lenže, sme na konci Noci Svaroga. V krátkej dobe prestane technokratická civilizácia existovať, jednoducho odíde vek civilizácie a nastúpi vek kultúry, vek Svetla. V období kultúry nikto nedrancuje prírodu, nezabíja zvieratá, vlastne nič nerobí na úkor iných bytostí. Nebude teda ťažba ropy, nebudú asfaltové cesty, na ktoré je treba rúbať stromy. Ako vieme z Véd, budú lietať Vimany. A čo teda s našim želaním veľkého majetku alebo drahým autom? No – želanie sa určite splní. Ale pretože niekoľko stotisíc rokov nebude nič podobné existovať, budeme musieť jednoducho s reinkarnáciou počkať, kým znova nadíde ďalšia Noc Svaroga, t.j. vláda Temných Síl. Je túžba po majetku nad mieru svojej existenčnej potreby dostatočnou náhradou za opakované – a najmä nami želané – reinkarnovanie sa do Noci Svaroga a zabrzdením svojho evolučného vývoja na státisíce rokov? Súvislostí by sa dalo nájsť viac, ale odpoveď si vie dať každý sám.
 
Keď už sme spomenuli internet ako zdroj informácií, povedzme ešte zopár slov k zdrojom informácií. Nie je to tak dávno, čo nás „ohúrila“ informácia o Wikileaks, super fantastickom zdroji informácií, ktorý priniesol veľa nových poznatkov... naozaj?
Stránka Wikileaks sa stala celosvetovo známa po tom, ako priniesla „utajené“ svedectvá o vojne v Afganistane. V súlade s dokumentmi, predstavitelia pakistanskej rozviedky sa tajne stretávali s vodcami Talibanu s cieľom organizovať vojnu proti USA a ich spojencom v Afganistane, vrátane používania samovražedných atentátnikov a vrážd afganských lídrov.
No a výsledok? Skončila vojna v Afganistane? Posadili niekoho za tieto veci do väzenia? Začalo sa nejaké trestné stíhanie? Nič podobné. Ako NATO bombardovalo afganské dedinky a zabíjalo civilistov, tak aj bombarduje. Ako sa darilo narkobarónom pod ochranou armády USA pestovať mak a vyrábať drogy, tak aj naďalej pokračujú.
Wikileaks publikovala aj informácie o Iraku. Zverejnili 400 tisíc tajných dokumentov o vojenských operáciách. V týchto materiáloch sa hovorí o zhynutí 110 tisíc ľudí, z ktorých polovica je civilné obyvateľstvo; 24 tisíc z nich bolo označených ako nepriatelia; viac ako 15 tisíc boli akože irackí vojaci; a nakoniec 3,7 tisíc „priateľské“ straty vojakov USA. Nuž za 6 rokov zahynulo 110 tisíc ľudí. Kto okrem Hilary Clinton tomu uveril? Ukazuje sa že nikto.
Práve naopak. Po celom svete panuje istota, že mŕtvych z radov irackých civilistov je oveľa viac. A tu nejde iba o nepodložené emócie. Množstvo pozorovateľov a analytikov uvádza číslo obetí anglosaskej agresie na milión padlých. Aby sme zachovali nezaujatý pohľad, uveďme si iba zdroje z radov spojencov USA:
Izrael:
„Za šesť rokov vojny USA v Iraku zoznam obetí Iračanov prekročil milión. Nakoľko úroveň terorizmu v Iraku sa každým dňom iba zvyšuje, straty Iračanov zjavne prevyšujú jeden a pol milióna zabitých.“  
Veľká Británia:
Britský lekársky časopis Lancet publikoval doklad „Straty civilného obyvateľstva v irackej vojne“. Napríklad zverejnené vývody, ktoré učinili špecialisti Blumberskej školy verejnej ochrany zdravia z Hopkinsovej Univerzity sa stali predmetom ostrej diskusie vo vedeckých aj politických kruhoch. Podľa tohto dokumentu v krajine bolo zabitých najmenej 600 tisíc civilistov.
 
