Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI
TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
Čo sa vlastne deje, keď ľudia výmenou za nejakú „službu“ ustupujú v živote od svojich zásad? V dnešnom svete zamenených významov je veľa vecí nejasných – samozrejme zámerne. Vstupom do kresťanského egregora dostávajú ľudia neraz akýsi pocit „istoty“, zatiaľ čo mimo neho sa cítia neisto. Už sme hovorili – v kresťanskom egregore veci do seba „zapadajú“. Príznačným – a kresťanstvom veľmi ceneným – znakom náboženstva je zázrak. Ako vieme, zázrak je z védického aj budhistického pohľadu negatívna vec. Na jednej strane – síce príjemne – niekto niečo bez úsilia a tvorivej práce dostane, ale na druhej strane o to niekto – kto na tom dlho robil – prišiel. Kresťanský egregor vytvorili a „prevádzkujú“ tvari – a tvari nikdy nepracujú – oni parazitujú. Ich „jediný“ Boh – Jahve, Jehova, či akokoľvek inak – nie je Stvoriteľom Vesmíru, t.j. on určite netvorí niečo z ničoho. Teda vo svojom „akváriu“ – kresťanskom egregore – niekomu niečo nezaslúžene dá, ale inému to zase berie. Kto sám nemá nemôže nič dávať. Kresťania si nakoniec povedia niečo ako: Pán dal, Pán vzal. Nuž, čo iné si môžu povedať otroci?
 
O čo môže naozaj ísť tvarom? Nuž, vec je veľmi jednoduchá: buď o Dušu, alebo životnú energiu. Nič iné v skutočnosti nepotrebujú. A na to, aby „ovečky“ išli pekne v stáde, vyvinuli nespočetné množstvo „pomôcok“. Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine. Miesta, kde – na prvý pohľad – bez akýchkoľvek známych dôvodov stoja na kopcoch, horách, svahoch, poliach a podobne kríže sú najčastejšie cirkevné kliatby, ktorými v minulosti „upravili“ toky Svetlej energie tak, aby sa nedostávala k ľuďom – ale nielen k nim. Keďže dnes ľudia poväčšine nevidia aury, resp. toky energií vôkol nás myslia si, že ide iba o neškodné „hračky“. Všetko čo vidíme vôkol seba sú tzv. arkány. Arkána je objekt, ktorý priťahuje špecifický druh energie, t.j. to, čo je s touto energiou spojené. Arkána je tetovanie, farba vlasov, obereg, kresba, výšivka, ornament, prívesok, náhrdelník a veľa iných vecí. Už sme o tom hovorili – ak si prefarbíte vlasy, tak meníte spektrum tej energie, ktorá je pre vás v danom období potrebná. Ak si dáte tetovanie, tak treba rátať s tým, že to je už trvalá arkána – a niekedy v budúcnosti vám nemusí vyhovovať... koľko ľudí si v mladosti vytetovalo niečo, čoho sa chce v dospelosti zbaviť? Ak nie je dostatočné poznanie, tak si ľudia tetujú veci, pri znalosti ktorých by im neraz behal mráz po chrbte. Treba brať do úvahy aj to, že dodatočným odstránením tetovania sa už vplyv arkány neodstráni, podobne, ako boli okolo Zeme zničené už dve Luny, ale v Inosvete ich vyššie telá stále existujú, čo niektorí citliví ľudia vidia aj dnes.
 
