Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  KOHO SVIATOK JE 1. MÁJ?
KOHO SVIATOK JE 1. MÁJ?
Hľadanie pravdy - Hľadanie
OBNOVENÉ 01.05.2017
Hlupáci si myslia, že zlí ľudia nerobia zlé veci.
–  Marcus Aurelius, rímsky cisár
Pred nami je staronový sviatok – 1. Máj. Hoci sme sa s minulosťou „tvrdo“ rozlúčili, tento sviatok akosi ostal, ba je dokonca stále aj štátnym. Ako to vlastne bolo? „Zlí“ Nemci boli fašisti – ale tých už dnes „niet“. „Zlí“ Rusi boli boľševici – ale prozápadná propaganda stále hovorí o „zlých Rusoch“, ba dokonca ani na chvíľu po revolúcii nezaznelo nič o nejakej všeslovanskej vzájomnosti. Nemci – ktorí nie tak dávno v minulosti spôsobili svetu tak veľa utrpenia už sú „dobrí“ – veď bombardovali aj Juhosláviu – ale Rusi, ktorí jediní dokázali zastaviť fašistickú mašinériu sú dodnes ociachovaní ako „boľševici“? Aké to máme pokrokové, „pravicové“ sily v parlamente, ktoré tak vehementne bojujú za cudzie – židokresťanské – hodnoty – a pritom „zabudli“ na tak špecificky komunistický 1. máj? Ba čo viac, dokonca aj k Európskej únii sme sa pripojili práve 1. mája. Nie je to akési čudné? Tak vehementne sme „zrušili“ komunizmus – presnejšie socializmus – ale zabudli na jeden z najdôležitejších sviatkov, okolo ktorého sa skoro všetko za socializmu točilo? Alebo – ako hovorí jeden z Murphyho zákonov – aj tak je všetko inak?

Veru je. Boľševici – a to dnes už nie je nijaká novinka – neboli Rusi ale Židia, ktorí jednoducho na 2. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho Zväzu prehlasovali iných Židov – ktorých odvtedy nazývame „menševikmi“ – v otázke, či sa majú Židia podriaďovať (vlastnej) Komunistickej strane, alebo sa má (vlastná) Komunistická strana podriaďovať záujmom Židov. Strana hlasovaním nadobudla prioritu a začala sa likvidácia menševikov. Boľševici ale z pohľadu Svetovej vlády tak či onak zlyhali v splnení svojej úlohy. Táto bola zmocniť sa Ruska a rozdeliť ho na menšie zóny, ktoré by si rozdelili medzi sebou demokratické, západné mocnosti. Boľševici sa však rozhodli, že si krajinu nechajú pre seba a dokonca ju začali prebudovávať a zachovali ju v skoro pôvodnej veľkosti ako predchádzajúce cárske Rusko. Najmä Stalin – ktorý nedôveroval uisteniam Svetovej vlády – začal budovať takú vojenskú moc, ktorú neboli schopní demokrati vojensky poraziť. Nuž tak Svetová vláda urobila zo svojich bývalých služobníkov oficiálnych nepriateľov a pokračovali v zákernej činnosti až dovtedy, kým znovu nedostali na správne miesta správnych ľudí – počínajúc Gorbačovom a Jeľcinom – ktorí majú deštrukciu Ruska dokončiť v týchto časoch. Ale pozrime sa najskôr na toľko zatracovaný, ale zároveň aj oslavovaný 1. máj.

Kto by si chcel už uvedené aj nasledujúce informácie overiť, tak odporúčame tieto knihy: Michael Howard, THE OCCULT CONSPIRACY; Dr. John Coleman, THE CONSPIRATOR´S HIERARCHY: THE COMMITTE OF 300, DIPLOMACY BY DECEPTION, ONE WORLD ORDER: SOCIALIST DICTATORSHIP; Jim Marrs, RULE BY SECRECY. Dobrých, fundovaných kníh na túto tému nájdete aj viac, ale najmä Dr. Coleman je jedným z najlepšie informovaných zdrojov vzhľadom na jeho kontrakty v britských a amerických informačných službách.

Keď Fridrich Veľký r. 1767 zakladal neoslobodomurárske lóže – medzi nimi r. 1768 aj Veľkú Lóžu Pruska – tak jeden z mnohých titulov, ktoré používali tajné slobodomurárske lóže ním založené bola aj názov Illuminati. Len o niekoľko rokov neskôr bol tento názov použitý aj skupinou okultistov, ktorí – napriek veľmi krátkom pôsobení na verejnosti – sú považovaní za kľúčové osobnosti tajných politických dejín za posledných 300 rokov.

