Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  MÝTY A SKUTOČNOSŤ
MÝTY A SKUTOČNOSŤ
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Naši Predkovia žili ináč ako my dnes. Nikdy nestavali veľké mestá, pretože pri veľkej koncentrácii národa sa vytvára unifikované pole, ktoré zväčšuje aktívnosť vzájomných pôsobení ľudských polí, k tomu treba pripočítať účinky Mesiaca – poslednej Luny a kataklizmy. Toto rodí choroby, paniku, efekt svorky. Luny účinkovali na obyvateľov Sodomy aj Gomory, luny silne vplývajú na Sivých. Treba povedať, že luny, nie iba posledná, ktorá ostala a ktorú voláme Mesiac. Hoci dve ďalšie luny – Leľa a Fatta – boli dávno zničené, ich energetické telá ostali na svojich obežných dráhach. Astrológovia napríklad dokonca dodnes vypočítavajú v horoskopoch polohu Čiernej Luny a určujú jej vplyv. Z miest pochádzajú dnešní gayovia a lesbičky – odkiaľ sa vlastne berú? No ak si prečítame čo ak len „klasika“ Thomasa Malthusa tak zistíme, načo sú potrební – teda v žiadnom prípade nejde o náhodu, a teda žiadny prirodzený jav. Veď ak by to boli ľudia našej rasy a nie tvari, tak ľudstvo by predsa dávno vymrelo. Nehovoriac o tom, že začali používať bežné slová na označenie niečoho, čo má bežného významu ďaleko. Napríklad aj v USA ešte nájdete prípady, že meno Gay sa dáva dievčatám – ako obyčajné krstné meno, bez akéhokoľvek „moderného“, t.j. zmeneného významu. Ak sa dokonca pozriete do dobrého anglického slovníka zistíte, že toto slovo má aj iný, pôvodný význam: veselý, radostný, pestrý, jasný, živý a pod. Ale opýtajte sa dnešnej mládeže na význam tohto slova – a tu uvidíme v „priamom prenose“, ako sa obyčajnému slovu dá dať úplne zvrátený význam a ako ho dostať do používania...
 
Aká taktika bola použitá na zachvátenie cudzieho majetku a vlády nad nami? Nuž, stačí nazrieť do „Knihy kníh“. Veď to tam ani nie je ukryté, hovorí sa priamo, aj keď je to iba „demo verzia“ Tóry pre naivných kresťanov, teda presnejšie židokresťanov. Čítajme:
 
„Pán, tvoj boh, ťa privedie do krajiny, ktorú sľúbil... dať tebe s krásnymi, veľkými mestami, ktoré si nestaval, s domami naplnenými všakovakým dobrom, ktoré si nezhromažďoval, so studňami, ktoré si nekopal, s vinohradmi a olivovými hájmi, ktoré si nesadil, v ktorých budeš jesť a užívať si...“[Deuteronomy; 6: 10-11]
Je tu aj informácia o zavedení svetového panstva vyvoleného národa nad inými národmi skrz peniaze a finančné úvery: „a budeš požičiavať iným národom, ale sám si požičiavať nebudeš od nikoho; a budeš ty vládnuť naD inými národmi a nikto nebude vládnuť nad tebou“. [Deuteronomy; 15: 6]
Teda ľsťou a klamom sa dá docieliť veľa – hoci je to aj názov zaujímavej knihy, ktorú sa oplatí prečítať. A čo o tom hovoria naše Védy?
 
10 (74) No prídu zo sveta Tmy cudzozemskí nepriatelia,
A začnú hovoriť Deťom Človečím
Slová ľstivé, lžou obalené.
A začnú odvracať starých i malých
Aj dcéry Človečie si budú brať za ženy... 
Santie Védy Perúna
 
Hoci to dnes znie veľmi nepravdepodobne, v časoch ich príchodu na Midgard-Zem ľudia nevedeli, čo to je lesť a klam. Siví teda konali cieľavedome, úporne a neúnavne. Kto s nimi nebol ochotný rozvíjať kontakty, toho považovali za nepriateľa, proti ktorému používali informačné zbrane: lož, vierolomnosť, podplácanie, klamstvo a pod. Postupne poštvávali jedny národy voči druhým a upevňovali svoj technokratický svetonázor – rozdeľ a panuj. Ak ani to nepomohlo, tak konali otvorene, o čom sa dá tiež dočítať v Biblii. Kedykoľvek však čítate ich texty zistíte, že oni sú tí najlepší, prví, vyvolení (samozrejme ich) Bohom, ktorý si vybral práve ich. Pred ich príchodom konflikty vedúce k násiliu v podstate neexistovali. Všetko sa riešilo rokovaním.
Nuž pozrime sa na iné zdroje opisujúce ich konanie, ktorých spojitosť si ľudia dnes vôbec neuvedomujú. Vo veľkom indickom epose Ramayana sa hovorí o príchode sivých démonov, Rakšasov, ktorých viedol Ravan a pristáli na ostrove Lanka:
 
