Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  ČIERNA MÁGIA: OBRAD KRSTU A RITUÁL PREŽEHNANIA
ČIERNA MÁGIA: OBRAD KRSTU A RITUÁL PREŽEHNANIA
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Prv, než si vysvetlíme okultné pozadie jedného z náboženských obradov, je potrebné si vysvetliť význam slova „okultný“. Ide najmä o to, že veľa ľudí tento význam vôbec nepozná. Okultný neznamená nič iné ako „skrytý“, neviditeľný. Nevšímajte si nekompetentné komentáre štýlu „zmysly mätúce“ a podobne. Nakoniec aj medicína pozná výraz „okultné krvácanie“.
 
Podstatou každého náboženského úkonu je inicializácia, posvätenie, magická procedúra. Pozrime sa spolu, v čom spočíva okultná podstata kresťanského krstu a rituálu prežehnávania.
 
Po formálnej stránke – ak budeme vychádzať z dogmatického bohoslovia – sa krst považuje za narodenie sa do „duchovného života“. Dieťa, ktorá vyšlo z útrob matky, t.j. človek je narodený „iba“ do fyzického života. Aby sa stal kresťanom, a teda mal šancu vojsť do „kráľovstva nebeského“, musí prejsť obradom krstu. Z pohľadu kresťanskej cirkvi – či už katolíckej, protestantskej, alebo „pravoslávnej“ (vhodnejšie by asi bolo použiť Ľavoslávna) – je dieťa, pokiaľ nie je pokrstené, pohan.
 
Nuž, aké to je „strašné“ slovo – ešte sa len narodilo, a už je „pohan“! Z pohľadu kresťanských teológov, všetko, čo „otvára lono ženy“, všetko čo sa počína a rodí prirodzenou biologickou cestou je „prvopočiatočne hriešne“, nečisté, mrzké, teda skrátka všetko, len nie dobré, čo je plne v súlade s ich doktrínou o „nepoškvrnenom počatí“, lebo len jediné počatie za celú históriu ľudstva bolo „nehriešne“ – všetky ostatné sú skrátka „nečisté“. Znamená to, že všetko, čo sa narodilo treba pozabíjať, pretože smrť sa dostala do života skrz upadnutie do hriechu a jediná šanca ako sa spasiť a „nadobudnúť večný život“ je krst.
 
Môžeme povedať, že podobné obrady existujú v mnohých kultúrach, v hinduizme, v rôznych ezoterických rádoch, prastarých mystériách, tajných spoločnostiach, v tradičných občinách, ktoré môžeme nazývať „kolískou ľudstva“. V hinduizme sa ten, kto prejde obradom posvätenia nazýva „dvakrát zrodený“, a získava právo učiť sa Védy a zúčastňovať sa obradov. V našom ponímaní je „dvakrát zrodený“ človek Boh žijúci na Zemi, teda As. Je to Boh Slavi, ktorý sa zhmotnil aj v Javi, aby urýchlil svoju evolúciu, či pomohol iným. Hoci dnes takýto ľudia v podstate ani nevedia, že sú dvakrát zrodení, pri nadobudnutí vedomia svojej skutočnej podstaty sa rapídne zmenia ich schopnosti, ktoré už budú schopní plne využívať.
 
Podstata takýchto inicializačných obradov je spravidla v akomsi „opakovaní“ prechodu cez plodovú vodu, t.j. prechod púte „smrť-opakované narodenie“. Rovnako môže ísť aj o „zapojenie“ novica do nejakého uzavretého bratstva, spoločenstva, o jeho napojenie na nejaký konkrétny egregor, t.j. do energeticko-informačného poľa.
 
Jedno je však dôležité, takéto obrady sa zásadne vykonávajú s dospelými, uvedomelými ľuďmi, nanajvýš tak s mládežou, ale NIKDY nie s nemluvňatami. Znamená to, že vždy sa berie do úvahy zákon slobodného výberu na základe slobodnej vôle.
 