Illuminati – v dnešnom ponímaní – boli založení r. 1776 – v roku americkej revolúcie – mladým jezuitom, profesorom židovského pôvodu na Univerzite v Ingolstadte, Adamom Weishauptom. Toto oznámenie učinil Adam Weishaupt 1. mája, pričom rád, ktorý založil má plný názov Rád Perfectibilis, ktorý sa však neskôr stal celosvetovo známy ako Illiminati. Weishauptovým primárnym cieľom boli monarchie, Cirkev a bohatí zemepáni. Programové vyhlásenie nenechávalo na pochybách, že cieľom je postupné vyvraždenie všetkých a – pre verejnosť nebadane – ich všetkých „vymeniť“ za svojich ľudí. Môžeme povedať, že Weishaupt bol proto-komunista, pretože patologicky nenávidel oficiálne rozšírené kresťanstvo, ale nedá sa povedať, že by nebol svojim spôsobom „duchovná“ osoba – v civilizačnom význame slova – hoci jeho „duchovnosť“ desila aj tých kňazov, ktorí sa mu postavili. Už jeden z hlavných vodcov Francúzskej revolúcie r. 1789, Comte de Mirabeau, bol vysokopostavený Illuminati. Ich lóže sa rýchlo rozšírili v Nemecku, Francúzsku a Anglicku a praktizovali kombináciu egyptského slobodomurárstva, Kabalizmu a ceremoniálnej mágie. Comte v r. 1770 v Saint- Germain – ešte v službách francúzskeho kráľa – bol účastníkom petrohradskej Dohody o rozdelení Poľska medzi Rakúsko-Uhorsko, Prusko a Rusko. Prečo vlastne Poliaci – a nielen  oni – dodnes nenávidia iba Rusov?

V samotnej literatúre tých čias písanej členmi Illuminati sa na obaloch kníh uvádza ako ich symbol oko v trojuholníku a aj typická červená frýgická čiapka, prevzatá z Mytrických mystérií.

Zaujímavý je spôsob slobodomurárskeho vyjadrovania myšlienok jednoty, slobody a vlastenectva, pričom keď títo zasvätenci viedli revúce davy po uliciach Paríža, tak niesli červenú zástavu, slobodomurársky symbol voľnej lásky. Univerzálne bratstvo, založené na voľnej láske, mier, duchovná múdrosť a rovnosť je to, čo hlásajú. Weishaupt však zároveň používal prístup klamania a dávania prázdnych sľubov tak, že keď na nich „prišiel rad“ tak už boli bezbranní. Je to motivácia „účel svätí prostriedky“ a navyše ten, kto sa dá dôverčivo oklamať je idiot a zaslúži si svoj osud. Treba dodať, že prvým Illuminati otvorene vystupujúci ako hlava štátu bola anglická kráľovná Viktória. Illuminati dosiahli svoj cieľ – ovládajú svet.

Nebudeme sa ďalej venovať detailom týchto udalostí – nájdete ich dostatok na iných stránkach. Môžeme len skonštatovať s Dr. Colemanom, že za posledných cca 300 rokov neexistovala nijaká vojna vo svete ako nejaký „náhodný, boží akt“ trestu za činy ľudstva. Všetko je starostlivo plánované. Hlavy štátov – najmä veľmocí – sú dobre znalí o čo ide. Aj keď všetky vlády sveta sú pod „dohľadom“, neznamená to, že každý vo vláde vie o čo ide. Napriek všetkej moci Illuminati z času na čas sa aj tak niekto „vymkol“. Akonáhle sa tak stalo, tak v zápätí začal zásadne posilňovať vojenskú moc svojej krajiny. Napríklad keď de Gaulle stiahol Francúzsko z NATO, tak okamžite začal budovať vlastnú nukleárnu moc zvanú „Force de Frappe“. Ešte máme pred očami osudy tých, ktorí tiež slúžili Svetovej vláde a spoľahli sa na ich sľuby – napríklad Saddam Hussein či Kaddáfi...

Hlavy silných štátov ich medzi sebou volajú „Mágovia“, Stalin ako prvý na svete použil na nich výraz „Temné Sily“; prezident Eisenhover – ktorý sa nikdy nedostal za pozíciu „hofjuden“ (dvorný Žid) – ich označoval ako „vojensko-priemyselný komplex“. Stalin udržiaval ZSSR ťažko vyzbrojené konvenčnými aj jadrovými zbraňami práve preto, lebo neveril tým, ktorých niekedy nazýval aj „rodinka“. Stalinova rozhodnosť v pravý čas spôsobila, že Rada 300 nemohla realizovať svoje plány na zničenie Slovanov načas, pretože práve Stalin ich zbrzdil na cca 50 rokov – za čo bol nakoniec rituálne zavraždený. Vďaka Stalinovej rozhodnosti tu dnes stále sme a stále existuje aj reálna opozícia vnútri ruskej armády, ktorú však od Jeľcina úspešne demontujú.
Aká je vlastne podstata Temných Síl? Ako ich ponímame z pozície Véd? Povedzme si niečo o podstate božských a démonických bytostí.

V Knihe Svetla, Štvrtej Charatii sa hovorí:
„Skutočnými vládcami Temných Svetov sú temní Legovia, temní Arlegovia a Koščeji – Kniežatá Tmy. Oni vznikli v prvopočiatočnej Tme, keď sa dostali do ich Svetov častice Veľkej Inglie.“

Temných Legov nazývame Anjeli, Temných Arlegov Archanjelmi, názov Koščej obsahuje koreň „košč“, t.j. prastarý. Medzi nami sú ešte hojne materializované aj zvieratá zo Svetov Tmy, ktoré sa nazývajú Besi.