Príbytky titanov – diamanty nádhernej krásy
Žiarili a lesk pridávali nepredstaviteľnej Lanke
Na KráľovskEJ CESTE opica uzrela ZáSTUP
VOLAJúCI desaťhlavému Ravanovi NA slávu
Brodili SA v ZDRAPOCH OBLUDY rozličného druhu:
Medzi velikánov SA TLAčILI TRPASLíCI – MRZáCI
Divil sa Hanuman lietajúcemu vozidlu
A Višmakarmanovej božskej PRAVICI
AkoU BELOBOU labutiou žiarilo obydlie,
Kde žil žrútov mäsa jediný vládca!
 
Vari iba dve poznámky k textu:
Na obrázku z eposu Ramajana vidíme démona-kráľa Ravana v boji s Ramom, ktorý sedí na ramenách Hanumana. V epose používaný výraz „Ravan“ znamená to isté, na čo dnešná ruština stále používa výraz „равин“ a my „rabín“.
Višmakarman je preklad zo sanskritu, čo znamená „Tvorca všetkého“, božský majster, Tvorca Vesmíru.
Ramajana hovorí aj o tom, kedy Siví prišli na Lanku. Ich vodca sa volal Ravan, t.j. rabín. Ravanovi sa zapáčila Sita, žena Ramchata, ktorého Indovia nazývajú Rama. Ravan teda uniesol Situ a Ramchat (Rama) ho začal prenasledovať. Pretože však Ravanova armáda bola v presile, tak Ramchat požiadal o pomoc chána Umana, vládcu lesných ľudí. S jeho vojenskou podporou – pomáhať mu začalo všetko miestne obyvateľstvo aj armáda s nebeskými vozidlami (Vimanami) a prileteli na Lanku. Porazili vojsko prišelcov, zajali Ravana a Situ vrátili Ramchatovi.
Tu však nastala situácia, že z humánnych dôvodov neboli všetci prišelci zničení – naši Predkovia si mysleli, že v Prírode je všetko vzájomne previazané, a teda nikdy neničili celý druh. Mnohí žreci boli presvedčení, že takéto niečo musí existovať, aby ľudia inak videli, že takí, ako sú Siví nemajú byť. Urobili dobre?
Niečo podobné poznáme aj zo starého Ríma. Aby neprekvitalo pijanstvo, tak zamestnali človeka, ktorého jedinou povinnosťou bolo sa ožrierať do nemoty a v takom stave chodiť po uliciach. A on chodil špinavý, pozvracaný ale tak, aby ho ľudia dobre videli a vedeli prečo je taký ako je a aby sa nespúšťali do takého stavu.
V Santiách Védy Perúna sa hovorí, že všetkých Sivých deportovali do krajiny Rukotvorných hôr (t.j. Egypta) na prevýchovu, ktorej podstatou boli ich naučiť poľnohospodárstvo, aby viac nežili na účet druhých ľudí.
Ľsťou a lžou nespravodlivou
Zmocnili sa oni mnohých krajín Midgard-Zeme,
Tak, ako oni už urobili na mnohých iných Zemiach,
V mnohých Svetoch v Časoch minulej Veľkej Assy,
Ale porazení budú oni,
A poslaní do krajiny Hôr Rukotvorných,
Kde žiť budú ľudia s kožou farby Temnoty
Aj potomkovia Rodu Nebeského
Ktorí prišli zo zeme Boha Nija.
A deti Človeka ich začnú učiť pracovať, 
Aby mohli oni sami vypestovať obilniny
A zeleninu, aby nachovali deti svoje... 
 
Bieli umiestnili tento národ do Egypta, bývalej Ta-Kemi, Kimmérie, „aby sa naučili vypestovať obilie“. Siví chceli zatajiť svoju zlobu na bielych, nuž žili oddelene – v getách. Pokračovali v experimentoch s krvou, pretože spektrum nášho Slnka neobsahuje pre nich potrebné spektrum psychickej energie, ktorú musia preto nahradzovať zlatom a kryštálmi.
 
