Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  INGLINGOVIA?
INGLINGOVIA?
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Písať článok ako obranu na tvrdenia, ktoré pochádzajú skôr z nevedomosti ako hĺbky poznania nie je veľmi príjemná vec. V každom prípade sme však nedávno uviedli, že stránka Hoxa je stránkou, s ktorou spolupracujeme. Nuž, na základe oficiálneho vyhlásenia nášho kamaráta sa veci zmenili.
Zmena nie je v žiadnom prípade zlá vec – vlastne úplná, nemenná „statika“ ani neexistuje. My dokonca rozoznávame výraz „prerodenie“, čo znamená, že ak človek počas svojej púte životom dospeje – na základe vlastnej životnej skúsenosti – k zmene svojho svetonázoru, tak to je úplne normálna vec. Zároveň staré spisy tvrdia, že ten, kto počas života nezažil prerodenie, je buď debil alebo Mudrc, ktorý sa tu znova materializoval so svojou úlohou. Rovnako Tibeťania hovoria, že „učiť sa znamená meniť sa“. Z toho vyplýva, že kto sa v živote nikdy – nie kvôli obracaniu kabátov – nezmenil, tak sa najskôr nič nenaučil.
Hoxovi samozrejme prajeme veľa šťastia na jeho novej ceste a dúfame, že tí, ktorí sa u neho nahlásili na obrad menorečenia sa ho naozaj budú môcť zúčastniť.
Hoci sme sa oficiálne hlásili k Hoxovej stránke ako priatelia treba jasne povedať, že zdroje, ktoré používame v našich článkoch sú absolútne nezávislé. Navyše, nikdy sme sa neobracali na akademika Levašova ako na žiarivú autoritu, ale hneď treba dodať, že nie všetko, čo je v jeho článkoch je zlé. Takýto ľudia mávajú dovolené od svojich pánov „vyniesť“ aj veľa takých vecí, za ktoré by iní už boli dávno odstránení. Problém je len v tom, že bežný človek sa nevie orientovať kde končí hranica pravdy a kde už začína vykonštruovaná lož. Toto uvádzame len preto, aby bolo jasné, že podstata Levašova je dávno známa...
Rovnako sú dávno známe aj argumenty, ktoré proti Slovansko-Árijským Védam ako takým prinášajú ich odporcovia. Veď uvážte sami, 1 000 rokov ničia v slovanských zemiach všetky čo aj len zmienky o nich – ale oni ich majú všetky v archívoch, takže sú lepšie informovaní ako bežní dnešní Slovania či Árijci – a okrem týchto zdrojov poznania aj fyzicky likvidujú aj nositeľov tohto poznania – našich Predkov – a tu zrazu, v najnepríjemnejšom čase, keď už vôbec netreba, aby sme mali prastaré poznanie, sa ono znovu objavilo... no nie je to na infarkt?
Na tomto mieste by sme chceli jasne vyhlásiť, že argumenty či príklady používané v ďalšom nie sú adresované konkrétne na osobu Hoxa, ale všeobecne na aktuálnu situáciu. Je síce pravda, že je to vynútená reakcia, ale pravda je aj to, že nami nijako nie vyprovokovaná.
Pre ďalšiu argumentáciu „vplávajme“ do všeobecne známych vôd. Vo svete vedy je známy tzv. „Jamesov zákon“. Pochádza od niekdajšieho člena Americkej Akadémie vied, ktorý pred viac ako 100 rokmi povedal: „Existuje vždy práve dosť dôkazov na to, aby tí, ktorí chcú uveriť uverili, ale práve akurátny nedostatok dôkazov na to, aby tí, ktorí nechcú uveriť neuverili“. Teda nechceme nikoho nasilu presviedčať, t.j. nechceme preberať cudziu karmu. Máme dosť svojej.
