Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  MIESTA SILY TEMNÝCH - FABRIKY SMRTI
MIESTA SILY TEMNÝCH - FABRIKY SMRTI
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Čo to znamená, keď sa povie „Silové Miesto“? Je to bod v priestore a na Zemi, ktoré vylučuje špecifické spektrum energií. Tieto energie môžu byť tak kladné, ktoré blahodarne pôsobia na človeka a okolitý priestor, ako aj negatívne, ktoré pôsobia smerom k ničeniu okolia.
 
Bolesť, strach, hrôza, nenávisť –  to všetko sú negatívne emócie a pocity, ktoré ničia priestor, napĺňajú ho hnusom, plodia astrálne bytosti, ktoré sa živia týmito nízkymi energiami, a potom, keď sa egregor rozrastá, tak tieto miesta sa stávajú schopné priťahovať démonov, pre ktorých je energia takéhoto druhu stravou.
Jedným z takýchto miest, ktoré najviac spĺňanú horeuvedené vlastnosti, ktoré sú charakteristické nepretržitým výronom energií bolesti a mrazivého strachu a hrôzy sú mäsokombináty, mäsiarsky priemysel zabíjajúci najmä hovädzí dobytok a prasatá. Je hrozné si čo i len predstaviť celý rozsah hrôzy kraľujúci z vykonávania tam prebiehajúcich činností, šikanovania a pohrdlivého výsmechu, keď surovo ničia ŽIVÉ BYTOSTI „nakladaním“ ich na kontajner nesúci smrť všetkému živému.
 
Mäsokombináty sú najsilnejšie miesta sily temných légií, ktoré trvalo a nepretržite dostávajú potravu od týchto hrobárov a rozsievačov bolesti, strachu a hrôzy.
 
Tí, čo sa vysmievajú životu nepoznajú oddych. Ešte živým bytostiam odrezávajú hlavy či strhávajú z nich kožu. Kým tieto živé bytosti už tak či onak pomaly umierajú – v tých najstrašnejších, skutočne pekelných mukách, na ktoré ich privádzajú spiaci, nazombiovaní, alebo jednoducho krutí a neľútostní ľudia – rozrezávajú im bruchá, vytrhávajú vnútornosti a akumulujú energiu hrôzy len pre to, aby naplnili žalúdky tých, ktorí „spia“, alebo jednoducho celkom stratili Svedomie, teda už prestali byť tým, čo sa volá Človek.
A takto miesta sily pekelných légií rastú po celej planéte, blokujú vibrácie Svetla a Lásky, zanášajú astrálnu atmosféru Zeme, menia ju na pomyje s množstvom parazitov, kostí, krvi a zmrazených obrazov scén hrôzy, násilia, bolesti a utrpenia, ktoré sa stali možnými vďaka duchovnej degradácii a vymretiu ľudí.
 
Nech už to je akokoľvek bolestivé alebo nepríjemné pre mnohých, no je to surová Pravda o tom, že každý „mäsožrút“ je dnes vodičom týchto nízkych energií, je priamym komplicom démonických činností bytostí, ktoré okupujú našu planétu. Každý z tých, čo jedia mäso je sponzorom a komplicom temných síl, ničiacich a znečisťujúcich Matku Zem, najskôr energeticky, potom fyzicky.
 
Nič nemení na veci, že existujú aj iní ľudia, ktorí tiež jedia mŕtvoly iných bytostí. Každý má zodpovednosť sám za seba. Nesmieme zabúdať, že zviera sa dá zabiť surovo, alebo tak, že sa urýchli jeho evolúcia, t.j. prechod do ríše ľudí. V takomto prípade ide doslovne o „dohodu“ medzi zvieraťom a človekom – čo je niečo úplne iné ako mäsokombinát.
 
Zároveň si naivne nahovárame, že prichádza čas, že končí čas vlády „temných“ síl na našej Midgard-Zemi, a že títo budú od nás vyhnaní. Mnohé zdroje priamo alebo skryto hovoria, že nám netreba nič robiť, len mať Lásku a rozdávať ju ľuďom a planéte, t.j. Prírode. No nehovoria nám, že namiesto pekných, všeobecných fráz je už načase konať, a to hneď. Ľahšie je všeobecne hovoriť o Láske k ľuďom ako nakŕmiť hladnú sirotu či bezdomovca. Hovoríme aj o tom, že je treba milovať aj zvieratá, ale nehovorí sa o tom, že ten, kto miluje NIKDY nezabije a nezožerie toho, ktorého miluje tak, ako to robia tí, čo jedia mäso – nech už sú to aj rôzni „ezoterici“ – no popritom neprestávajú hovoriť o všeobecnej Láske k Prírode.
 