Siví potrebujú predovšetkým zlato, pretože ono je akumulátorom psychickej energie, t.j. akumulátorom Duševnej sily. „PSÍ“ odpradávna znamená „Duša“. Ako sme povedali, slnečné spektrum Jarily-Slnka neobsahuje ani jedinú „čiaročku“, predstavujúcu druh energie, ktorá by napájala životný systém ich organizmu. Prišli z iného slnečného systému, od Slnka, ktoré malo úplne iné spektrum vyžarovania. Pretože tento druh energie nevyhnutne potrebujú, aby sa ich telo nerozpadalo, tak začali používať zlato. Zlato uchováva psychickú energiu, ktorú oni dokážu z neho používať. Keď sa pozorne rozhliadnete vôkol seba zistíte, že tento jav je celkom dobre viditeľný v bežnom živote. Napríklad mladé dievčatá Sivých sú často krásne. Keď sa však lepšie pozriete na podstatu zistíte, že rodičia sa o ne dobre starajú – nosia na sebe zlaté šperky. Pokiaľ ich nosia, potiaľ majú pekné postavy. Ale ak – nie všetci tvari sú rovnako znalí – v nejakom čase prestanú nosiť na tele zlaté šperky, postupne načína nastupovať nedostatok duševnej, psychickej sily, t.j. psychickej energie. Toto privedie k tomu, že sa začnú narúšať ich éterické telá, alebo ako hovoríme my, začne sa rozpadať energetická kostra človeka a takýto človek sa začne postupne „rozplývať“. Ako príklad sa pozrime na typické americké ženy v strednom veku. Kým je zlato sú príťažlivé, ale ak ho prestanú nosiť, začínajú akosi „plnieť“.
 
 
 