V šestnástej hlave Bhagavad-Gity sa hovorí:

„ V tomto svete existujú dva druhy bytostí. Jedny nazývame božskými a druhý démonickými... Nebojácnosť, očistenie svojej existencie, vývoj duchovného poznania, tvorenie blaha, sebaovládanie, prinášanie obiet, učenie sa Véd, prostota, nepoužívanie násilia, pravdivosť, nezávislosť od hnevu, sebaodriekanie, spokojnosť, želanie nehľadať nedokonalosť v druhých, súcit k všetkým živým bytostiam, nezávislosť od lakomstva, dobrota, skromnosť, pevná rozhodnosť, činorodosť, odpúšťanie, sila Ducha, čistota, sloboda od závisti aj túžby po sláve – to všetko sú duchovné vlastnosti prislúchajúce ľuďom, ktorí sú obdarení božskou podstatou.
Pýcha namyslenosť, ctižiadostivosť, hnev, hrubosť a nevedomosť – tieto vlastnosti prislúchajú tým, ktorých ovláda démonická podstata. Niet v nich čistoty ani dôstojného chovania, ani pravdy. Tvrdia, že svet vznikol z materiálneho želania a že niet inej príčiny okrem žiadostivosti. Následkom takýchto uzáverov všetky činy démonických bytostí smerujú na zničenie sveta. Pohltení lživou prestížou, trvalo nachádzajúci sa v temnote, démoni sa zaoberajú nečistou činnosťou, sú priťahovaní a zaujatí prebiehajúcim. Predpokladajú, že uspokojovanie zmyslov je prvou nevyhnutnosťou civilizácie, jej najvyšší cieľ. Do konca života sú ich obavy nezmerateľné, spútané sieťou stoviek tisícov želaní, nadobúdaním peňazí nespravodlivými spôsobmi, trvalo sa nachádzajú v obavách, zamotávajú sa do sietí poblúdení, nadobúdajú všetko pohlcujúcu priviazanosť k zmyslovým uspokojovaniam a dostávajú sa do Pekla...
Tri brány otvárajú cestu do Pekla: žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Každý rozumný človek sa ich musí zbaviť, pretože privádzajú k utláčaniu Duše. Človek, ktorý sa vyhol týmto trom najspodnejším bránam koná činy vedúce k sebarealizácii, postupne dosahujúc vyššie ciele. Ten, kto odvrhuje v písmach dávané rady a koná podľa vlastnej chlipnosti, ten nemôže dosiahnuť ani dokonalosť, ani šťastie, ani vyšší cieľ. Preto by človek mal pochopiť, vychádzajúc z rád Véd, v čom spočíva jeho povinnosť a čo jeho povinnosťou nie je. Poznajúc tieto pravidlá a predpisy, musí postupovať takým spôsobom, aby postupne rástol.“

Démonické sily, ktoré sa snažia vyhnúť vôli Najvyššieho, sa pokúšajú vytvoriť v našom Vesmíre svoj svet, ktorý je založený na ich základoch. Ale tento svet sa ukázal neživotaschopným, pretože zavrhli základný zákon Ľúbosti – zákon Zjednocovania. Rozčarovaní plodmi svojej činnosti sa démoni rozhodli zachvátiť už hotové svety tvorené Pravou, Slavou a Navou. Cieľ takéhoto zachvátenia je vždy rovnaký – parazitizmus. V Prvom Kruhu, Ôsmej Santii Santií Véd Perúna sa hovorí:

„Sluhovia Sveta Tmy predpokladajú, že iba im majú prináležať všetky Svety, ktoré vytvoril Veľký Ra-M-Cha... I prichádzajúc na Zeme prekvitajúce, snažia sa primäť Detí Človečie k Chamtivosti, lebo Chamtivosť hubí Poznanie, keď je Poznanie zabité – Hanba hynie... Keď je zabitá Hanba, utláča sa Pravda, so zahynutím Pravdy aj Šťastie hynie... Keď je šťastie mŕtve, Človek hynie, ale keď nezahynie Človek, tak všetkým bohatstvom jeho môžu zavládnuť Cudzozemci...“.

V Knihe Svetla, Tretej Charatii sa hovorí:
„Podľa vôle Svaroga Bohovia Obrancovia zo všetkých najvyšších Svetov a Reálností vytvorili Hranicu, Svetlo a Tmu rozdeľujúcu, aby oddelili Svetlo od Tmy Sveta Navi. Javná Hranica rozdelila všetkých Reálnosti Navi, i Temnú Nav zavliekli niže Javi. Jav sa rozšírila, rástla a zosilnela, sebou prekryla všetky prechody do Pekla“.