Pri kresťanskom krste je ale všetko úplne inak, lebo inicializáciu vykonávajú s nemluvňatami, ktoré nijako nie sú schopné sa vzoprieť, či inak vyjadriť svoju vôľu. Ale už len ten fakt, že všetky nemluvňatá (nehovoríme o tvaroch), počas tohto obradu čiernej mágie silne plačú svedčí o tom, že aspoň takto vyjadrujú svoju búrlivú nepohodu s týmto násilným činom a neželanie sa stať jednou z ďalších zo stáda „ovečiek božích“, ktorú sú všetky predurčené na zaklatie.
 
Všetci si pamätáme, že päťcípa hviezda bola jedným zo základných symbolov ZSSR. Musíme však dodať, že nový ruský symbol už hviezdu nezahŕňa, ale na americkej zástave a iných štátnych symboloch ju stále nájdete. Málokto si uvedomuje, že kresťanským „krstným znamením“ nie je Kríž, ale práve Päťcípa hviezda. Na obrázku vidíme prečo:
 
Modrou farbou je označená trajektória pohybu prstov pravej ruky pri prežehnávaní sa. Pohyb začína na čakre Čelo, potom pokračuje priamo, vertikálne dole, do oblasti spodných troch čakier, potom na pravé rameno (u gréckokatolíkov a pravo(ľavo)slávnych kresťanov), u katolíkov naopak. Formálne sa vytvára dojem, že kreslia Kríž, ale v skutočnosti na seba zakladajú Päťcípu hviezdu, pretože ľudia bežne neberú do úvahy trajektóriu pohybu časti plecia a lakťa. Tieto časti pohybu sú vyznačené červenou farbou. Ak spojíme všetky čiary dostaneme Päťcípu hviezdu bez ľavého spodného cípu, čo z pohľadu Mágie nie je principiálne. Všetky procesy totiž prebiehajú zrkadlovo a v súlade s pravidlami symetrie je v ľavej časti tela odrazené to, čo prebieha v pravej. Nuž, kto sa „označí znamením kríža“ sa v skutočnosti označuje Päťcípu hviezdou... bratia kresťania!
 
V rozličných traktátoch o Mágii a ezoterike pre naivných čitateľov sa hovorí, že Päťcípa hviezda je „dobrý“ znak, lebo je to údajne znak ochrany pred negatívnymi vplyvmi. Presnejšie, ak je hviezda „hlavou“ nahor, tak predstavuje evolúciu, alebo inak „pohyb k Svetlu“, ale ak je nahor „rohami“, tak je to diabolský znak. Všetko to však je veľké klamstvo. Vo vnútri akejkoľvek Päťcípej hviezdy existuje druhá hviezda, ktorá je otočená opačne. Znamená to, že keď sa kresťan označuje (kladie na seba) päťcípou hviezdou, ktorá je zase orientovaná „hlavou“ nadol. Okrem toho, pri vykonaní prvého pohybu od čakry Čelo, t.j. miesta, kde sídli naša Osobnosť, Duch odchádza nadol do bodu, kde sa veľká, zjavná hviezda spája s malou, otočenou, skrytou hviezdou. Je to náhoda, alebo to niečo znamená? Znamená to, že kresťan spúšťa Ducha dole, teda nasmeroval ho nie ku „svetlu a bohu“ – ako to kresťanská cirkev oficiálne vysvetľuje – ale presne naopak, prenáša ho do tmy, do smrti. Ale to nie je ešte to najdôležitejšie. Najhlavnejšie je to, že Duša sa následkom toho ocitla zapečatená a uzavretá vnútri dvoch Päťcípich hviezd. Z tohto uzavretia niet východu, pretože je pevne uzamknutá dvojitými magickými stenami a priklincovaná piatimi magickými klincami! 
 
