Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PRÍRODA /  "BOŽIE POŽEHNANIE" PRE SLOVENSKÉ LESY
"BOŽIE POŽEHNANIE" PRE SLOVENSKÉ LESY
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
 
Určite sa vám už neraz stalo, že ak sa preli s nejakým kresťanom, tak – ak sa už naozaj nedala poprieť neprávosť, ktorú kresťanská cirkev pácha – tak vám, ako poslednú líniu obrany, povedal, že (kresťanská) cirkev je dobrá, len niektorí ľudia v nej sú zlí... alebo niečo podobné. To potom stavia celú kresťanskú cirkev do pozície, že tak či onak robí všetko dobre – veď v zmysle ich vlastného práva je neomylná – len tých niekoľko ľudí sem-tam čosi vyparatí. Oni sa však dodatočne vyspovedajú – a všetko bude v poriadku. Škody, ktoré napáchali sa akosi „vyparia“.
Tu je vidno zásadný rozdiel medzi Starou Vierou a kresťanskou vierou. Správny život v našej kultúre je život podľa Svedomia, t.j. to, čo v našich Chrámoch slávime (Svätilištiach či Kapištiach) aj v živote konáme. Vláda Svedomia je vždy rovnaká bez ohľadu na „módne“ trendy. No a pre kresťanov – ako ostatne pre náboženstvo celkovo – platí zásada, že jedna „fazóna“ platí pre „teóriu“, t.j. to, čo počujú v kostole, a druhá – úplne odlišná – platí pre „civilný“ život. A všetko majú pekne „v ažurite“. Akurát spôsobujú vzťahovú katastrofu v spoločnosti a ekologickú v Prírode – ale to ich ani najmenej netrápi. Veď sa z toho vyspovedajú.
Na obrázku na začiatku článku je odfotený lesný hrebeň tak, ako ho je možné vidieť – bohužiaľ nie je jediný – na jednej túre v Slovenskom Raji. Ak sa vnímavo pozriete, nemôže uniknúť vašej pozornosti, že horský hrebeň je niekde uprostred záberu sprava zalesnený – ako by lesy v Národnom parku určite mali byť, zatiaľ čo z druhej strany je úplne dohola vyrúbaný. Nemilosrdne vyrúbané lesy – Národné parky nevynímajúc – sú typickou črtou lesov, ktoré patria Cirkvi. Nielenže nemilosrdne rúbu všetko dohola, oni ani nesadia nové stromčeky, ako im to prikazuje zákon. Pred nejakým rokom vyhrala Cirkev ďalší súd na lesy v oblasti Glac nad Kyseľom, čo je vari najväčšie srdce Slovenského Raja. Nuž a začali aj tam – bez ohľadu na Národný park – rúbať hlava-nehlava. Ak sa poznáte s nejakými pracovníkmi Národných parkov či ochranármi zistíte, že aj so štátom – ktorý sa nijako nerozpakuje rúbať lesy dohola tiež – sa ešte po vzájomnej argumentácii dá dohodnúť, ale s Cirkevnými lesmi ani náhodou. Žiadny cit, žiadna láska k Prírode. Jediná láska, ktorú na „starostlivosti“ o lesy demonštrujú je láska k peniazom. Ak by ste išli na výlet do Spišskej Teplice k lesom uvidíte na vlastné oči, aký je rozdiel medzi lesmi Urbára a Cirkevnými lesmi. Zatiaľ čo v jedných sa týčia stromy, v cirkevných lesoch nájdete iba holé, vyrúbané stráne, a to – samozrejme – bez nasadených stromčekov. Neplatia dane, štát ich podporuje, nuž asi sa im vidí „prirodzené“, že nakoniec za nich všetci „zatiahnene“ aj výsadbu nových stromčekov.
Ak niekedy pôjdete po ceste smerom z Popradu na obec Hranovnica a ďalej uvidíte holé kopce, na ktorých nijaký cirkevník nič nevysadil – iba všetko vyrúbal. Denne z tej oblasti vyvážajú desiatky plne naložených nákladných áut guľatiny do svojej vlastnej, „požehnanej“, cirkevnej píly v Kežmarku. Neplatí pre nich Národný park, neplatí pre nich zimný odpočinok zvierat, neplatia pre nich oblasti hniezdenia vtáctva. Nič, len peniaze a peniaze za drancovanie našej Prírody. Iste, boli aj kalamity, ale tie už boli dávno vyťažené. Vynára sa jedna z mnohých otázok: načo vlastne máme štát? Aby privieral oči nad cirkevným – aj keď čo sa týka lesov nie iba cirkevným – drancovaním? Načo vlastne máme Národné parky? Ochrana Prírody, t.j. zákony, platia pre všetkých okrem tých, pre ktorých neplatia?
Keďže Cirkev vlastní cca 30% všetkej pôdy na Slovensku, tak môžeme čakať, že cca 30% Slovenska sa pomaly, ale neúprosne zmení na púšť. Napríklad v zmienenej oblasti Slovenského raja sa s najväčšou pravdepodobnosťou vytvorí široký pás vydrancovaného lesa, a to až po Kráľovu Hoľu. Nikomu to nevadí?
Na túrach v Slovenskom Raji už vôbec nie je problém vidieť vyťažené stromy pripravené na odvoz do „požehnanej“ píly. Za "krutého" socializmu to vidno nebolo.
Napríklad na snímku dole vidno, že tam ešte nedávno ležalo oveľa viac stromov:
 