Ďalej sme sa neraz odvolávali na princíp Zdravomyslia, ktorý odporúčame každému stúpencovi starej Viery držiavať – najmä v našom kultúrnom okruhu, kde je naozaj ťažko nájsť skutočné podanie Predkov. Pre istotu zopakujeme princíp. Ak chceme nájsť odpovede, tak musíme svoju vlastnú životnú skúsenosť konzultovať s kvalifikovaným človekom a potom to ešte porovnať s podaním Predkov. Ak totiž chýba čo i len jediný bod je veľká pravdepodobnosť, že upadneme do omylu. Teda neverte ničomu, čo si neoveríte vrátane toho, čo čítane na našich stránkach.
Ďalším dôležitým aspektom – okrem osobnej skúsenosti, podania Predkov a prerodenia – je aj vek človeka, ktorý hľadá odpovede. V zmysle tradície totiž rozoznávame dve dospelosti. Tá prvá je jednoduchá – pohlavná dospelosť a netreba ju ďalej rozoberať. Málokto však vie, že existuje aj „druhá“ dospelosť, t.j. dospelosť Duchovná, alebo ak chcete aj mentálna. Túto dosahujú ľudia niekedy okolo štyridsiatky. Niekto skôr, iný neskôr, niekto nikdy. Práve preto nie je veľmi vhodné, aby veľmi zodpovedné postavenie v spoločnosti zastávali ľudia vo veľmi mladom veku, aj keď mladý vek má zase iné výhody. Už sme o tom písali – v našich chrámoch sa napríklad umiestňujú aj ikony Alexandra Nevského. Býva zobrazený v bielom šate s čiernym opaskom. Týmto určite nechceli naši Predkovia povedať, že asi dosiahol stupeň dan v karate či judo. Jednoducho to znamená, že Volchv, ktorý ma čierny opasok dosiahol vek nad štyridsať rokov. Hoci prerodenia sú neoddeliteľnou stránkou životnej evolúcie, pokiaľ človek nedosiahol vek Duchovnej dospelosti ešte stále mu určité veci – čo nemyslíme ako výsmech – jednoducho chýbajú.
Na Slovensku máme tiež nemálo skupín, ktorých by sme mohli nazvať „virtuálnymi“ alebo „internetovými Slovanmi“. Na jednej strane je totiž internet neoceniteľným zdrojom poznatkov, ale na druhej strane virtuálny svet nestačí. Teda určite nie pre skutočnú slovanskú občinu. My sme zásadne „konštruovaní“ na Rodový systém, naša kultúra nepripúšťa sedenie v tichosti v úzadí, zatiaľ čo ostatní Slovania konajú či dokonca bojujú. Teda na získavaní informácií z internetu nie je nič zlé, ale ak príde slovanský sviatok tak sa treba stretnúť a oslavovať ho priamo v Prírode; ak nejaká slovanská skupina potrebuje pomocníkov napríklad na výstavbu starej slovanskej osady, tak potrebujú ľudí, ktorí priložia ruku k dielu a nie iba rozdiskutujú celú vec na tom či onom fóre. Teda činy, nie iba slová. Ľudia, ktorí nevychádzajú do spoločenstva medzi ostatných Slovanov – do Prírody – ale iba sedia v „teplúčku“ za svojim počítačom takto ostanú natrvalo „virtuálni Slovania“. Síce lepšie ako nič, ale ak raz budú oni potrebovať pomoc na fyzickej úrovni tak im ju zase iní poskytujú iba „virtuálne“...
Takže pristúpme priamo k problému „sekty“ Inglingov či „neexistujúcim Védam“.
Ak sa pozrieme na Inglingov, tak vám odporúčame si prečítať FAQ na túto tému na stránke Darislav. Táto kapitola obsahuje viac informácií – okrem iného aj niektoré detaily zo súkromia otca Alexandra. Napríklad jeho matka ich v mladosti opustila a vo Viere ich vychoval otec. Matka sa druhý raz vydala – a keďže je kresťanka – tak nie je nijaký div, že jeho nevlastný brat a jej syn z nového manželstva má vzťah k Izraelu.
Vplávajme zase do „istých vôd vedy“ a pozriem sa na „prvotné“ slovanské písomné zdroje. Z nášho pohľadu sú všetko možné len nie prvotné a ani slovanské – ale momentálne to postačí.