Populácia sa „programuje“ na „všetko bude dobré, netreba nič robiť!“ „Kozmickí tvari a paraziti síce okupujú Midgard-Zem, ale potom, ako prídu naši Bohovia tak všetky tieto „beštie“ potrestajú. Na ľudí sa systematicky nasadzuje program NEZÚČASTNENOSTI.
Práve toto však potrebujú démoni, ktorí okupujú našu planétu. Musia ľuďom nahovoriť, že všetko bude dobre, že sa nemáme čo znepokojovať, pretože ak niečo, tak prídu Bohovia – skutoční páni tejto planéty a „vykončia“ všetkých parazitov. Uspávajú našu pozornosť, ale situácia sa neprežite zhoršuje.
Zlatý Vek, t.j. Deň Svaroga, čas Duchovného prekvitania však príde len vtedy a v tom prostredí či krajine, kde sami ľudia vpustia do svojho Srdca trvalé Dobro a Lásku, a nie iba šedé úsudky a stádovú nečinnosť. Ak človek hovorí o veľkej Kozmickej Láske a potom ide do obchodu si kúpiť hlavu surovo utýraného prasiatka na svoj obed či večeru, tak on sám je pokrytec alebo jednoducho „spiaci“. O nijaké prebudenie sa do nového Veku tu nejde ani náhodou. Človek, ktorý má v srdci skutočnú Lásku, ten nie že zviera, ale ani vetvičku stromu neodlomí. Veď pre akých ľudí to prichádza Zlatý Vek a Znovuzrodenie – pre tých, ktorí nesú v sebe svet nenávisti, zloby a agresivity?
 
Deň Svaroga pre Slovanov nastupuje v 2012 roku, ale iba pre tých to bude Deň Svaroga a nie trest za to, čo sa tu robí, ktorí pochopia, čo to je Ľúbosť (t.j. dokonalá, Duchovná Láska), Dobro a pravá Duchovnosť. Nikto a nikdy nebude za nás riešiť naše problémy. Bohovia neprídu na „zdvorilostnú návštevu“ do týchto pomyjí, na ktoré sme zmenili našu planétu. Áno, démoni naozaj ničia a likvidujú všetko dobré a svetlé. Áno, aj oni sa prisali podobne ako tvari a paraziti na telo našich náRodov. Ale kto im toto všetko dovolil robiť? Kto je najhlavnejším vinníkom všetkej neprávosti a hnusu, ktorý vládne dnes na Zemi? Paraziti prichádzajú tam, kde už jestvujú všetky predpoklady pre ich normálnu existenciu. Oni sú v podstate iba prostriedkom. Príčina je dnes v nás samotných, v ľuďoch. V skutočnosti nijakými krvavými revolúciami nemožno parazitov zničiť. Možno ich síce na čas neutralizovať, ale ak nezničíme samotnú príčinu, umožňujúcu vniknutie parazitov, tak ani Zem ani seba od nich neočistíme. A príčina je už v každom človeku. Uveďme si jednoduchý príklad. Zabitím zvieraťa vznikne v priestore ohromné množstvo strachu, bolesti a hrôzy, ktorými sa kŕmia astrálni tvari a paraziti. Jeden mäsokombinát za 24 hodín vyvrhne do atmosféry Zeme obrovské množstvo tejto infekcie, na ktorú sa okamžite zlietavajú stovky ba tisícky tvarov. Následkom toho, že na Zemi už dávno funguje priemysel smrti a hrôzy, sa na ne ako na kŕmny chlieb zlietavajú démoni z tých najvzdialenejších oblastí Vesmíru, čím menia Matku Zem na svoju jedáleň. A kto je na vine? „Hladní psi“, ktorých priláka zápach zhnitého mäsa, alebo páni, ktorí toto zhnité mäso psom hádžu? Odpoveď je jednoduchá.
 