BOPO_02.jpg
 
Pro Populo oficiálne podsúva tvrdenie, že ťažia najmä kalamitné drevo – hoci na kopci ešte vidno (už roky) kalamitné drevo, dole vždy pribúda a odváža sa stále nové drevo. Táto fotografia bola urobená len niekoľko minút po odchode plne naloženého nákladného auta s guľatinou, t.j. novými stromami:
 
 
Ak prídete do Kežmarku, tak môžete vidieť na vlastné oči, koľko „božieho požehnania“ denne spôsobia:
 
 
Ale aby sme neboli celkom nespravodliví, tak mesačná krajina po pôvodných lesoch už vnikla aj v časti bývalého vojenského pásma Javorina, a tu je „majiteľom“ evanjelická cirkev.
Celkovo príklady drancovania lesov nájdeme na každom kroku. Napríklad v oblasti 5. stupňa ochrany, opäť v Slovenskom Raji. Tento snímok bol urobený 2. decembra 2011. Odvtedy sa tam kopy narúbaných stromov objavili už niekoľkokrát:
BOPO_05.jpg
Ak by ste sa chceli pozrieť na značku vzadu, ktorá bola vyvalená častým skladovaním porúbaných stromov v Národnom parku Slovenský Raj s 5. stupňom ochrany, tu je detail: 
 
Načo vlastne máme zákony? Načo dávame prázdne sľuby Bruselu o tom, ako budeme chrániť výnimočné prírodné lokality a ohrozených živočíchov, v tomto prípade vtáctvo?
Ďalší „príspevok“ je z ďalšieho národného parku, tentoraz Nízke Tatry, Jánska dolina. Nasnímané 12. decembra 2011:
 
Takže toto je holý fakt. Nech idete na Slovensku kdekoľvek, vždy nájdete besniace rúbanie stromov. V prípade cirkví to však je o to horšie, že rúbu to, čo im nepatrí, a to už hodne dlho. Trochu sa pri tomto tvrdení pozastavíme, aby sme pochopili rozsah klamstva, ktoré používa kresťanská cirkev – hoci najviac lesy drancuje katolícka, ani ostatné nezaháľajú. Necháme ich svojvoľne píliť konár, na ktorom sedíme my všetci?
Ako sa vlastne cirkev dostala k majetkom na Slovensku? Pripomeňme si udalosti príchodu kresťanstva na naše územie – písali sme o tom v nejednom článku. Import kresťanstva na naše územie bol sprevádzaný vyvraždením v podstate celej dospelej populácie do takej miery, že Stará Viera u nás ostala len v zlomkoch, napríklad povestiach, rozprávkach, ľudových krojoch a zvykoch, celiteľstve a podobne. Hoci sme vždy boli védickou kultúrou, Védy ako také boli spolu s ich nositeľmi neľútostne a systematicky vyhladené.