Bieli ľudia môžu tiež nadobúdať nadváhu, ale v úplne inom rozmere ako tvari alebo hybridi. Naša kultúra vychádza z poznatku, že nič dokonalejšie ako vytvorila Matka Príroda nemôže existovať. A v Prírode neexistuje tepelne spracovaná strava. Čo do prijímania stravy nie sme ani mäsožravce ani bylinožravce, ak by sme sa už mali nejako charakterizovať, tak sme „plodožravci“ či „plodojedi“. Našou prirodzenou stravou sú plody Prírody a Zeme. Ďalej sa vo Védach hovorí, že len dve zvieratá môžu kŕmiť človeka: krava a včela. O vlastnostiach medu a vôbec včelích produktoch netreba veľa hovoriť, neznáma ostáva pozícia kravy. Kravské mlieko – podľa podania Véd – obsahuje látky, ktoré sú pre človeka nevyhnutné, aby mohol dosahovať stav hlbokej meditácie, pretože sa z neho tvoria jemné tkanivá mozgu. Teda inými slovami, ak nebudeme piť kravské mlieko, tak môžeme síce byť silní, ale ostaneme sprostí. Mnohí hneď namietnu, že kravské mlieko nie je vhodné, lebo obsahuje kazeíny, obsahuje to či ono. Pravda je tak blízko, až ju nevidno. Podstata je v tom, ako sa chováme k svojmu telu. Už vieme, že naše „JA“ je vedúca živatma, ktorá na seba naviazala ostatné živatmy a vytvorila naše telo. Hlavnú, evolučne najvyspelejšiu živatmu – naše JA – nazývame ŽIVA. Ostatné živatmy sú však tiež rozumné, čo znamená, že každá naša bunka má svoj rozum. Ak sa chováme v súlade s prirodzenými pravidlami evolúcie, tak sa môžeme považovať za akéhosi vládcu, ktorí vládne nad svojimi poddanými, pretože poddaní vykonávajú pre nás všetky životne dôležité funkcie. Za to, že na mňa moji „poddaní“ robia som povinný sa o nich starať, t.j. minimálne ich dostatočne kŕmiť. Ak im dodávam tepelne neupravenú stravu, tak každá bunka takejto stravy má vlastné bioenergetické pole, ktoré obsahuje kompletnú informáciu o látkach, ktoré strava obsahuje. Túto informáciu každá živatma – bunka vie čítať, a podľa nej sa zariadi. Ak napríklad potrebujeme kazeín, tak ho bunky použijú, ak nie, tak ho jednoducho zamietnu. Tepelným spracovaním sa v prvom rade ničí bioenergetické telo buniek, a teda naše vlastné bunky nie sú viac schopné čítať informáciu o tom, čo strava obsahuje resp. neobsahuje. Keďže táto informácia je zničená, tak prijímajú všetko ako dobré – ale z pohľadu našej prirodzenej potreby to už ani zďaleka nemusí byť dobrá strava. A tu sa začína proces ukladania stravy „do zásoby“, keďže bunkám nie je jasné, čo vlastne jeme. Je pravda, že na rozdiel od zvierat máme práve na elimináciu tohto nepriaznivého stavu slepé črevo, ale ani ono nevydrží riešiť problém „naveky“. Varená strava je jeden z faktorov, ktoré zabezpečujú, že zomierame oveľa skorej ako sme schopní žiť... aj keď Siví používajú aj ďalšie „nástroje“.
A ako sa však chováme ku krave? Celý život nás s láskou kŕmi, za čo ju vtedy, keď už zostarne zabijeme a zožerieme. Skutočne prístup „hodný civilizácie“. Krava je bytosť veľmi podobná človeku – miluje svoje deti a snaží sa ich s láskou vychovávať. Práve spomedzi kráv je najväčší „evolučný prestup“ do ríše ľudí, pretože najviac ako druh prichádzajú do styku s človekom. Každá živá bytosť – za normálnych, nie extrémnych podmienok – má právo na prežitie plnohodnotného života a zážitok prirodzenej smrti. Zabíjanie zvierat je násilné narušenie evolučného vývoja iných bytostí – za čo, samozrejme, jedného „dňa“ každý z nás predloží „zúčtovanie“.
Pred príchodom Sivých v Egypte vládli štyri Rody Veľkej Rasy, navzájom sa vo vláde striedajúcich a učiacich Prastarej Múdrosti nových Žrecov Egypta. Dnes už je dokázané, že prvé štyri dynastie faraónov v Starom Egypte boli belosi. Každý Rod, na ktorý vyšla vláda mal niekoľko vládcov. Ich poznanie bolo také veľké, že v krátkom čase zorganizovali mocnú kultúru, čo sa odohralo niekedy pred 12 až 13 tisíc rokmi.
Títo belosi prišli do Takémie zo zeme Boha Nija, boli to Anti. Zem Boha Nija je dnes známejšia pod názvom Atlantída, aj keď pôvodne sa – práve podľa Antov – volala Antlania. Takto „potomkovia Rodu Nebeského, Ktorí prišli zo zeme Boha Nija“ naučili kultúre miestne obyvateľstvo a potom odišli na Sever, do oblasti dnešnej Ukrajiny.
A tak v Egypte síce ostali Žreci, ktorí boli vyučení belochmi, ale z centrálnej Afriky prišli aj uctievači Seta. Bol to iný druh Sivých, ktorých naši Predkovia nazývali „vajcohlaví“. Títo však nenarúšali hranice Bielych.
Vajcohlaví sa rýchlo zmocnili vlády na čele s faraónom Amenhotepom IV (1389 – 1358 pred n.l.), ktorý zmenil svoje meno na Achnaton, t.j. ten, ktorý sa páči bohovi Atonovi. Ako všetci „profesionálni revolucionári“, aj Achnaton mal všetky znaky fyzickej degradácie, najmä postavu hermafrodita, t.j. veľmi široké, ženské boky a vystupujúcu hruď. Na veľmi tenkom a slabom krku mal nepravidelnú, skosenú a predĺženú vajcovitú formu hlavy, ktorú spolu so svojou sestrou a ženou Nefertiti ukrývali pod špeciálne vyhotovenými klobúkmi. Aj všetky ich dcéry mali rovnaké príznaky. Samozrejme, že podľa propagandy sa Nefertiti stala symbolom ženskej krásy...
 