Veľká Assa – Nebeská bitka medzi silami Svetla a Tmy zachvátila Štyri Čertogy Svargi – štyri súhvezdia: Makoš – Veľkú Medvedicu; Rada – Orión; Rasa – Malú Medvedica; Svati – súhvezdie tohto Čertogu na dnešných mapách nenájdeme, lebo Jarila-Slnko a naša Midgard-Zem sa nachádzajú práve v ňom. V našej Slnečnej sústave tvari-paraziti úplne zničili život na Marse, Merkúre a Plute. Okupáciou Zeme si démoni dokázali podriadiť svojej vôli časť obyvateľstva: objavili sa stúpenci temných a svetlých síl, ale spočiatku žili každý na svojom. Potom sa miešanie zosilnilo: následníci temných aj svetlých síl začali žiť už v jednej rodine. V Santiách Véd Perúna, Prvom Kruhu, 5. Santii sa hovorí:

„Po sivej koži ich spoznáte, Cudzozemských nepriateľov... Oči farby Temnoty majú, i dvojpohlavní sú, i môžu byť ženou aj mužom. Každý z nich môže byť otcom, alebo matkou... Krášlia oni maľovaním svoje tváre, aby sa podobali na Deti Človečenské... a nikdy si neskladajú odev svoj, aby sa neobnažila nahota výzoru ich..“.

Odtiaľto pochádza židokresťanský zákaz obnažovania tela aj komunisticko-demokratická sloboda homosexuálov a lesbičiek. Ak chceme odstrániť vplyvy démonov (tvarov), musíme sa naučiť jasne rozlišovať činnosť sprevádzajúcu obe strany – svetlých aj temných.

Dnešný vek nazývame aj časom Súmraku pred Svitaním, v ňom sa dokončieva oddelenie nasledovníkov Svetlých Síl od stúpencov Temných a následnou očistou od démonickej činnosti. Táto čistka bude realizovaná svetlými silami Prozreteľnosti. V Santiách Véd Perúna (Kruh Prvý, Santia 7) sa hovorí:

„Všetko požierajúci Oheň Odplaty Síl Svetla spáli sluhov Sveta Tmy a všetkých potomkov Cudzozemských nepriateľov, ktorí pustou bezduchosťou napĺňali celý Svet Človečenský... nosiac na zástavách svojich: lož i neresti, lenivosť a krutosť, želanie cudzieho a žiadostivosť, strach a nedôveru vo vlastné sily... a to bude Veľký Koniec Svetla pre Cudzozemských nepriateľov, ktorí prišli zo Sveta Temného... I nastúpi Koniec Časov Tmy pre všetky Rody Rasy Veľkej i potomkov Roda Nebeského“.

Bytosti Temnej Navi sú pred ľuďmi bezmocní, no vplývajúc na vedomie svojich nasledovníkov ich uvádzajú do poblúdenia a začnú ich používať na svoje úmysly, ktoré sú nasmerované na zosilnenie strádania všetkých bytostí na Zemi a tým zväčšovanie gavachu. A pretože každé strádanie je následkom porušovania zákonov Prarodiča, tak démoni majú eminentný záujem v čo najväčšom odpútaní vedomia ľudí od duchovnosti. Aby dosiahli svoje ciele, temná hierarchia používa najmä lož, zámenu významov a pokušenia. Kanály, po ktorých toto steká do umov ľudí sú rozličné. Rozhlas, televízia, denná tlač, školy a univerzity – všetko sa nachádza v rukách stúpencov temných síl a používajú ich na zavedenie do ľudského umu základného jedu – materializmu. Takto zamenia duchovné významy za intelektuálne a démoni odvádzajú svetonázor ľudí z oblasti vyšších hodnôt do oblasti materialistických hodnôt, kde základným cieľom je dosiahnutie materiálneho blahobytu. Na toto sa posväcujú všetky prostriedky: všetky sily sú nasmerované na rozvoj industrializácie, elektrifikáciu, komputerizáciu, chemizáciu a vôbec všetkého, čo je spojené s technokratickým myslením. Ako obeta za tento „pokrok“ sa prináša Človek a samotná Príroda – Krmelec a Útočište všetkého živého. Ľudia si navykajú vo všetkom vidieť iba finančný zmysel a okamžitú výhodnosť z pohľadu uspokojovania potrieb orgánov a zmyslov. Takto – navliekajúc si hnusotu a čarovný prevlek vzrastá skazená samoľúbosť. A ľudia sú vťahovaní do nevyhnutnej pravdy – človek, ktorý žije iba pre seba už nie je nula, ale negatívna veličina v človečenstve – živoria v bezduchosti a temnote nevedomosti, čo znamená v strádaní. Toto si aj temní navi želajú, lebo pritom sa vylučuje gavach, bez ktorého oni nemôžu existovať.