Na obrázku vidíme obálku opisu Radzivilovského Letopisu, ktorá bola takto vydaná v 18. storočí.
 
Oficiálna veda považuje tento Letopis za fundamentálny zdroj najstaršej histórie Rusi. V novoveku bol vydaný v 38. diele „Kompletnej zbierky ruských letopisov“ historikom J. S. Luriom vo vydavateľstve Наука r. 1989; Radzivilovský letopis. Samotný autor tohto vydania – historik J. S. Lurie na strane 3 píše: „Radzivilovský letopis je to najstaršie, čo sa nám zo starých čias dochovalo“.
Na prvej strane tohto vydania „najstaršieho ruského letopisu“, t.j. Radzivilovského letopisu je nemecký predslov:
 
O tomto letopise sú známe nasledovné fakty:
Je považovaný za najstarší dochovaný letopis. Pôvod sa datuje do 15. storočia a predpokladá sa, že opisuje udalosti ruskej histórie od prastarých čias do r. 1026. Na tomto roku letopis končí.
Práve Radzivilovský letopis sa stal základom dnes platnej koncepcie histórie Kyjevskej Rusi. Táto koncepcia vznikla v 13. storočí.
Radzivilovský letopis sa stáva známym a vstupuje do vedeckých kruhov od 18. storočia:
V r. 1713 prechádzal cez Königsberg Peter I. a tu si objednal kópiu Radzivilovského letopisu, ktorý obsahoval miniatúry. Túto kópiu letopisu neskôr používal V. N. Tatiščev; M. V. Lomonosov tiež pri počiatkoch svojho výskumu dejín Slovanov používal túto kópiu. Samotný originál bol poslaný do Petrohradu po tom, ako ruské vojská v Sedemročnej vojne dobyli Königsberg a r. 1761 bol odovzdaný do knižnice Akadémie vied.
Hoci dochované exempláre boli vyhotovené v 18. storočí, historici ich považujú za kópie Radzivilovského spisu z 15. storočia.
My sa prizrime rubu ôsmej strany známeho Radzivilovského Letopisu:
 
Vo vyznačenej časti jasne vidno nápis, ktorý v dnešnej ruštine znie ako „ИНГЛЯНЕ“, čo do slovenčiny prekladáme ako „INGLINGOVIA“. Okrem Starovercov Inglingov sa spomínajú aj Staroverci „УРМАНЕ“ a iní Slovania. Teraz nie sú pre nás dôležité ďalšie detaily – môžete si to podrobne prehliadnuť tiež na stránke Darislav – ide o to, že text, ktorý moderná veda datuje pôvodom do 15. storočia Inglingov pozná. Takže čo sa týka „neexistencie“ záznamov o Inglingoch ide iba o historickú negramotnosť...
Čo sa týka „neexistencie“ Slovansko-Árijských Véd je situácia rovnako veľmi jednoduchá.
Pred tým, než pochopíme, prečo nie sú nikde ukázané ani fotografie zdrojových textov Slovansko-Árijských Véd sa pozrime do knihy Maura Orbiniho, resp. do jeho ruského prekladu z r. 1722. Orbini na strane 6 uverejňuje zoznam historikov z ktorých diel čerpal. Okrem iného hneď uvádza, že to sú historici, ktorí nie sú uznávaní katolíckou cirkvou, aj nie kvôli nesprávnemu opisu histórie, ale postoju voči cirkvi. Prečo – si dnes vieme domyslieť. V prvom ľavom stĺpci pod bukvou „A“ je napríklad v piatom riadku uvedený Agustin Moravský – očividne náš rodák. Takže – ak by išlo iba o jediné dnes neznáme meno – o čom takom to písal náš rodák, že sa jeho dielo nezachovalo? Žeby ho zožrali mole alebo termity? Zoznam zdrojovej literatúry pokračuje do polovice strany 10, kde bez akéhokoľvek vysvetlenia končí na písmene „M“. Ďalší text pokračuje ako keby sa nič nestalo. Pravdepodobne bol zvyšok zoznamu – či už úmyselne alebo neúmyselne vynechaný prekladateľom knihy r. 1722.