Preskočme však niekoľko storočí a pozrime sa do časového obdobia bližšie k nám. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo sú staré katolícke kostoly – vrátane centier katolíckej moci – tak často obohnané obrannými múrmi? Napríklad Spišská Kapitula:

Alebo kostol v Spišských Vlachoch:
 
 
Ak by sme ostali na Spiši, tak si všimnite napríklad hlavný kostol v Kežmarku, starý kostol v centre Popradu, či kostoly v Poprade-Veľkej alebo Spišskej Sobote. Otázkou je, či vieme na čo pozerať a rozumieme tomu, čo vidíme. Prečo obranné múry? Tak v prvom rade, ak bolo už aj porobené obyvateľstvo také spokojné s „božími požehnaniami“ kresťanskej cirkvi, prečo sa táto ukrývala za obranné valy a neotvárala sa pohostinne všetkému obyvateľstvu? Jednoducho asi to so spokojnosťou pri poskytovaní služieb čiernej mágie nebolo až také ružové.
Hlavným dôvodom neskoršieho obdobia – už po zavedení kresťanstva – bola potreba chrániť nakradnutý majetok, ktorý cirkev a jej hodnostári nadobúdali v inkvizičných procesoch. Pri inkvizičných procesoch totiž nešlo len o fyzickú likvidáciu obyvateľstva, ale najmä o to, že „usvedčený kacír“ bol síce po umučení popravený, t.j. napríklad spálený na hranici – ale bol mu aj skonfiškovaný celý majetok. Preto sa neraz stávalo, že usvedčení bývali aj bohatí ľudia. Vynikajúcim príkladom takýchto procesov je starší československý film KLADIVO NA ČARODEJNICE. Vynikajúci český režisér O. Vávra ho nakrútil podľa záznamov skutočných inkvizičných procesov, ktoré ostali zadokumentované v archívoch. Všetkým vám odporúčame si ho pozrieť, je to naozaj veľmi poučné dielo, ktoré naozaj vychádza zo skutočných udalostí.
Okrem toho, že odhaľuje skutočnú podstatu cirkvi – aj keď nikdy nemožno poprieť, že v nej bývajú aj čestní ľudia, ktorí však svojou naivnou vierou a predstavami nič na hlavnom smerovaní nemôžu zmeniť – môžeme si tu všimnúť aj niekoľko veľmi dôležitých detailov. Nemilosrdné upaľovanie tých, ktorých predtým mučili je jedna vec. Vo filme je to dostatočne presvedčivo ukázané:
 
 
 
 
Nijaký rozumný človek nemôže takéto svedectvo hodiť za plece. Chceme vás však upozorniť na jeden veľmi dôležitý detail. Na jednej scéne pri výsluchu – samozrejme mučením – sa vyšetrovateľ pýta na celý, detailný zoznam démonov, ktorých mená bežný človek ani nikdy nepočul. A tu je ukázaná skutočná podstata cirkevnej organizácie. Naša, Biela hierarchia nám je dostatočne známa: poznáme našich Bohov, vieme o Javi, Navi, Pravi a Slavi, vieme o rôznych pomocných Duchoch nášho okolia (Domový, Záhradníčkovia, Lesní duchovia a pod.), ale nevieme skoro nič o démonickej hierarchii Temného Sveta. Prečo poznáme hierarchiu Svetlého Sveta a nepoznáme detailne hierarchiu Temných? Pretože náš pôvod je v Bielom Svete, a teda poznáme svoje – a to vďaka Védam dosť podrobne. Kto vlastne môže detailne poznať hierarchiu Temného Sveta? Odpoveď je tak blízko, až si ju neuvedomuje: predsa ten, kto do Temného Sveta patrí. Ak teda cirkevní hodnostári bez problémov „skúšali“ našich Predkov – bohužiaľ za strašných okolností – z démonickej hierarchie, tak to mohli jedine preto, lebo to je ICH VLASTNÁ HIERARCHIA! Niet asi jasnejšieho dôkazu na ukázanie démonickej podstaty kresťanstva.
 