Tradícia označovania sa Pentagramom ako ochranným znakom pochádza z čias egyptských faraónov, ktorí sú na sakrálnych obrázkoch basreliéfoch zobrazovaní s rukami prekríženými na hrudi. Rovnako to vidíme aj na polohe ich rúk na múmiách – v závislosti od toho, ktorá ruka je navrchu sa mení aj magický význam tohto gesta. Hitler tiež často počas svojich verejných prejavov skladal ruky na hrudi podobným spôsobom. Ale Hitlerove gestá neboli vyjadrením päťcípej hviezdy, on sa označoval veľkým Pentagramom – a medzi týmito dvomi znakmi je veľký rozdiel. Pentagram je skutočne ochranný znak v čínskom systéme U-sin – Piatich prvoelementov, ktorý ukazuje púť zrodu prvotných elementov. Keď sa do vnútra vpíše Päťcípa hviezda, tak predstavuje púť následnosti ničenia a potláčania prvotných elementov:
 
 
Ak sa z tohto pohľadu pozrieme spätne na „pravoslávne“ a katolícke prežehnanie tak uvidíme, že v „pravoslávnom“ a gréckokatolíckom variante je Duša – KA – uzavretá oveľa silnejšie a pevnejšie, pretože je lokalizovaná v pravej časti hrudi. „Pravoslávne“ znamenie ho ohradzuje zo všetkých troch strán, pričom v katolíckom variante ešte sprava ostáva aká taká možnosť východu.
 
Je to náhoda, alebo sa to jednoducho takto „samo“ historicky vyvinulo? Nuž nie, v tomto svete sa nič nedeje náhodne, a už vôbec nie v takých prípadoch ako je náboženstvo, kultúra, obrady či rituály. Všetko má hlbinný, okultný, magický význam a zmysel. Z tohto pohľadu je až smiešne pozorovať, ako sa naši kresťanský spoluobčania pohoršujú nad červenými slobodomurárskymi päťcípimi hviezdami, ktoré boli do slovanského kultúrneho priestoru zavedené Lejbom Davidovičom Trockým (Bronštejnom), vysokopostaveným členom európskej židovskej slobodomurárskej lóže „Mircani“. Nad čím sa to vlastne pohoršujú? Veď tie isté hviezdy kreslia dennodenne sami na sebe. Ba navyše, vyše 900 rokov kresťanského zotročenia kreslili na sebe všetci títo bezhlaví „služobníci/rabi boží“ tú istú päťcípu hviezdu – nuž a v revolúcii 1917 sa iba zmaterializovala. To, čo bolo zasiate skryto sa jednoducho stalo zjavné. Nič viac a nič menej.
 
V čom je skrytý okultný význam zobrazovania ukrižovania Krista, ktorý bol priklincovaný piatimi ranami – piata rana je tŕňová koruna? Jeho rany vytvárajú päťcípu hviezdu. Rituálne vraždy sa od staroveku realizovali pribíjaním na kríž tvaru „X“. Obetu určenú na rituálne zabitie pribíjali špeciálnymi rituálnymi klincami. Človek pribitý na kríž tvaru X má nohy pribité po jednej na spodnej časti a ruky na hornej. Spolu s krížovou korunou takto dostávame päť bodov päťcípej hviezdy:
 
 
 
Avšak Židia – skutoční organizátori popravy – mali všetko vopred dobre pripravené. Zatiaľ čo rímski vojaci si delili peniaze, ktoré im oni dali, aby sa veľmi „nepozerali“, tak nešťastného Mesiáša rýchlo pribili štyrmi klincami a pridali mu tŕňovú korunu. Kríž je od počiatku považovaný za magický nástroj na rituálne vraždy, t.j. slúži na prinášanie ľudských obetí v priamom zmysle slova. Keď si ho židokresťania zakladajú na seba,  bozkávajú ho v kostoloch alebo sa prežehnávajú, z pohľadu mágie to znamená, že sami seba pripravujú ako obetu, t.j. na konečné zničenie seba ako Osoby. Účinok úkonu sa postupne zosilňuje, a vôbec nezáleží na tom, že tí, ktorí si ho často robia majú úplne iné predstavy. Rituál prežehnávania sa je prejavom odsúhlasovania svojej smrti. Čím viac tým „lepšie“. 
 