Ak sa v čo najkratšom období nezobudí čo najväčšie množstvo tých, ktorí už toto vedome vnímajú, chápu a buď už konajú, alebo sú reálne pripravení začať konať, tak Bohovia určite prídu. Ale nie v tých „šatách“, v akých nám ich kreslia, aby nás zbavili vôle k odporu – t.j. v šatách dobrých a bohatých dedkov, ktorí z nejakých nejasných dôvodov v minulosti opustili planétu a zanechali tu svoje ešte nerozumné deti – ale v uniforme nekompromisných strážcov, ktorí (a to si môžeme byť istí) očistia Matku Zem, akurát že nie iba od démonov, ale aj od všetkých tých, ktorí týmto démonom pomáhali a kŕmili ich svojou tučnou nečinnosťou a rajskou hlúposťou.
 
Takže rozhodnutie musí urobiť každý za seba a už teraz. Ale okrem rozhodnutia musí začať aj konať, teda robiť všetko preto, aby urýchlil príchod Svetlého Veku a nastalo očistenie Matky Zeme:
 
Prestaňme spôsobovať na nej bolesť, hrôzu a strach tým, že prestaneme konzumovať mäso. Okrem toho, že sami sa prestanete kŕmiť mŕtvolami, ovplyvňujme v tomto smere aj svojich blízkych. Vaša zodpovednosť je oveľa vyššia ako tých, ktorí ešte „spia“. Vaše peniaze sponzorujú zabíjanie zvierat a ich utrpenie, následkom toho trpí celá planéta, vyrábate pokrm pre démonov a tvarov-parazitov a privolávate ich na Midgard-Zem;
 
Prestaňme kydať hnoj na iných slovanov na web stránkach, fórach a v živote bez ohľadu na to, či „tí druhí“ seba nazývajú Staroverci, Rodnoverci, Jazyčníci, alebo Rodoví osadníci... Keď Svetnovít a naši Božiči-Vojaci začnú čistku, všetci podobní „brízgači“ bez ohľadu na to, čo koho uspokojovalo, budú považovaní za nepriateľov a bratovrahov. Vzťah k ľuďom bude zodpovedať motívom ich činov. Tí, čo nenávidia Slovanov tak, že vyvolávajú medziSlovanskú nenávisť budú priradení k démonom a konšpirátorom, ktorých úlohou je navádzať na vzájomné vyvražďovanie Slovanov.
 
Dokážme svoju ľúbosť k Matke Zemi reálnymi skutkami. Očisťme lesy a PríRodu, vodné toky, studničky, jazerá, nedopusťme drancovanie lesov... Občiny preberajú na seba zodpovednosť za Miesta Sily svojho regiónu či oblasti a čistia lesy aj od odpadkov, ktoré zanechávajú „turisti“.
 
Prestaňme podporovať falošných „žrecov-volchvov“, ktorí sa zaoberajú komerčnou činnosťou v oblasti Slovanstva, stanovujú poplatky za duchovnú pomoc, obrady, účasť na sviatkoch; či dokonca niektorí používajú, alebo tolerujú používanie alkoholu a drog na svojich „predstaveniach“.
 
Nesporiť sa medzi sebou. V rámci projektu „Démon Slovanstva“ sa snažia vytvárať neúnosné podmienky v mestách, implementujú nám svojich „pastierov“, ktorí sa nás snažia rozdeliť na „konfesie“ a rozličné skupinky, čím podnecujú medzislovanskú nevraživosť, infiltrujú sa na naše stránky a fóra, vytvárajú tam chaos a všetko postupne menia na jedovaté pomyje!
 
Prebieha informačná vojna. Naša úloha je poskytovať PRAVdivú a potrebnú informáciu. Ľudia sa prebúdzajú a začínajú prejavovať záujem o RODnú Kultúru a svoje korene. Prvé miesto, kde môžu ísť je neraz internet, ktorý je najrýchlejším a masovým šíriteľom informácií, ktorú ľuďom prinášate. Ak ste administrátor alebo moderátor slovanského zdroja, tak VY zodpovedáte za kvalitu informácií, ktorú podávate ľuďom. Mnohí ľudia prichádzajú na naše, slovanské stránky, ale keď tam vidia brak osočovania – t.j. informačné pomyje, na ktoré sa niektoré fóra zmenili – dostávajú negatívny impulz. Kto je za to zodpovedný? Odpoveď je očividná. Tu môžeme kľudne citovať Ježiša – pokušenia musia prísť, ale beda tým, ktorí ich prinášajú...
 