Bez ohľadu na to, že zoznam historických zdrojových textov – uvedený v Orbiniho knihe od strany 6 po stranu 10 – nie je úplný, dôležitejšia je iná vec. Tento zoznam bol v čase, keď Orbini písal svoje dielo – vydané r. 1601 – prístupný a známy všetkým učencom vtedajších čias. Zaujímavé je, že napríklad tak „populárny“ Nestor nie je v texte spomenutý ani raz. Samozrejme, že nemôže byť v zozname, ktorý končí pri písmene „M“, ale ak by bol naozaj „kapacitou“ vtedajších čias, tak jeho meno by sotva nebolo spomenuté v celom texte knihy. Prečo však z cca 180 autorov a diel uverejnených v zozname knihy Maura Orbiniho nie je dnes ZNÁMY ANI JEDINÝ? Presnejšie, nie iba meno naviazané ku konkrétnej knihe či letopisu – nie sú známe ANI PO MENE! Znamená to, že boli zničené nielen ich diela, ale aj diela všetkých tých, ktorí sa kdekoľvek na nich odvolávali.
Už len z tejto skutočnosti je jasné, že keď Slovansko-Árijské Védy prežili do našich čias, tak museli byť uchránené naozaj dobrým a efektívnym spôsobom. Nie sme naivní a dobre vieme, kto proti nám stojí. Bežný človek si nevie ani len predstaviť, čo dokáže naozaj dobre pripravený čierny mág. Každý má určite nejaký poznatok o tom, že sú ľudia, ktorí dokážu napríklad len z predloženej fotografie zistiť, kde sa nachádza človek alebo vec na fotografii. Jednoducho existuje spôsob – a čierni mágovia ho ovládajú – ako zistiť aj z len fotografie, kde sa nachádza objekt na nej. Nuž a berúc do úvahy dnešné možnosti tých, ktorí ovládajú svet, tak originál by bol veľmi rýchlo z ničený. Skôr sa núka iná otázka – čo vlastne sledujú tí, ktorí sa dožadujú ukázania originálnych textov? A vedia vôbec čítať runové písmo? Alebo – keď už uznávajú iba indické Védy – čítajú ich v sanskrite? Je určite dostatočne legitímne, že prastaré zdrojové texty treba uchrániť pred zničení. Mimochodom, kto nám kedy ukázal zdrojový text Biblie?
Pridajme ešte jeden argument, ktorý sa často voči Slovansko-Árijským Védam s obľubou používa – že sú rasistického obsahu. Tento argument bol súčasťou obžaloby na Pátra Dija, keď ho pred dvomi rokmi chceli zavrieť. Text Slovansko-Árijských Véd bol teda poskytnutý súdnym znalcom na analýzu – oskenovaná kópia správy je k dispozícii tiež na stránke Darislav. Súdni znalci nič také nenašli – a ani nemohli. Prastaré texty boli napísané dávno pred tým, ako vznikol judaizmus či kresťanstvo, takže ich výslovne ani nemôžu spomínať.
Určite existuje ešte množstvo ďalších „argumentov“, ale v zmysle už citovaného Jamesovho zákona ani nepredpokladáme, že presvedčíme všetkých „neveriacich“. Stará Viera sa vracia a mnohí ju už cítia v Srdci. To je skutočný indikátor pravdivosti. Dnes, na prahu veľkých zmien už niet času na „obracanie kabátov“, ale to neznamená, že všetci všetko „hladko“ pochopia. Predstavme si však našich Predkov, ktorí boli surovo a neľútostne povraždení križiackymi hrdlorezmi. Za túto Vieru položili aj životy – neboli to teda „virtuálni Slovania“. Stará Viera je spôsob ako žiť v súlade s tým, čo hovorí Svedomie. Druhá metóda je jedno žiť a druhé „veriť“, alebo jednoducho meniť názory bez skúsenostného, praktického spoznania Kultúry.