Do kategórie arkán patria aj vlasy ako také. Cez vlasy – presne ako klasy – sme v spojení s Vyšším Svetom, Kozmosom. V staroslovienčine sa to, čo dnes voláme vlasy volalo kosmy, t.j. to, čo zabezpečuje spojenie s Kosmosom. Vlasmi sme volali to ostatné, čo rastie po tele, t.j. to, čo dnes už celkovo nazývame chlpmi. Človek, ktorý je spojený s vesmírom – Kozmosom – má prístup k poznaniu a ťažšie naň platia príkazy Pána. Typickým príkladom je vojak – ak je vystrihaný dohola, tak zároveň dosvedčuje, že je pripravený vykonávať cudzie rozkazy – nie svoje. Už vieme, že ako prvý v známych dejinách dal príkaz na strihanie vojakov rímsky cisár Nero. Keď sa ho pýtali prečo odpovedal, že potrebuje, aby vojaci plnili jeho príkazy a nerozmýšľali. Z toho je zrejmé, že v minulosti bolo všeobecne vyššie poznanie ako dnes. Do tejto kategórie môžeme zahrnúť aj budhistických mníchov. Dohola sa strihajú iba mladí a novici. Je to preto, lebo sa učia, a teda počúvajú svojich učiteľov a prednášajúcich. Až keď nadobudnú dostatočné poznanie, tak si nechávajú rásť vlasy a brady.
 
Brada je samostatná arkána – je to spojenie s egregorom Rodu. To ukazuje – aj v dnešnom jazyku viditeľný – samotný pôvod názvu: B(ohatsvo) RODA – „brada“. Hoci u nás je „O“ v slove ROD zamenené za „A“, aj tak je význam spojenia jasný. Ostrihanie brady je odpojenie „antén“ (rovnako ako vlasov) od toku energií Roda. Veď aj klas, z ktorého zŕn raz bude chlieb – „nasáva“ energiu Slnka skrz dlhé „vlasy“ – a presne tak to je aj u ľudí.
 
Nuž teda, okrem kostolov treba rátať s tým, že v podstate všetky kríže či aj domáce „vysvecovanie“ kňazmi napr. na Vianoce – sú blokácie toku Svetlých energií. Preto stále platí – naše prirodzené prostredie je Príroda.
 
A ak kresťan vedome a dobrovoľne „pláva“ vo svojom dôverne známom „akváriu“ – egregore – tak sotva mu je jasné, čo to znamená mať meno Slávy, t.j. byť Slovanom. V akváriu je teplučko, je to istota, je to to, čo budhisti nazývajú životom v kukle. Je to všetko pekné, ibaže z každej kukly – ak ostane nažive – sa raz zákonite vyliahne motýľ, a tento už viac nemôže žiť v kukle. Je to prostý zákon evolučného vývoja. Ak sa však nenaučil ako žiť, tak ďaleko nedoletí. A koleso karmy sa roztáča.
 
My vieme, že v akváriu sa nič netvorí – v skutočnosti tam existujú iba zázraky. A práve zázraky sú jasným dôkazom vlády Temných Síl. Trvalo sa presúvajú energie – niekto niečo dostane, iný zase stratí. Čo a do akej miery závisí – ako všetko ostatné – od rôznych vecí. Životné podmienky akvária sú starostlivo udržiavané tak, aby „rybky“ v ňom na nič neprišli. Ale my už vieme – ide „iba“ o Duše alebo Životnú energiu.
 
Našu životnú energiu tvari potrebujú, veď preto to všetko robia. A tu sa nám ponúka pohľad na to, ako niektoré veci naozaj robia. Prenesme sa na chvíľku do čias križiackych výprav.
 
Na začiatok „jemný“ príklad sieťovej efektívnosti – určite ste videli americký film KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ. Prizrime sa tejto scéne:
 
tm_02.jpg
 
 
V anglickom originály jasne počuť radu biskupa: „Convert to Islam! Repent later! “; čo znamená: „Prestúpte na islam! Neskôr sa pokajajte!“ – teda, jednoducho obráťte kabáty, prestúpte na islam a neskôr urobíte pokánie, t.j. obrátite kabáty nazad. Iste, pán biskup má strach. Keď pred rokmi križiaci dobyli Jeruzalem, tak všetkých jeho obyvateľov – vrátane žien a detí – nemilosrdne povraždili. Keď teraz stoja tvárou tvár Saladinovej armáde –aj keď sa zatiaľ úspešne bránia – Saladin im môže oplatiť tou istou mincou. Neurobil to však – a bol mohamedán!
 