Achnaton
   
Nefertiti a Achnaton a jeho sestra-žena Nefertiti
Všetko, čo miestne obyvateľstvo naučili Bieli sa títo prišelci veľmi pozorne učili. Systém ozdravovania Duše však už začali používať ako zbraň proti ľuďom. Za pomoci špeciálnych kryštálov vedeli vyžarovať zvláštnu vlnovú dĺžku, ktorá menila vedomie ľudí. Potom pomenili Kulty všetkých Prastarých Bohov a vytvorili účelový Kult Jedinobožia, ktorého základom sa stal Set, t.j. Satanail. Ale aby ľudia na to neprišli, tak Siví zakázali vyslovovať meno Boha a zaviedli iné slová namiesto mena Satanaila, napr. Ten, ktorý je, Všemocný, Všemohúci, Všadeprítomný. Propaganda bola najviac zacielená na Sivých, teda radových členov vlastného národa.
Siví mali od počiatku svoje vlastné polyteistické (mnohobožstvo) učenie Sefir (cefir, cechir), v ktorom je desať bohov a každý má svoj vlastný cefir (sefir). Je to učenie o desiatich cefiroch, o desiatich bohoch, ktorí majú svoje mená. Uctievajú si desať Šimotov, t.j. desať mien božích a volajú ich Šimotníci. Odtiaľto pochádza aj dnešný názov desiatková sústava či cifry, hoci my sme vždy mali vlastnú, šestnástkovú sústavu.
Vajcohlaví použili poznanie zmiznutej Antlanie a poznanie zanechané bielymi Bohmi, spoznali hnutie Osirisa – oni čítajú opačne, t.j. „Siriso“, čo je starý názov Síriusa prečítali odzadu ako Osiris. Naučili sa, ako sa zbaviť chorôb, ako vplývať na Dušu, t.j. ovplyvňovať psychiku, používať psychológiu, hypnózu a podobné veci. Skonštruovali systém a prístroje na psychologické pôsobenie na obyvateľstvo, čo dnes poznáme ako prístroje na ovplyvňovanie psychiky, torzné psí generátory a podobné zariadenia.
Po vajcovhlavých nám ostali dokonca pozostatky, ktoré môžeme kde tu vidieť aj v múzeách:
 
Lebky, ktoré v porovnaní s bežným človekom dvakrát prevyšujú objem
 
Lebka vajcohlavého
 
Nefertiti
 
Ruský televízny kanál NTV, ktorý je charakteristický produkciou zaujímavých dokumentárnych filmov pred nedávnom priniesol dokument, ktorý sa nazýva MIMOZEMŠŤANIA V ROSTOVE NA DONE. Je to veľmi zaujímavý dokument, a čitateľom našej stránky by už nebolo potrebné vysvetľovať mnohé prezentované nálezy. Ak chcete vidieť takéto exponáty, môžete navštíviť Múzeum v Rostove na Done. Bez ohľadu na to, aký výklad podávajú pracovníci múzea, môžete visieť pozostatky vajcohlavých.
 
 
 
 
 
 
 
Po spracovaní údajov pomocou moderných technológií je možno dobre vidieť, koho pozostatky majú v múzeu.
 
 
Lokalita, v ktorej našli takéto nálezy je poblíž. Ide vlastne o celé mesto, ktoré bolo v minulosti obývané takýmito tvormi. Mesto bolo zničené za použitia zbrane, ktorá vytvorila oveľa vyššiu teplotu, ako dokáže bežný oheň. Túto lokalitu ukázali televíznemu štábu pracovníci múzea:
 
 
Po zmene kultov prastarých Bohov založili kult jedinobožia (monoteizmus), v ktorom sa už všadeprítomným základom stal Set, t.j. Samael (Jahve).
 
Biblia však hovorí, že aj medzi Židmi boli takí, ktorí uctievali Slnko. V našej reči to znamená, že neprinášali krvavé obete vrátane ľudských a neslúžili Jahvemu: „a vaše obetníky budú spustošené, oltáre vaše na počesť slnka budú rozbité a pohodím mŕtvych vašich pred idolmi vašimi; a položím telá synov Izraelových pred idolmi ich, a rozhádžem kosti vaše okolo obetníkov vašich“ [Ez 6: 4-5]. Toto však zjavne nezodpovedalo plánom biblického boha Samaela-Jahveho. O ničení oltárov na kadidlové obete hovorí aj Izaiáš 27:9. Uctievači Slnka boli rozhodne rozšírení, pretože napríklad za judského kráľa Aza (913-873 pred n.l.) bolo nutné po všetkých judských mestách rúbať „slnečné obrazy“ a Joziáš (640-609 pred n.l.) je chválený za to, že zosadil žrecov, ktorí pálili kadidlo na počesť Slnka [2Kr 23,5; 2Kron 34, 4:7] a obrazy Slnka zničil spolu s koňmi, ktoré postavili judskí králi Slnku [2Kr 23,11]. Kôň je odpradávna v slovanskom ponímaní symbolom slobody. Len pre úplnosť pripomeňme už známy fakt, že nie všetky verzie Starého zákona prinášajú rovnaké znenia. Citáty tu použité sú z ruskej verzie, americká Biblia je už v znení „demokratickejšia“...?
 