 
Pri krste prebieha „zapečatenie“ všetkých energetických kanálov krsteného nešťastníka, a teda jeho (jej) plné odpojenie od zemských energií. Cirkev to nazýva „zrieknutie sa svojej hriešnej podstaty“. Pretože však nijaká iná podstata neexistuje, je to jednoducho zrieknutie sa našej všetko rodiacej Matky Prírody, ktorá nás porodila, vychovala a vykŕmila.
 
Hoci v niektorých lokalitách krstia ponorením nemluvňaťa do vody, väčšinou sa realizuje prax oblievania vodou hlavy dieťatka. Pri ostatných, nekresťanských obradoch takéhoto druhu – vrátane menorečenia – sa človek plne pohrúži do vody, či už rieky alebo jazera. Symbolicky to znamená opakovanie prechodu plodovou vodou a opakované narodenie sa. Okrem toho voda symbolizuje Kozmos, Astrál. Ak väčšina kresťanov vykonáva iba oblievanie vodou hlavy, znamená to, že následkom takéhoto krstu ostáva krstený celý život izolovaný, jeho hlava je energeticky, informačne oddelená, t.j. ako keby „odrezaná“ od tela. Symbolizuje to fakt, že kresťania považujú telo za hriešne, pohlavné orgány za nečisté a hanebné. Následkom toho je aj rodenie detí hriešne, veď vlastne všade do nemoty opakujú dualistickú neresť – večný boj „Svätého Ducha“ a „Hriešnej Hmoty“. Ich myslenie je svojou podstatou absolútne schizofrenické, keďže okolitý svet vnímajú nereálne. Toto ide do takého rozsahu, že normálny človek by mohol dostať dojem, že ide o psychicky ťažko chorých ľudí – ktorí sa vlastne ani nemôžu volať ľuďmi veď sami seba volajú ovečky božie – sú teda stádom baranov. No najstrašnejšie na všetkom je to, že akonáhle dosiahnu v spoločnosti väčšinu a začnú stáť na čele krajín, tak taká krajina sa nezadržateľne začne rútiť do nesčíselných bied.
 
Dualistická rozdelenosť celej ich energeticko-informačnej konštrukcie nesie za sebou ešte ničivejšie následky. Okrem toho, že svoju vlastnú Matku, ktorá ich porodila a vychovala považujú v podstate za „temný počiatok“, prišli na ešte zvláštnejšiu myšlienku – celý materiálny svet leží v moci Diabla. Načo je dobrá takáto myšlienka? Kresťanské ovečky sa takto ako jedno celé bezhlavé stádo snažia všetkými silami dostať svoje Duše z „hriešnej“ Zeme do Nebeského Jeruzalemu, kde dostanú „večný život“. Ale pokiaľ žijú tu, v plnom súlade s touto doktrínou, tak sa všemožne snažia čo najviac vydrancovať našu Matku Zem. Prečo by to nerobili? Veď celý tento svet je aj tak v područí Diabla, nuž je len správne ho ničiť, veď či to nie je boj proti nepriateľovi ľudstva...?
 
Následky vidíme všade okolo seba – ničenie Prírody, špina a odpadky všade, aj v každej rieke, každom jazere. Nech sa objavia kdekoľvek, všetko ničia. Dokonca aj vtedy, ak sa snažia urobiť niečo pozitívne a užitočné, aj tak nič také nedosahujú. Prečo to robia? Lebo všetko robia v nenávisti k okolitému svetu.
 