A čo nám preložili naši „pravoverní“, očividne kresťanskí prekladatelia? Na televíznej stanici JOJ (obrázok) – ale pravdepodobne aj na iných slovenských kanáloch, kde dávali tento film – môžete počuť pána biskupa celkom jasne: „Máme konvertovať na islam? Kajať sa?“ znie to dosť hrdinsky, ale v tomto prípade potom nie je celkom jasné, prečo hlavný hrdina reaguje negatívne.
 
Nuž, žeby sme mali v televízii takých amatérov na preklady? Možné je všetko. Aj slepému však je jasné, že takáto maličká, „kozmetická“ úprava celý význam scény zásadne mení. A takto to je s celým kresťanstvom. Ak neklamú vedome, tak aspoň opakujú staré lži – ba niekedy cítia „svätú“ povinnosť aj čo-to poopraviť... veď kresťania Slováci im to nebudú mať za zlé – vlastne na to väčšina ľudí ani nepríde.
 
Je čas si niečo povedať o dvoch križiackych výpravách, o ktorých sa veľmi obšírne nehovorí, aj keď to nebude presne to, čo by sme „mali“ vedieť.
 
Nuž, majme stále na pamäti o čo v celej hre ide: o Dušu alebo životnú energiu. Nazrime do už spomínanej knihy SECRET AND SUPPRESSED od Jima Keitha. Jedna z kapitol má názov SECRETS FROM THE VATICAN LIBRARY (str. 215). V tejto chvíli nie je pre nás dôležité, ako sa pán Keith dostal k informáciám z Vatikánskej knižnice, t.j. či je, alebo nie je jeho vysvetlenie naozajstné. Dôležité sú informácie, ktoré nám poskytol. Treba však vopred varovať, že to je iba pre silné žalúdky. Inak to však nejde. Ide o skutočný život okolo nás a nie o rozprávku pre rybičky v akváriu.
 
Z Keithových zdrojov je jasné, že medzi Temnými sú vzájomné boje o hegemóniu. My však vieme, že to je „normálny“ stav vecí v Temnom Vesmíre. V našom ponímaní môžeme spôsob ich chovania sa – aj keď veľmi zjednodušene – opísať ako „zákon kurníka“. Treba dávať pozor na tých hore a nestarať sa o to, kde padá to dole... určite každý vie o čo ide. Teda hoci majú spoločný záujem parazitovať na Bielom Svete, sú záujmovo medzi sebou rozdelení. Ale takto to vidíme aj dnes vôkol seba. Bežný úradnícky postup... Odkiaľ sa táto „prax“ (aj s úradníkmi) vzala?
 
Dejinami kresťanskej cirkvi – podľa materiálov Jima Keitha – sa stáročia tiahne ako červená niť boj dvoch navzájom znepriatelených frakcií – severnej a južnej. Dnes svet ovláda severná klika, ktorá však spočiatku bola slabšia. Ich prvá otvorená akcia r. 826 bolo ich spojenectvo s Moslimami, ktorí boli vytlačení zo Španielska a usadili sa na Kréte, kde vytvorili pirátsku základňu. Táto severná klika je tvorená Germánmi – Teutónmi, Nórmi, Sasmi a pod. My už vieme, že ide o umelo vytvorené národy. Južná, t.j. rímska klika ako odvetu vytvorila benátsky Rád sv. Marka, ktorý dostal plné pápežské požehnanie a ovládol Krétu. Boje formou križiackych výprav pokračovali do 16. storočia.
 
Okolo r. 850 do tejto nevyváženej hry – ktorú ovládala južná klika – vstúpili noví hráči. Všimnime si obdobie – ide o čas príchodu fantómov kresťanstva, tzv. „vierozvestcov“ aj na Veľkú Moravu. Títo hráči boli Židia, ktorí sa postupne začali usadzovať v Nemecku, avšak pod vedením veľmi tajnej Sionistickej Elity, ktorá uzavrela veľmi tesné spojenectvo so severnou klikou, obzvlášť s Germánmi z Bavorska a neskôr Pruska, keď vyvraždili Slovanov. Spájalo ich veľmi podobné náboženstvo, totiž ako Sionisti tak aj Germáni praktizovali obradné ľudské obete. Jedno však musí byť jasné – Sionistická Elita nikdy neodhalila svoje skutočné praktiky a vieru ostaným Židom, ktorých môžeme nazývať Hebrejmi. Elita ich vždy považovala – a stále považuje – za poddaných, ktorí sú dobrí iba na to, aby – hoci nevedome – slúžili Elite.
 