Temní sa pripravujú na využitie toho, čo je predo dvermi vo svoj prospech. V našich prastarých letopisoch Véd sa hovorí o to, čo má prísť a aj sme to už v článku o Veku Vlka zhrnuli. Treba však povedať, že hoci majú v rukách všetko, čo im pri vyvražďovaní našich Predkov do nich padlo, nikto v skutočnosti nevie ako presne prebehne koniec tohto Veku. Zdravomysliaci človek – čo je našim cieľom – si všetko sám zváži z pohľadu princípu zdravomyslia. Zmena začala – pre tvarov nečakane – už na jeseň 2008 a tak či onak prebieha vo viacerých fázach. Vieme na čo sa máme chystať, ale zároveň nevieme, čo sa presne a naozaj stane. Nahliadnime znova do Véd – Slova Múdrosti Volchva Velimudra:

Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej,
i vy, slávni potomkovia Roda Nebeského.
Nepočúvajte tých temných ľudí,
ktorí hovoria, že vaši Prastarí Bohovia
i zomrelí Predkovia veľkých Rodov vašich
nikdy nepomôžu v trudný čas vám.
Lebo nemôžu byť vedomé temným
Púte a Úmysly Bohov i Predkov vašich.
I všetko, čo by vám oni hovorili,
je iba lož a veľké klamstvo,
ktoré odvádzajú z Pravej Púte do tmy.

Aj keby nebolo našej stránky, informácií o udalostiach v súvislosti s približujúcou sa planétou Nibiru (ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou obieha okolo Mary) je už všade nadostač. Pozrime si napríklad nasledujúce krátke video, ktoré zhliadlo už viac ako 2 milióny ľudí. Ak sa pozriete na ďalšie podobné videá zistíte, že sú aj také, ktorých „návštevnosť“ prekročila aj 9 miliónov... jedno je však isté, nečakajte potvrdenie či vysvetlenie v médiách. Nedivte sa ani internetovým trollom, ktorí vždy „zasvätene“ pridávajú k takýmto a podobným materiálom ďalšie a ďalšie „zasvätené“ argumenty. Už vieme o nich svoje.

 

www.youtube.com/watch?v=mkv4chj47XY

Keď už sa toľko spomína zastavenie rotácie Zeme – bez ohľadu na to, či ide o Maru alebo Nibiru – prezreli ste si aspoň základné údaje? Sú aj takí, ktorí sa vysmievajú napríklad z nálezu mamuta v Beriozke na Sibíri v súvislosti s tým, že bol nájdený vnorený po pás do bahna a zo zlomenou panvovou kosťou, čo bol najpravdepodobnejšie následok prudkého nárazu do blízkeho brala. Aká sila ho mohla vymrštiť? Nuž – hovoríme o predpoklade, že došlo k okamžitému zastaveniu rotácie Zeme (na čo existujú aj geologické dôkazy) – aká vlastne by mohla byť zotrvačná sila spojená s takouto udalosťou? Odpoveď nájdeme aj na internete vo Wikipédii. Podľa jej údajov, Zem rotuje okolo svojej osi rýchlosťou 1 670 km/hod, alebo inak 465,11 m/s a to takmer konštantnou rýchlosťou. Priemerná hĺbka Atlantického oceánu – opäť podľa Wikipédie – je 3 332 m, resp. 3 926 m bez okrajových morí. Najhlbšie miesto Atlantického oceánu je Milwaukee v Portorickej priekope – 8 648 metrov pod hladinou oceánu. Základné výpočty z toho vyplývajúce si určite každý urobí sám...
Takže skutočné plány našich Bohov a Predkov v súvislosti s fyzickým prechodom Svarožej hranice nie sú nikomu známe. Máme však dosť podkladov na to, aby sme sa za použitia zdravomyslia mohli zorientovať. Čo však vieme je to, že aj Svetová vláda plánuje likvidáciu civilizácie. V tomto bode sa plány našich Bohov a tvarov „spájajú“, aj keď každý má iné dôvody.
Svetová vláda – prostredníctvom svojho špičkového orgánu, Rady 300 – vypracovala detailný scenár postupu. Veď už sa na to chystajú stáročia a robia to priamo pred našimi očami. Napriek naivným rečičkám o „dobrých“ kapitalistoch a „zlých“ komunistoch zistíme, že všetky sociálne systémy civilizácie pochádzajú z jednej a tej istej dielne: otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus, socializmus... (pozri knihy odporúčané na začiatku článku). Viete o tom, že Komunistický manifest Mordekaja Léviho (Karla Marxa) ako aj ústava bývalého Sovietskeho Zväzu sú zapracované do Ústavy OSN? Vývoj smerujú k Jednému svetovému poriadku, Jednej svetovej vláde, Jednej svetovej armáde, Jednej svetovej polícii, jednému svetovému náboženstvu... samozrejme všetko bez Slovanov.
Ak by sme sa pozreli na Jedno svetové náboženstvo – veď aj tak ich všetky vytvorili oni sami – tak sa musí v našich časoch objaviť jeden „charizmatický“ líder, ktorého má jeden svet pod jednou vládou prijať ako svojho jediného a božieho vládcu. Bude prijateľný pre kresťanov, ak bude potomkom Ježiša Krista a Márie Magdalény; podobne budú nájdené paralely z budhizmom a hinduizmom, veď Ježiš sa ako mladý učil v Kašmíre; bude prijateľný aj židom a pre moslimov – ak si vezme za ženu mohamedánku; bude prijateľný všetkým tajným organizáciám slobodomurárskeho typu – lebo je ich členom. Kto to bude, či dokonca už je?
Už ho všetci milujú ako syna princezny Diany a 31. mája 1994 ho celý tlačový syndikát pod kontrolou Rotschilda – Associated Press – uverejnil na fotke na stránkach svojich novín a periodík:

Nejde o náhodnú fotku, aj keď väčšine ľudí bude takto pripadať. William je nej zobrazený ako Ježiš Kristus, t.j. ako „baránok boží“. V čom je táto fotka dôležitá? Pre obyčajného človeka úplne nevinná, ale pre tých, ktorí poznajú Protokoly sionských prorokov, slobodomurárstvo či knihu Zjavení Jána je William zobrazený ako Antikrist.
Antikrist je v literatúre opísaný ako krásny a očarujúci, majster lži a klamstva, slobodomurári ho volajú Bafomet, je tiež nazývaný stelesnením zla a nepriateľom Boha, volajú ho aj Satan, Lucifer, beštia, zver a pod. a často býva zobrazovaný s rozoklanými zadnými kopytami. Prečo princ William drží v rukách práve zadné, rozoklané kopytá inak naozaj nevinného baránka?

Kliknutím na horný obrázok si môžete pozrieť epizódu dokumentu Ring of Power – na youtube je k dispozícii anglická aj ruská verzia. Všetky diely si môžete stiahnuť a pozrieť spolu. Veľmi zaujímavý dokument.
Okrem všeobecne známych kníh autorov, ktorí sú „onálepkovaní“ ako „konšpirační spisovatelia“ sme znova použili materiály z Véd, hoci tentoraz aj indickej Bhagavad-Gity. Tak či onak, vráťme sa ešte k otázke „hodnovernosti“ Véd – veď v podstate ani indické Védy nie sú dostupné vo forme prvotného, zdrojového materiálu. Takéto prípady sú však vo svete úplne bežné. Napríklad v r. 1869 „objavili“ holandskí historici zvláštny rukopis akejsi rodiny Over de Linden, v ktorom je opísaná netradičná história Frízov od momentu, ktorý je umiestený do časového obdobia nejakých 3 449 rokov po zaplavení Atlantídy. Tento rukopis – „Oera Linda Book“ je, podľa názoru expertov neskorší prepis originálu, ktorý bol vykonaný v 13. storočí a je uznaný za pravý...