Ak to celé zhrnieme, jeden z kňazov Seta (Exodus 19) menom Moše (Mojša, biblický Mojžiš) za pomoci ďalších kňazov vyviedol z Ta-Kemi (Egypta) nazombiovanú časť národa, ale nie celý národ. Boli aj takí, ktorí ostali v Egypte a ďalej navštevovali svoje chrámy, nepodrobili sa vymývaniu mozgov, uctievali si svojich Šimotov božích. Existujú dodnes. V dnešnom Izraeli žijú Safardi – síce nepatria medzi zvlášť „prosperujúcu“ komunitu – a sú to práve títo Šimotníci.
 
Po púšti, ktorú možno prejsť za dva týždne, chodili Židia 42 rokov. Dôvod je prostý – musela prebehnúť kultivácia, výmena pokolení a svetonázoru, namiesto starej viery sa im vnútila a upevnila nová. V Biblii sa môžeme dočítať „a nebudeš mať iných Bohov okrem mňa“, t.j. namiesto desiatich bohov im podsunuli jedného boha a desať prikázaní, pretože číslo desať je pre nich sväté.
 
Táto nová „elita“, ktorá odišla z Egypta sa nazýva Leviti. Sú to kňazi novej, monoteistickej viery, ktorú nanucujú iným národom. Ovládali poznatky svojho sveta aj poznanie Egypta, čo ich vyvýšilo nad ostatné národy, ale tieto poznatky začali používať už len na svoje ciele.
V súlade so Starým zákonom aj Tórou, iba priami potomkovia prvovysvätenca Árona, Mošeho (Mojžišovho) brata, majú právo vykonávať bohoslužby medzi Židmi [Exodus 29,44; 29,28; 28,43]. Toto sa dôsledne dodržiava už tisícročia, takže judskými rabínmi sa môžu stať výlučne „synovia Áronovi“. Tento fakt dokázala aj skupina vedcov z USA, Izraela, Británie a Kanady vykonaním rozsiahlych genetických výskumov mužských Y chromozómov. Ako na Blízkom Východe a v Južnej Európe, tak aj u Aškenazov v Strednej a Východnej Európe majú všetci rabíni prekvapivo zhodné Y chromozómy, ktoré sa jasne odlišujú od Y chromozómov bežného obyvateľstva. Nazvali to zvláštnym „levitským génom“, ktorý majú všetci rabíni – vykladači Talmudu.
 
14 (78) ale neprítomnosť snahy pracovať,
Zjednotí Cudzozemcov,
A opustia oni krajinu Hôr Rukotvorných,
A rozídu sa po všetkých krajoch Midgard-Zeme.
A vytvoria oni vieru svoju,
A vyhlásia sa za synov Boha Jediného,
A začnú krv svoju a detí svojich
Prinášať na obetu bohu svojmu,
Aby existovalo pokrvné spojenie
Medzi nimi a bohom ich...
Santie Védy Perúna
 Vráťme sa späť k žrecovi Seta – Mošemu a jeho pomocníkom, ďalším žrecom Seta na ich ceste z Egypta. Set im sľúbil zem zasľúbenú – t.j. tam, kde „páli stan“ – Palestínu (je to pôvodom slovanský názov a príkladov je viac: tam, kde bol stan KAZakov/ Kozákov je dodnes Kazachstan a pod.). Ale len tak jednoducho do cudzej zeme vstúpiť nemohli. Leviti teda vyslali na územia zasľúbenej svojich provokatérov, ale kým pristúpili k otvorenej vojenskej anexii, museli najskôr eliminovať sily tých, ktorí by určite reagovali na výzvu na pomoc – Grékov a Trójanov.
Počas 13 rokov obliehania Tróje pomáhali Judejci obom stranám – predávali im zbrane, výstroj, potraviny a podobne. V čase, keď bojujúce strany zabíjali jeden druhého oni na nich bohatli. Následne aj ich potomkovia konali rovnako vo všetkých ďalších vojnách medzi národmi, čím si nahromadili nesmierne bohatstvá.
 