Zaujímavým faktom je, že Wikileaks bola napadnutá právnou cestou – čo je veľmi dôležitý bod. Pri súdnych sporoch – najmä tých, ktoré sú verejnosťou ostro sledované – totiž môžu preniknúť na povrch udalosti či súvislosti, ktoré nijaká vláda nepotrebuje zverejňovať. Takže, Wikileaks je iba „účelová záležitosť“ a nič viac. Lebo ak by to bolo inak, tak je pred nami otázka, prečo iná, pre americké vlády či už republikánov alebo demokratov oveľa nebezpečnejšia stránka www.larouchepub.com nebola nikdy právnou cestou napadnutá? Existuje už viac ako 10 rokov, ale nijaká britská ani americká vláda – vrátane Busha staršieho – nikdy neriskovala napadnúť fakty, ktoré sú touto stránkou šírené v súdnom procese.
Stránku vedie Lyndon H. Larouche, v Amerike aj Európe dobre známy nezávislý politik a ekonóm, ktorého ekonomické prognózy a aj ohodnotenia americkej vlády, či už demokratov alebo republikánov, sú neobyčajné rýchle a presné.
Uveďme si len jediný príklad. „Najväčšia“ teroristická organizácia sveta – Al-Kajda, začala existovať z hodiny na hodinu. Pred 11. septembrom nebolo o nej nič známe, no na druhý deň svet spoznal jej hrozbu. V úplnej skrytosti dokázala skupina imigrantov špecifického vzhľadu pripraviť a zrealizovať na území USA špeciálnu operáciu mimoriadnej zložitosti, kde okrem iného úplne vyradili systém protivzdušnej obrany USA či použili nanotermit, ale razom sa ukryli do pustatín a hôr Afganistanu, pričom sa nezabudli aj naďalej vyhrážať USA.
Moment pravdy prišiel neočakávane, keď jedného dňa iracká polícia po náhodnej kontrole a prestrelke zadržala dvoch príslušníkov 21. pluku britských špeciálnych jednotiek SAS, ktorí boli prezlečení a zamaskovaní za arabov, mali „vhodné“ zbrane, nálože aj detonátory.
Hoci išlo iba o dvoch ľudí, nastal neočakávaný pohyb. Britská armáda poslala na ich oslobodenie z väzenia – ešte predtým, ako ich mohli vypočuť – celú tankovú rotu. Útok si vyžiadal obete medzi „kamarátmi“ spojencov, pretože medzi mŕtvymi boli iba irackí policajti. Britská armáda však oficiálne všetko odmietla.
Najhoršie však bolo to, že videozáznam so zadržanými sa dostal do svetových médií a odvysielali ho všetky svetové televízie, vrátane slovenskej. A potom bolo nevyhnutné všetko maskovať – typy výbušných mechanizmov, príslušnosť k špeciálnym jednotkám, ale najmä k 21. pluku SAS.
 
Ale už bolo neskoro: otázka o pôvode irackej Al-Kajdy prestala byť otázkou. SAS totiž nie je špeciálna organizácia bežného typu. Je to tajná organizácia pre prípravu etnických povstaleckých vojen používajúc maskovanie za domorodcov. 21. pluk SAS je ešte v niečom špeciálny – nie je totiž pod velením britskej armády ale priamo podlieha manželovi britskej kráľovnej, preto sa neraz nazýva aj „súkromná armáda“. Jednoducho „robia Al-Kajdu“.
 
V tejto téme môžeme pokračovať napríklad britským autorom Jonom Kingom, ktorý vo svojej knihe COSMIC TOP SECRET, THE UNSEEN AGENDA okrem iného hovorí, že práve britský monarcha je hlavou svetovej mafie. Okrem iného podal aj opis, ako začala „oslobodzovacia vojna“ národov bývalej Juhoslávie. Na samom začiatku boli vysadené špeciálne americké komandá, ktoré sa začali zaoberať napríklad zabíjaním civilného obyvateľstva v etnicky zmiešaných regiónoch. Podľa očakávania to nakoniec prerástlo do „vybavovania si účtov“ (odplaty za zabitia, ktoré aj tak vykonali americké komandá) a rozpadu Juhoslávie.
 