Ak by sme sa chceli v zmysle Zdravomyslia zorientovať o čo v kresťanstve ide, musíme sa obrátiť na kompetentného človeka v tejto oblasti. Čo sa týka podania ich Predkov – to majú dostatočne jasne opísaní v Starom Zákone.
Kto môže byť kompetentnejší ako samotný Kristus? Nevenujme teraz pozornosť tomu, že Kristus neprišiel na Zem zakladať kresťanstvo. Jednoducho sa pozrime na jeho citáty v Novom Zákone, čo je jeho časť ako písomného diela. V podstate v Novom Zákone nachádzame niekoľko druhov informácií. Okrem citátov „zakladateľa“ – síce podsúvaných do iných súvislostí, ale predsa len existujúcich – tam nájdeme aj historické opisy udalostí a najmä veľa neskorších dodatkov.
 
Nuž tak či onak, ak niečo povedal „zakladateľ“ – a je to dodnes zapísané v Písme – tak to predsa musí mať celú váhu toho, kto to povedal... a či nie? Samozrejme, že evanjeliá boli už neraz upravené, takže tam nájdete aj navzájom si odporujúce tvrdenia – ale to už proste patrí k čiernym mágom a ich praktikám. Príkladom môže byť [Mt 15,5], kde Ježiš výslovne zakazuje šíriť jeho učenie čo aj len na severe Izraela – lebo tam stále bývali Samotní Árijci (Samárijci), ale neskoršie „upgrade“ už nabáda na šírenie kresťanstva po celej Zemi...
 
Teda niekoľko citátov kompetentného človeka v zmysle Zdravomyslia:
 
„Alebo vypestujete strom dobrý, a aj jeho ovocie bude dobré; alebo strom zlý, a aj jeho ovocie bude zlé; strom totiž poznať po ovocí. Plemeno vreteníc, ako môžete hovoriť dobré veci, keď sami ste zlí?“
[Mt 12, 33-34]
 
„Nie je to dobrý strom, čo rodí zlé ovocie, ani zlý strom nerodí dobré ovocie. Každý strom totiž poznať po jeho ovocí. Lebo z tŕnia nezbierajú figy, ani z bodľačia neoberajú hrozno. Dobrý človek z dobrej zásoby svojho srdca vynáša dobré, a zlý človek zo zlej [zásoby] vynáša zlé; veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa!“
[Lk 6, 43-45]
 
Treba vysvetľovať spojitosti? Zdravomysliaci človek už odpoveď našiel, a tá je o to cennejšia, že pochádza od naozaj kompetentného človeka.
 
Keďže dobrý strom neprináša zlé ovocie, tak už nás ani neprekvapí, že cirkev ide tak nekompromisne po majetku, t.j. bohatstve. Ale čo o bohatstve hovorí najkompetentnejšia osoba?
 
Ježišovo stanovisko k hrabaniu majetku je celkom – a neprekvapivo – jednoznačne jasné:
 
„Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a nasleduj ma!“
[Mt 19, 21-22]
 
„Takto teda ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, nemôže byť mojim učeníkom.“
[Lk 14, 33]
 
„Bratia moji, nehľaďte na osoby, veď veríte v Pána nášho Ježiša Krista, (Pána) slávy! Do vášho zhromaždenia prichádza boháč so zlatými prsteňmi na rukách a vo skvostnom rúchu, a prichádza aj bedár v chatrnom odeve, a hovoríte (mu): „Ráč sa sem posadiť!“, ale bedárovi poviete: „Staň si tamto!“ alebo: „Sadni si ku mojej podnožke!“ – či nerobíte rozdiely medzi sebou a neusudzujete podľa iných zásad?“
[Jk 2, 1-4]
 
„A znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako boháčovi sa dostať do Kráľovstva nebeského.“
[Mt 19, 24]
 
„Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, pretože alebo jedného bude mať v nenávisti a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a tým druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“
[Mt 6, 24]
 
„Nijaký služobník nemôže slúžiť dvom pánom, keďže alebo jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť i Bohu i mamone.“
[Lk 16, 13]
 
„Nezhromažďujte si poklady na tomto svete, kde moľ a hrdza ich kazia a kde sa môžu vlámať zlodeji a ukradnúť ich!“
[Mt 6, 19]
 