Sionistické božstvo nikdy nebol Boh v tom ponímaní, ako ho vyznáva neinformovaná Hebrejská väčšina – a ktorého takto, už hodne naivne – uznávajú silne informačne „spracovaného“ aj akvárijné rybičky. Tento fakt sa dá zistiť napríklad preskúmaním starých mincí a iných nálezov z obdobia Tretieho chrámu v Jeruzaleme. Podľa údajov vo vatikánskej knižnici sú pravidelné ľudské obete známe od r. 1190. Ako sme hovorili, ide o životnú energiu. Obetovaní ľudia sú oberaní o všetko, a to je zároveň výdatný „energetický zdroj“ pre Temných. Vždy, keď sa chystali „veľké veci“ vidno, ako sa počet ľudských obetí zodpovedajúco zvyšuje, a to sa deje aj dnes. V tom čase vrcholili prípravy severnej kliky na prevzatie aktivity v boji s južnou klikou, ktorá má charakter boja na život a na smrť. Potrebovali posilniť svoje rády – Rád Teutónskych rytierov a Rád Livónskych bratov meča, predchodcovia neskorších pruských Rádov. Do tejto vojny boli už zapojení aj Špitálnici, Templári a Dominikáni, pričom verejnosti je málo známe, že tieto vnútorné boje „skonzumovali“ asi toľko životov ako boje s moslimami. Teutónsky Rád pohltil Rád Livónskych bratov meča a stal sa doslovne nezastaviteľný. Oni sami pripisovali tieto nevídané úspechy masovým obetám európskych detí, čo sa stalo r. 1212. Naivnej verejnosti sú dodnes podsúvané rozprávky o Detskej križiackej výprave z toho roku. Ako vidíme, nikto sa nad tým ani veľmi nezamýšľa. Na internete nájdete informácie o tzv. Detskej križiackej výprave proti Moslimom, pričom sa celá vec bagatelizuje. Údajne išlo o predstavu, že nevinné deti môžu – vďaka svojej nevinnosti – poraziť Moslimov v križiackej výprave. V celej Európe teda zmobilizovali malé deti – vo veku od 6, 8 až 12 rokov – a poslali ich „bojovať“ proti Moslimom. O Moslimov však vôbec nešlo. Vďaka „story“ o Detskej križiackej výprave sa do pazúrov Teutónskych rytierov dostalo obrovské množstvo nevinných detí, také množstvo, že to dodnes nie je nikde vyčíslené. Podľa záznamov síce bolo nejaké množstvo detí predaných do otroctva Moslimom, ale dvakrát toľko ich bolo zversky, rituálne, či presnejšie obradne obetovaných. Tento príliv energie hodne dvihol moc Teutónov. Z ich pohľadu boli ich, Sionisticko-Teutónske modlitby – nie po prvý raz – vyslyšané. Vojsko Tartárie – podávané ako „Mongoli“ – r. 1256 zničilo základňu Rádu Assasinov, Išmaelitov Hasana I Sabaha, z ktorých tí, ktorí unikli meču našich bojovníkov sa začali šíriť po Európe. Assasini sú bojový Rád, dá sa povedať, že až samovražebný. V Európe im poskytli útočisko – ako inak – Sionisti a Teutóni. Títo – spolu so stále aktívnymi moslimskými bojovými jednotkami – boli výdatnou pomocou severnej kliky proti južnej.
 