Ak by skôr či už Moše (Mojžiš) alebo Josua vtrhli s vojskom do „ich Zeme zasľúbenej“, tak vojská Grékov aj Trójanov by sa vrátili a zničili ich. Preto bolo potrebné trpezlivo čakať na púšti. Cieľ  bol dosiahnutý keď padla Trója. Po jej páde dobyvatelia odišli, ale holú Tróju obsadili Judejci pod velením Josueho. Priviedol armádu a všetkých, ktorí prežili pozabíjal – okrem prostitútiek. Môžeme sa o tom dočítať v Biblii:
 
„keď Ťa privedie boh, tvoj pán do zeme, ktorú ti dal, aby si ju ovládol a vyženie pred tebou veľké národy... početnejšie a silnejšie než ty – a keď pán, tvoj boh ti ich vydá a ty ich porazíš, musíš ich odovzdať prekliatiu. Neuzavrieš s nimi nijaké zmluvy a nepreukážeš im nijaké milosrdenstvo... A zničíš všetky národy, ktoré pán, tvoj boh, dá tebe [Deuteronomy 7,1:2; 16]
„počúvaj, Izrael! Teraz prekročíš Jordán, aby si vstúpil a podmanil si národy, ktoré sú väčšie a silnejšie ako ty... vedz, že dnes je to pán, tvoj boh, kto ide pred tebou ako požierajúci oheň; on ich bude pred tebou ničiť a ty ich vyženieš a pozabíjaš rýchlo, ako ti prisľúbil pán.“ [Deuteronomy 9,1-4]
„choďte za ním po meste a zabíjajte! Nepozrite na nich s milosrdenstvom a nemajte zľutovanie! Starcov, mládencov a dievčatá – bite ich na smrť!“ [Ezechiel 9,5:6]
„zabili všetkých mužov medzi nimi... Ale Izraelčania vzali midiatské ženy s ich deťmi do zajatia... Mojžiš sa rozzúril na dôstojníkov armády, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vrátili z boja. Ušetrili ste všetky ženy! ...takže zabite všetkých chlapcov a všetky ženy, ktoré už ležali na lôžku s mužom. Ale môžete ušetriť a nechať si všetky dievčatá, ktoré ešte nespali s mužom... a žien, ktoré ešte nespali s mužom bolo tridsaťdvatisíc“ [Numeri 31 7:9; 31 14:17; 35]
„jozue dobil celú krajinu; horské oblasti, Negeb, podhoria aj horské svahy, so všetkými ich kráľmi. Nenechal nikoho nažive, ale pozabíjal všetkých ktorí tam žili, presne ako pán, boh Izraela nariadil. [Jozue 10 40; 11 14:15]
V súvislosti na horeuvedené opisy „humánneho“ zaobchádzania s inými národmi si pripomeňme, že podľa údajov Biblie bola neľútostným nepriateľom vyvoleného národa Asýrska ríša. Aj keď asýriológia je samostatnou, a dosť rozsiahlou oblasťou, pozrime sa iba na jedinú súvislosť. Hlavné mesto Asýrskej ríše bolo jeden čas (podľa „oficiálnych“ údajov) Assur. Ak berieme do úvahy, že mnohé dnešné názvy „vstúpili do hisTÓRie“ tak, že sa pôvodný názov čítal odzadu, tak čo dostaneme po opačnom prečítaní názvu Assur? Kto sa im z času na čas „odmenil“ za „božie požehnania“, ktoré prinášali bielym národom? A tu možno začať chápať skutočné spojitosti dejín aj to, čo hovoria Tibeťania – pravda je tak blízko, až ju nevidno.
 
Stúpenci Mojžiša postupne nanucovali jedinobožníctvo iným národom. Národy prijímali a oni sa stávali Levitmi. V prvom rade zničili duchovné hlavné mesto – mesto Rusov alebo Rusolim, ktorý nosil meno na počesť tých, ktorí mesto postavili, t.j. Rusov, pretože RUS sa v starom jazyku prekladá ako „BIELY“ (dnes úmyselne prehliadaný význam). Dobyvatelia názov zmenili a dnes ho poznáme ako Jeruzalem. Miesta, kde sa uchovávala prastará kultúry boli Sivými vždy prioritne ničené.
 
Po víťazstve Asuru (As – Boh žijúci na Zemi; Ur – oživená, obrobená, požehnaná, úrodná Zem) nad Arimanom (vládcom Arimie, dnešnej Číny) pred 7519 rokmi bola podpísaná mierová zmluva. Prvá zvesť, t.j. AZVESTA bola napísaná na 12 000 volských kožiach. Bol to opis udalostí o priebehu vojny a vojenských operácií, ako sa vojna skončila a zaviedol sa nový letopočet.
 