Zaujímavé informácie podáva aj Dr. John Coleman. Jeho knihy – napr. DIPLOMACY BY DECEPTION, ONE WORLD ORDER – SOCIALIST DICTATORSHIP, THE COMMITEE OF 300 či iné sú veľmi poučné. Okrem množstva ďalších informácií o kráľovských rodoch tam zistíte kto a prečo vytváral kapitalizmus aj socializmus – lebo pochádzajú z tej istej „kuchyne“, či fakt, že prvé koncentračné tábory na svete vznikli na príkaz kráľovnej Viktórie a zahynulo v nich 20 000 búrskych žien a detí, keďže ich manželov – bojujúcich za svoju vlasť – nemohla najväčšia expedičná armáda tých čias poraziť na bojovom poli. Po vyvraždení ich rodín to už išlo rýchlo. Len niekoľko rokov po búrskej vojne boli tí istí britskí „odborníci“ poslaní na pomoc boľševikom, kde organizovali gulagy – okrem ďalších odborníkov, ktorých poslali na pomoc boľševikom britská aj americká vláda.
 
Zaujímaný je aj Mark Zepezauer a jeho The CIA’S GREATEST HITS. Zistíte, že už v r. 1943 sa dohodla americká armáda a SS generál Gehlen – šéf Hitlerovej špionážnej služby na východnom fronte – o povojnovej spolupráci, keďže Gehlen rýchlo a správne pochopil silu ruskej armády po zahájení ofenzívy r. 1943. SS generál prestúpil hladko do americkej armády ako päťhviezdičkový generál. No a CIA až do r. 1955 používali vo východnom bloku nacistickú špionážnu sieť, ktorú vybudovalo ešte SS...
 
Jim Marrs a jeho bestseller Rule by Secrecy je rovnako zaujímavý. Za prečítanie stojí aj Michael Howard a jeho The Occult Conspiracy; Jim Keith a jeho Secret and Suppressed aj Mass Control: Engineering Human Consciousness a iné. Ak by ste mali záujem sa viac vzdelávať dobrý zdroj je aj Jerry E. Smith: HAARP, the Ultimate Weapon of the Conspiracy.
Ak sme začali Irakom spomeňme aj knihu THREE TRILLION DOLLAR WAR: THE TRUE COST OF THE IRAQ CONFLICT od autorov Linda J. Bilmes a Joseph E. Stiglitz. Okrem iného sa dozviete, že americkým generálom sa v regióne „stratili“ nové americké zbrane za cca 125 miliárd dolárov.
 
Takže ako vidíme, existuje dostatočne množstvo informácií z jednej aj druhej strany. To, čo opakujú médiá nemusia byť vždy fakty – veď „koho chlieb ješ toho pieseň spievaš“. My však vieme, že jedinú hodnotu má jasné poznanie, t.j. Viera. Súčasťou Viery je posudzovanie za základe zdravomyslia, inak ľahko upadneme do omylu, najmä ak máme do činenia s majstrom lži a klamu.
A čo je naša Viera? Nie je to ani monoteizmus, t.j. jedinobožstvo, ani polyteizmus, t.j. mnohobožstvo. Môžeme ju nazvať Rodobožstvo. Aj medzi Starovercami však existuje viac prístupov. Niektorí si ctia iba Boha Roda a Matku Prírodu. Ostatní Bohovia sa rátajú medzi Predkov. Iní si ctia Slnko a Oheň – oheň na Jarile-Slnku má byť v súlade s ohňom v srdci a ohňom domáceho kozuba. Inglingovia si uchovávajú najstaršiu, pôvodnú verziu a poznanie všetkých Vyšších Bohov. Problému tu ale niet. Védy nám hovoria, že máme polievať korene stromu a nie jednotlivé listy. Takto nemôžeme urobiť chybu a zároveň chápeme, že hoci sme rôzne Rody sme jedna Veľká Rasa. Nemôžeme sa predsa hádať o tom, koho otec je lepší – každému je najlepší jeho otec. Ale všetci sme Slovania.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.