Potvrdené informácie o praktikách ľudským obetí viedli r. 1290 anglického kráľa Edwarda I. k vyhnaniu všetkých Židov z Anglicka, čím chcel predísť praktizovaniu takýchto obetí na anglickej pôde. Do južnej kliky patrilo aj Francúzsko, ktoré urobilo to isté r. 1306. Chvíľu si niektorí panovníci mysleli, že nútená konverzia Hebrejov na kresťanstvo znemožní Teutónom a Sionistom ich „používať“ ako ľudské obete – pravdaže naivne. Musíme zdôrazniť, že drvivá väčšina dnešných Hebrejov je absolútne neznalá praktík tajných rítov Sionistov a Teutónov. Naopak, Sionisti sú presvedčení, že práve ich viera je skutočne židovská, a že všetci ostatní stúpenci judaizmu sú na omyle. O tejto téme napísal vyčerpávajúcu knihu výskumník Benjamim Freedman a volá sa FACTS ARE FACTS; dielo ukazuje, že moderné židovstvo nemá reálnu spojitosť s historickým judaizmom, ale ide o oveľa vyššiu hru, ako si možno vôbec predstaviť.
 
Ako pokračuje Keith, obrad vysvätenia nového Kohena (rituálne obetujúceho kňaza) a samotný rituál obetovania sú temer identické. Vybraný, nový Kohen musí najprv vojsť do jamy pod mrežu, ktorá je v blízkosti obetného oltára (hebrejsky sa nazýva shoah) a je opísaný na začiatku 27. kapitoly knihy Exodus. Mreža oltára je položená na jame – ide skôr o akýsi okrúhly poklop – a obeť je privedená na oltár. Preferovaná obeť je mladý chlapec hebrejskej krvi, použiteľné sú aj mladé dievčatá, najmä ak je dostatok obetí, ale chlapci sú vždy najžiadanejšie a uprednostňované obete. Za starých, Chrámových čias, t.j. za čias, keď starý chrám v Jeruzaleme bol náležite vysvätený, bolo od hebrejských rodičov vyžadované výkupné za ich dieťa (opis v 12. kapitole knihy Leviticus); pričom boli obetovávané deti tých chudákov, ktorí neboli schopní priniesť žiadne obetné výkupné. Dnes môže byť akékoľvek „hebrejské“ dieťa unesené a použité ako obeta, ale môže byť použité aj dieťa „pohana“, t.j. ne-Hebreja. Ako obete sú najviac preferované batoľatá, ale prijateľné je akékoľvek dieťa vo veku do trinásť rokov, ak ešte nemalo pohlavný styk. Obeť postavia nahú na mriežku nad novovysväcovaného Kohena, pričom tvár ma otočenú na sever. Hlavu dieťaťa pevne uchopí oficiálny kňaz alebo aj jeho pomocník, najmä ak je dieťa už staršie a bráni sa a prerežú mu hrdlo tak, aby sa otvorila krčná žila. Časťou krvi postriekajú východnú časť oltára, zatiaľ čo zvyšok steká dole na nového Kohena, ktorý všetku, ktorá sa k nemu dostane pije plnými ústami. Oficiálny Kohen si navlhčí prsty krvou nevinnej revúcej obete a kráčajúc okolo oltára v protismere hodinových ručičiek označuje ňou určité arkánové sigili na oltárnych rohoch. Keď sa vráti nazad k pozícii dieťaťa, naberie si plné ústa vytryskujúcej krvi. Vysvecovaného Kohena potom vyberú spod mriežky a ten sa pripojí k oficiálnemu Kohenovi pri dieťati, pričom je doslovne celý poliaty krvou obete, čím sa nový Kohen stáva oficiálne členom bratstva.
 