Ak si nájdete na internete stránku venovanú tomuto manuskriptu zistíte, že celé to je akési zvláštne – ale experti to uznali za pravé.
V r. 1999 vyšli v Omsku prvé dva diely Slovansko-Árijských Véd pre širokú verejnosť. Obsahovali Knihu Múdrosti Perúna a Knihu Svetla. A čo sa stalo? Okamžite boli „expertmi“ nazvané „stredovekou fantastikou“ – podľa jednej verzie, či „stredovekou falzifikáciou“ – podľa druhej verzie. Ako by dopadol manuskript „Oedra Linda Book“ v Rusku? Najpravdepodobnejšie je, že by ho stihol rovnaký osud. Ale Frízi si svoje dejiny nedajú upravovať cudzozemcom... Nuž precíťme aj my, aké rozdiely sú medzi prístupmi k vlastným dejinám! Krabička s nápisom „made in...“ je vždy bližšia ako bača a valasi...
Duchovné dedičstvo sa v národe odovzdáva ústne, duchovné dedičstvo sa písomne odovzdávať nemôže, pretože písmo možno „poopraviť“ – čo sa aj stalo s rôznymi „duchovnými“ dedičstvami, ktoré sa tisíc ráz poopravovali podľa panujúcej ideológie, vládcu, zriadenia či ekonomiky. Preto odovzdávať ho možno iba rozprávaním, preto sú v národe rozprávky (ale len tie bez „made in...“).
Ako je to so slovanskou historickou vedou? Je doslovne historická, nie dejinná, pretože už stáročia ignoruje ústnu národnú tvorbu ako zdrojový druh informácií o minulosti Slovanského národa, ale odráža sa iba od písomných zdrojov“. Nuž a kde niet „zdroja“, tam niet udalosti. Veď každý už videl ako v dôležitých procesoch „prirodzene“ hynú korunní svedkovia – a kde niet svedkov, tam niet ani odsúdených. Ukážte svedka – a nedožije sa ďalších narodenín.
Sú aj iné prípady, stáva sa , že „zdroj“ existuje, ale informácia v ňom nezodpovedá oficiálnej verzii – takže tým horšie pre zdroj! Napríklad známa Velesova kniha – a nie je jediná – bola tiež prehlásená za „moderný podvrh“. A keď koncom 90-tych rokov minulého storočia bola svetu predstavená skrátená adaptácia poznania Žrecov-Ochrancov, ktorých písomná niť nebola nikdy pretrhnutá, tak negatívnu reakciu na predstavený svetonázor našich Predkov bolo možné prognózovať na 100%.
Dnešný človek civilizácie je preťažený materiálnym ponímaním sveta a vždy sa snaží v akejkoľvek situácii uvidieť takú logiku, ktorá mu je pochopiteľná. Svojim racionálnym umom už dnešný človek objasnil všetko, čo ho obklopuje, a keď sa nasýtil a uspokojil tým, čo dosiahol, už zavrhuje všetko to, čo nie je v stave pochopiť. Ohromný objem informácií, ktorý voľky-nevoľky musí spracovávať, mu bráni samostatne myslieť. Intenzívne pracuje iba ľavá polovica mozgu, ale pravá – zodpovedná za obrazné myslenie – je zadávená logikou a racionalizmom ľavej polgule. Človek nakoniec stráca možnosť si uvedomovať obrazy, ktoré by mu však umožňovali na informačnej úrovni vplývať na okolitý svet, chápať ho objemne a nie iba líniovo. A to najhlavnejšie: na uvedomenie si akejkoľvek informácie o minulosti je nevyhnutné sa preniesť či stretnúť s tými ľuďmi, ktorých sa človek snaží pochopiť, naučiť sa myslieť ako mysleli naši Predkovia. Interpretácia minulosti zo súčasných pozícií môže dávať iba absurdné výsledky, čo sa už neraz ukázalo na rozličných etapách vývoja historickej vedy.
Čo by sa stalo, ak by sme – bez ohľadu na nebezpečenstvo hroziace prvotnému zdroju – ho vystavili na verejnosti? Okamžite by sa objavili skeptici, ktorý by začali napríklad hovoriť o „ešte jednom súčasnom podvrhu“ a podobne. Všetko by sa odohralo podľa dávno odskúšanej schémy diskreditačných scenárov. Ale nevyhnutné je ešte pochopiť, že žiadna duchovná štruktúra za celú históriu ľudstva nikdy nevystavila na verejnosť originály artefaktov, ktoré sú pre jej kult sväté.
Kto kedy videl Archu Zmluvy či svätú čašu Grálu? Podobné artefakty sú určené iba pre veľmi úzky kruh zasvätených. Každé takéto želanie bude jednoducho odignorované – a právom. V lepšom prípade ukážu iba napodobeninu – originál je vždy veľmi cenný.
Keď však hovoríme o hromadných časových periódach – ako aj v prípade nás, Slovanov – tak historici akosi prestávajú hovoriť o „materializovaných“ faktoch. Veď Rusko je posiate archeologickými nálezmi vysoko rozvinutých kultúr a vekom desiatkov tisíc rokov. Akosi sa „nezmestia“ do oficiálne hlásanej „vedy“. V takýchto prípadoch historici už neriskujú hovoriť o „dôkazoch“, dokonca sa vyhýbajú aj slovu „fakt“. Celá dôkazová báza, na ktorej stavajú svoje vysvetlenia je postavená na svojráznom výklade výsledkov archeologických nálezov a „mýtoch“, ktoré sú interpretované analogicky. Z takéhoto, významovo zmeneného chápania myšlienkového obrazu slova „mýt“ nám podsunuli „náhradne zodpovedajúci“ význam asi ako „nepravda“, „výmysel“, „legenda“, „rozprávka“. No ešte aj zakladateľ francúzskej historiografie Jacques Nicolas Augustin Thierry svojho času napísal, že „legenda je živá tradícia a v troch zo štyroch prípadoch je pravdivejšia než to, čo nazývame históriou“. Je to tak ak vystihneme podstatu obrazu, ktorý do prastarej informácie vložili jej zakladatelia, aby bol odovzdaný ich potomkom.