Táto dualistická konštrukcia „navrchu biele – dole čierne“ dovádza k úplnému vymieraniu, degenerácii, chorobám. Veď ak sú naše genitálie „nečisté“, ak je to hanba, ak pohlavný styk je blud – dokonca aj v manželstve – ak rodenie detí je hriešne, tak ako sa môžu v takej krajine a spoločnosti rodiť zdravé, šťastné, plnohodnotné deti?
 
Niektorí povedia, že v minulosti sa na našich dedinách rodilo veľa detí, ale že to boli aj tak negramotní roľníci. Ale naši roľníci sa v minulosti ku kresťanstvu chovali ako k niečomu vonkajšiemu, vnútenému, cudziemu kultu. Zákutia teológie nikto nevedel, Bibliu nečítal a jednoducho žili podľa prirodzených zákonov. Hoci navonok chodievali do kostola, pri problémoch sa obracali na ľudových liečiteľov a liečiteľky, používali staré rituály a obrady. Dnes je situácia iná. Všetci sú plne gramotní, televízia vnáša medzi ľudí politiku kresťanov, celá propaganda dovádza ľudí k tomu, že všetci pokrstení sa postupne stávajú aktívnymi nositeľmi týchto dualistických nerestí na mentálnej aj energetickej úrovni. A túto nákazu šíria vôkol seba. 
 
 
Overenie tohto stavu je pomerne jednoduché – pozrite sa na vývoj štatistiky venerických, gynekologických a urologických chorôb. Násobný nárast najmä za posledných 15 rokov. Myslíte si, že to je následok sexuálnej slobody? Nuž, v starom Ríme bolo sexuálnej slobody oveľa viac ako dnes, ale venerické choroby boli vyloženou zriedkavosťou a gynekologické choroby ženy vôbec nepoznali. Prečo? Pretože neexistovali nijaké doktríny o hriešnosti pohlavných orgánov, sexu a hriešnosti rodenia detí. Práve naopak, ženská misia rodenia detí bola posvätná, ba dokonca existovala posvätná chrámová prostitúcia, prekvitali falické kulty...
 
Kresťanský krst mimoriadne zhubne dolieha na ženy. Celá táto mrzkosť vplýva na podvedomie ženy – počínajúc históriou stvorenia Adama a Evy, pokúšanie hada, vyhnanie z raja a vina za to vo forme „rodiť budeš v mukách“... Celé to privádza k tomu, že ženské genitálie, ale hlavne maternica sa začierňujú. Jasnovidci vidia toto začierňovanie ako čierneho pavúka, ktorý objíma maternicu svojimi tykadlami. Môžeme to jednoducho nazvať Počarovanie, ktoré však prebieha masovo a je v skutočnosti uzákonené štátom. Takto počarovaná žena sa proste stáva nebezpečnou pre seba a pre všetkých mužov, s ktorými vstupuje do sexuálnych zväzkov, dokonca ak ide aj o vlastného manžela. Sama osebe začína chorieť gynekologickými chorobami typu fibrómy maternice alebo eróziou kŕčka maternice a rôznych ďalších, z ktorých niektorými nakazí aj mužov.
Muž, ktorý vstupuje do sexuálneho vzťahu s takto počarovanou ženou dostáva namiesto čistej, svetlej energie „IN“, namiesto energie šťastia, požehnania a ľúbosti iba energeticky znečistený chumáč energie. Doktrína o hriešnosti sexu je vsadená hlboko do podvedomia, tak taká žena bude každý pohlavný akt na podvedomej úrovni prijímať ako svoje poškvrnenie, čo sa nakoniec neodvratne odzrkadlí na nej samej a aj na mužovi. Následkom toho muž namiesto zážitku šťastia dostáva iba pocit viny za „poškvrnenie“, čo zase neodvratne doháňa k potrebe zapiť tento nepríjemný pocit alkoholom. A tak sa opíjajú a vymierajú. Keď žena má takto hlboko v podvedomí naprogramovaný pocit hriechu za pohlavný akt – veď iba jediné počatie na svete v histórii ľudstva bolo bez hriechu – tak za každý pohlavný akt, t.j. za každé „poškvrnenie“, „zhrešenie“ bude podvedome želať mužovi smrť. Nuž aj preto sa muži dnes nedožívajú ani penzie a väčšina „kresťanských“ žien stretá starobu osamelo.
 