Neskôr, s cieľom vyvrátiť informáciu o skutočne sa odohrajúcich informáciách napísal Zaratuša Zend-Avestu, v ktorej preniesol udalosti zo Sveta Javi do iného Sveta, kde ako keby sa odohrala vojna medzi Bohmi.
 
Ďalším „prínosom“ k hisTÓRii bol Aristoteles, ktorý tiež patril k Sivým. Na jeho popud prikázal Alexander Macedónsky páliť skutočnú Avestu, aby ostala iba Zend-Avesta. Keď sa Alexander Macedónsky pokúsil dobiť Sogdianu – s hlavným mestom Asgard Sogdianský – a tamojším obyvateľom sa už dostala informácia o tom, že Alexander ničí Avestu, tak sa postavili na taký odpor, že Alexander ešte dlho nevedel prísť k sebe a Sogdianu nedokázal pokoriť.
 
Oblasť Sogdiany, okolo 300 pred n.l.
 
V tejto súvislosti sa stáva jasným, prečo museli ľahnúť popolom všetky zdroje poznania minulosti – staré knižnice a chrámy. Spomeňme babylonskú vežu, Babylon – v starom jazyku Babelon – sa prekladá ako „Brána Boha“. Cez brány Boha sme v minulosti dostávali Múdrosť. Zoznam pokračuje chrámom Artemidy, ktorý podpálil Herostratos – ako obyčajne, meno lotra vieme, ostatné upadlo do zabudnutia. Padla Alexandrijská knižnica v Egypte, bola zničení knižnica v Carihrade. Zmizla knižnica Ivana Hrozného, Jaroslava Múdreho a mnoho ďalších. V prvom rade sa vždy ničili žrecovské knihy.
 
Plán sa podaril, úloha bola úspešne naplnená. Nositelia aj zdroje Starej Múdrosti boli zničené, v mnohých miestach nadobro. Inými slovami, „vypli nám svetlo“. A akú za to dostali odmenu? Píše o tom napríklad Izaiáš:
 
„tma pokryje zem a husté mračná zahalia národy; ale nad tebou bude žiariť Pán, a jeho sláva objaví sa pred tebou. Národy budú kráčať v tvojom svetle... všetci prídu k tebe... bohatstvo národov bude tebe prinesené... všetci prinesú zlato... cudzinci ti znovu vybudujú múry, a ich králi budú k tebe prichádzať; a tvoje brány budú vždy otvorené, deň a noc sa nezavrú, ale budú prijímať bohatstvá národov... [Iz 60 1:11]
„vy sami sa budete nazývať kňazmi Pána, bohoslužobníkmi vášho boha vás budú volať. Ovládnete všetko bohatstvo národov a vychvaľovať sa budete ich slávou.“ [Iz 61 6]
Nuž, neostáva povedať ani nič iné – kto chce vidieť vidí, že proroctvo sa naplnilo. Ale dokončime Izaiáša, pretože v skutočnosti je veľmi poučný:
„hľa, meno pána prichádza z diaľky v horiacom hneve... aby vyčistilo národy do zničenia... a bude v čeľustiach národov uzda, vedúca ich do zablúdenia... budete spievať ako v noc svätého sviatku, a budete mať veselé srdcia“[Iz 30 27:29]
Nuž a čo vlastne je tá spomínaná „uzda“? Jednoduchá odpoveď, predsa náboženstvá – kresťanstvo, judaizmus, islam – a uzda vedie na scestie, t.j. k zablúdeniu či zídeniu z pravej cesty. Samozrejme že í, ktorí túto uzdu navliekli sa môžu radovať a oslavovať, proste mať veselé srdcia počas celej noci. Keď naplnia svoju misiu zničenia védickej slnečnej kultúry, tak:
„v ten deň pán... vezme zvyšok svojho národa, ktorí ostal z Asýrie, Egypta... a bude široká cesta pre zvyšky jeho ľudí...“ [Iz 11 11, 16]
O čom hovorí táto správa? Kde sa to chcú odobrať ich zvyšky po tom ako všetko zničia? Nuž ostáva iba jediné vysvetlenie, preč z Midgard-Zeme spolu s prírodnými bohatstvami, ktoré z nej vydrancovali...
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.