V súčasnej dobe sa aj Bohovia otvárajú tým, ktorí začínajú žiť podľa Ducha a ochraňujú si Svedomie a Svetoč Pokoja v Duši. Už sme hovorili, že celá naša Viera sa dá vyjadriť v dvoch hlavných princípoch: sväto ctiť našich Bohov a predkov a žiť podľa Svedomia v Lade s Prírodou. Ak naše obrady naozaj vedú kvalifikovaní vodcovia, tak po takých obradoch začíname cítiť Božskú silu a meniť svoj život. Ak by Bohov na Obradoch vzývali skutoční Žreci-Volchvovia – za akých sa dnes mnohí vydávajú, akí majú Spojenie s Rodmi a samotnými Bohmi – tak také Obrady by navracali Rodovú Pamäť stovkám tých účastníkov, ktorí sa ich zúčastňujú, liečili by duševné rany a prebúdzali by Víťazov. Ak po slávnostných obradoch takejto sily niet, tak nemáme tú silu, akú mali naši Predkovia – a niet tam skutočných Volchvov a Víťazov. Bohovia vidia skrz úmysly takýchto „čarodejníkov“, vidia ako berú peniaze za duchovnú pomoc od účastníkov, čo by ani na um neprišlo skutočným Žrecom, ktorí by sa sami na základe vrodených mravných vlastností takto ani sami nenazvali.
 
Takže otázkou dneška je: buď obnovíme mravnú čistotu nášho žrecovstva, alebo zahynieme. Žreci sú ľudia, ktorí nesú a dávajú duchovnú pomoc členom Rodov, sú to Majáky v rozbúrenom mori, sú príkladom pre iných.
 
My sme zmenili kedysi prekvitajúcu planétu na nádobu pekelných pomyjí a útočisko tých najstrašnejších kozmických zločincov, na odpadovú jamu s hnilobným smradom, od ktorého prichádza zle už kozmickému priestoru. A mnohí z nás ešte veria v to, akí sú dobrí, že Bohovia ich spasú iba za to, že oni veria v ich príchod. Priatelia, je úplne jedno v akom jazyku a akou formou slávime Bohov. Dôležitá je jedine naša vnútorná podstata, to, čo si my sami na energetickej úrovni predstavujeme. A to, čo sa dnes deje s našou planétou je odraz našich vnútorných svetov, jasný ukazovateľ toho mentálneho „odpadu“, ktorý kraľuje v našich hlavách. Nájde sa dnes dôstojný člen Rodu, skutočný Syn Bohov, ktorý vezme na seba zodpovednosť za to, čo tu bolo dnes dopustené? Prevziať zodpovednosť znamená hneď začať konať, premeniť svoj vnútorný svet, čoho následkom začne byť zmena okolia. Takýchto ľudí je zatiaľ veľmi málo. Veď oveľa jednoduchšie je chodiť po internete, obviňovať Sivých, Židov, vládu, provokatérov či kohokoľvek iného, len nie seba, toho najobľúbenejšieho a spravodlivého, ktorý si po „dobre vykonanej práci“ sadne k rezňu... Veď v skutočnosti každý mäsožrút je presvedčený, že je skutočným a hodnotným členom svojho Rodu... či nie? A nevidí, či presnejšie ani nechce vidieť, koľko škody prináša svojou konzumáciou mäsa rodnej zemi a svojim Bohom, ktorých možno aj často spomína. V podstate každý zablúdenec v Slovanstve hovorí honosné slová o znovuzrodení Sily Rodu, ale neuvedomuje si, že Znovuzrodenie Rodu, Rodiny, Rasy sa začne až vtedy, keď sa on stane pripraveným na stretnutie so svojou Jednotou, s ktorou dokáže pritiahnuť Duše členov práve svojho Rodu, keď začne materializovať kánon CeloMúdria svojim životom a stane sa pripraveným na takéto stretnutie... Zvykli sme si samých seba považovať za dobrých, bielych, za predstaviteľov Sveta Svetla...
 
V skutočnosti sa potrebujeme modliť ku všetkým Nebeským kozmickým Silám, aby neprišli veľmi skoro a nezničili aj nás, aby nám dali poslednú šancu niečo napraviť! Do akých svetov nás môžu dopustiť – takýchto zasvinených a úbohých – veď stačí iba pozrieť na náš svet, ktorý dodnes meníme na „Augiášov chliev“. Najpravdepodobnejšie je, že uzavrú pred nami všetky planéty ba dajú nás na tisícročia do karantény, pokiaľ sa teraz nezobudíme, hoci sme už nad priepasťou. Zem už začala boj o svoje očistenie od technogénnych parazitov, ktorí bez hanby ťažia a ničia jej vnútro. Zem potrebuje čerstvý dych, našu skutočnú a REÁLNU pomoc pri jej očisťovaní a premene, potrebuje to, aby sme prestali nachádzať rozkoš v jedení mäsa a konzumácií ďalších nepotrebných látok...
 