Dieťa, hoci už značne zoslabnuté stratou krvi ale stále živé, začnú mäsiarsky rezať. Vyrezávajú vnútorné mäkké tkanivá, pečeň a obličky sú položené vedľa a budú spálené. Koheni sa hostia na všetkom ostatnom, pričom neskonzumované časti musia byť – podľa Levitského zákona – spálené pred východom slnka. Toto tiež patrí k základnej procedúre bežnej obete, okrem krvi, ktorá sa roztiekla po mriežke. Aby sa obnovilo vysvätenie prahu, na ktorom stojí chrám či dlážka na zabíjanie, tak na ňu sa krv dieťaťa neprská. Medzi sionistickým a teutónskym obradom sú iba malé odlišnosti, čo poukazuje na pravdepodobný spoločný pôvod, pričom sa predpokladá spoločný zdroj od Chazarov. V teutónskom ríte sa ako oltár používa neotesaný kamenný balvan a jama a jej návštevník tam nie sú. Kňaz, ktorý má byť vysvätený v tomto ríte iba leží nahý na zemi na východnej časti kamenného oltára (východná strana oltára je ako pre Sionistov, tak aj pre Teutónov posvätná; veď práve planéta Eden je na galaktický východ od našej galaxie). Obeť – dieťa vo veku od sedem do dvanásť rokov, panic alebo panna – je prinesené k nemu. Oproti sionistickému rítu je dieťa donútené si kľaknúť na bedrá vysvecovaného kňaza, pričom dochádza k pohlavnému vniknutiu. Tvár dieťaťa je orientovaná na východ – ako v sionistickom ríte – a prerezávajú mu hrdlo v mieste krčnej žily, pričom krv steká na kňaza, ktorý časť aj prehĺta. Ešte pred smrťou je dieťa pohlavne preniknuté aj druhým, oficiálnym kňazom. V oboch rítoch sa za správne zasvätenie považuje také, kde dochádza k ostriekaniu krvou a jej prehĺtaniu, pričom v oboch rítoch sa telo zje. V „bežnom“, každodennom rituály teutónskeho rítu si na zem neľahá nijaký nový, vysväcovaný kňaz, ale namiesto toho je dieťa pohlavne prenikávané rad radom všetkými zúčastnenými kňazmi, pričom poradie závisí od hodnosti a služobného veku.
 
Rád Templárov bol silne preniknutý Teutónsko-Sionistickým kultom. Severné organizácie Templárov vykonávali ľudské obety pravidelne, pričom organizácie (Domy) Templárov na juhu spolu so Špitálnikmi predostreli francúzskemu kráľovi Filipovi IV. dôkazy, ktoré boli podoprené mnohými očitými svedkami z radov južných Templárov. Na základe tejto informácie vydal kráľ Filip v septembri 1307 príkaz na uväznenie Templárov aj s Veľmajstrom rádu. Rád bol následne zakázaný po celej Európe okrem Škótska, pričom práve škótski členovia vytvorili základné bunky organizácie, ktorá sa neskôr stala známa pod menom Predstavení Sionu.
 
Takže naivne vyzerajúca Detská križiacka výprava r. 1212 bola zversky organizovaná akcia. Zároveň si môžeme predstaviť, čo Chazari – a ich nasledovníci za posledné tisícročie – spôsobujú našim Rodom. Naše obrady nikdy nespočívali na žiadnych živých obetách – ani zvieratách. A kresťania? Aby „mali aspoň niečo“ z týchto ľudských obiet, tak im pripravili „sviatosť“, ktorú mnohí denne absolvujú – prijímanie tela človeka pod spôsobom chleba a vína... iste, drvivá väčšina z nich nemá ani poňatia o prapôvode temných, magických obradov, do ktorých sa sami a dobrovoľne zamotávajú. A už vôbec netušia o tokoch životnej energie – veď v tomto svete sa nič nedeje iba tak, samo pre seba. Ale nikto ich nenúti. A môže to, čo vymysleli tvari pre našich biorobotov naozaj prinášať niečo pozitívne? Nuž, už rímsky cisár Marcus Aurelius povedal, že „len hlupák si myslí, že zlí ľudia nerobia zlé veci“.
 
 
A koľko ľudí každoročne mizne bez stopy? Jim Keith uvádza, že v USA to sú desiatky tisíc ročne. To možno platilo na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď vydal svoju knihu. Ak vnímavo sleduje americké alebo britské médiá zistíte, že sa tam objavujú informácie o stovkách tisíc každoročne...
 