A čo v systéme kresťanského programovania znamená „niesť svoj kríž“? Dávajú do neho tento zmysel: pretože prarodičia, t.j. Adam a Eva zhrešili (Eva samozrejme viac) a Boh ich vyhnal z Raja znamená to, že všetci ľudia sú hriešni a musia na sebe niesť pečať tejto hriešnosti po celý život v nádeji, že po smrti ich príjmu v Kráľovstve nebeskom. Nechápu, že v čisto magickom zmysle dogiem o totálnej hriešnosti celého ľudského rodu to je sila ohavnej obludy Počarovania, ktorú na sebe nosia všetci pokrstení. Ale to ešte nie je všetko – kvôli tomuto na nich vloženému Počarovaniu všetko vôkol seba ruinujú, špinia a skutočne šíria myšlienky a činy takého druhu. Keď na seba preberajú kríž, tak to v okultnom zmysle znamená, že prijímajú na seba všetku negatívnu karmu židovského a následne kresťanského egregoru. Takže skrátene: krstom sa človek „odpája“ od svojho rodového egregoru a napája sa na cudzí, židovsko-kresťanský. Môže človek s takouto karmou naozaj žiť v očakávaní, že ho nebudú prenasledovať činy členov tohto egregoru? Z nášho pohľadu sa zastavila jeho evolúcia... a čo to znamená sme už neraz písali.
Čo iné ako trest si možno predstaviť za takéto činy? Predstavte si – narodilo sa čisté, zdravé, bezhriešne dieťatko – a nechce nič, len žiť svoj vlastný život, pokročiť vo svojej evolúcii. Čo je ešte horšie, dieťatko do dvoch mesiacov má aj možnosť spomenúť si na svoj predchádzajúci život. A čo príde? Ešte pred tým, ako sa mohlo samotné rozhodnúť o svojom osude mu „odpoja“ jeho energetické kanály a nasadia ho rovno do židokresťanského egregoru... Teraz už na ňom visia všetky ohavnosti a zločiny jasne a podrobne opísané v Starom Zákone, počínajúc Evou, pokračujúc vraždou Ábela a aj všetky ďalšie vraždy a zločiny, ktoré zavŕšili kresťanské cirkvi až po skutky všetkých členov ich dnešnej hierarchie. A on, nešťastník, bude celý život za sebou ťahať tento náklad čiernej Karmy, ktorá inak nemá k nemu nijaký vzťah. A to ju na neho naložili jeho ľúbiaci rodičia! Prečo? Lebo oni sami sú takí istí, ktorí slúžia tým istým barbarom v čiernych sutanách, ktorí dnes ovládajú aj vlády, ktoré ich zase na revanš tiež podporujú... ktorí sú však koniec koncov nič iné iba Čierni Mágovia!
 
Nakoniec si zopakujme to hlavné. Napojenie človeka na ten či oný egregor prebieha pri každej inicializácii. V prípade krstu sa však úplne ničí individuálna, reinkarnovaná skúsenosť. Človeku berú jeho právo na životnú Púť. Stáva sa zombi, automatom, biorobotom, ktorému vnútili – a to aj na energeticko-informačnej úrovni – myšlienku o jedinom ľudskom živote na Zemi. Práve preto kresťania nechápu, čo to je Karma či Inkarnácia, odvrhujú Evolúciu, zavrhujú predchádzajúcu existenciu Duše. Títo ľudia sa proste stávajú nebezpečnými pre Prírodu a to, že kresťania pomaly a nezadržateľne vymierajú dokazuje, že Príroda sa začala aktívne zbavovať toho rakovinového zápalu, ktorý sa volá kresťanstvo.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.