„... Boh mu však povedal: „Blázon, ešte túto noc požiadajú dušu od teba. A čo si prihotovil, čie bude?“ Tak (bude s tým) čo si zháňa poklady a pred Bohom nie je bohatý.“
[Lk 12, 20-21]
 
„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“
[Mt 6, 21]
 
„A povedal im: „Dajte si pozor a chráňte sa lakomstva! Lebo i keď niekto (niečim) oplýva, jeho život nezávisí od jeho majetku.“
[Lk 12, 15]
 
„No beda vám, boháčom, lebo máte svoju útechu!“
[Lk 6, 24]
 
Citátov na tému bohatstva nájdeme v evanjeliách ešte viac, ale tie, čo sme tu uviedli určite postačia. Kresťania vám dnes povedia, že „toto“ platilo kedysi, že dnes už sú veci inak, a teda majú právo aj zhromažďovať majetky a aj byť v súlade s výrokmi ich „zakladateľa“? Žeby Kristus dačo nepochopil? Alebo inak, ak to nezmenil on, tak kto teda? A tiež je dôležité, kedy to zmenil? Ako dlho to už neplatí, 1 000 rokov? 500 rokov? 100 rokov? Od minulého roku? Alebo to v skutočnosti v „pravom“ kresťanstve neplatilo nikdy? Ak im „nestačia“ priame, jasné, nedvojzmyslené výroky ich „zakladateľa“, tak čoho sa vlastne držia?
 
Nemusíme sa viac zaoberať touto otázkou, cirkev skrátka aj proti svojmu vlastnému „návodu na použitie“ kradne a drancuje – minimálne to vidno na našich lesoch. Ale je to také beznádejné? A má vlastne na toto cirkev právny nárok?
 
Ukazuje sa, že CIRKEV NEMALA A NEMÁ NA REŠTITÚCIE PRÁVNY NÁROK.
 
Najskôr sa pozrime na úvodnú stránku katolíckeho Pro Populo:
 
„spoločnosť PRO POPULO Poprad, s.r.o. bola založená v roku 1991 za účelom spravovania lesných a poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Rímskokatolíckeho biskupstva vo Spišskom Podhradí.
 
Rímskokatolícke biskupstvo v Spišskom Podhradí vlastnilo v minulosti lesné a poľnohospodárske pozemky, ktoré samostatne spravovalo. V povojnových rokoch, uplatnením pozemkovej reformy v rokoch 1947 - 1948, boli lesy, poľnohospodárske pozemky a väčšina objektov skonfiškované. Schválením zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v roku 1992 bola časť lesov a iných nehnuteľností cirkvi vrátená“.
 
Na prvý pohľad je všetko – čo sa týka vlastníckych vzťahov rímskokatolíckej cirkvi v úplnom poriadku... Ale teraz nazrime do článku, ktorý bol uverejnený v českých Literárních novinách č. 45/ 2011, zo dňa 10. novembra 2011 s názvom „CÍRKEV NEMÁ NA RESTITUCE PRÁVNÍ NÁROK“, autorky Lenky Procházkovej.
 
Vychádzajúc z článku si môžeme zhrnúť niekoľko zásadných faktov. Vo Vatikáne sídli pápež, ktorý pre všetkých katolíkov na celej zemi zastupuje Boha vo „forme“ Ježiša Krista. Podľa kanonického práva stojí pápež na čele absolutistickej monarchie a jeho rozhodnutia nepotrebujú žiadne potvrdenie a nedá sa proti ním odvolať. Práve tento bod – pápež sa „de jure“ stal Bohom – viedol k rozkolu Západnej a Východnej cirkvi r. 1054. Oproti Českej republike sme my vložili „hlavu do chomúta“ ešte viac – podpísali sme s Vatikánom konkordát, t.j. zaviazali sme sa k nadštandardnému „otroctvu“.
 
Podľa kanonického práva má rímskokatolícka cirkev vrodené právo nezávisle na civilnej moci nadobúdať, držať, spravovať a prevádzať majetok. Najvyšší dohľad nad celým rímskokatolíckym majetkom má pápež. Ale toto bolo v Rakúsko-Uhorsku zrušené osvieteným panovníkom, rakúskym cisárom Jozefom II. Nebuďte prekvapení, ak sa na Wikipédii nedozviete o tomto cisárovi všetko – „nepotrebné“ informácie nám jednoducho „netreba“ podávať. „Splendid isolation“ je super vec – bioroboti sa ľahšie držia pod kontrolou. Ale skutočnosť je úplne iná.
 