Niečo aj k Sidorovovi. Jeho knihy prinášajú veľa zaujímavých informácií – bez ohľadu na jeho „odborné“ vyjadrenia k Inglingom. Ale keď sme približne pred rokom použili niektoré materiály z jeho knihy v našom článku o gigantoch a dinosauroch žijúcich spolu na Zemi s ľuďmi, tak sme dostali nejeden mail so zaručenými informáciami o tom, že sú to všetko podvrhy. Nuž nie, neveríme že to sú podvrhy, ale nebudeme ani meniť názory iba na základe skúsenosťou nepodloženého tvrdenia.
Ukončme tento článok ešte spomenutím veľkej francúzskej bádateľky a cestovateľky, členky francúzskej Akadémie vied, Alexandrou David-Neelovou. Už sme ju spomínali a kto pozná dielo B. Kafku NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE ju pozná minimálne z jeho knihy. Neelová spomína v jednej svojej knihe príklad používaný v tibetskej bielej Tantre. Je to budhistické učenie Vadžrajana, ktoré je veľmi podobné Védam. Stojí totiž na fakte, že vo Vesmíre existuje iba energia v rôznych formách, a že všetky jej prejavy sú len prejavom nejakej konkrétnej materializácie, ktorej úroveň je prístupná na chápanie iba človeku na zodpovedajúcom evolučnom stupni. Teda inak každý vidí to, čo chce – ak na sebe nepracuje. Tibeťania obrazne pripodobňujú väčšinu ľudí k človeku, ktorému z nosa visí povraz. Toto prirovnanie je veľmi výstižné – väčšina ľudí totiž ani nechce v skutočnosti postúpiť vpred v poznaní, pretože ilúzia, v ktorej žijú je veľmi „príjemná“. Netreba nič robiť a Ego nám „všetko dodá“. Ego však nie sme my – je to to, čo nám naprogramovala skupina, ktorá sa o nás už tisícročie „stará“. Takže väčšina ľudí iba hľadá, komu by tento povraz ponúkla, aby ho zaň ťahali nejakým smerom. Problém je len v tom, že takéto stádo ide tam, kde sa hodí tým, ktorí ťahajú povrazy visiace z nosov... a viac vari ani netreba.
Nuž, niečo na záver. Naša stránka je zameraná všeobecne na Starú Vieru Slovanov a Inglingovia sú jednou z jeho podôb, aj keď nie jedinou. Materiály na stránke nie sú však vyložene a striktne iba ingliistické. Navyše, my sme ani predtým ani teraz neboli „zbláznení“ do Levašova. Včera Levašov, dnes Sidorov a zajtra kto?

Všimnite si však jeden zaujímavý fakt: Hox „jeden“ deň vydal vyjadrenie a „náhodou“ sa ihneď spustila „lavína“ pripravených dôkazov. Je to naozaj náhoda – že „cez noc“ majú kompletne „naštudované“ obsiahle materiály? Nezabúdajme na projekt Démon Slovanstva a na to, že na jeho chod sú vyčlenené nemalé prostriedky.

Celý text Santií Véd Perúna nebude v dohľadnej dobe zverejný najmä preto, lebo obsahuje informácie, ktoré by mohli byť použité proti nám. Takéto a podobné pokusy "vydrankať" texty prebiehajú už hodne dlho. Ale predsa len niečo z 5. Kruhu Santií Perúna spomeňme. V súlade s týmito predpoveďami sa s približovaním Hviezdy Mary bude všetko extrémne polarizovať či už smerom k Dobru alebo smerok k Zlu. Takto by to sedelo, t.j. neostane nič "uprostred", iba Dobro alebo Zlo. Aj toto je súčasťou tohto javu. Ak teda niekedy okolo mája naozaj uvidíme (v súlade s predpoveďou) Hviezdu Maru aj na Severnej pologuli, tak zima bude už horúca. Ak nie, bude ešte čas. Ale kto zaručí, že ho bude prebytok?

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.