Dnes je na internete veľa „slovanských“ fanatikov, ktorí teraz vidia slobodomurárov či Illuminátov za každým rohom, ale toto môžeme smelo nazvať provokáciou a dezinformáciou Sivých, ktorá je šírená preto, aby Slovania neuverili v Deň Svaroga. Lebo ak by takéto informácie a „činnosti“ na internete stačili, už dávno by zanikol chaos na Zemi – ale ten je stále tu.
 
Takže tí, ktorí ešte nestratili niť Svetla vo svojom vnútri, Víťazi Roda, ktorí si uchovali hoci aj málo vlastnej Sily a neupadli do relaxačnej spokojnosti, čujte. Dnes tak ako nikdy potrebuje Matka Zem našu pomoc. Predkovia sa musia spoľahnúť na nás a nie my na nich. V prebúdzajúcich sa členoch Rodov je celá nádej. Znovuzroďme svojho mohutného Ducha a Silu, ktorá vždy bola, je a bude v Pravde, Mravnej a Duchovnej Čistote člena Rodu!
Nepoddávajte sa sladkým uspokojujúcim rečičkám o skorom „automatickom“ príchode Dňa Svaroga. Pre nás nenastúpi pokiaľ Ho my sami neotvoríme v našich Srdciach! Kto pomôže našim Rodom ak nie my sami? Každé váhanie a omeškávanie hrá v prospech nášho zbabelého nepriateľa, ktorý si ešte chce zabezpečiť čas potrebný pre upevnenie svojho postavenia. Mrhanie časom nás môže stáť veľa a nie je v náš prospech. Na našej strane je samotná Matka Zem, ktorá je pod jarmom tvarov. Pomôžme dôstojne splniť svoje poslanie Matke Zemi.
Deň Svaroga nastupuje a začína sa našim vedomým prebudením sa, našimi reálnymi činmi na Slávu Roda, skutočnou Ľúbosťou a Dobrými vzťahmi k zvieracím Priateľom, pochopením týchto prostých a pravdivých základov.
 
Ak niekedy počujeme od našich ľudí, že sa nám netreba do ničoho starať – musíme si spojiť súvislosti. Plán Svetovej vlády je zničiť ľudstvo do takej miery, že na Zemi ostane „zlatá“ miliarda. Nie je tajomstvom, že Slovania tam miesta nemajú. Ako to plánujú zrealizovať? Už dlhšie „prekvitá“ tak kresťanstvo, ako aj islam. Plán je ich postaviť proti sebe tak, aby sa navzájom čo najviac pozabíjali. Nuž táto vojna nebude našou vojnou. Jedni aj druhí budú nevedome konať podľa starostlivo implementovaného programu, ktorý dlhodobo vytváral podmienky na úspešnú realizáciu tohto cieľa. Veď práve náboženstvá sú tie „uzdy dané národom“ – o ktorých hovorí už Izaiáš – aby ich oni sami viedli za ne tam, kde potrebujú. Áno, ešte aj špičkoví vodcovia všetkých zdanlivo nezávislých náboženstiev sú oni sami... veď toto je napísané priamo v Starom zákone.
Ale už prebieha aj iná vojna. Snažia sa všakovako prerezať naše spojenie nielen s Predkami, ale aj zničiť takéto orientácie v nás samých, nasadzujúc nám kult sexu, pornografie, koristníctva, ktoré už presiakli aj do Slovanstva.
Mnohé kozmické kultúry a Svety, ktoré existujú súčasne s nami aj na Zemi, nezávisle od toho, cez aké Čertogy prechádzajú teraz ich systémy, žijú v Dobre a skutočnej Ľúbosti. Je to preto, lebo túto púť si vyberajú Srdcom a nedopúšťajú sa krivdy na sebe navzájom a vo svojom priestore. My môžeme dokonca aj teraz navrátiť PoKon Roda na Midgard-Zem. Ale musíme konať, veď Bohovia nikdy nedopustia na nás skúšku, ktorá by bola nad naše sily...
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.