BOPO_13.jpg
Cisár Jozef II.
 
Tento cisár sa počas „čakania“ na vládnutie vybral na vlastné oči pozrieť, ako žijú ľudia v jeho ríši. Chcel na vlastné oči vidieť aj to, či francúzski encyklopedisti majú pravdu ohľadom opisov chamtivosti cirkevných hodnostárov voči bežnému obyvateľstvu – a zistil, že áno. Jozef II. pri cestách po „svojich“ zemiach písal matke svoje postrehy, v ktorých podráždene konštatoval: „...sedmina všetkej zeme patrí cirkvi a na Morave ešte viac (na Slovensku to je dnes 1/3). Cez 8 miliónov majú len na nadáciách...“ Po návrate do Viedne zamietol námietky matky, cisárovnej Márie Terézie a v sérii rýchlych reforiem zrušil nevoľníctvo, čím prispel k vytvoreniu občianskej triedy.
Zákonom tiež zaručil všetkým obyvateľom ríše slobodu vyznania, zrušil cenzúru tlače aj orgány, ktoré sa touto činnosťou zaoberali, t.j. náboženské komisie, ktoré „pátrali“ po nevhodných knihách. Zhrozené duchovenstvo podalo sťažnosť pápežovi, ale Jozef II. sa nezľakol a v reformách pokračoval. Zrušil aj tie cirkevné rehoľné rády, ktoré sa nevenovali charite ani vzdelávaniu, pretože ich pokladal za neužitočné. Takto uvoľnené kláštory prebudoval pre štátne účely – kasárne, nemocnice, úrady. Hoci sa duchovenstvo zhrozilo, prostí veriaci sa nemali na čo sťažovať, skôr naopak. Panovník dal postaviť stovky nových farností na miestach, ktoré neboli pre cirkev „atraktívne“. Jeho heslo bolo, že nijaký veriaci nesmie mať viac ako 1 hodinu na cestu do kostola. Majetok cirkvi zoštátnil, ale cirkev ho dostala naďalej k dispozícii na používanie. Už im teda majetok nepatril, mali ho len k dispozícii na správu. Platy duchovenstva išli zo štátneho rozpočtu z fondu, ktorý vznikol po rozpredaji niektorých zrušených kláštorov a ďalších nehnuteľností. Tento právny stav trval až DO VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.
V roku 1919 sa v rámci pozemkovej reformy rozhodol Parlament ČSR rozdeliť aj pôdu, ktorú dovtedy spravovala cirkev medzi drobných roľníkov a bezzemkov, ktorí na nej pracovali. Časť majetku, hlavne stavby cirkev spravovala naďalej, ale UŽ NIKDY NENADOBUDLA VLASTNÍCKE PRÁVO. Ak chcela čokoľvek predať, musel jej to štát odsúhlasiť (už od hodnoty 200 korún). Platy duchovenstva a charitatívnu a vzdelávaciu činnosť hradil naďalej štát. Prezident T. G. Masaryk odmietol uzavrieť zmluvu s Apoštolskou stolicou. Jeho veľkým snom bola odluka cirkvi od štátu.
Po roku 1945 pri sčítaní majetku sa katolícka cirkev pokúsila využiť povojnový chaos a zmätok v archívoch a rýchlo požiadala o navrátenie pozemkov, ktoré jej nepatrili. Politické zmeny súvisiace s nástupom komunistickej moci však tieto plány zhatili. Ale tak či onak, po februárových udalostiach nenastalo ŽIADNE ZNÁRODNENIE CIRKEVNÝCH MAJETKOV, pretože cirkev jednoducho nijaké majetky nemala. Ale – ak sa pozrieme do evanjelií – ich „zakladateľ“ mal v otázke nadobúdania majetku úplne jasno. Cirkev prišla akurát o slobodu slova a bola obmedzená aj jej pastoračná činnosť a celkovo postavenie v spoločnosti.