MÝT je koncentrovaná reálnosť ďalekej minulosti daná nám v obrazoch (!) skrz slovo. Môžeme použiť citát filozofa A. Loseva: „najjasnejšia a najpravdivejšia skutočnosť..., no mýt sa poddá poznaniu výlučne mytologickým obrazom. Inými slovami, mýt netreba „vyberať“, ale naopak – naučiť sa ho organicky vsunúť do historického poznania, robiť ho nástrojom tohto poznania. V takom prípade mýt zrodí nevyhnutnú intelektuálnu intuíciu na časovo vzdialené dejinné rekonštrukcie.“
ROZPRÁVKA je porozprávanie o udalostiach skrz slovo. Rozprávka je odovzdanie prastarej informácie, ktorá nesie v sebe racionálne jadro. Čarovná rozprávka môže vzniknúť jedine vtedy, keď kultúra predchádzajúca civilizácii je bohatšia a vyvinutejšia ako kultúra civilizácie.
Slovansko-Árijské Védy – ako každý iný svetonázorový systém – operuje nie „holými faktami“, ale mytologickými obrazmi, ktoré sa v minulosti odohrali a približuje ich na základe zodpovedajúcej koncepcie ponímania sveta.
Patrilo by sa ešte niečo doplniť na tému „nevedomosti“. Nepoznanie, nevedomosť, či dokonca „bojovná nevedomosť“ sa v ponímaní našich Predkov nazývala „zlom“ – useknutým „ohryzkom“ skutočnej veci:
SҌЛО – Preto človek, ktorý chce spoznávať svoj obklopujúci svet iba na základe logiky – dokonca ak aj prečítal hory kníh – koniec koncov príde ešte k ďalšej kompilácii predchádzajúcich vedeckých verzií. Všetky veľké objavy boli vykonané na základe tvorivého budovania – ožiarenia (t.j. „materializácie“ Obrazu) Tela (mozgu) Dušou a nie cestou vývoja hudby algebrou. To je KONЪ.
ВҌДА РАВҌДЕНИЕ nie je ľudský vynález, ale – vychádzajúc z Obrazu – je to vzájomné spojenie dané človeku Bohmi. Presnejšie, je to iba niečo ako „hrana“ Obrazu, aj to ešte veľmi zjednodušená. Jednoducho ako keby počas Noci Svaroga pozemský „abonent“ pozabudol, že telefón je spôsob na spájanie sa Otca a Syna. Viera je čo do svojej obraznej podstaty „opakovaným“ zvonením s cieľom obnoviť pretrhnuté spojenie s tými Hore, ale aj tak „abonent“ ešte môže počuť „volané číslo je mimo dosahu“...
Vedieť a vedenie nemôže zahŕňať niečo také ako „ja si myslím“, „bod pohľadu“, „ináč mysliaci“, „neurčené a subjektívne významy“ a podobné výmysly, ktorých cieľom je ukrytie toho pod povrchom a Uvedomenia si Sveta. Ono je presné a korektné, bez akýchkoľvek skreslení, pretože je príRODné (pri RODe sa nachádzajúce), t.j. plne zodpovedajúce rozličným Reálnostiam, pretože aj ony sú pri RODe.
Preto nijaké skutočne existujúce napríklad „ináč rozmýšľajúci“ v ľuďoch nenastane, pretože oni principiálne nemôžu myslieť „ináč“, t.j. iným spôsobom, cudzo, po cudzozemsky. Čo do podstaty je tento výraz umelo do vedomia ľudí zavedený „vírus“. Pretože podstata práce mozgu je vo svojej podstate u všetkých ľudí (ešte raz: u ľudí) rovnaká a líši sa iba podľa určenia a základných príznakov u rozličných typov ľudí a národnostiach.
Ale toto ešte neumožňuje komukoľvek myslieť MIMO Hraníc Všeobecných algoritmických Zákonov, ktoré existujú vo všetkých dvojdielnych mozgoch (pokiaľ nie ste životná forma s jednodielnym či trojdielnym mozgom).
Vzniká teda otázka, načo bolo potrebné zaviesť „ináč mysliacich“? Preto, aby sa ľudia nepokúšali zistiť a pochopiť, čo ich v mozgu robí ľuďmi; po druhé preto, že všetko, čo dnes ľudia chápu ako „prirodzené procesy“ (t.j. nič nám nie je podozrivé), sú pre každý ľudský mozog umelé procesy, vytvárajúce umelú sociálnu Osobnosť.
Naši Predkovia to Vedeli a Rozumeli, že na to, aby Pochopili, čo všetkých Spája, sa najskôr rozdelili a skúmali, bez čoho sme pri tomto rozdelení TU (v telách) neboli schopní prežiť. Bez toho nie je možné pochopiť, že pokiaľ sme MY v telách, tak MOZOG pracuje jedine v tom prípade, ak existuje Rozdiel. Ak ho niet, tak používa známe stereotypy, pričom „hrubo šelestí pamäťou“, čo mnohí ľudia považujú za „mysliaci proces“.
Nuž aj toto musíme ovládať ak chceme pohnúť RASU vpred, k výšinám našich Predkov. Nedajte sa zaskočiť ak dnes vidíte, že napríklad Žid obviní Slovana zo židovstva. Našou povinnosťou je nadobudnúť Zdravomyslie a potom nás už nikto neoklame. „Vlastný názor“ je síce „in“, ale ani civilizácia ho nie vždy toleruje. Napríklad po grécky sa vlastný názor povie „heréza“ – a heretikov kresťania upaľovali.
Ak sme v dnešnom článku zabŕdli aj do konšpiračných vôd, skúste si sami vypočítať, čo znamená ono tajomné číslo „666“ – akého zvera to vlastne skrýva? Vychádzajme z toho, že v časoch písania týchto textov bol najrozšírenejší jazyk na svete náš – považujme ho za ruský. Už vieme, že v Staroslovienskej Bukvici mala každá Bukva aj zodpovedajúci číselný význam. Odpoveď teda nájdete zase v ruštine. Napíšte si po rusky tri slová: šesťsto – šesťdesiat – šesť a spočítajte počet bukiev v každom slove samostatne. Potom zameňte každé číslo sa ten znak v Azbuke, ktorý zodpovedá danému poradiu. Výsledné bukvy vám dajú meno spomínaného zvera. Nuž a ako doplnok si všimnite, ako vyzerá číslo „6“ v čiarovom kóde – spolu číslica aj s tým, čo je nad ňou...
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.