Pristavme sa ešte pri jednej križiackej výprave. Bola v poradí štvrtá a jej cieľom sa nestali Moslimovia, ale r. 1204 kresťanské vojská vyplienili kresťanský Konštantínopol. Áno – kresťanská armáda vyplienila kresťanské mesto. Celý jej priebeh je veľmi poučný. Hoci pôvodne nastúpili na bojovú výpravu proti Moslimom, už na začiatku sa „v službách“ Benátok zmocnili mesta na Jadrane – Zadaru. A to aj napriek tomu, že od r. 1186 bolo pod zvrchovanosťou uhorského kráľa Bela III. Benátsky dóža Enriko Dandolo použil križiakov na ovládnutie mesta. Nuž, aj Zadar bol kresťanským mestom a uhorský panovník takmer prvý prijal výzvu vtedajšieho pápeža Inocenta III. na výpravu. Pápež dokonca pohrozil vyobcovaniu z cirkvi každému, kto by sa mesto pokúšal dobyť. Nepomohlo.
 
Nakoniec sa dostali do Byzancie a 13. apríla 1204 po niekoľkodňovom útoku a obliehaní mesta križiaci zdolali hradby a vtrhli do mesta. Nastalo nevídané trojdňové drancovanie, pretože v meste nad Bosporom bolo čo rabovať. Útočníci, ktorí sa dva roky predtým v mene Boha vydali proti pohanom, v mene toho istého Boha a bohatstva vraždili svojich súvercov, rabovali domy, paláce, chrámy, kláštory, znásilňovali. Čo nemohli zobrať, to rozbili, roztĺkli, zničili. V týchto pre Konštantínopol osudových dňoch navždy zanikli mnohé staré antické pamiatky, zhromažďované v meste za nejakých tisíc rokov jeho existencie. Akurát Benátčania tú časť mesta, ktorá im pripadla nezničili, ale čo sa dalo zozbierali a neskôr preniesli do Benátok.
 
 
Aby sme neostávali iba na úrovni „starej“ histórie, ale mohli si predstaviť, čo nám táto istá skupina „pripravila“ dnes, pozrite si nasledujúce video, ktoré vysvetľuje skrytý, t.j. okultný zmysel Olympiády v Londýne:
 
 
Toto video ukazuje okultnú symboliku použitú na olympijskej medaile 2012 v Londýne. Nový svetový poriadok a poklonenie sa Satanovi. Je to podvedomý jazyk postavený na ukladaní jednej vrstvy významov na druhý. Tento jazyk používajú na programovanie. Video ukazuje, že symbolika zachytáva aj motív z Denderskej dosky a príchod Nibiru – pre tých, ktorí sú v obraze.
 
Na túto tému by sa dalo písať ešte veľmi veľa. Nemá to však veľký význam. Mnohí ľudia si myslia, že keď na rôznych internetových fórach slobodne píšu či čítajú veľa „pravých“ vecí o Illuminati, že už to máme vyhraté. Je to veľký omyl. Dnes je síce umožnený prístup k informáciám, za ktoré by nedávno zabíjali, ale obzrite sa vôkol seba. Deje sa na základe týchto sprístupnených informácií náprava? Zavrel niekto Busha mladšieho za otvorený vojnový zločin proti Iraku? Riešil niekto nejakého iného politika za podobné udalosti – a máme za sebou „úspešnú sieťovú sezónu“ od Maroka cez Egypta po Lýbiu, pričom momentálne chystajú Sýriu a Irán. Srbov, ktorí bránili svoju krajinu predvolávajú do Hágu, a keď sa nedarí ich odsúdiť podľa platnej legislatívy, tak „slobodne“ zomierajú na zlyhanie srdca a podobne – naše médiá sa tomu už ani nevenujú. Nie, nič sa nedeje. Svetová vláda si hrá hru podľa svojho scenára – a podľa neho ju aj dohrá. Ale kto by sa zaoberal akváriovými rybičkami? Veď samotná elita sa riadi názorom, že kto sa neriadi rozumom – lebo veľa vecí sa dá dnes zistiť – je na úrovni zvieraťa. A teda môžu s ním zodpovedajúco zaobchádzať. V podstate majú pravdu.
 
A kto by chcel naozaj veci meniť – ostáva to, čo jediné dokáže navrátiť prastarú kultúru: Zdravomyslie, Rodové zriadenie, Kopné právo. Ostatné je len blúdenie po slepých uličkách a nekonečné „update“ vlastných názorov.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.