Prišiel však rok 1989 a situácia sa zopakovala. Katolícka cirkev si celý rok nepretržitým vymývaním mozgov začala budovať virtuálny kredit – ktorý NIKDY NEMALA. Na Slovensku sa jej nakoniec podarilo dostať aj k majetkom – ktoré sú naše. Cirkev teda veľkou rýchlosťou začala žiadať o svoje „vlastnícke práva“ sloganom „Čo nám komunisti ukradli, to musí byť vrátené!“; avšak komunistický režim síce zatváral kláštory, ale majetok cirkvi vyvlastniť nemohol, pretože tento bol zoštátnený Jozefovou reformou ešte v 18. storočí. Tvrdenie, že majetky dostali späť reformou v r. 1919 je obyčajný PODVOD!
V Čechách bola vypracovaná právna expertíza Právnickej fakulty Karlovej Univerzity, a to docentom V. Kindlom a V. Mikulom. Táto expertíza potvrdzuje, že katolíckej cirkvi majetok nepatril od jozefínskej doby a že ho mala iba v prenájme od štátu. Cirkev v Čechách však chcela aj tak tieto majetky a známy je napríklad súdny spor, ktorý skončil na Najvyššom súde ČR o vlastníctvo chrámu sv. Víta v Prahe. Najvyšší súd r. 2009 definitívne rozhodol, že katedrála bola, je a zostane v rukách štátu.
Cirkev samozrejme vytvára ilúziu, že je dobrým hospodárom. Akým je hospodárom môžeme ľahko vidieť na vlastné oči podľa plodov ich práce – teda môže vlastne dobrý strom prinášať zlé ovocie? Žeby sa zase ich „zakladateľ“ pomýlil? Dúfajme, že sa nám podarí získať naspäť národný majetok, že sa podarí aj odluka cirkvi od štátu. Veď dnes „berú podporu“ od štátu, ktorú však mali v minulosti preto, lebo spravovali štátny majetok, ale z podnikania na naše náklady a v náš neprospech neplatia ŽIADNU DAŇ – teda drancujú čo chcú a kde chcú.
Nuž aké "prirodzené" právo na slovenské pozemky má cirkev? Pred 1 000 rokmi sa krvavým "podnikaním" zmocnili základu. Ďalším "podnikaním" cez inkvizičné procesy zrealizovali "druhú vlnu krvavej privatizácie". Postup Inkvizície bol vždy rovnaký. Najskôr mučili nevinných a vymáhali priznanie, potom ich kruto popravili. "Usvedčeným zločincom" následne skonfiškovali majetok, pričom ten hnuteľný zhromažďovali v miestnom kostole. Práve kvôli týmto konfiškátom obohnávali kostoly obrannými múrmi a strážili ozbrojencami. Nakoniec si lup rozdelili a išli ďalej... Ak súdime podľa množstva pozostatkov obranných múrov okolo našich kostolov, tak toto zverstvo malo v našej zemi obrovské rozmery. Podľa dnešných meradiel je kresťanská cirkev úplne "normálna" teroristická organizácia s preukázateľnou kriminálnou minulosťou, pričom je to stále ten istý subjekt.
Potom im štát nakradnutý majetok odňal, ale užívať ho mohli a ešte dostávali podporu od štátu. Po sieťovej operácii s kódovým názvom "zamatová revolúcia" to vyhrali na celej čiare. Dali sme im majetky, na ktorých je krv našich Predkov a ešte ich aj platíme z našich daní. Okrem toho všetko, čo zarobia je nezdanené, sú najväčším majiteľom nehnuteľností. Katolícka cirkev je inak celosvetovo najväčším majiteľom nehnuteľností... očividne nečítali Nový Zákon.
Možno to znie "divne", ale Slovensko bolo súčasťou toho istého Rakúsko-Uhorska ako Čechy. Rovnako sme boli súčasťou toho istého Československa ako Čechy. Takže u nás platili tie isté zákony ako u našich západných susedov, a teda nikto nemá právo rozdávať majetok našich Predkov čiernym mágom. V skutočnosti však kresťanská cirkev je – od svojho začiatku – odlúčená od Boha.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.